สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 62 9 6 2 77
2 บ้านแร่ 31 12 3 5 46
3 บ้านภูตะคาม 27 7 3 3 37
4 อนุบาลพรรณานิคม 25 7 3 1 35
5 บ้านคำแหว 24 8 3 0 35
6 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 24 4 1 0 29
7 หนองหลวงวิทยานุกูล 23 5 1 0 29
8 บ้านผักคำภู 21 5 2 4 28
9 บ้านหนองบัว 20 3 3 0 26
10 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 20 2 0 0 22
11 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 4 5 2 28
12 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 4 1 1 24
13 บ้านตาลเลียน 19 3 2 2 24
14 บ้านบึงโน 18 7 1 6 26
15 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 18 3 1 1 22
16 บ้านคำสะอาด 17 7 3 5 27
17 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 17 7 2 2 26
18 อนุบาลเจริญศิลป์ 17 7 2 2 26
19 อนุบาลสุวรรณเทน 17 3 1 0 21
20 หนองใสพรเจริญวิทยา 17 2 0 4 19
21 บ้านสูงเนินสามัคคี 16 5 3 0 24
22 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 16 5 2 2 23
23 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 16 5 0 3 21
24 อนุบาลสว่างแดนดิน 16 4 1 1 21
25 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 15 9 3 6 27
26 บ้านสีสุกห้วยโมง 15 7 2 2 24
27 บ้านห้วยเหล็กไฟ 15 5 2 3 22
28 บ้านโนนทรายคำ 15 4 3 5 22
29 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 15 1 3 4 19
30 มารีย์พิทักษ์พังโคน 15 0 1 0 16
31 บ้านกุดตะกาบ 14 7 2 1 23
32 บ้านโพนบกหนองผือ 14 2 3 2 19
33 บ้านชัยชนะ 14 1 3 0 18
34 บ้านตาดภูวง 13 7 4 3 24
35 บ้านเชิงชุม 13 4 8 2 25
36 การกุศลวัดบูรพา 13 2 0 0 15
37 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 12 9 0 2 21
38 บ้านต้นผึ้ง 12 3 1 3 16
39 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 12 3 0 2 15
40 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 11 9 1 6 21
41 บ้านหนองแวงน้อย 11 5 2 0 18
42 บ้านหนองไผ่ 11 5 1 0 17
43 บ้านดงบาก 11 2 6 2 19
44 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 11 2 2 0 15
45 บ้านสุวรรณคาม 10 6 1 3 17
46 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 6 0 0 16
47 บ้านสร้างแป้น 10 3 1 0 14
48 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 10 1 3 0 14
49 บ้านนาสีนวล 10 1 1 1 12
50 บ้านหนองตาล 10 1 0 0 11
51 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 9 9 2 2 20
52 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 9 4 0 2 13
53 บงใต้โนนรังพัฒนา 9 3 4 2 16
54 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 9 3 1 0 13
55 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 9 2 1 2 12
56 บ้านอูนโคก 8 8 2 1 18
57 บ้านโคกศิลา 8 6 1 5 15
58 อภัยดำรงธรรม 8 5 2 0 15
59 บ้านบึง 8 4 1 1 13
60 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 8 3 1 0 12
61 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 8 3 0 1 11
62 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 8 3 0 0 11
63 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 8 2 1 0 11
64 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 8 0 2 0 10
65 บ้านนาล้อม 8 0 0 0 8
66 บ้านคำข่า 7 5 0 0 12
67 บ้านหนองหมากแซว 7 3 3 0 13
68 บ้านผ้าขาวโพนแพง 7 3 2 1 12
69 ชุมชนบ้านหนองปลิง 7 3 0 0 10
70 บ้านอุ่มเหม้า 7 3 0 0 10
71 ชุมชนบ้านท่าศิลา 7 2 2 4 11
72 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 7 2 1 2 10
73 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 7 2 1 0 10
74 บ้านถ่อน 7 1 1 3 9
75 บ้านไฮ่ปลาโหล 7 1 1 1 9
76 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 7 1 0 1 8
77 บ้านโคก 7 0 0 0 7
