หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเมตตา หาญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นางฤทัยกานต์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางวีรพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นางรัชนีกร ไชยสุริยงค์โรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ฆารพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ อินทรสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พรหมพินิจโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี เพชรพรรณโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางสมพร อ่อนทุมโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
4. นางปราณี ปกพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์(วานรนิวาส)กรรมการ
5. นางวนิดา เหล่าพรหมโรงเรียนดอนทอยกรรมการ
6. นางกณิกนันท์ เชาว์วัลล์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายไพวัน ไขลาเมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย พันธ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมรองประธานกรรมการ
3. นางสายพิน เศษเพ็งโรงเรียนบ้านเชือมกรรมการ
4. นางเสี้ยม ทิพย์สุนาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
5. นางสาวรัชดากร แว่นแคว้นโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
6. นางอรุณวรรณ สาขาสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะนกทาประธานกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ เหง้าละครโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เหมือนพรหมโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางสาวปวีณา พรหมคำโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
5. นางรำไพร ฤทธิธรรมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
6. นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นหลอดโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ดอนสมจิตรโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจินดา ก่อบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะนกทารองประธานกรรมการ
2. นายยศ พงษ์ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางกมลพร วงศ์กาฬสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหลักทรัพย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางอังคณา ไกรพลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นางสุจิตรา ศรีสร้อยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ นาไชยเงินโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน กองสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนรองประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ฉายาวงศ์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
3. นางพิกุลรัตน์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
4. นางนุชจรินทร์ ริยะบุตรโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา นาโสกโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกสรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุชาตา ธิราวรรณโรงเรียนบ้านอากาศรองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ วรสารโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ พลสีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
5. นางกัณหา เมืองแสนโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
6. นางศิริพร บัวพุธโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางสาวปวีณา พรมคำโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรีโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพักตร์วิไล สารโภคาโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางประพรรณศรี ขานพลโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
4. นางประกลิ่น ไชยตะมาตย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
5. นางฉัณรดา ชูตระกูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
6. นางกรรณิกา พิมุขกรพงศ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาสกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประนอม กุลฮักโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นางจริยา แก้วศรีนวมโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
4. นางสาวปทุมวรรณ ทองลาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา อัศวาวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางลำไพมณี สู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา เงินงามโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ ทายะโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
5. นางสุวรรณา พูมพิจโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
6. นางศิราณี สิงห์ปั้นโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ นาไชยเงินโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายชัดเจน กุลอักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายถวิล ไฝสิงห์โรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
4. นางภัทราพร ปิ่นทะวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
5. นางบรรยาย วิชาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ บุญเนาว์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางเทวา ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีรองประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุจริตโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวปทุมวรรณ ทองลาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
5. นางสาวณิชชนากาญจน์ สถิตย์กุลรัตน์โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ตุตะเวชโรงเรียนบ้านกุดเจานกรรมการ
3. นายบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางสาวบังอร พลสีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เหาะเหินโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
6. นางนันทิยา จางวางโรงเรียนโนนทับช้างกรรมการ
7. นางสาวสรญา วัชรสังกาศโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
8. นายวัชระ แง่พรหมโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
9. นางนิติวุฒิ ศรีคลังไพรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวมารศรี ถาบุตรโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
11. นางสาวกัณฑนา ธงอาษาโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
12. นายชาญชัย มาตราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
13. นางรัตนธิดา ประสารวงค์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
14. นายทวิชชัย ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
15. นางสาวพวงผกา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
16. นางอนงค์ พรมวังโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
17. นายสมจิตร เรืองทองโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
18. นางสาวจริยา แก้วไพทูรย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
19. นางสาวอนงค์นาถ ลาพรโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
20. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์เภาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ตุตะเวชโรงเรียนบ้านกุดเจานกรรมการ
3. นางบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางสาวบังอร พลสีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เหาะเหินโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
6. นางนันทิยา จางวางโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
7. นางสาวสรญา วัชระสังกาศโรงเรียนบ้านโนนแพงกรรมการ
8. นายวัชระ แง่พรหมโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
9. นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวมารศรี ถาบุตรโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
11. นางสาวกัณฑนา ธงอาษาโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
12. นายชาญชัย มาตราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
13. นางรัตนาธิดา ประสานวงค์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
14. นายทวิชชัย ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
15. นางสาวพวงผกา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
16. นางอนงค์ พรมวังโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
17. นายสมจิตร เรืองทองโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
18. นางสาวจริยา แก้วไพทูรย์โรงเรียนบ้านโนนแพงกรรมการ
19. นางสาวอนงค์นาถ ลาพรโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
20. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์เภาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรญา วัชรสังกาศโรงเรียนบ้านโนนแพงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ตุตะเวชโรงเรียนบ้านกุดเจานกรรมการ
4. นายบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางสาวบังอร พลสีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ เหาะเหินโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
7. นางนันทิยา จางวางโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
8. นายวัชระ แง่พรหมโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
9. นางนิติวุฒิ ศรีคลังไพรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวมารศรี ถาบุตรโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
11. นางสาวกัณทนา ธงอาษาโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
12. นายชาญชัย มาตราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
13. นางรัตนาธิดา ประสารวงค์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
14. นายทวิชชัย ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
15. นายพวงผกา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
16. นางอนงค์ พรมวังโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
17. นายสมจิตร เรืองทองโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
18. นางสาวจริยา แก้วไพทูรย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
19. นางสาวอนงค์นาถ ลาพรโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
20. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์เภาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ สุระทัดโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางจิราพร พิศสุวรรณโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เขตโสภาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์ศิริโรงเรียนวังเยี่ยมกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย วงศ์คำษาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
8. นางสาวสิรภัทร ศรีมงค์โรงเรียนบ้านซ่อมดู่กรรมการ
9. นางสมสะอาด สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
10. นางสาวณภา ลีพรมโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
11. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
12. นายกฤษดา บุญชาญโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
13. นางคำไพ ฮาบสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
14. นางสุดารัตน์ นิระปะกะโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ สุระทัดโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางจิราพร พิศสุวรรณโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เขตโสภาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย วงศ์คำษาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ นิระปะกะโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวสิรภัทร ศรีมงค์โรงเรียนบ้านซ่อมดู่กรรมการ
10. นางสมสะอาด สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
11. นางสาวณภา ลีพรมโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
12. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
13. นายกฤษดา บุญชาญโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
14. นายคำไพ ฮาบสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประวิตร กิตติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายวิการณ์ แก้วมะโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
3. นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
4. นายทัศนะ ปัดภัยโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
5. นายจรูญ สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
6. นายหฤทธิ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้้านห้วยทรายกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
8. นายประสาตร์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
9. นางเกณิกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
10. นางชลลดา เครือบุตรดีโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
11. นายสิทธิชัย นามเดชโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
12. นางสมปอง จันทร์มาลาโรงเรียนบ้้านเสาวัดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ สุระทัดโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางจิราพร พิศสุวรรณโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เขตโสภาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย วงศ์คำษาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
8. นางสุดารัตน์ นิระปะกะโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวสิรภัทร ศรีมงค์โรงเรียนบ้านซ่อมดู่กรรมการ
10. นางสมสะอาด สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
11. นางสาวณภา ลีพรมโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
12. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
13. นายกฤษดา บุญชาญโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
14. นางคำไพ ฮาบสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประวิตร กิตติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
2. นายวัิการณ์ แก้วมะโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
3. นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
4. นายทัศนะ ปัดภัยโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
5. นายจรูญ สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
6. นายหฤทธิ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
8. นายประสาตร์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
9. นางเกณิกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
10. นางชลลดา เครือบุตรดีโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
11. นายสิทธิชัย นามเดชโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
12. นายสมปอง จันทร์มาลาโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประวิตร กิตติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
2. นายวิการณ์ แก้วมะโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
3. นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
4. นายทัศนะ ปัดภัยโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
5. นายจรูญ สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
