รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 1. นายประเสริฐ  อิงชัยภูมิ
2. นายอนุศักดิ์  ผลจันทร์
 
1. นางจันทร์สุดา  สุริยะ
2. นายสิริชัย  พ้นทุกข์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 1. เด็กชายคำพอน  ปิ่นงาม
2. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  บุตรษา
3. เด็กชายชิติสรรค์  จันทะคะมุด
4. เด็กชายทินกร  ยอดชาญ
5. เด็กชายธีรภัทร  ตรีเมฆ
6. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีระวรรณ
7. เด็กชายธีระภัทร  หนันเมา
8. เด็กชายธีรเมธ  บุตรษา
9. เด็กชายนพรัตน์  เบญจโชติ
10. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ผัน
11. เด็กชายนิรมิต  บุตรพรม
12. เด็กหญิงปณิตา  ทาปุ๋ย
13. เด็กชายปรีดา  กออำไพร
14. เด็กหญิงพรชิตา  ปัสสาไสย์
15. เด็กหญิงพัณณิตา  จันลาศรี
16. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร
17. เด็กหญิงวนิดา  แก้วสอาด
18. เด็กหญิงวริยา  วงศ์คำแก้ว
19. เด็กหญิงวาศิรินทร์  ตรีเมฆ
20. เด็กหญิงวิริยาพร  บุตรพรม
21. เด็กชายศรานุวัฒิ  ศรีระวรรณ์
22. เด็กหญิงศิริวิภา  พนาศรี
23. เด็กชายสุนิตา  สุริยานนท์
24. เด็กหญิงสุนิสา  รัตนวงศ์
25. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตรีเมฆ
26. เด็กหญิงสุภาพร  พายุพัด
27. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนวงศ์
28. เด็กหญิงอรอนงค์  มณีจักร
29. เด็กหญิงอัญชลี  โสภักดี
30. เด็กชายเปรมอนันต์  คำอั้ว
 
1. นายฉลาด  วงศ์ใหญ่
2. นางจันทร์มณี  วงศ์ใหญ่
3. นายผดุงศักดิ์  วิไลลักษณ์
4. นางปราณี  แวงอุ้ย
5. นางประนอมศรี  ดีรักษา
6. นายเสมียน  รัตนวงศ์
7. นายนิวัฒน์  บุตรภักดี
8. นายทองมา  คะเณวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรทุมพันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จ้นทน์ผา
 
1. นายธีรวุฒิ  พลวี
2. นางชุติกาญจน์  งามจิตร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  สิมมาหลวง
 
1. นายมณเทียร  เย็นวัฒนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. นางสาวสรญา  มูลชัยสุข
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. นางสาวจริยา  สาระรัตน์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. นางสาวอรัญญา  ประชาลุง
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายบุญชัย  ทรัพย์บุญทวี
 
1. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายจรุณ  กอมณี
2. เด็กชายรณชัย  มงคลชัย
3. เด็กชายรัชนาท  แดนนาวาส
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นายประยูร  สุขสะอาด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ผ่องใส
2. เด็กชายกิตกร  พงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงชุติมนฑณ์  โพธิจักร
4. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะ
6. เด็กหญิงถิรดา  ทรงคาศรี
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  เร็วรุด
8. เด็กชายปาณชัย  ขันธิรัตน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธะมา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาวทะเล
11. เด็กหญิงมินดาว  พฤกษชาติ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   โพธิ์ใต้
13. เด็กหญิงวรนุช   แวงสุข
14. เด็กชายวัฒนา  ฟองเนตร
15. เด็กหญิงสุนารี  ทองคำ
16. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิจักร
17. เด็กหญิงอภิญญา   คำเฉลียว
18. เด็กชายอภินันท์   วาระสิทธิ์
19. เด็กหญิงอริศรา  เลื่อนลอย
20. เด็กชายเสรีชน  นามสง่า
 
1. นายวิรัช  เหมโส
2. นางมยุรี  เหมโส
3. นางประเทือง  พวงประโคน
4. นายพิทักษ์   พรมนิล
5. นางลำดวน  สารพล
6. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สุวรรณภา
2. เด็กหญิงชุติมา  มุกดาธนพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณพัฒน์
4. เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พรมมาดวง
 
1. นางจันทร์จ้าว  ทาปลัด
2. นายนิวัฒน์  มูลศรีแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กชายกฤตศิลป์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายจักรพงศ์  เสนสวนจิก
3. เด็กหญิงจิราพร  กองแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  โตมาซา
5. เด็กหญิงชลิดา  ไพผักแว่น
6. เด็กชายชัยการ  ลือเกียงคำหล้า
7. เด็กชายชุตินันท์  รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนวงศ์
9. เด็กชายธนรัตน์  ภูแมนนาค
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจพุก
11. เด็กชายนพรัตน์  รัตนวงศ์
12. เด็กชายนัณธวัช  รัตนวงศ์
13. เด็กชายพรชัย  คำแดงไสย์
14. เด็กหญิงพรชิตา  บุ้งทอง
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทะสูญ
16. เด็กหญิงพัชชา  ประหา
17. เด็กหญิงพัชราพร  สมมัง
18. เด็กชายพิริยะ  ประจวบโชค
19. เด็กหญิงพิลาวรรณ  จันทะศรี
20. เด็กชายพิเชษฐ  อุทาหรณ์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงทำดี
22. เด็กชายภาคภูมิ  อินสน
23. เด็กหญิงยุวดี  เดชจร
24. เด็กหญิงรัชฐยา  เหิกขุนทด
25. เด็กชายวันชัย  ตะนุเรือง
26. เด็กหญิงวารุณี  ปิ่นแก้ว
27. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พุงธิราช
28. เด็กชายวีระชัย  พระสว่าง
29. เด็กหญิงสวิตา  พระสว่าง
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  งาสิทธิ์
31. เด็กหญิงสินจัย  เวียงนนท์
32. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพัฒน์
33. เด็กหญิงสุวิมาลา  พิมโคตร
34. เด็กหญิงอาทิตยา  พระสว่าง
35. นายอุดมศักดิ์  ผดุงลม
36. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำแดงไสย์
37. เด็กชายเกียรติศักดิื์  ไกรเพชร
38. เด็กชายเทวกร  ทัศนภักดิ์
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พระสว่าง
40. เด็กชายโชคชัย  อารี
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
2. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
3. นางกำไลเพชร  ดังก้อง
4. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม
5. นางศิริรัตน์  จรไธสง
6. นายณัฐภพ  พลเยี่ยม
7. นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว
8. นางสาวรสสุคนธ์  คำแดงไสย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงสุวิมาลา  พิมพ์โคตร
 
1. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สาวะพันธ์
3. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แก่น
4. เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงนุชวรา  พุ่มทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  เจริญตา
7. เด็กหญิงปิยะดา  หวานใจ
8. เด็กหญิงพรพิมล  พันวิไล
9. เด็กหญิงพรไพลิน  ปากหวาน
10. เด็กชายพัชริน  เบ็ญจมาต
11. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชัย
12. เด็กหญิงวรัญญา  พันวิลัย
13. เด็กหญิงวีระดา  รูปเหลี่ยม
14. เด็กหญิงศิริญญา  แก้วศรีนวม
15. เด็กหญิงอชิรญา  สารบรรณ
 
1. นางมยุรา  ครองผา
2. นางพีรพรรณ  พนมศร
3. นางจุลลี  วรเชษฐ์
4. นางสุภาพร  รื่นชื่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายศุภกิต  บุญสินชัย
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงอทิตยา  ผกาผล
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาศิริ  พลรักษา
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปัญจมาตย์
 
1. นายปฎิภาณ  สุนิรันดร์กาล
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศ์หินกอง
2. เด็กหญิงดุษฎี  แว่นแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  รูปคม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัตตุดี
5. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ผกาชิตร
6. เด็กชายศิวพุฒิ  ศิริบุตร
7. เด็กชายอภิรักษ์  ผกาพันธ์
 
1. นางบุษบา  ประดับเพศ
2. นางสุธิดา  อุดทา
3. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ทิพประมวล
2. เด็กชายชานนท์  จรบุรมย์
 
1. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
2. นายสมัย  ทนุวรรณ์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1. เด็กชายวสันต์  วรรณสิงห์
2. เด็กชายสิทธิพร  กมุทรา
3. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
1. นางนิภาพรรน  กลางพรม
2. นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายจิรเมธ  ห้วยทราย
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  ชูศรีจันทร์
 
1. นายสมร  ธุระชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประทุมสินธ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงศิรินทรา  สินสวัสดิ์
 
1. นางจักรวิดา  โคตา
2. นางสาวสุลัดดา  สมหวัง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  มณีกัญญ์
3. เด็กหญิงศรีสุดา  จำมี
 
1. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายชลทิศ  สุระเกษ
 
1. นางสาวอนุธิดา   ชุมวัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายชยังกูร  พิมพ์ศักดิ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  ผักขเชด
 
1. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
2. นางชฎาไพล  สุวรรณเขต
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ไกรสีห์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายสุเมธี  แสงจันทร์
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนริศรา  ถานบำรุง
3. เด็กหญิงนวลฉวี  กกฝ้าย
4. เด็กหญิงปวีณา  เครือแวงมล
5. เด็กหญิงพัชรี  นาภูรัตน์
6. เด็กหญิงลักขณา  โฮมแพน
7. เด็กชายศรันย์  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุภาวดี   คำสุวรรณ
9. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
10. เด็กหญิงอรุณี  ไถวเลิศ
11. เด็กหญิงเกชุดาพร  สิงห์นาแพง
12. เด็กหญิงโชติมณี  ถานไชยยง
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญชนก  หล้าต๋า
2. เด็กชายธีรัตน์เทพ  เยาวกรณ์
3. เด็กหญิงเกศไพรินทร์  จันดา
 
1. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพรจิตร์  พลเยี่ยม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทัศธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุบลชิต
3. เด็กหญิงภัทราภา   เกาไศยนันท์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โวหารลึก
5. เด็กหญิงสุภาวดี   รัตนาแพง
 
1. นางสุดถนอม  อัครประชะ
2. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิดา  ฝ่ายเพ็ชร
2. เด็กชายธณพัฒน์  สร้อยวิเชียร
3. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  วัฒนากลาง
5. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาววรรณา  จันทรโคตร
2. นางสาวพรจิตร์  พลเยี่ยม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายวัชรพล  สมุทรเขตร์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พลเยี่ยม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
2. นายธีระพร  ดอนลาดลี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะวันเรือง
2. เด็กหญิงธิติมา  ทิพประมวล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงพรรพษา  โสพัฒน์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทศรีทา
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ฝากาบล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
2. นายธีระพร  ดอนลาดลี
3. นางยุพา  วิชาผง
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กชายบุญระวี  แก้วกาหลง
2. เด็กชายพิชิต  วิชัยศร
3. เด็กชายภูวนัย  นันทรักษา
 