78 อนุบาลภัทรวรรณ 7 0 0 0 7
79 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 6 2 3 14
80 บ้านนาเตียง 6 5 0 0 11
81 บ้านดอนกอย 6 4 2 1 12
82 อนุบาลวาริชภูมิ 6 4 0 2 10
83 ชุมชนดงม่วงไข่ 6 3 0 2 9
84 บ้านโคกมะนาว 6 2 0 0 8
85 บ้านหนามแท่ง 6 1 2 3 9
86 บ้านหนองม่วง 6 1 1 0 8
87 บ้านหนองชาด 6 1 0 1 7
88 บ้านนาดอกไม้ 6 1 0 0 7
89 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 6 0 2 1 8
90 บ้านหนองแปน 6 0 2 1 8
91 อุดมสังวรวิทยา 5 5 1 1 11
92 บ้านโคกดินแดง 5 4 4 4 13
93 บ้านม่วงคำ 5 4 1 0 10
94 บ้านหนองผือ 5 3 1 2 9
95 บ้านคำบ่อ 5 2 2 1 9
96 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 2 1 0 8
97 บ้านดงคำโพธิ์ 5 2 0 2 7
98 ราชประชานุเคราะห์ 53 5 2 0 0 7
99 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 5 1 3 2 9
100 กุดจิกนาสมบูรณ์ 5 1 1 1 7
101 บ้านนาเลา 5 1 0 0 6
102 บ้านช้างมิ่ง 5 0 1 0 6
103 บ้านโคกสวัสดี 5 0 0 0 5
104 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 4 9 1 0 14
105 บ้านอูนดง 4 5 4 4 13
106 บ้านหนองเบญจ 4 4 0 3 8
107 บ้านห้วยบาง 4 4 0 0 8
108 บ้านโคกสำราญ 4 3 1 1 8
109 บ้านโพนสวาง 4 2 2 1 8
110 บ้านม้า 4 2 1 0 7
111 จงกลกิตติขจรวิทยา 4 2 0 6 6
112 บ้านนาถ่อน 4 2 0 1 6
113 ดอนยาวประชากรอุปการ 4 1 1 0 6
114 บ้านตาล 4 1 1 0 6
115 บ้านขาว 4 1 0 1 5
116 ชุมชนบงเหนือ 4 1 0 0 5
117 บ้านท่าลาด 4 1 0 0 5
118 บ้านดอนชัยวิทยา 4 0 3 1 7
119 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 3 3 3 1 9
120 บ้านสว่าง 3 3 1 1 7
121 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 3 3 1 0 7
122 ชุมชนส่องดาว 3 2 2 0 7
123 บ้านดอนหัน 3 2 1 0 6
124 บ้านโนนอุดม 3 2 1 0 6
125 บ้านท่าสองคอน 3 2 1 0 6
126 บ้านงิ้วพังฮอ 3 2 0 2 5
127 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 2 0 0 5
128 อนุบาลสรัลพร 3 2 0 0 5
129 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
130 บ้านโคกสีไค 3 1 3 0 7
131 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 1 1 2 5
132 บ้านปทุมวาปี 3 1 1 0 5
133 บ้านสร้างฟาก 3 1 1 0 5
134 บ้านนาทม 3 1 1 0 5
135 บ้านจำปานาถ่อน 3 1 0 2 4
136 บ้านโคกคอนดอนม่วย 3 1 0 1 4
137 บ้านทุ่งปลากัด 3 1 0 0 4
138 บ้านหนองบัวบาน 3 0 2 0 5
139 บ้านไร่บ้านไฮ่ 3 0 0 2 3
140 บ้านคำนาดี 3 0 0 1 3
141 บ้านกลางหนองดินดำ 3 0 0 0 3
142 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 0 0 0 3
143 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 3 0 0 0 3
144 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 2 5 0 0 7
145 บ้านยางคำ 2 4 2 1 8
146 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 2 4 2 0 8
147 บ้านดงสว่าง 2 3 1 2 6
148 บ้านโคกสะอาด 2 3 0 0 5
149 บ้านหนองหอยคัน 2 3 0 0 5
150 บ้านแวง 2 2 1 0 5
151 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 2 2 1 0 5
152 บ้านโคกสามัคคี 2 2 0 1 4
153 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
154 บ้านคำสะแนน 2 1 3 0 6
155 บ้านบะฮี 2 1 1 1 4
156 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 2 1 1 1 4
157 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 1 1 1 4
158 บ้านดงสง่า 2 1 0 0 3
159 เมธาศึกษา 2 1 0 0 3
160 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 1 0 0 3
161 บ้านคันชา 2 1 0 0 3
162 บ้านโนนเสาขวัญ 2 1 0 0 3
163 บ้านหนองจาน 2 1 0 0 3
164 บ้านหนองฮังแหลว 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
166 บ้านแกดำ 2 1 0 0 3
167 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 2 1 0 0 3
168 บ้านโนนขมิ้น 2 0 1 1 3
169 บ้านเปือย 2 0 1 0 3
170 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 2 0 1 0 3