6. นายหฤทธิ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
8. นายประสาตร์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
9. นางเกณิกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
10. นางชลลดา เครือบุตรดีโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
11. นายสิทธิชัย นามเดชโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
12. นายสมปอง จันทร์มาลาโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นายอัมพร สารโภคาโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามกรรมการ
3. นางพรรณธิกา นุราชโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
4. นางสาวเนจรินทร์ ธรรมคันทีโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
5. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ อ่อนทุมโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
8. นายพิภพชัย นาชัยเวียงโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
9. นางสาวประไพวัลย์ อนุศาสน์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
10. นางวินันท์ มนทาน้อยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
11. นางยาดาห์ แก้วไสงามโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สารโภคาโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามกรรมการ
3. นางพรรณธิกา นุราชโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
4. นางสาวเนจรินทร์ ธรรมคันทีโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
5. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ อ่อนทุมโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
8. นางิพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
9. นางสาวประไพวัลย์ อนุศาสน์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
10. นายยาดาห์ แก้วไสงามโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอัมพร สารโภคาโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามกรรมการ
3. นางพรรณธิกา นุราชโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
4. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ อ่อนทุมโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
6. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
7. นายพิภพชัย นาชัยเวียงโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวประไพวัลย์ อนุศาสน์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
9. นางทวินันท์ มนทาน้อยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
10. นางยาดาห์ แก้วไสงามโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
11. นางพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ อินทร์คำน้อยโรงเรียนบ้านคูสะคามรองประธานกรรมการ
3. นางทัตวรรณ ไชยพรมโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
4. นางพัชรมณ แช่มชื่นโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา คำอ้วนโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
6. นายแคล้ว บุญรอดโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
7. นายสุรชัย เดชขันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
8. นายสุบิณฑ์ รัตนแสนงามโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
9. นางสุมาลี สุดาชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
10. นางนิศากร โคตรคำโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
2. นายเอนก ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นางจีรวรรณ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นางรุ่งสิยาภรณ์ อนุศาสตร์โรงเรียนบ้้านโพนสวางกรรมการ
5. นางสาวเกษมณี เงินลางโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
6. นางมัลลิกา สุขเกษมโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
7. นายอดิศร ศรีดาพลโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
8. นางสาวณัธิกา ต่วนสะอาดโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
9. นางพิศมัย หมื่นศรีโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
10. นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
11. นางหทัยชนก สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทับช้างประธานกรรมการ
2. นางอุราพร ธุระแพงโรงเรียนกรรมการ
3. นางจินตนา วงค์สีดาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวไก่แก้ว ศรีสร้อยโรงเรียนกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ มหาชัยโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ เถายะบุตรผอ.บ้านนาจารประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นางภัควดี กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ปัญญาประชุมอนุบาลวานรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายยนต์ ดันเจริญผอ.โรงเรียนบ้านดงอีด่อยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญชาญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย เพชรโคตรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
4. นายพิชิต อุดมมาโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
5. นางเพ็ญนิภา สำรองพันธ์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยนต์ ดันเจริญผอ.โรงเรียนบ้านดงอีด่อยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เพชรโคตรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
3. นางพิศมัย บุญชาญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายพิชิต อุดมมาโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
5. นางเพ็ญนิภา สำรองพันธ์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
3. นางรำพึง เดชทองทิพย์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ พิมพิสารโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
2. นางสาวเนตระญา ปัญจันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นายรักชนะ บุญชาญโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
4. นางหทัยชนก สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา แจ่มบาลโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา มิ่งใจดีโรงเรียนบ้านหว่านสหวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์พัฑรา อาจสาระมนต์โรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
3. นางสาวปริศนา แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีกรรมการ
4. นางสาวปาณิกา ฉะอ้อนโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางจินตนา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
6. นางสุพัตตรา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา มิ่งใจดีโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
2. นางสุพัตตรา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
3. นางสาวปาณิกา ฉะอ้อนโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปริศนา แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีกรรมการ
5. นางพิมพ์พัฑรา อาจสาระมนต์โรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
6. นางจินตนา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเจน ศรีคุณผอ.โรงเรียนบ้านเม่นน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีระวุฒิ วงศ์วันดีโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีพรหมทัตโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นายวัชระ มังธานีโรงเรียนเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นายสมานมิตร แสนเสนโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
