หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 268 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 15 95 28
2 280 โรงเรียนกิจเจริญวิทยา 0 0 0
3 179 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 8 23 13
4 182 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 6 8 7
5 153 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 16 33 20
6 085 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 12 17 12
7 177 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 5 17 9
8 047 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 19 33 27
9 142 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 16 80 35
10 042 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 28 46 44
11 146042 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 0 0 0
12 096 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 16 34 20
13 213 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 13 33 22
14 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 11 27 12
15 136 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 8 21 12
16 238 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 8 36 17
17 183 โรงเรียนชุมพลศิกษา 1 15 1
18 131 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 6 11 8
19 266 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 11 15 13
20 283 โรงเรียนต้นเกษพิทยา 1 1 1
21 207 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 34 125 46
22 256 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 4 6 4
23 158 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 24 66 37
24 044 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 5 18 10
25 119 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 25 10 10
26 009 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 11 21 17
27 079 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 4 6 5
28 151 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 5 16 10
29 052 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 1
30 178 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 37 83 54
31 175 โรงเรียนบ้านขาว 6 12 7
32 199 โรงเรียนบ้านคันชา 3 5 4
33 046 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 2 5 4
34 140 โรงเรียนบ้านคำก้าว 3 5 4
35 032 โรงเรียนบ้านคำข่า 13 33 23
36 235 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 0 0 0
37 204 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 0 0 0
38 162 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 10 7
39 015 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 5 3
40 128 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 5 4
41 125 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 10 45 20
42 166 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 34 78 56
43 146166 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 4 4 4
44 245 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 6 16 11
45 195 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 9 22 13
46 257 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 2 2 2
47 208 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 10 43 19
48 034 โรงเรียนบ้านคำแหว 38 78 59
49 244 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 0 0 0
50 134 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 25 60 44
51 237 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 1
52 180 โรงเรียนบ้านค้อใต้ 0 0 0
53 116 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 7 9 7
54 233 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 90 249 136
55 170 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 7 13 10
56 133 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 1 1 1
57 141 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 19 48 35
58 065 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 6 17 10
59 111 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 9 7 3
60 169 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 6 8 8
61 251 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 9 6
62 129 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 2 3 2
63 254 โรงเรียนบ้านดงบาก 22 66 43
64 249 โรงเรียนบ้านดงสง่า 4 7 6
65 232 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 14 67 29
66 101 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 4 12 8
67 017 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 11 27 16
68 150 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 14 37 24
69 073 โรงเรียนบ้านดอนกอย 13 28 20
70 255 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 9 23 15
71 106 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 4 3
72 082 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 2 5 4
73 246 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 2 3
74 069 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 0 0 0
75 110 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 7 14 9
76 211 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 0 0 0
77 135 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 5 20 9
78 088 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 18 11
79 171 โรงเรียนบ้านดอนหัน 8 16 12
80 236 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1 3 2
81 124 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 33 62 37
82 185 โรงเรียนบ้านตาล 6 26 12
83 222 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 28 47 35
84 066 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 27 53 38
85 103 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 22 35 31
86 242 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 7 4
87 078 โรงเรียนบ้านถ่อน 12 18 14
88 205 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 7 8 8
89 192 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 22 42 24
90 146 โรงเรียนบ้านทันสมัย 1 1 1
91 036 โรงเรียนบ้านทิดไทย 0 0 0
92 004 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 2 2
93 193 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 5 15 8
94 002 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 18 64 34
95 123 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 10 28 15
96 008 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1 3 2
97 097 โรงเรียนบ้านท่าลาด 5 13 9
98 138 โรงเรียนบ้านท่าวารี 0 0 0
99 062 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 6 13 10
100 189 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 3 4 4
101 196 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 5 4
102 118 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0
103 077 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 1 2 2
104 216 โรงเรียนบ้านนางัว 2 1 1
105 159 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 7 14 12
106 167 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 9 34 17
107 013 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
108 063 โรงเรียนบ้านนาตากาง 0 0 0
109 102 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 8 27 13
110 243 โรงเรียนบ้านนาทม 5 11 7
111 113 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 3 6 5
112 105 โรงเรียนบ้านนาล้อม 8 26 14
113 041 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 13 9
114 248 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 15 27 21
115 223 โรงเรียนบ้านนาเตียง 12 26 19
116 026 โรงเรียนบ้านนาเลา 6 27 13
117 081 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 1 1 1
118 089 โรงเรียนบ้านนาแยง 0 0 0
119 025 โรงเรียนบ้านนาใน 1 1 1
120 056 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 3 8 6
121 061 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 3 3 3
122 059 โรงเรียนบ้านบะฮี 6 15 11
123 074 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 14 32 22
124 176 โรงเรียนบ้านบาก 4 4 4
125 051 โรงเรียนบ้านบึง 14 30 20
126 184 โรงเรียนบ้านบึงโน 33 50 36
127 163 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 3 6 5
128 157 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 12 23 17
129 149 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 5 7 7
130 165 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 13 38 22
131 027 โรงเรียนบ้านผักคำภู 47 106 79
132 114 โรงเรียนบ้านผักตบ 1 0 0
133 086 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 13 33 24
134 049 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 46 11
135 080 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 33 86 50
136 202 โรงเรียนบ้านพันนา 2 4 3
137 137 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 42 122 69
138 040 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 4 9 6
139 087 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 16 40 25
140 064 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 2 17 6
141 206 โรงเรียนบ้านม้า 7 22 10
142 160 โรงเรียนบ้านยางคำ 9 18 13
143 168 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 5 13 7
144 050 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 30 76 52
145 146050 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 0 0 0
146 098 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 4 3
147 045 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 3 5 4