1. นายพลภักร์  สมภักดี
2. นางสุกรรณ์ยา  มีแวว
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขคง
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยานุวงษ์
2. เด็กหญิงสกุลกร  อาจศรัตรู
3. เด็กหญิงอุมา  มาโยธา
 
1. นายอภิรัฐ  เจาะจง
2. นายเชิดศักดิ์  เนตรวงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐการ  นาคะไชย
2. เด็กหญิงศุภกร  เนินสนิท
 
1. นายวิชัย  ธรหาญ
2. นายอภิรัฐ  เจาะจง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองโสม
2. เด็กหญิงณีรนุช  ผกานวน
3. เด็กหญิงอวิกา  จันทะคัต
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงสุพกาน  ศิริวรรณ์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจันทพร  บัวพา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอนุชญา  สารเสวก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  จันทะชา
2. เด็กหญิงปวีณา  นาทมพล
3. เด็กหญิงปิยะดา  เทษนอก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงทินปภา  บุญชื่น
2. เด็กหญิงนภัสกร  จันทะชา
3. เด็กหญิงอรชุลี  ทะนามสี
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1. เด็กชายสุรพล  อนุชน
2. เด็กชายอภิชัย  มะโนศรี
3. เด็กชายโชคพนา  ทาปลัด
 
1. นางเกสร  พรหมนารท
2. นายศิริพงศ์  พลเยี่ยม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูปาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสิน
3. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีกกโพธิ์
4. เด็กหญิงวิรัชฎา  โนรีรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ใจบุญ
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นางไข่สร  ไขระวิ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 1. เด็กชายธีรพงษ์  พุกมาก
 
1. นายนิเทศ  สีกาศรี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทรศิลป์
 
1. นางวัชราพร  กาลสุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุ้มศรีไวย์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนัสยา  เขียนประดิษฐ์
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำแสนโคตร
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใจดี
2. เด็กหญิงศุภรดา  มูลสนธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ด้วงโสดา
 
1. นางรัตนา  พรมเกต
2. นางกฤติยา  พัฒนสาร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางลักษมี  ค่ายมั่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายเวชพิสิฐ  อักษาษร
 
1. นางลักษมี  ค่ายมั่น
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  มัศยามาศ
 
1. นางสมคิด  กุตัน
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ตามชัย
2. เด็กหญิงอินทิรา  สกิจขวา
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายประพจน์  พลเยี่ยม
 
58 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อาดัมอาลี
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลสุวรรณ
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายเอกพล  โสภากาล
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตรแสน
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 1. เด็กชายธนดล  ้หล้าธรรม
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 1. เด็กชายชนันนัทธ์  สืบแสน
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงมารินี  สีหานาม
 
1. นางแสงจันทร์  บูระพันธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงพันแสน  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จักรวรรดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  เดชทะสร
3. เด็กหญิงปรียานุช  เดชทะสร
4. เด็กหญิงพีระพร  อรรคดี
5. เด็กหญิงภาวันดี  เบ็ญจขันธ์
6. นายมงคล  สำราญบุญ
7. นายรัชมงคล  หล้าก่ำ
8. นายศุภชัย  ประเสริฐสังข์
9. นางสาวอาภาพร  ศิริสุวรรณ
10. นางสาวไพรินทร์  สมเพชร
 
1. นายธงชัย  ทัพละ
2. นางจันดา  ทัพละ
3. นางสาวสายสมร  ชื่นชม
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงเกณิกา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
2. นางจันดา  ทัพละ
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงปณาลี  ไชยสุข
 
1. นางสาวพัชรมณฑ์  เหลานาคำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กหญิงฐิติพร  เบ็งยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สีโบราณ
 
1. นางสาวพิศมัย  กิติลาภ
2. นางปราศัย  ขันแข็ง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  นามบัวศรี
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองพันธ์
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  มงคลช่วง
2. เด็กหญิงธิราวรรณ  สาระภูมิ
3. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศิรินทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  ภูบุญทน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปคุตม์
 
1. นางทวีพร  โปร่งมณี
2. นายวิเชียร  โปร่งมณี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิยะดา  แผงทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิประสาท
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
2. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จตุเทน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีสุลัย
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  วงศ์คำ
4. เด็กหญิงชลดา  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงชลิดา  ศิลารัตน์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงแป้น
7. เด็กชายพรชัย  ดานพงค์
8. เด็กหญิงภูวนิดา  สิทธิ
9. เด็กหญิงวรรณศา  คันธภูมิ
10. เด็กหญิงวารุณี  หิรัญภิงคา
11. เด็กชายวีรพัสต์    เจ้ยไธสง
12. เด็กหญิงศุภกานต์  ดอกบัว
13. เด็กหญิงสุรินทรา  วงศ์ตาผา
14. เด็กหญิงอารียา  จารัตน์
15. เด็กชายอุทิศ  มงคลช่วง
 
1. นายธนิตพงศ์  ภูสีคุณ
2. นายณรงค์  ขันเดช
3. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
4. นางสุนทรี  กรองมาลัย
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ศรีขาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญญามิ่ง
 
1. นางสุนทรี  กรองมาลัย
2. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐชา  ดิษดำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ผิวพรรณ
3. เด็กหญิงวริศรา  ภูมิประสาท
 
1. นางสาวอุบลลดา  เบ็ญจรูญ
2. นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูดวง
 
1. นายธนิตพงศ์  ภูสีคุณ
 
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เปียขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา  กฤษณา
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นางสาวมลเทียน  สิงโคก
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โฮมแพน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มลาไวย์
3. เด็กชายธีระเดช  ศรีแก้ว
 
1. นายวิทยา  ศรีสุลัย
2. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ราชกิจมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาทองห่อ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทิพชรา
4. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงเอื้อ
5. เด็กหญิงอินทิรา  หล้าพูน
 
1. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
2. นางอโนชา  เวียงอินทร์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายจักรกฤษ  จุดงาม
2. เด็กชายธนบดี  กะตุดทอง
3. เด็กชายศุภโชค  บุปผามะตะนัง
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นายจุฬา  ศรีสุลัย
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญตา
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วสระแสน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูมิประสาท
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤๅชัย
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายสุธิพงศ์  พรมชาติ
 
1. นางน้ำทิพย์  นาเมืองรักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กชายอนุชา  จงมีสัตย์
 
1. นายปุณณเมธ  ทวีโชติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงปริญญา  รอดตรง
 
1. นายปุณณเมธ  ทวีโชติ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงวาสนา  ภูมิดอนเขต
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  แก้วไวยยุทธ
 
1. นายสงวน  คำสาร
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ภูมิเย็น
 
1. นางสาวอริษา  สายเนตร
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กหญิงรัชนี  ทองสม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฐานวิเศษ
 
1. นางศนิชา  ประภาการ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนองขุ่นสาร
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายธัญเทพ  แสนดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีพรทา
3. เด็กชายภาณุ  มานะพิมพ์
4. เด็กชายมงคล  ชะฎาแก้ว
5. เด็กชายเจษฎา  โสระสา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายปกรณ์เนกษ์  บุญแสนรัน
2. เด็กชายวงศกร  บุ้งทอง
3. เด็กชายเต๋า  เลพล
 
1. นายแก้ว  เกตุมาตย์
2. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศิริสุวรรณ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  นามนัย
3. นายนพรัตน์  โสภาพล
 
1. นางนันทิชา  แสงทอง
2. นายรุ่งทิวา  ประภาศรี
 
90 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวิวัฒน์  สุธาวา
2. เด็กชายวีระพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นายรุ่งทิวา  ประภาศรี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. นายกีรติ  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารเศวต
3. เด็กหญิงชลธิชาพร  ประชาโรจน์
4. นางสาวมุธิตา  ดาน้อย
5. นางสาวสายสมร  สินธุเขต
6. เด็กหญิงสุวัจณีภรณ์  พละสุ
 
1. นางอัจฉรา  พรมลิ
2. นางสาวมณฑกานต์  บุระพวง
3. นางสาววิไลวัลย์  ทิพย์คำมี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  นามไพร
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชินรักษ์
2. เด็กหญิงปริญญา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงเพียรฤดี  ศรีเมืองแพน
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุณพาณิชณ์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีนาเรียง
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เมาะราษี
2. เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
 
1. นายนิตินัย  มาศวรรณา
2. นางวิภาภรณ์  จันทร์โชติ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาโด 1. เด็กหญิงธิญาดา   พันสีลา
 
1. นางอารยา  โพธิ์มาตย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองโชติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังวร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุธทา
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญเจริญ
5. เด็กชายวัชรพล   คุ้มศรีไว
6. เด็กชายอธิราช  เยาวไชย
7. เด็กชายอนุชิต   คำบัวโคตร
8. เด็กชายเกรียงไกร   ทองโชติ
 
1. นางสุพรรณี  พลเยี่ยม
2. นางสาววีระนุช  กมลผุด
3. นางภัทรพร  นิลารัตน์
 
99 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วิชัย
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรภักดี
 
1. นางสุรางค์  พรหมสูงวงษ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. นางสาวธาดา  บัวหลวงเจริญ
2. นางสาวบุษบา  สมพร
 
1. นายจักรพันธุ์  คูนาดี
2. นางเจษฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. นายอัมรินทร์  จันทพรหม
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. นายจิระศักดิ์  พิมพ์ไสย์
2. เด็กชายจีระพันธ์  คำแทน
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีจันทร์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงนิตนภา  บูรณฤกษ์
6. เด็กหญิงนิตยา  บูรณฤกษ์
7. เด็กชายบูรพา  ภิรมย์สุข
8. นางสาวปาลิดา  เจริญสุข
9. เด็กชายพิพัฒน์  ภานาดี
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองใบ
11. เด็กชายภูวดี  วันชา
12. นางสาวรุจิรา  โสสุด
13. เด็กชายวรวุฒิ  โสสุด
14. เด็กหญิงสุกัญญา  มั่นคูณ
15. เด็กชายสุขสันต์  ไตรวงศ์ย้อย
16. นางสาวสุภัสษร  โสสุด
17. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์สุระ
18. เด็กหญิงอาริยา  จันทะสอน
19. เด็กชายเจษฎา  เหมชัย
20. เด็กหญิงเมฆลา  ดีมงคล
 
1. นางเพลินพิศ  ศึกษา
2. นางสาวแก้ว  สมดา
3. นายวัชรากรณ์  วันชา
4. นางใจสิน  ปัสสาวะภา
5. นายวิชัย  ภาโนมัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงกล้า
 
1. นางส่องศรี  ภาโนมัย
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 1. เด็กชายพรชัย  อารีสนั่น
 
1. นายสุรศักดิ์  งอกนาวัง
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. นายสมัคร  พระสว่าง
2. นายเกษม  รัตนวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
2. นางรุ่งวิภา  พัชรกุลเศรษฐี
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายนราวุฒิ  มันวงศ์
2. เด็กชายพงศธร  เศษลือ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เจาะจง
 
1. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวราพร  ไชยธงรัตน์
 
1. นางทองปอนด์  ผ่องอำไพ
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นายธวัชชัย  ทะสูรย์
 
1. นายสุเวช  คมจิตร์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวีระวัฒน์  สารัมย์
 
1. นางสาวณัฏฐินี  วรรณพัฒน์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญสินี  พวงทอง
 
1. นางจำเนียร  กมลแสน
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายสะท้าน  วรวุฒิ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายชโนดม  วงศรีเทพ
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิจษิดิศ  มลามนต์
 
1. นายเกรียงไกร   เทียมจันทร์
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลุนงามหาร
 
1. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
 
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหมรา
2. เด็กหญิงนงรัก  หงษา
3. เด็กหญิงพรลิตา  แสงกล้า
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
2. นายดรัลศิริ  สีลาดเลา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงกรวิลัย  ไคร่นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รินชัย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองไทย
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  เคารพ
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  เมฆมี
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
2. นางกชพรรณ  นามเดช
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีบุตร
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสุระ
3. เด็กชายสหฤทธิ์  วิกล
 
1. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
2. นายสมประพันธ์  พิลัย
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ใดยศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงพล
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวรรณิสา  วันชา
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองเฟื่อง
2. นายสมจิตร  โสสุด
3. เด็กหญิงอธิติยา  พลอำนวย
 
1. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
2. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยอามาตร์
2. เด็กชายสุรชัย  สุขวันดี
 
1. นางวรากร  อินศิริ
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายมงคล  ประทุมชาติ
 
1. นายสมบัติ  เผื่อแผ่
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายวัชรพล  เปี่ยมท้วม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลเยี่ยม
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กหญิงนิวรินทร์  ฉายแสง
2. เด็กหญิงประมวลจิตต์   โวหารลึก
3. เด็กหญิงเนตรนภา   โวหารลึก
 
1. นางปราณี  หงษ์ฟ้อน
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคำ 1. เด็กชายกันตพงษ์   สกุลลี
2. เด็กหญิงนิจวิภา  นาคศรี
3. เด็กหญิงพัชริดา  สาริยะ
 
1. นางคำแปลง  ุบุ่งอุทุม
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กระภูชัย
2. นางสาวอรอุมา  คุณจันทร์เถื่อน
 
1. นางสุรีย์ฉาย  น้อยอามาตย์
2. นางสถาพร  ศรีประทุม
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายเจษฎา  เจริญเขต
 
1. นายนิวัตร  กมลแสน
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  สุทธสาร
 
1. นายกฤษณ์  ศรีธัญญรัตน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายนนทิเทพ  ฮงประยูร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชรี
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงทิพากร  ภารกุล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายคำมูล  บูรณะกิติ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ซื่อตรง
3. เด็กชายธวัชชัย  ทองโสม
4. เด็กหญิงปิยะพร  ดำเนินงาน
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีจันทร์
6. เด็กชายศราวุธ  เจนสาคู
7. เด็กชายศราวุธ  มาโยธา
8. เด็กหญิงสุนารี  พรรณสิงห์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  กันละวัน
10. เด็กชายสุริยา  เกิดมี
 
1. นางทองหล่อ  วงษ์ละคร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงกรรณนิฐา  โพธิ์บุปผา
2. เด็กหญิงพนิดา  มาโยธา
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงยุพา  ทานะเวช
5. เด็กหญิงศศิธร  วรรณดี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชนะ
 
1. นางทองหล่อ  วงษ์ละคร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยยนต์
2. เด็กหญิงศรินทร  เมฆแสงนิล
3. เด็กหญิงเกษมณี  ปะนาทัง
 
1. นางรัตติยากร  ศรีกอง
2. นางสาวอภิสรา  ชื่นตา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมวันดี
2. เด็กหญิงปณิดา   ไชยแสง
3. เด็กหญิงสิริยากร  จำนงค์ศรี
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขโข
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธ์
6. เด็กหญิงอังคณา  เศฐมาตย์
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจเกษม
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงพิชชาพรรณ  ปะโสติยัง
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงธนัญญา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงริณภา  วงษ์นิล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตุลาเพียร
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
2. นางสาวอำภา  ไชยทะ
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีแสนพิลา
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางศศิญา  หน่อสีดา
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กชายธนากร  สวนอ้วน
 
1. นางสาวนเรศินี  ไชยมาตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงมัณฑิกา  มีสูงเนิน
3. เด็กหญิงสิบเดือน  ควรทำ
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีขาว
2. นายถนอม  ชินทะวัน
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญเขต
 
1. นางวิภารัตน์  พลเยี่ยม
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กหญิงจรินทร  แพงโสดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หวังบุญ
3. เด็กหญิงปฏิพร  บุตรสาร
 
1. นางพุทธชาติ  มูลศรี
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
146 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เปรินทร์
2. เด็กชายอนุชา  ประทุมชาติ
 
1. นางเตือนใจ  พันสีมา
2. นางสาวทัศนีย์  พลเยี่ยม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 1. เด็กชายธนพล  บุบผาสังข์
2. เด็กชายบุรวัชร  นามบุญลือ
3. เด็กชายพัชรพงษ์  จันทราศรี
4. เด็กชายอดิศักดิ์   พันธมา
5. เด็กชายเฉลิมชัย  อ่อนงาม
6. เด็กชายไชยวัฒน์  เปไสล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
3. นายจิตรพงษ์  วรวงศ์
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กหญิงธิตินันท์  อัศวพิศาลบูลย์
2. เด็กหญิงอินทุอร  โคตุเคน
 
1. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
2. นายคำรณ  ทิขุนทด
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. นายกวีชัย  ยะหา
2. เด็กชายธนโชติ  หอยสังข์
3. นายพลาพล  บูรณะกิตติ
4. นายวรรณเชษฐ์  ทัพทวง
5. นายวรเชษฐ์  สะเทือนไพร
6. นายสุรศักดิ์  พุตมะ
7. นายอัษฎาวุฒิ  ไพรจันดา
8. นายเพชร  ธรรมโชติ
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย์
2. นายมณู  วรรณกุล
3. นายคำรณ  พิขุนทด
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุครีพ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีวะลา
3. เด็กหญิงพรชิตา  อัศวภูมิ
4. เด็กหญิงวิภาดา  หันจางสิทธิ์
5. เด็กชายเจษฎา  โคตรโยธา
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมา
 
1. นางสาวศรินณา  ขนิษฐวงศ์
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์โนลิตร
2. เด็กชายอัศนัย  สังขะดิษฐ์
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์จิตร
 
1. นางนภารัตน์  นามบุญลา
2. นายประมวล  คำแดงไสย์
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1. เด็กชายภัทรกร  สีทับทิม
2. เด็กหญิงมินตรา  สีทับทิม
3. เด็กชายเทวินทร์  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์จำปา
2. นางสาวนฤมล  เพลงอินทร์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงเจตนิภา  สิงหาเทพ
 
1. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 1. เด็กชายกริชตรี  วรรณสุขี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สารบรรณ
3. เด็กชายจิรโชติ  ทิพกัณหา
4. เด็กหญิงชลดา  สารศิริ
5. เด็กชายณัฐพล  รัตนาชีวัฒน์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสิน
7. เด็กชายธนโชติ  ประจวบกลาง
8. เด็กหญิงนพรัตน์  สารศิริ
9. เด็กหญิงปทิตตา  ชินคำ
10. เด็กชายผาติรัตน์  พุ่มจันทร์
11. เด็กชายพิชิตชัย  สาหนองหม้อ
12. เด็กหญิงยุพิน  พรมวงค์
13. เด็กชายระพีพัฒน์  เชื้อวงค์
14. เด็กหญิงรุจิรา  คงเจริญ
15. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยสาริกา
16. เด็กหญิงศศิธร  แสนจันทร์
17. เด็กชายศุภฤกษ์  สารบรรณ
18. เด็กหญิงสุจิตรา  โถชาลี
19. เด็กหญิงสุทธินันท์  เอี่ยมโอภาส
20. เด็กชายอนันต์  ศรีวันทา
21. เด็กหญิงอพัชฌา  ทนามศรี
22. เด็กหญิงอรญา  เปรินทร์
23. เด็กชายอานุชา  ศิริวัฒน์
24. เด็กหญิงอ๓ิญญา  ชินวงค์
25. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  แห้วดี
26. เด็กหญิงโชติมา  เสนานคร
 
1. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กชายจรัญ  ไชยกุดฉิม
2. เด็กชายธนพร  สมหวัง
3. เด็กชายธนากร  ปัญญาบุตร
4. เด็กชายปฏิพงษ์  สุริโย
5. เด็กชายพีระพัฒน์  เสนาวุฒิ
 
1. นายศักรพงศ์  ลาหล้าเลิศ
2. นางปารณีย์  หมุนอุดม
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  พิมโคตร
 
1. นายสุรการณ์  ผ่องสนาม
2. นายสมพร  วิเศษดอนหวาย
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูกองชัย
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกิตติ  เขตสูงเนิน
2. เด็กหญิงพนิดา  ศิริโท
3. เด็กชายสุรพงษ์  ช่างทำ
 
1. นางวิมลรัตน์  อาษาศึก
2. นางสาวประยูร  ขนันไทย
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  กะมุทา
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา
 
161 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1. เด็กชายทนะโชค  ไกรสูนย์
 
1. นางสาววัชรินทร์  แสงจันดา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายวัชรินทร์  นิติชัยตระกูล
2. เด็กชายไพรัช  ถวิลมาตย์
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
2. นางดวงใจ  วรรณสิทธิ์
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  โนนวงษา
2. เด็กชายวีระชัย  แดนกาไสย
3. เด็กชายสุริยันต์  สมสะอาด
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีวงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  พละมาตย์
 
1. นางสาวจินตนา   ราชณุวงศ์
2. นางจริยา  เหมโส
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อัศดร
2. เด็กชายธนโชติ  เครือน้ำคำ
3. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์สิงห์
 
1. นางจริยา  เหมโส
2. นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงรัตนา  ศรีชัย
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาห่อม
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  รังนาแพง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กล้าหาญ
 
1. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงมยุรี   จันทะดี
2. เด็กหญิงอธิชา   พลประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเสนา
 
1. นางปณารินทร์  มูลจันทร์
2. นางกัลยา   บุตรศาสตร์
 
171 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงบุญมี
 
1. นางปณารินทร์   มูลจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเตย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   แสนภูวา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงภิรพร   ไชยภา
 
1. นางสุมาลัย   เศษวุธ
2. นายบุญสนอง  บุดดา
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1. เด็กชายกฤษณ  บุญสินชัย
 