171 บ้านดอนหวาย 2 0 1 0 3
172 บ้านถ่อน ต.พันนา 2 0 1 0 3
173 บ้านนาสาวนาน 2 0 1 0 3
174 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 2 0 1 0 3
175 บ้านหนองน้อย 2 0 0 1 2
176 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองหวาย 2 0 0 0 2
179 บ้านบะหัวเมย 2 0 0 0 2
180 บ้านธาตุกุดพร้าว 2 0 0 0 2
181 บ้านนางัว 2 0 0 0 2
182 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองดินดำ 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองไฮ 2 0 0 0 2
185 บ้านหินแตก 2 0 0 0 2
186 บ้านทุ่งเชือก 1 6 1 1 8
187 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 4 1 3 6
188 บ้านบาก 1 2 1 0 4
189 บ้านโคกหลวง 1 2 1 0 4
190 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 2 1 0 4
191 ทุ่งเจริญพัฒนา 1 2 0 1 3
192 บ้านคำก้าว 1 2 0 0 3
193 บ้านนาบ่อ 1 2 0 0 3
194 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 2 0 4
195 วาริชภูมิพิทยาคาร 1 1 2 0 4
196 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1 2 3
197 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 1 1 3
198 วัดสุทธิมงคล 1 1 1 0 3
199 บ้านกุดน้ำขุ่น 1 1 0 2 2
200 บ้านโพนไผ่ 1 1 0 1 2
201 บ้านดอนดู่ 1 1 0 0 2
202 บ้านภูเพ็ก 1 1 0 0 2
203 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 1 0 0 2
204 บ้านพันนา 1 1 0 0 2
205 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
206 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 0 1 0 2
207 บ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0 1 1
208 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
209 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 0 1
210 ต้นเกษพิทยา 1 0 0 0 1
211 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
212 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 0 0 0 1
213 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 0 0 0 1
214 บ้านดอนเชียงยืน 1 0 0 0 1
215 บ้านนาเหมือง 1 0 0 0 1
216 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
217 บ้านสร้างขุ่ย 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองบัวแพ 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
220 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 0 0 0 1
221 บ้านโพนงาม 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหว้า 0 4 0 1 4
223 คำเจริญวิทยา 0 3 1 2 4
224 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 2 0 1 2
225 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 1 1 0 2
226 บ้านสงเปลือย 0 1 0 0 1
227 ชุมพลศิกษา 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองผักเทียม 0 1 0 0 1
230 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
231 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 1 0 0 1
232 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
233 ปารวรรณศึกษา 0 1 0 0 1
234 อนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 2 0 2
236 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 1 1 1
237 บ้านคำบอน 0 0 1 0 1
238 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 1 0 1
239 บ้านทุ่งแก 0 0 1 0 1
240 บ้านธาตุ 0 0 1 0 1
241 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 1 0 1
242 บ้านโคกหนองกุง 0 0 1 0 1
243 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 1 0
244 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 1 0
245 บ้านผักตบ 0 0 0 1 0
246 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0
247 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0
248 บ้านหวาย 0 0 0 0 0
รวม 1,449 537 234 207 2,427