148 093 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 3 18 7
149 084 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 1 1 1
150 012 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 8 29 15
151 060 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 3 3 3
152 214 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 14 37 23
153 071 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 23 13
154 139 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 26 144 57
155 016 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 21 35 24
156 048 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 31 69 46
157 127 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 2 2
158 172 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 6 36 12
159 144 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 4 4 4
160 007 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 9 9
161 229 โรงเรียนบ้านหนองชาด 8 24 15
162 225 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 4 3 3
163 194 โรงเรียนบ้านหนองตาล 11 11 9
164 228 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 22 100 44
165 011 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 24 53 37
166 003 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 3 6 6
167 090 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 53 41
168 091 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 0 0 0
169 023 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 5 5 5
170 190 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 1 6 3
171 022 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 1 1 1
172 029 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 22 19
173 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 25 18
174 132 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 14 32 19
175 083 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
176 164 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 13 23 20
177 220 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 7 4
178 286 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 3 3
179 224 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 2 4 2
180 209 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 9 8
181 197 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 3 2
182 203 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 5 11 7
183 005 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 3 3 3
184 067 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 0 0 0
185 018 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 13 36 21
186 095 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 3 2
187 181 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 14 33 22
188 250 โรงเรียนบ้านหนองแปน 11 30 20
189 126 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 0 0 0
190 122 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 1
191 247 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 19 45 26
192 006 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 7 6
193 068 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 26 67 41
194 188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 25 15
195 094 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 2 7 4
196 191 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 12 42 21
197 230 โรงเรียนบ้านหวาย 1 6 3
198 035 โรงเรียนบ้านหินแตก 6 11 10
199 198 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 31 55 46
200 117 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 14 12 12
201 028 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 11 14 13
202 019 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 36 81 60
203 100 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 11 18 17
204 070 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 0 0 0
205 030 โรงเรียนบ้านอูนดง 24 68 30
206 024 โรงเรียนบ้านอูนโคก 23 46 36
207 075 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 32 63 48
208 210 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 7 17 11
209 053 โรงเรียนบ้านเปือย 3 5 4
210 226 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 18 48 30
211 221 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 3 15 6
212 038 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 3 2
213 121 โรงเรียนบ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 2 1 1
214 252 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 16 53 29
215 014 โรงเรียนบ้านแกดำ 4 10 5
216 092 โรงเรียนบ้านแร่ 52 150 94
217 219 โรงเรียนบ้านแวง 6 8 7
218 037 โรงเรียนบ้านโคก 7 76 24
219 186 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 5 4 4
220 240 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 18 39 30
221 130 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 0 0 0
222 021 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 9 19 15
223 115 โรงเรียนบ้านโคกศาลา 0 0 0
224 010 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 23 49 39
225 173 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 6 6 6
226 152 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 36 14
227 108 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 5 18 9
228 239 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 9 22 14
229 187 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 13 20 16
230 217 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 18 11
231 161 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 1 1 1
232 200 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 4 8 6
233 107 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 5 10 8
234 072 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 32 76 52
235 076 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 17 5
236 174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
237 033 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 18 11
238 043 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 2 5 4
239 218 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 4 8 6
240 215 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 1 1
241 253 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 25 45 39
242 146253 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 3 4 4
243 154 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 16 13
244 104 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 2 8 4
245 234 โรงเรียนบ้านโพนสูง 0 0 0
246 120 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 3 1 1
247 201 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 17 39 20
248 258 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 3 19 7
249 145 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 0 0 0
250 031 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 8 19 9
251 099 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 28 60 45
252 112 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 10 16 12
253 263 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 2 4 3
254 058 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) 0 0 0
255 274 โรงเรียนภูพานหลวง 0 0 0
256 261 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 21 54 36
257 260 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 8 55 14
258 055 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 6 10 9
259 109 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 4 4 4
260 241 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 32 89 50
261 148 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 28 44 32
262 143 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 27 51 35
263 275 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 0 0 0
264 273 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 4 9 3
265 285 โรงเรียนอนุบาลบ้านทองพูน 0 0 0
266 277 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา 0 0 0
267 057 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 40 118 66
268 264 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 40 14
269 281 โรงเรียนอนุบาลมนเทียร 0 0 0
270 265 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 12 22 13
271 272 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 5 14 10
272 227 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 24 51 34
273 278 โรงเรียนอนุบาลสิริพร 0 0 0
274 279 โรงเรียนอนุบาลสุรียาพร 0 0 0
275 259 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 21 62 35
276 276 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา 1 1 1
277 284 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนา 0 0 0
278 001 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 30 54 40
279 282 โรงเรียนอนุบาลแสงมณี 0 0 0
280 155 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 17 58 22
281 147 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 12 21 12
282 269 โรงเรียนเมธาศึกษา 9 22 13
283 039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 11 57 26
284 267 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 13 61 32
รวม 2768 6891 4216
11107

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]