1. นายอภิรักษ์  ฐานไชยยิ่ง
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงภรณ์ธิภา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นายศุภรัตน์  ปัจจัยโคถา
2. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมวงค์
2. เด็กหญิงประกายมุก  เพ็ญการ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญภา
4. เด็กหญิงวัศยา  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงศรัญญา  นาเมืองรักษ์
6. เด็กหญิงสุภาดา  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงอภิษฎา  กุสุมาลย์
8. เด็กหญิงอภิสมัย  ดีนาแซง
9. เด็กหญิงอาริศรา  กงกัน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาลมงคล
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
3. นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ์
4. นางรัชรา  ไชยมูล
5. นางอุรพี  จันทร์ขอนแก่น
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวง 1. เด็กชายนาวิน  เสมานู
2. เด็กหญิงปริฉัตร  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงสุนิสา   ศรีบูกูล
 
1. นางพวงชมพู  ลักษณะงาม
2. นางสาวประภาพรรณ   ศรีสุธรรม
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  มูลสระคู
 
1. นางสาวสิริโสภางค์  ศรีศาลา
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงพลอยปภัส  วิระษร
5. เด็กหญิงพิชวรรณ  คงทวี
 
1. นางสาวเด่นนภา  ไผ่โสภา
2. นายนพดล  จันทราชา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  ปานเกิด
2. เด็กชายอนุชิต  เงินมีศรี
 
1. นางลุะมุล  มานะที
2. นางนวนละออง  เงินมีศรี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยา   บุญรอด
2. เด็กหญิงพัชรา   แวงวรรณ
3. เด็กหญิงภคภัทร   แดนนาสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  สุนทรา
5. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
6. เด็กชายอิศราพันธ์   บุรพวง
 
1. นายสำลี  สีลาโคตร
2. นางปราณี  สีลาโคตร
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิฐาน
3. เด็กชายสมันตชัย  สุทธิประภา
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางรุ่งรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขี้ม้า 1. เด็กหญิงสุชานาถ  บริบูรณ์
 
1. นางวัชรา  อัศวภูมิ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ภูมิเขต
 
1. นางอารมณ์  นาก้อนทอง
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก
 
1. นางสาวสาคร  เสียงเพราะ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชลฤดี  แก้วดวงใหญ่
2. เด็กหญิงติณณา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีพล
4. เด็กหญิงสุปรียา  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงอทิตยา  สังกะสี
 
1. นางสาวณฐพร  มูลอำคา
2. นางรัตนภรณ์  กัญญาคำ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงดวงพร  เพิ่มพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนธิรักษ์
 
1. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
2. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภา
 
1. นางขนิษฐา  กลางประพันธ์
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงภูวรัตน์  ชุมภูแสง
2. เด็กชายอำพล  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินหงษ์
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
 
189 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. นายขันติ  สมเนตร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ชอบบุญ
 
1. นายชุมพล  สอปัญญา
2. นายลิขิต  โทพล
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิริกร  ทรงอาจ
 
1. นายนพพร  กุสุมาลย์
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีดี
2. เด็กชายจตุพร  บุตรพรม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมผิว
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พึ่งสุข
5. เด็กหญิงนฤมล  ศรีณะลา
6. เด็กชายบัญชา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอินทร์
8. เด็กหญิงบุษกร  พันปอบิด
9. เด็กหญิงภัสสร  กอศักดิ์
10. เด็กชายภูมินทร์  กล้าหาญ
11. เด็กหญิงมัสยา  นารีโภชน์
12. เด็กหญิงราชาวดี  ศรีศิษฎิยางกูร
13. เด็กชายวัชชิระ  ไชยนต์
14. เด็กหญิงศิวิมล  แสงสุด
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สูนทอง
16. เด็กชายสุริยา  สุวงซ์ทอง
 
1. นายปราจีน  ทะศรีละ
2. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
3. นางสาวแพทริยา  ทิพย์พิชัย
4. นายสมชาติ  จุละมะณี
5. นายสมคิด  มณีกรณ์
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 1. เด็กชายจรัส   ประดับเสริฐ
2. เด็กชายพัทธพล   ดิษฐเนตร
 
1. นายรัฐธรรมนูญ   อาจหาญ
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายภูผา  แก้วบัวพันธ์
3. เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สิมมาหลวง
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  พลวี
2. นางสาวทินกร  โพธิ์นาแค
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เส้นเศษ
2. เด็กชายกฤษดา  โคตรบรม
3. เด็กชายกิตตินันท์  พินิจดำ
4. เด็กชายชนสรณ์  แสนเสนา
5. เด็กชายพงศ์พิศุทธ์  ถวิลหวล
6. เด็กชายพชธกร  โภคะ
7. เด็กหญิงพรรณวดี  เมืองแวง
8. เด็กชายพันธวิศ  ดุจนาคี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
10. เด็กชายยศธนกร  ฤทธิ์ช่วยรอด
11. เด็กชายวัชรินทร์  มีหนองใหญ่
12. เด็กชายวัฒนา  ปะสาวะนัง
13. เด็กชายวิรายุทธ  พวงปัญญา
14. เด็กหญิงสุชาวลี  สีนินสิทธิ์
15. เด็กชายอธิพัฒน์  ฮารอฟ
16. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เปรินทร์
17. เด็กหญิงเพชรชมพู  นุ่มนก
18. เด็กหญิงเพียงตะวัน  กุลศิริทรัพย์
19. เด็กชายเรียว  คิตาชิม่า
20. เด็กชายเอลียาห์  ทิพอาจ
 
1. นางอิศวรา  สุคนธมาน
2. นายบุญร่วม  สิงหากัน
3. นางสุวนีย์  ยาดอร์
4. นายจักรพงษ์  นครชัย
5. นางสาวแดนสมัย  บุตรจำรวญ
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขัติยนนท์
2. เด็กหญิงสุปรียา  บุญภิละ
 
1. นางน้อย  เอนกแสน
2. นางสุรภา  สีลารัตน์
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ไพรนารี
2. เด็กชายวัชรินทร์  อุดมศรี
 
1. นางกัลยา  ควนสุวรรณ์
2. นางน้อย  เอนกแสน
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายเอกรินทร์  วราหุล
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายดนุสรณ์  วรรณดร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายอัคคเดช  บุตรเนียร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นางบุญเตือน  ศิริมูล
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงสุณิษา  ทักษิณ
 
1. นายสมบัติ  ศิริมูล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ล้ำเหลือ
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุตาชา
 
1. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนถาวร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
 
1. นายสมบัติ  ศิริมูล
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ระดาฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดีสงคราม
3. เด็กชายจารุพล  ไกยสิทธิ์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ดีเสนา
5. เด็กหญิงชนิษฐา  มณีโชติ
6. เด็กหญิงญาดา  อึ้งวรานิช
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วพรม
8. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
9. เด็กชายสุรชัย  แสนวัง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายจารุพล  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนถาวร
3. เด็กชายดนุสรณ์  วรรณดร
4. เด็กชายธันวา  ชุดขุนทด
5. เด็กชายนนทวัช  ศรีภา
6. เด็กหญิงนันทิยา  มณีฉาย
7. เด็กชายปฏิวัฒน์  ศรีจุลฮาด
8. เด็กชายภัทรเกียรติ์  พลมาตย์
9. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
10. เด็กชายศศิธร  สมบูรณ์พันธ์
11. เด็กชายสุรชัย  แสนวัง
12. เด็กหญิงอภิสรา  ล้ำเหลือ
13. เด็กหญิงอรินดา  ดีสงคราม
14. เด็กชายอัครเดช  บุตรเนียร
15. เด็กชายเอกรินทร์  วราหุล
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
4. นางบุญเตือน  ศิริมูล
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กชายจิรายุส  เนินกล้วย
2. เด็กชายศุภกฤติ  นุ่นนาแซง
 
1. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
2. นางสาวณัฐวดี  บัวนันท์
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  กั้วเจริญ
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชัชนรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงธิญาดา  ลานวิชัย
5. เด็กหญิงศศิธร   สายรัตน์
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองกัณฑ์
7. เด็กหญิงอลิษา  เหล็กแก้ว
 
1. นายอุทิศ  ขันติทอง
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี
3. นางสุภาพร  ประเสริฐสังข์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงแพรดาว  แดนนาเลิศ
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
212 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
213 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
214 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
215 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษฎา  เกียรติกังวาลกุล
2. เด็กชายกฤษฎ์  ทาเทพ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
4. เด็กชายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
5. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์บุญเรือง
6. เด็กหญิงชัญญาพร  แดนประกรณ์
7. เด็กชายชานนท์  สนั่นเอื้อ
8. เด็กหญิงฐิตฐิตา  โพธิ์ไชยโย
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมสกุล
10. เด็กหญิงดาริกา  โพธิ์ชัยโถ
11. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
12. เด็กหญิงปาริชาติ  เสาสูง
13. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไสยนามล
14. เด็กชายปิยะพัทธ์  แสนโบราณ
15. เด็กหญิงพรปวีณ์  ระดาไสย
16. เด็กหญิงพลังพร  นิระดาห์
17. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์กุดศรี
18. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
20. เด็กชายวชิรพงษ์เทพ  วิริยะพงศ์เมธาวี
21. เด็กชายวัชชิระ  ธรรมนาม
22. เด็กหญิงศันสนีย์  คงวิชัย
23. เด็กชายศิริวัฒน์   พลประสิทธิ์
24. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงค์อนุ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  ธนะสินธิ์ุ
26. เด็กหญิงอนันตญา   ชูศรีเมือง
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูศรีพัฒน์
28. เด็กหญิงอรวีย์  หงนามเดิม
29. เด็กชายเฉลียว  ชำนาญยง
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นโป้
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
2. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
3. นางสาวอนงค์  ศรีสินธุ์
4. นางจิรภา  มูลไชยสุข
5. นางอรพินธ์  ชูศรีวาสน์
6. นายวรพล  พลเยี่ยม
7. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดคำ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โยสะอาด
 
1. นางวารุณี  ลำดวน
2. นางสาวอรุณศรี  พลประสิทธิ์
 
217 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนารา  แสงชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีทอง
 
1. นายมังกร  กองษร
2. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงใหม่  ทานะเวช
 
1. นางพรพิทักษ์  เครือแตง
2. นางสาวเนตรนพิศ  นทีพัทธาทร
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชำนะหาร
2. เด็กหญิงจีลนันท์  คูณสว่าง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ประนมศรี
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีทับทิม
6. เด็กหญิงนฤมล  ไชยธงรัตน์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉิมนอก
8. เด็กหญิงพีรยา  เศิกศิริ
9. เด็กหญิงเกสรา  แก้วปากเปาะ
10. เด็กหญิงแพรวา  เจริญชัย
 
1. นางสาวจริยา  เสนสอน
2. นางสาววิลาวัลย์  นวนเจริญ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เทพอินทร์
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เทพอินทร์
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนสุข
 
1. นางสุดสวาท  สินภักดี
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสนไทย
2. เด็กหญิงศิตานันท์  ยุบลชิต
 
1. นายศรัญ  ยุบลชิต
2. นางพิสมัย  ศรีตระกูล