สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  กะมุทา
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุริโย
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนะโชค  ไกรสูนย์
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา