หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญส่ง ดำรงไทยครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ปิยะนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มใสครูโรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
4. นางวัชรี ทามณีครูโรงเรียนบ้านโพนก้างปลากรรมการ
5. นางรุจิรา ทาศรีภูครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววจิรา ชุมปัญญาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญานุช นนทภาครูโรงเรียนบ้านรุงศรีกรรมการ
4. นางสาวลักขณา วงศ์อินพ่อครูโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ วินัยถนอมครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนารี ศรีโสภาพครูโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายสวาท วงศ์สีดาครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ถึงนามลีครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านหนองลาดราษฎร์อุทิศวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจิระพร ราชสิงโหครูโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศรีสถานครูโรงเรียนบ้านนาาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางราตรี วงศ์บาตรครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสวาท มาลีลัยครูโรงเรียนดงหนองเหียนกรรมการ
5. นางวิวา มานะสารครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาศ ศรีสร้อยครูโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ คำผิวครูโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
4. นางนัธมน ทวีกิตติเกษมครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ สมเดชครูโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สายคำภาครูโรงเรียนบานหนองบัวสร้างประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ลาวงศ์เกิดครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
3. นางบังอร เนตรทองคำครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นางอนงศ์ ชาทองยศครูโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางนฤมล งอยผาลาครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ๊ กุตระแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เทพพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนายอวัฒนากรรมการ
3. นางสาวเรณู รักภูแสนครูโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางคณัสนันท์ ศรีมงคลครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
5. นางแหวน จันทรังษีครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวารีย์ บุญสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกภูประธานกรรมการ
2. นางป่ริฉัตร กุลดิลกครูโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ กายราชครูโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
4. นางไขนภางค์ ศรีมุกดาครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
5. นางอาภรณ์ พลราชมครูโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คตครูโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน พิมพ์เภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อกรรมการ
3. นางสมพร วงศ์รำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
4. นางระวีวรรณ บุตรวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ แฮนเกตุครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ประภูโตครูโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางอภิชาติ ชมภูทัศน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อประธานกรรมการ
3. นางวรรณา สมสนุกครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา ผาใต้ครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ สุนารีครูโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
7. นางธัญสินี มุลน้อยสุครูโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
8. นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
9. นางเพ็ญนภา พลไชยครูโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
10. นางบัวเผื่อน บุตรเพชรครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางออมสิน สิงห์คำมาครูโรงเรียนชุมชนบ้านด่านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นางรัตนา พัชรเนตรครูโรงเรียนบ้านบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นางมาลา พลราชมครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
5. นางปริชาติ ชื่นหทัยครูโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางศิวกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางศิริสุข โถชัยคำครูโรงเรียนบ้านหนองค้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ญาติธรรมครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
5. นางสาวรัชกร พลศักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจินดาบุตร วิชาคุณ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางวิลัย ศรีกะแจะ ครูโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง)กรรมการ
3. นางสมควร โภคาพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ กรรมการ
4. นางพยอม วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ กรรมการ
5. นางกัลย์ธิดา ใครบุตร ครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนท่าแร่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ ทีปานนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทอง ครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
5. นางประภาพร บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุภาพ บุญซ้าย ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการ
2. นางสาวครองทรัพย์ อุตนาม ครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ วงศ์วรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
4. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนบ้านป่าผาง กรรมการ
5. นางแขนภา พาเสน่ห์ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายประไทย ศุภวิทยาเจริญกุล ครูโรงเรียนบ้านกุงศรี ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร กรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธ ครูโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นน้อย ครูโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร พองพรหม ครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชุมมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านยางโล้น กรรมการ
3. นางศุจิรัตน์ ภูผานี ครูโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ กรรมการ
4. นางสมจิตร เลานวดวัน ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา กรรมการ
5. นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพงษ์นารถ แก้วก่า ครูโรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” ประธานกรรมการ
2. นางสัญญา นิลทะราช ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางจิตรา พรหมเชษฐา ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายกฤษณวัฒน์ เสนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนแพงฯกรรมการ
5. นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต รอดแก้ว ครูโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา พรหมเชษฐา ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ มูลน้อยสุ ครูโรงเรียนบ้านม่วงลายผดุงศิลป์ กรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ศิริดำรงค์ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม กรรมการ
5. นางสาวอรทัย ทรงหาคำ ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ศรีลาศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม ประธานกรรมการ
2. นางบัวสร นามเที่ยง ครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางมาลินี คำชมพู ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย กรรมการ
4. นายไผท แถบเงิน ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
5. นางรัตนพร ทองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิรัชฎา เพ็งธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ พรมไพรสน ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
3. นางเกษร เปลรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ
4. นายสุกฤษ นรภาร ครูโรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
5. นางวิระพร พิทักษ์ชัยโสภณ ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุรีพร พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ศรีซองเชษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ รมศรีภู ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการ
4. นางนิรัตติศัย นารถพลายพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบายเต่างอย กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ฝ่ายราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา บุตรละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรารัตน์ ชาโฮง ครูโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ใจกลาง ครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล กรรมการ
4. นางชวนคิด คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา บุษบิน ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีนา ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางวิภานี แสนบรรดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางวลีสุข สุวรรณไตร ครูโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ กรรมการ
5. นางสาวกัญญลักษณ์ ศรีพรม ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพท่าแร่ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะผอ.โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แฮนเกตุครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. นางสมคิด ทิพจรครูโรงเรียนนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางชไมพร ธนูรักษ์ครูโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอ้อยทิพย์ แนบชิดครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
6. นายนพดล ล้านจะครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุริยะศรีครูโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัญโญ ใครบุตรผอ.โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ขันทีท้าวครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นายไพทูล เทพินครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดกรรมการ
4. นายศุภชัย ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภิศ คตจำปาครูโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มกรรมการ
6. นางวิภาดา พีระธรรมครูโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางอุไร คำมณีจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์สุดา บุตรชาติครูโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนประธานกรรมการ
2. นางจุรีวรรณ งันลาโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
3. นางศศิตา เอื้อศิลามงคลครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวัฒนา เคนทวายครูโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
5. นางกองแก้ว สุระสระครูโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณศรี จีรวิทย์ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางบรรจบ สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางรักคณา วะลับครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นน้อยครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอรัญญา ขอลาศรีครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมภู สุทธิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองสาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ไพจิตโยธีครูโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญไชยโยครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายจตุภัทร พองพรมครูโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางชุติพร ศรีคำแซงครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมรครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาคีสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
3. นางศุภราภรณ์ เลาหวิโรจน์ครูโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ประมาชิดครูโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทองพันธ์ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพียรพจง ตงศิริครูโรงเรียนเขิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสถาพร พลราชมครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อกรรมการ
3. นางรัชฎาพร งอยภูธรครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายศรายุทธ ใยปางแก้วครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
5. นางละเอียด ศรีวรกุลครูโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ บุญซ้ายครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคฌินี สาขันธ์โคตรครูโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ยตะโคตรครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางแสงเดือน คำศรีพลครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสุมิตรา อุปพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เนตรทองคำครูโรงเรียนบ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุภมาส ผาพรมครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางปาริชาติ อุปพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังปลาเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อุ่นสากลครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนฤดี นามโนรินทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมุ่งคุณ สีหามาตย์ผอ.โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพครูโรงเรียนบ้านงิ้วสิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายกำพล ทองพันธ์ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ครูโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคมพิสิทธิ์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ คำภูษาครูโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไพทูล เทพินครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ เวียงพรมมาครูโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุมิตรา อุพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์ุผอ.โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพครูโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายภัคพล พองพรมครูโรงเรียนนาขามกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ประมาชิดครูโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปานพันธ์ุ กาญจนพันธ์ุผอ.โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกำพล ทองพันธ์ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ครูโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปราณี ไชยบุตรครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพจน์ พรหมศิริครูโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บัวแดงครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เทพอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี แพงไชยครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางนวมล ชาตินอกครูโรงเรียนบ้านค้อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เทอำรุงผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิยา หาชื่นครูโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยากรรมการ
