สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.75 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คุ้มนุ่น
 
1. นางสุพักตร์  โพธิจักร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุปราณี  ทากุดเรือ
 
1. นางสุพักตร์  โพธิจักร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. นายกอล์ฟ  ฝางแก้ว
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกันต์  งามสนิท
2. เด็กชายสราวุฒิ  นามบุญลือ
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ทาน้ำเที่ยง
2. นางพิกุล  ละมุล