สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปราบมนตรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ฉ่ำผล
3. เด็กหญิงสุมิตรา  นาขะมิน
 
1. นางน้อม  แก้วไวยุทธ
2. นางสาววนิดา  แสงสุข
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงลุน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ศรีเกลือน
 
1. นางน้อม  แก้วไวยุทธ
2. นายจีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายจิตติชัย  แวงวรรณ
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายอภิศร  รจพจน์
 
1. นายจีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ
2. นางน้อม  แก้วไวยุทธ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงภัททิรา  ผกากลีบ
3. เด็กชายอุทิศ  แก้วกาหลง
 
1. นายจีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ
2. นางสาววนิดา  แสงสุข