3. นางสุขศรี เสาว์บุปผาครูโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางภัทราพร วงศ์เครือศรครูโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
5. นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสพพร อ่อนสุรทุมครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เนตรน้อยครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
3. นางดารุณีย์ วัฒนวิเชียรครูโรงเรียนบ้านกลาง ผดุงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายธวัชชัย สายคำภาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางนาตญา สัตถาผลครูโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ คำชมภูผอ.โรงเรียนบ้านซ่งเต่าประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วก่าครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลการครูโรงเรียนบ้านหนองครองฯกรรมการ
4. นางประพาพร สีหารักษาครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
5. นายคารม สมสายครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจารึก ชาวันดีผอ.โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางนิมิตร ฉากครบุรีครูโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
3. นางพรรณ๊ แสนเวียนครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางจิดาภา ศรีสงครามครูโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรหมสาขา ณสกลนครครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หาญมนตรีผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สายคำภาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางมกราพร ตระกูลมาครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
4. นางพันธุ์มณี เรียมแสนครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสุรางคณา ลาแสดงครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณสกลนครครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นายธนากร ธนะคำดีครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ชุมปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณสกลนครครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นายธนากร ธนะคำดีครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายประภาศ ปารีพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรักชนก บุนนาคครูโรงเรียนศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายอุทัยวรรณ สุขขสอนนานครูโรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายภสุ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายไพศาล เลิศสงครามครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นายศรีอำไพ ชิณโสมครูโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประภัสสร ฤทธิ์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางนิตยา การถักครูโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมครูโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน งอยผาลาครูโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นางเกศิณี โสภัยครูโรงเรียนบ้านดอลเชียงบาลกรรมการ
3. นายมีชัย โถบำรุงครูโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางธนากร เภาโพธิืครูโรงเรียนบ้านหนองกระบอกกรรมการ
5. นางสมหมาย ไชยพิมพ์ครูโรงเรียนนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวาสนา บัวศรีครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอยประธานกรรมการ
2. นายจรไพร สาราโรจน์ผอ.โรงเรียนสร้างแก้วราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางกัลยานี พรหมภาพครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายศุภชัย นางามครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ยะไชยศรีครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธ์ผอ.โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายธวัชชัย สายคำภาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางพูนสุข โคตรวิชัยครูโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยวรรณ วรรณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายถาวร จรัสแผ้วผอ.โรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวีครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางบุษบา ชุมปัญญาครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวกรรมการ
4. นางประเทียนทอง ศุภวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางกานดา งอยผาลาครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้วผอ.โรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สวนไผ่ครูโรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
3. นางไพรี แสนนามครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
4. นางสายทอง กิจจานุสงค์ครูโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสายสมร อุปพงษ์ครูโรงเรียนบ้านกกส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์ผอ.โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพยอม คำหุ่งครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางรักศรี ศิริขันธ์ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชากรรมการ
4. นางประไพพรรณ อินธิแสงครูโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภัตสร แก้วกำพลครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายวานิช บุ่งวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ บุษภาครูโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ 211กรรมการ
3. นางวรรณา พรมศิริครูโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
4. นางสุดสวาท ทาแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายประกอบ ตันมูลครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นางมัลลิกา ธุวดาราตระกูลครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนประธานกรรมการ
2. นางสมพาน สิงหเสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนงนุช อัครจันทร์โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
4. นายใบศรี วิเศษดีโรงเรียนบ้านกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลปฺ์โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรีศึกษานิเทศก์ สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายสำรองชัย สามเมืองโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายธนากร วงศ์รำพันโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางจินตนา เผือดผุดโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
5. นางศรีสมร เหล่าศักดิ์ชัยโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวสำรวย พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นายอเนก เกตุวงษาศีกษานิเทศก์ สพป.สน.1กรรมการ
3. นายวัฒนา วุฒิสารโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์บุรุษ คำคลี่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทัน วงศ์ศรียาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข นาถโคษาโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นางโฉภา ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
