ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน