หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 51 41 80.39% 8 15.69% 2 3.92% 0 0% 51
2 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 30 26 86.67% 2 6.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 43 25 60.98% 9 21.95% 5 12.2% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 32 23 76.67% 4 13.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
5 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 35 21 60% 5 14.29% 6 17.14% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 25 21 84% 4 16% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 39 19 50% 12 31.58% 4 10.53% 3 7.89% 38
8 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 33 19 57.58% 5 15.15% 4 12.12% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 29 19 67.86% 3 10.71% 4 14.29% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านหนองหอย 34 18 62.07% 10 34.48% 1 3.45% 0 0% 29
11 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 34 18 58.06% 9 29.03% 1 3.23% 3 9.68% 31
12 โรงเรียนบ้านดงหลวง 32 18 62.07% 7 24.14% 3 10.34% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 30 18 60% 7 23.33% 0 0% 5 16.67% 30
14 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 31 18 58.06% 3 9.68% 7 22.58% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 32 17 56.67% 9 30% 2 6.67% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 24 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 26 16 66.67% 6 25% 0 0% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 24 16 84.21% 0 0% 3 15.79% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 27 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 25
20 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 27 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 23 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
24 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 25 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 27 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 30 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
29 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 26 13 56.52% 2 8.7% 1 4.35% 7 30.43% 23
30 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 27 12 44.44% 8 29.63% 2 7.41% 5 18.52% 27
31 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 24 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
32 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 21 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 19 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
35 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 17 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 19 12 63.16% 1 5.26% 2 10.53% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 27 11 44% 8 32% 5 20% 1 4% 25
39 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 24 11 45.83% 8 33.33% 5 20.83% 0 0% 24
40 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 23 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
42 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 16 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 27 10 37.04% 7 25.93% 4 14.81% 6 22.22% 27
45 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 24 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
46 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 21 10 47.62% 5 23.81% 1 4.76% 5 23.81% 21
47 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 21 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
48 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 20 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
49 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 20 10 50% 4 20% 1 5% 5 25% 20
51 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 15 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
52 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 17 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 16 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
54 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 14 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
55 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 19 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
56 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
57 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 20 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 5 26.32% 19
58 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
59 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 16 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
60 โรงเรียนบ้านโนนกุง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
61 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
62 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 12 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 18 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
66 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 19 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
67 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนไพศาลวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 24 7 35% 12 60% 0 0% 1 5% 20
72 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 17 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
73 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนบ้านป่าผาง 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
79 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
80 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 15 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
86 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
87 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนนิรมลวิทยา 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านอีกุด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนนายอวัฒนา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
95 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
107 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
111 โรงเรียนบ้านกุงศรี 9 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านตองโขบ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
124 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านกุดฮู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านนาดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
128 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
134 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านพะโค 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
161 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านดงขวาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านนาแก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]