4. นายทองยศ ชิณบุตรโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ มีภูคำโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญล้อม สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางวริณี ธนะคำดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นายเสรี ไชยวังราชโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทวีชัย หนุดตะแสงโรงเรียนท่่าศาลาราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลตองคะโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุระเสนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายชาตรี ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถาวร คิดค้าโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกมินทรชาติโรงเรียนบ้านตองโขบกรรมการ
3. นายปนิทัศน์ กุลวงษ์โรงเรียนอนุบาลกุุสุมาลย์กรรมการ
4. นายปิติยวัฒน์ พิชัยคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถวิล งิ้วพรหมโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลักษณี นิลชะเอมโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
3. นายศศิธร นนสะเกตุโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายชาติชาย พรหมสาขา ณ สกลโรงเรียนบ้านพานสหราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสริมโชค บุระเนตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี โรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายเจตจันทร์ สาระวรรณ โรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นายปริชาติ ยัคลาโรงเรียนบ้านหนองครองราษฏร์ประสงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ พลราชมโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
3. นายชวลิต งอยผาลาโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำพองไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายชาญชัย ปัดนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายนรรยพร ศิริจันทะพันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นายถาวร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฏร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ อุดมเดช โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฏร์รังสรรค์๒”ประธานกรรมการ
2. นายทองสุข เมืองอำมาตย์ โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมกรรมการ
3. นายวรรณธิดา จรทะผาโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
4. นายวีระพนธ์ วรพันธ์โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธนิตย์ ผงสูงเนินโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้อนโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุระทิน สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายวัฒนา คำโสมศรีโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส แก้วเคนโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
2. นายกฤษณา จันตะเสนโรงเรียนบ่้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นายแมน บุญเรืองจักรโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. สิบเอกวราลักษณ์ วายุภักดิ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนพดล พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฏร์ผดุงประธานกรรมการ
2. นายประจญ หิรัญอรโรงเรียนบ้านโพนก้างปลากรรมการ
3. นายวิเชียรชัย ครุฑตำคำโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี กรรมการ
4. นายประไพพรรณ วรนามโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศิริ สัตถาผลโรงเรียนบ้านหลุบเลา ประธานกรรมการ
2. นายโกมล คำพรหมมาโรงเรียนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ กรรมการ
3. นายทวี กำยานโรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยากรรมการ
4. นางประภาภรณ์ รสานนท์โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษ์โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฏร์บำรุง กรรมการ
3. นายไสว เคนะอ่อนโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายกรรมการ
4. นายวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตรชัย ด่านลาพลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายหวานใจ การุญโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นายอัญชลี อินทนามโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสาวรชกมล สาดีโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฏร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจุฬาวรรณ พรหมดาโรงเรียนบ้านา(คุรุราษฏร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
3. นายสุภัค สะตะโรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสมชาย ไตรธิเลนครูโรงเรียนนายอวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครูโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเทวาพร โคตรวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาครูโรงเรียนบ้านหนองลาดราษฎร์อุทิศวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดี ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นางปัทธรรมมา ทัศคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาครูโรงเรียนบ้านหนองลาดราษฎร์อุทิศวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดี ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นางปัทธรรมมา ทัศคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ วารีพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวสิริกร มาตราชโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเดชาชัย งอยภูธรโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ วารีพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ บุญกองโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางศศิวิมล วงศรียาโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวสิริกร มาตราชโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
4. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
5. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพรรณี มังทะโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
4. นายกิตติ วงศ์เครือศรโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
5. นางพิมพา มือขุนทดโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ สุภาอ้วนโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สุนารี โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
3. นายไพทูรย์ ขันขะโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
5. นายศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ สุภาอ้วนโรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สุนารี โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
3. นายไพทูรย์ ขันขะโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
5. นายศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์ ตั้งวัฒนาครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวันชัย เอี้ยงรักขะครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์ครูโรงเรียนแก้งคำประชาสมามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์ ตั้งวัฒนาครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวันชัย เอี้ยงรักขะครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์ครูโรงเรียนแก้งคำประชาสมามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เข็มมา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นางรุ่งพิทยา พิชัยคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุมิตรชัย ด่านลาพลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุวืทย์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวอัฉราวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุภักดิ์ จิตราชโรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุมิตรชัย ด่านลาพลโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุวืทย์ ไพภิบาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวอัฉราวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ เมษา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ 211ประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุภาชัย นางาม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการ
4. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู โรงเรียนนาอ่างม่วงคำกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ เมษา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ 211ประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุภาชัย นางาม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการ
4. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู โรงเรียนนาอ่างม่วงคำกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายรวมยศ เพ็ชรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน”คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ แย้มผกา ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
5. นางอุสา ไสโสก ครู โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายรวมยศ เพ็ชรเลิศโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุรีแสงโรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุรษฎร์ผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ แย้มผกาโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศกรรมการ
5. นางอุสา ไสโสกโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
6. นางชีวานันท์ คนองมากโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
7. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ อุปพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการ
4. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
5. นางนวลผกา ชุณท์วิจิตรา โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
6. นางชีวานันท์ คนองมากโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
7. นายอนุชา สอนสกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายณฎวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการ
4. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนนาเพียงสว่างวิยานุกูลกรรมการ
6. นายวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางนฏวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการ
4. นางเสาวนิต นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายอรัญญา สร้อยเสนา โรงเรียนนาเพียงสว่างวิยานุกูลกรรมการ
6. นายวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรี โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
4. นางนวลผกา ชุณท์วิจิตรา โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางรุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแก กรรมการ
3. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ การุณโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุล โรงเรียนบ้านโพนแพงฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนฏวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการ
4. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนาโรงเรียนนาเพียงสว่างวิยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรีโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนฏวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการ
4. นางสุมาลี คึ้มยะราชโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
5. นางอรัญญา สร้อยเสนา โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล กรรมการ
6. นางชีวานันทร์ คะนองมากโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
7. นางศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางโล้นฯ ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนบ้านป่าผางประธานกรรมการ
3. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายกิตติยา ภักดี สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกฯกรรมการ
5. นายเด่นศักดิ์ พองพรหม โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศักชาย แก้วดีโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นายเวียงจันทร์ พรไชยยาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
4. นายสิริกร มาตราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านนโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเมตตา นามโยธาครูโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางหนูเล็ก บุญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมภาร รัตนนันท์ครูโรงเรียนบ้านาม่องดงนิมิตรกรรมการ
5. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายถนอม สุขสง่าเจริญผอ.โรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิตตา วงษาพานครูโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
3. Mr.Cameron Millsครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
4. นายกิตติ คำภูษาครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
5. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุนิภา ไชยหงษ์ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา เขียวดีครูโรงเรียนบ้านโพนพงกรรมการ
3. Mr.Richard Agamahครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางนารถฤดี หาญชัยครูโรงเรียนบ้านะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุทิตา รักษาแสงครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ปัญญาประชุมครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเทวี ตุพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางบังอร สกุลโพนครูโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทราภรณ์ เทพเสนาครูโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ศรีนาครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายพลศักดิ์ เพชรพรรณครูโรงเรียนสกลนครวันครู๒๕๐๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เนาว์ศรีสอนครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางจินตนา ผิวตะศาสตร์ครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางเขมิกา ศรีวรรณะครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ถนอมพลกรังครูโรงเรียนกุกบากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวรรณทอง จิตจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติภูมิ มะเสนสมครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. Mr.Ngwai Viatalis Suhครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นางพูลศรี อ่อนสุระทุมครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ขาประภาผอ.โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Maly Berginครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสิริกุล ขันธ์พัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางสาวตรีนา นนสุขครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร บุดดีด้วงครูโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร กุลสานต์ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. Mr.Michael Mahrครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสุลัยภรณ์ ก้อนบุญไสย์ครูโรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางสาวมนทอง หมื่นสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดารักษ์ ดาบพลอ่อนครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ อ่างคำครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. Mr.Jason Lawlorครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวเทวี สูตรไชยครูโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกรนันท์ หาสุขครูโรงเรียนบ้านาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมีชัย ตันเสนารองผอ.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Mossครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางดอกอ้อ ไชยเชษฐ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางสาวชุดาภา ใจตึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรฯกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตรครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมรครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทหงษ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแคนกรรมการ
3. Mr.Stephen Walterครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
5. นางวรรยา รัตนสีหาครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ศน.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตรครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย ถนองพลกรังครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเกียรติภูมิ มะเสนสมครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ศน.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตรครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีครูโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย ถนอมพลกรังครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายเกียรติภูมิ มะเสนสมครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลายโรงเรียนบ้านนาตงประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์โรงเรียนบ้านสนามบินกรรมการ
3. นายประกาศ ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุรษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
6. นายอภินันท์ ศิริฟองโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
7. นายอาคม มังคละคีรีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
8. นายกรีฑา สิงห์วิโรจน์โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
9. นางวิมล นูขุนทดวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นางประครอง คำโสมศรีโรงเรียนบ้านโพนยางคำฯกรรมการ
11. นางนิภาพร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโคผอ.โรงเรียนบ้านสายปลาหลายกรรมการ
3. นายพงษ์พิศ นามละครโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณห์ โกมินทรชาติโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
5. นายธนพร เรืองโพนวิทยาลัยเทคนิคสกลนครกรรมการ
6. นายปฏิพงษ์ จงรู้ธรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคอีสานฯกรรมการ
7. นางรินทนา ผลวิเชียรวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
8. ร้อยตำรวจตรีสมัย และในสิงห์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ กลยณีย์โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอิ่มทรัพย์ โทขนาดครูธุรการโรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
11. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
12. นายกฤษฎิพงศ์ มาตะรักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านกุุงศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระเทพ เนียมหัตถึโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภาโรงเรียนบ้านโพนบกผดุงศาสตร์กรรมการ
3. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ฯกรรมการ
4. นายสังวร ยาทองไชยโรงเรียนห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
5. นายบีนดาล ประสบดีโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอฯกรรมการ
6. นายสมบัติ วรรณศิริวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
7. นางคุัมขวัญ ศิริขันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางกิ่งแก้ว กาวรรณธงวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
9. นายปรีชา แสนสวาทโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายนพดล วิญญาสุขโรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสังวาลย์ ศรีโคตรรอง ผอ.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพโรงเรียนชุมชนบ้านกุดแฮดกรรมการ
3. นายจตุพร ฮังกาสีนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการ
4. นางอรัญญา แสงศรีแก้วนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ศรีโคตรรอง ผอ.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายสุพล เผ่ามงคลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นายนภดล วงศ์กาฬสินธุ์นักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการ
4. นางวรินทร์ทิพย์ ไม่ทราบนามสกุลนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการ
5. นางดวงดาว เลื่อมศรีนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ศรีโคตรรอง ผอ.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ตุพิลาโรงเรียนบ้านหนองสะไนกรรมการ
3. นางประครองศรี นามวงษาโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอฯกรรมการ
4. นางเยาวภา คหัสคัดคามโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประยงค์ ซึมเมฆนักวิชาการ สพป.สน.1กรรมการ
6. นางโฉมสุดา ศิริฟองศีกษานิเทศก์ สพป.สน.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ชุมปัญญารอง ผอ.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายเรื่องชัย งอยปัดพันธ์โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางรุจิรา ชุมปัญญาโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
4. นางสมหมาย ชาบรรทมโรงเรียนอนุบาลกุุสุมาลย์กรรมการ
5. นางประจำ อัคพินโรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ นามโยธาโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณโรงเรียนพเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรุจี คิดค้าโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางวลีสุข สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมรัก ทับทาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ชุมปัญญารอง ผอ.สพป.สน.1รองประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กวานสุพรรณโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
3. นางสุปราณี ป้อมวงศ์โรงเรียนพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปาริชาติ ชินโนโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสุรางคนา ลาแสดงโรงเรียนพเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ภูศรีฐานโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
7. นางพัทยา ยะสะกะโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
8. นายเกตมณี การุณโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
9. นางนภัสวรรณ ชื่นชมบุญโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชุมปัญญารอง ผอ.สพป.สน.1ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กวานสุพรรณโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
3. นางสุปราณี ป้อมวงศ์โรงเรียนพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปาริชาติ ชินโนโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสุรางคนา ลาแสดงโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ภูศรีฐานโรงเรียนไพศาลวิทยากรรมการ
7. นางพัทยา ยะสะกะโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
8. นายเกตมณี การุณโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)กรรมการ