6. นายครองศิลป์ ทาพิมพ์โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษสินี ไขไพวันโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์โรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
5. นายประชาชาติ ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
6. นายธวัชชัย เพริศแก้วโรงเรียนบ้านสร้างแก้วฯกรรมการ
7. นายวุฒินันท์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
8. นายเจษฎา ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษสินี ไขไพวันโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์โรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
5. นายประชาชาติ ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
6. นายธวัชชัย เพริศแก้วโรงเรียนบ้านสร้างแก้วฯกรรมการ
7. นายวุฒินันท์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
8. นายเจษฎา ศรีประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มานิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายเรวัต ปานสมุทรโรงเรียนชุมชนโพนงามกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ งิ้วโสมโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
5. นายสุรเดช ประพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
6. นางรัชนี สุขสกลโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
7. นางวีระวรรณ์ สิทธิไชยโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มานิตย์โรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
3. นางวีระวรรณ์ สิทธิไชยโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
4. นายเรวัต ปานสมุทรโรงเรียนชุมชนโพนงามกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ งิ้วโสมโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
6. นางรัชนี สุขสกลโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
7. นายสุรเดช ประพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
8. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเริ่ม เหล่าสิทธิ์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้รองประธานกรรมการ
3. นายอภัย ปังอุทาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
4. นายธวัชชัย กองธรรมโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
5. นายแสวง เสน่ห์พูดโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
6. นางทิพาภรณ์ ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม เหล่าสิทธิ์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุขุม คำประสารโรงเรียนบ้านกุดเรือรองประธานกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ เคี่ยงคำผงโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางวิวรรัตน์ สีมาโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
6. นายธิรศักดิ์ งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
7. นางสุขสม นาคบุตรโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม เหล่าสิทธิ์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองสามขารองประธานกรรมการ
3. นายสินธุวัต มามินินโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
4. นางสุภาพร สาขาโรงเรียนบ้านโคกกสว่างกรรมการ
5. นางสมคิด นุ่มกัลยาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางสาวชนัญชิดา อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
7. นายปราโมทย์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายก่อโชค โยตะศรีโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล โพสาวังโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรณิดา เครือบุดดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
4. นายวิมาลย์ การุณโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นายสนั่น จุลขันธ์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
6. นายปิยะพงษ์ บุญตาโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายก่อโชค โยตะศรีโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ธงหารโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ นามไพรโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
4. นายจิตติศักดิ์ อุปทุมโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นางนงค์รักษ์ เพชรรามโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
6. นางสาวจันทร์ธิวา โสภาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายจอมใจ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านนาฮีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย พลชัยโรงเรียนบ้านพุทธรักษารองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช พงษ์ภาวรโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิกรานต์ ขอดอนุโรงเรียนบ้านนาง่ามเล้ากรรมการ
5. นางธีระดา นิสิทธิชัยโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวภาวินี มาตราชโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
7. นางสาวเกศินี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
8. นายมาโนช ยศมาโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นายทองดี แก้วศรีรังโรงเรียนบ้านศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายจำเนียร พลศรีดาโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ไชยโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
5. นางนิษา นะวะสดโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
6. นางนติยา งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายรุจ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ธุระนนท์โรงเรียนบ้านส้งเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. นางชนิดา บาตรสุวรรณโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
5. นายทองดี สุขเขียวโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
6. นางกัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟกรรมการ
7. นางกัตติกาล ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อภิวัชรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แก้วพาดีโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางทองพันธ์ อินไชยาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
5. นางละมัย มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางสงวน งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางเทพอัปสร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านบะนกทารองประธานกรรมการ
3. นางเยาวภา สายธิไชยโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นางมันยา ผิวละมุลโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
5. นางทองใจ กาสินพิลาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย จิตบัวลอยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวภักดี บุญสุนีย์โรงเรียนบ้านโพนแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปวรเวษฐ์ สีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางประทิม ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางประไพ ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำรองประธานกรรมการ
3. นางสลวย กลนีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ณาญรักษ์โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นายไพรัช บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมปรารถนา แสนแก้วโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟฯประธานกรรมการ
2. นายเมธี จำปาสิทธิ์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว สุทธิราชโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
