หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประภัสร สุภาสอน ผู้อำนวยการ สพป.สน.2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สน.2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
3 นายวีระชน ธิมะสาร ผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
4 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
5 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผอ.ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
6 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.2 ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
7 นางสาววราภรณ์ โสมศรีแพง ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
8 นางพรสวรรค์ ศิวะโสภา ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
9 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
10 นางพรสวรรค์ บุตรแสง ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
11 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สน.2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน สพป.สกลนคร เขต 2
12 นายนิมิต สัถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
13 นายกษม โสมศรีแพง รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเจริญ ราชโสภา รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุนทร สีดาบุตร รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
21 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
22 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
23 นายปราณีต ศรีสร้อย รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
24 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รอง ผอ.สพป.สน.2 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
25 นายวิจิตร สายสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
26 นายสุพรรณ เอ้มะราช รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
27 นายนิมิต สัตถาผล รอง ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
28 นางสุมาลี กางบุญเรือง ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
29 นายวีระชน ธิมะสาร ผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
30 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
31 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
32 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผอ.ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
33 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
34 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
35 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
36 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
37 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
38 นายเกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
39 นางบุญรวม ศรีสร้อย ผอ.กลุ่มส่งเสิรมการศึกษาเอกชน กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
40 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผล กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
41 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
42 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
43 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
44 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
45 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
46 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
47 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
48 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
49 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
50 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
51 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการคณะกรมการอำนวยการ
52 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผล กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
53 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
54 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
55 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
56 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
57 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
58 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
59 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
60 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
61 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
62 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
63 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสพป.สกลนคร เขต 2
64 นายประเสริฐ สาขามุละ รองผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการคณะกรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
65 นายรัชมงคล อุดมลาภ รองผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการคณะกรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
66 นางวรรณา สว่างแวว ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
67 นางลำพูน จันทร์มาลา ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
68 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
69 นางดวงใจ แพงศรี ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
70 นางจุฬาลักษณ์ คอยส์ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
71 นางพรสรรค์ ศิวะโสภา ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
72 นายบัณฑิต ชิณเทศ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
73 นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อม ครู ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
74 นายสุเนตร มุงคุณ ครู ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
75 นายสุเนตร วรบุตร ครู ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
76 นายปริวรรณ มุงคุณ ครู ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
77 นางสุชาดา พินทอง นักวิชากรตรวจสอบภายใน ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
78 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
79 นางสุพัชนิดา ตังวาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
80 นางกนกพร มากเหลือ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
81 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
82 นางนภสร มีระหันนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
83 นางดรุณี เจริญจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
84 นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
85 นางสุภาพร เวียงสมุทร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
86 นางนวพร คำแหงพล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
87 นางบังอร ปรีชา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
88 นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
89 นางจิราวรรณ กาศสนุก นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
90 นางรอยพิมพ์ รัตนานิคม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
91 นางปาจารีย์ โคสพ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
92 นางสาวธนพร มะณี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
93 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
94 นางเพียงพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
95 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
96 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
97 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
98 นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิธรรม ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
99 นางกาญจนิศ โกษาแสง ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
100 นางสุพรรณ์ วรสุทธิ์ ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
101 นางปิยะดา สุวรรณเทน ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
102 นางอนงค์ ณ หนองคาย ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
103 นางศิวาภรณ์ สมานชาติ ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
104 นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนาน ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
105 นางทรรศนีย์ สุระโคตร ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
106 นางรุ่งนภา ยะพลหา ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
107 นางดวงแข สุริยะไชย แม่บ้าน ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
108 นายวัฒนา ชัยอุดม นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
109 นางไชยศักดิ์ โคตรธรรม นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
110 นายเจริญทอง บุราณสาร นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
111 นางสาวศศิธร ศรีสำราญ ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
112 นางสาววริศรา อุปัญญ์ ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
113 นางสาวเพ็ญพิชชา กันแย้ม ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
114 นางสาวนับเดือน สอระสัน ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
115 นางสาววรัญญา สิงห์แขก ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
116 นางทิพญา สุขสำราญ ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
117 นางสา์วกนิษฐา วารีย ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
118 นางสาวโสภิดา ไชยทะ ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
119 นางสาวภัคภิญญา อุทัยวัฒน์ ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
120 นางสาวอรอุมา สัพโส ครู อัตราจ้าง ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
121 นางแจ่มจันทร์ ธรรมสินธ์ุุ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
122 นายเดชขจร ไพบูลย์ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
123 นางชนัญญา ชินจักร ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
124 นายกฤษฎา เขมะสิงคิ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
125 นางอุษณี ภูศรีฤทธิ์ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
126 นางสาวชุชาดา สมคะเณย์ ครู ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
127 นางสุภัทรา หงศ์โรจนวิวัฒน์ ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
128 นางชัชธีรา กองแก้ว ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
129 นางพรรันต์ วัฒนวงศ์ ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
130 นางรัตน์มณีย์ แสนโคตร ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
131 นายวัชระ อันโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน สพป.สกลนคร เขต 2
132 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน สพป.สกลนคร เขต 2
133 นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน สพป.สกลนคร เขต 2
134 นายอิสระ ไชยพงศ์ พนักงานธุรการ กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งเขัน สพป.สกลนคร เขต 2
135 นายประสาท วงศ์กาฬสินธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
136 นายประสาท วงศ์กาฬสินธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
137 นางบังอร อาษาเสน ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
138 นางอุไรวรรณ ริศจรจาก ครู ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
139 นางมัลลิกา ไชยเชษฐ์ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
140 นางขวัญใจ งอกงาม ครู ร.ร.มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
141 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
142 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
143 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
144 นางสาวสุดารัตย์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
145 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
146 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
147 นางสาวพิชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
148 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
149 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
150 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
151 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
152 นางสาวสุดารัตย์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
153 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
154 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
155 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
156 นางสาวพิชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
157 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
158 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สพป.สกลนคร เขต 2
159 นางบุหงา วารินทร์ ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
160 นางสุวรรณี ทุมไมล์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
161 นางฉายา กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
162 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
163 นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห นักวิชากรตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สพป.สกลนคร เขต 2
164 นางวิลาวัลย์ ไชยแสง พนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลสว่งแดนดิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
165 นางสาวสุปราณี เหลาพรม ครู ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
166 นางศิริวรรณ จันเกษ ครู ร.ร.บ้านเหือยทานตะวันฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]