9. นางนภัสวรรณ ชื่นชมบุญโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนาวา ศรีษะเนตรครูร.ร.บนท่าวัดประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริครูร.ร.บ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยครูร.รบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอินทวงค์ ประกิ่งครูร.ร.บ้านนาเพียงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายนิคม คำทองครูร.ร.บ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตรครูร.ร.บ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริร.ร.บ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยครูร.รบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอินทวงค์ ประกิ่งครูร.ร.บ้านนาเพียงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายนิคม คำทองครูร.ร.บ้านหนองปลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายจักกริช วรนามครูร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปาครูร.ร.บ้านาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย คำสงค์ครูร.ร.บ้านโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำธะเนตรครูร.ร.บ้านหนองครองกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกครูร.ร.บ้านสายปลาหลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายจักกฤษ วรนามครูร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศริลักษณ์ ดาวังปาครูร.ร.บ้านาคำวิทยาคารกรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์ครูร.ร.บ้านโคกแก้วกรรมการ
4. นายมงคล คำธะเนตรครูร.ร.บ้านหนองครองกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกครูร.ร.บ้านสายปลาหลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน งอยผาลาครูร.ร.บ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีครูร.ร.อนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นายวิสัน คำสงค์ครูร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายบุญถึง พรหมมหากุลครูร.ร.บ้านโคกเลาะกรรมการ
5. นายเติม แจ่มใสครูร.ร.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน งอยผาลาครูร.ร.บ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีครูร.ร.อนุบาลเต่างอยกรรมการ
3. นายวิสัน คำสงค์ครูร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายบุญถึง พรหมมหากุลครูร.ร.บ้านโคกเลาะกรรมการ
5. นายเติม แจ่มใสครูร.ร.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัยครูร.ร.บ้านยางโล้นกรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะครูร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นายสุริยา โกมินทรชาติครู.ร.ร.บล้านตองโขบกรรมการ
5. นายเจษฎา ยืนยั่งครูร.ร.บ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้วครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัยครูร.ร.บ้านยางโล้นกรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะครูร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นายสุริยา โกมินทรชาติครู.ร.ร.บ้านตองโขบกรรมการ
5. นายเจษฎา ยืนยั่งครูร.ร.บ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์ผอ.ร.ร.บ้านาม่องดงนิมิตประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกรุงครูร.ร.ประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นายรุ่งนภา คะนองมากครูร.ร.บ้านโคกเลาะวิทยากรรมการ
4. นายสงวน รองไชยคร.ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายยุทธนา พ่อชมภูครูร.ร.บ้านาจานกรรมการ
6. นายสุทัศน์ บุตรโคษาครูร.ร.บ้านาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นายจำเนียร สาระวันครูร.ร.บ้านนำ้พุงจัดระเบียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรชัย รอดอุตม์ครูร.ร.หนองผือเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายวิทยา คำโสมศรีครูร.ร.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล บำรุงเมืองครูร.ร.บ้านลาดกะเฌอกรรมการ
4. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกรครูร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายกิตติ แสนเมืองครูร.ร.บ้านด่านม่วงคำกรรมการ
6. นายสมชาย ไตรธิเลนครูร.ร.บ้านนายอกรรมการ
7. นายอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ครูร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มูลเมืองแสน โรงเรียนหนองกอมป่าขาว ประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ไชยเพชร โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายประยูร ยศกำธร โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม กรรมการ
4. นายสุกฤษ นรภาร โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
5. นางสาวประภาพร บุญเกิด โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายครรชิต วงศ์แต้ม โรงเรียนบ้ายกุดแฮดฯประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คต โรงเรียนบ้านป่าผาง กรรมการ
3. นายทินกร พรหมเทศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
4. นายวัฒนา จันทร์งาม โรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
5. นางสาวกิติยารัตน์ โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายอุทิศ ขันเงิน โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
4. นายเทพนม จันทรังษี โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยะมิตร นครังสุโรงเรียนเหล่าโพนค้อฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ยาทองไชย โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ พรหมสาขาฯ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ มูลน้อยสุ โรงเรียนบ้านโคกก่องฯ กรรมการ
5. นางยุพิน เผยกลาง โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สูญราช โรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นายคารม สมสาย โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายสุริยันต์ รองไชยโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
4. นายพิกุล เคนประคอง โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ ไยวังหน้าโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศักดิภัทร ภูมีศรีโรงเรียนชุมชนสร้างค้อกรรมการ
3. นายวรศักดิ์ พลราชม โรงเรียนบ้านกกปลาซิว กรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ชาวันดี โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกประสาท อุระภา .โรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายบรรชา บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนชุมชนสร้างค้อกรรมการ
3. นายวิเนตร ไวแสน โรงเรียนบ้านโคกภู กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ ไทยเหนือ โรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
5. นายพนาวรรณ อินธิแสง โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุรษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สุนารี โรงเรียนดงชนเหล่าแมดฯ กรรมการ
3. นายบรรยง รัตน์โสภา โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
4. นายนนท์ สมใจเพ็งโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
5. นางรสรินทร์ หาญมนตรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพวัน สำเภาทอง โรงเรียนบ้านห้วยหวด ประธานกรรมการ
2. นายเสริมพล นาสูงชน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ฯ กรรมการ
3. นายมนตรี นามศรี โรงเรียนบ้านค้อน้อย กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ข้ามประเทศโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการ
5. นางพิกุล เคนประคองโรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยดาภา เพียรธรรม โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์ฯ ประธานกรรมการ
2. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
3. นายธนูศักดิ์ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านเชียงสือฯกรรมการ
