สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชพละ
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาดา  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวมยุรี  พฤกษชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุณพาณิชณ์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีนาเรียง
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายสมพล  ตรีนนท์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วศิลา
 
1. นางกัลยาณี  เอกวุธ
2. นางอารีรัตน์  ลักษณะงาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรอมล  สุยะทา
 
1. นายสุพจน์  นาพรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. นายธนดล  เหง่าแก้ว
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. นางสาวพัชรา  คำน้ำเที่ยง
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลลิตา  คำน้ำเที่ยง
 
1. นางไรทอง  นาพรม