4. นายถาวร ยางธิสาร โรงเรียนบ้านนากับแก้ กรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา แซ่เอีย โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพงศ์หรัณย์ มากกลาง โรงเรียน. บ้านม่วงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล บุญจันทร์ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต กรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ อุดมเดช โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่ากรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ยะตะโคตรรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือฯ กรรมการ
5. นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอ กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ ไพไหล โรงเรียนบ้านแป้นฯ ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีเลา โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
3. นายศรเพชร ศฤงธรโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคมกริช ขุมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน ไม้แสนดี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้ม โรงเรียนบ้านม่วงลาย ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจ โรงเรียนอนุบาล กรรมการ
3. นายนิยม บุญกอง โรงเรียนนายอวัฒนา กรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาค โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นายครองทรัพย์ อุตนามโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สารสมัคร โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวัน โรงเรียนบ้านนาตงฯ กรรมการ
3. นายวีรจิตต์ ไชยแสงราช โรงเรียนชุมชนดงมะไฟ กรรมการ
4. นายทองทิพย์ จันทรังษีโรงเรียนบ่อเดือนห้ากรรมการ
5. นายสุกัญญา วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านดาครูโรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางประพรทิพย์ ดอกพุฒครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด หมอกมีชัยครูโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ปัญญาประชุมครูโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นางรุ่งนิรันดร์ ตะประชุมครูโรงเรียนหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนงค์ ราชรีครูโรงเรียนบ้านป่าผางประธานกรรมการ
2. นายวารี ไขแสงครูโรงเรียนบ้านฮางโฮงกรรมการ
3. นางทองเพียร วันดีครูโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อุดมเดชครูโรงเรียนชุมชนนิรมัยประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ บุญกองครูโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ สุวรรณเจริญครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุมิตรา จำวงศ์ลาครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดฯประธานกรรมการ
2. นางชุติมา กายราชครูโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีนาครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทองพิมพ์ นารถโคษาครูโรงเรียนบ้านโพนงามโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวจรุงศรี โฮมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดอมหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางสุกัลยา ไตรธิเลนครูโรงเรียนบ้านาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ หลวงศรีครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรฯประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ศิริพันธ์ครูโรงเรียนศิราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุขสวรรค์ พละบารมีธรรมช์ครูโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านโพนพงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สารนอกครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ดาบพลอ่อนครูโรงเรียนบ้านโคกภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ งอยผาลาครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางจรูญลักษณ์ ทับทิมครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ทองอันตังครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ กิติอาษาครูโรงเรียนบ้านกรุงศรีประธานกรรมการ
2. นางประะพิศ ทรางวิชาครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ ไชยโคตรครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิตย์ หาญมนตรีครูโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ฮ่มป่าครูโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
3. นางศรีสุดา สิงห์คามตรูโรงเรียนเมืองสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจุไรพร วงศ์คำสาครูโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางออมสิน พวงสมบัติครูโรงเรียนบ้านกวนบุ่นกรรมการ
3. นางจิตประสงค์ รัตนหนครูโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางละเมียด เกตวงษาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี วงศ์สีดาครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ณัตนาครูโรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนริสา ไชยเพชรครูโรงเรียนบ้านดอนแคนประธานกรรมการ
2. นายสุเมียด ชนิลกุลครูโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ งอยผาลาครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิไลวรรณ เนตรประโคมครูโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางสง่า บุ่งทวยครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางนิ่มนวล พันธ์แก้วครูโรงเรียนบ้านดงยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวีครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เครือศรครูโรงเรียนบ้านนองกอมป่าขาวกรรมการ
3. นางสาวจิตรดา เหมะธุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองครองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวราวรรณ ด่านลาพลครูโรงเรียนบ้านลาดค้อประธานกรรมการ
2. นางออนอนงค์ ไพภิลาครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางรัตนี ทองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ นาระคลครูโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หนูอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางลำพูล เพ็งสว่างครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอวยพร ออละมาลีโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา งันลาโสมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ยะไชยศรีโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จุรี พลอาษาโรงเรียนชุมชนนิรมัยกรรมการ
5. นางจริยา น้อยสาโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรณ บัวบานโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขันขะโรงเรียนบ้านลาดค้อกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศ์ศิลป์โรงเรียนพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ พิทิกษ์ชัยโสภณ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพูนผล พลราชมโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางวรรษมน ถาปันแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนิ่มนวล งอยภูธรโรงเรียนร.อนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางไพฑูรย์ ทัศครโรงเรียนร.อนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ดากาวงศ์โรงเรียนร.อนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางประเทือง สุภาสอนโรงเรียนร.อนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียรชัย ครุธตำคำโรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ จันทร์ธรรมโรงเรียนบ้างปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุภา ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่วิทยากรรมการ
5. นางผกามาศ มาตย์เทพโรงเรียนบ้านห้วยทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]