4. นางอุไรภรณ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายประวิตร ชมพูทัศน์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุขเกษม เชิดชูโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยศยง พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวีระวัฒน์ แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
2. นายไพศาล อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
3. นายปิยะ วงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางละไมล์ อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
2. นายประเสริฐ วะเศษสร้อยโรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
3. นายเสถียร ศรีประทุมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
4. นายปิยะ วงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ จางวางโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นายเด่น ศรีสิงห์พันธ์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นายปิยะ วงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ บุญพูลผู้้อำนวยโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
2. นายสุระชัย แสงทองโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
4. นางตรียาภรณ์ อินลีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บาทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. นางบูรณกิจ โคตรหานามโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
5. นายธีระชัย นันทะเสนาโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บุญพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
2. นายสายัณห์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นายมานิตย์ ประธานโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นายจิโรจน์ จูมสุพรรณโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ไตรโยธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
2. นายเสรี กุลอักโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ศรีพรหมทัตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายทวีสุข นารินรักษ์โรงเรียนบ้านบะป่าคากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ป้อมไชยาโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
3. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
4. นายเอนก คำจวงโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ ศรีธรรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
2. นายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกลางนาโนกรรมการ
3. นางพิมพ์ภัทรา ศิรืจารุกิตติ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นายสุเมธ อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ สุทธิโคตรโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
2. นายวิรัตน์ แง่พรหมโรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
3. นายสุภาหุ เฮียงราชโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงกรรมการ
4. นางปราณี ปกพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ศรีธรรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ บุญรักษาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นายไพศาล บัวทองโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
4. นางปริศนา นงค์นุ่มโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ใสลำเพาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
2. นางสาวบัววัน เดือนนิลโรงเรียนบ้านว้งม่วงกรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ โคตรลาคำโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายพัฒนวุฒิ ชาญชัยโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
2. นางพิพาพันธ์ุ เขื่อกองแก้วโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายเดชา ไชยแสงราชโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางวลัยลักษณ์ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
5. นายสนิท มุสิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
6. นายมานิตย์ ประธานโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ อัมลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
2. นายเสมอ นิ่มาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นายเสอ็ม คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ บุษบงค์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
5. นางบัวสอน ธิสาไชยโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
6. นางวลัยลักษณ์ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาง่ามเล้ากรรมการ
3. นายเสถียร ดกเอียร์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นายสุนทร วัฒนวงษ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ พรหมสมบัติโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ ตุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
7. นายจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายหนูใจ ทุมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ ตุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
7. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายหนูใจ ทุมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจกาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
6. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
7. นายหนูใจ ทุมดาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอุดมพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจกาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
6. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
7. นายหนูใจ ทุมดาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
6. นายจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
7. นายหนูใจ ทุมถาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
7. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายหนูใจ ทุมดาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
7. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายหนูใจ ทุมดาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
5. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
7. นางจิรภัทธ์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นายหนูใจ ทุมถาโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ตรีละบรรณโรงเรียนนายมกรรมการ
2. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนเสื่อกรรมการ
3. นายวิชัย ซ่วยสุดโรงเรียนท่าศรีไคลกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนวังเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
2. นายธวัชชัย วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
3. นายสันติ สุพันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
4. นายสุพจน์ แสงเลิศโรงเรียนหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
2. นายธวัชชัย วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ แสงเลิศโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
4. นายสันติ สุนันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
2. นายยศดนัย สุขจรโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางศิริพร การุณโรงเรียนโนพสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ แสงเลิศโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
2. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
4. นายถาวร สาขันธ์โคตรโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนหนองตากวยกรรมการ
2. นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์โรงเรียนขัวก่ายกรรมการ
3. นางยุดา สัพโสโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
5. นางกฤษณา จันทร์ทองศรีโรงเรียนข้าวแป้งกรรมการ
6. นายอุสา ทองอาบแก้วโรงเรียนสุวรรณศีรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุลิต ทอนฮาบแก้วโรงเรียนสุวรรณศีรีกรรมการ
2. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา จันทร์ทองศรีโรงเรียนข้าวแป้งกรรมการ
4. นางยุดา สัพโสโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์โรงเรียนขัวก่ายกรรมการ
6. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนหนองตากวยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางกฤษณา จัทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
5. นางสาวธนิตา อุปสิทธฺ์โรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
6. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายไพศาล ปนะคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางกฤษณา จัทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
5. นางสาวธนิตา อุปสิทธฺ์โรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
6. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัตร นารินรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
2. นายเสกสันส์ จูมจันทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายลักขณาพรรณ ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
5. นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนบะยาวกรรมการ
6. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเมธา ปัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
2. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นายศิริพร การุณโรงเรียนโพนสว่างกรรมการ
4. นายสำนวน แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
5. นายยศดนัย สุขจรชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
6. นายอารมณ์ คำเกาะโรงเรียนโคกไม้ล้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยศดนัย สุขจรโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางพานี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายเมธา ปัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
5. นายอารมณ์ คำเกาะโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยศดนัย สุขจรโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายอารมณ์ คำเกาะโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
5. นายเมธา ปัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณาพรรณ ต้นเจริญกิจโรงเรียนบังเบินกรรมการ
3. นายเสกสันส์ จูมจันทาโรงเรียนโพนก่อกรรมการ
4. นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนบะยาวกรรมการ
5. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
2. นายเสกสันส์ จูมจันทร์ทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
2. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
3. นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนบะยาวกรรมการ
4. นายลักขณาพรรณ ต้นเจริญกิจโรงเรียนหินเหิบกรรมการ
5. นายเสกสันส์ จูมจันทาโรงเรียนโพนก่อกรรมการ
6. นายปฏิวัตร นารินรัตน์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมานพ ไตรโยธีโรงเรียนนาเมืองกรรมการ
2. นายวิชาญ บัณฑิตโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนกุดเรือคำกรรมการ
4. นายสาธิต แก้วเวียงเดชโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
5. นายสุภากรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้า่นหัวหินลาดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ บัณฑิตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนกุดเรือคำกรรมการ
3. นายสาธิต แก้วเวียงเดชโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นางสุภากรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนาโรงเรียนกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ยะวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยศิรามงคลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายกิตติชัย โคงันโรงเรียนบ้านคำฝานาทวีประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ กันบุรมย์โรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นางทิชากร จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านกลางนาโนกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
5. นางธัญญาภรณ์ กองสิงห์โรงเรียนคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอุดมพร คำอ้วนโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
9. นายวารินทร์ หอมเฮ้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
10. นายสมรชัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายกิตติชัย โคงันโรงเรียนบ้านคำฝานาทวีประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ กันบุรมย์โรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นายวารินทร์ หอมเฮ้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางทิชากร จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชโยโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
7. นายสมรชัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
8. นางสาวธัญญาภรณ์ กองสิงห์โรงเรียนคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางอุดมพร คำอ้วนโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
10. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย โคงันโรงเรียนบ้านคำฝานาทวีกรรมการ
3. นางจิราวรรณ กันบุรมย์โรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นายวารินทร์ หอมเฮ้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางทิชากร จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชโยโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
8. นายสมรชัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
9. นางสาวธัญญาภรณ์ กองสิงห์โรงเรียนคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางอุดมพร คำอ้วนโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางชไมพร ศรีกุลโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
4. นางสาวพัชนี กาสุริย์โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
6. นางจุฬาวรรณ สุขจันดาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
7. นางวรพร ใจใสโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา มัชปาโตโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
9. นางสาวพรสุดา กางทองโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางสาวชไมพร ศรีกุลโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
4. นางสาวพัชนี กาสุริย์โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
6. นางจุฬาวรรณ สุขจันดาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
7. นางวรพร ใจใสโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา มัชปาโตโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
9. นางสาวพรสุดา กางทองโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางชไมพร ศรีกุลโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
4. นางพัชรี กาสุริย์โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิกุลรัตน์ โพธิโสภณโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
6. นางสามินี่ ขันธุปัทม์โรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
8. นางสาวกฤติยาภรณ์ แซมรัมย์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
9. นายแสงบุญ เถาโคตรศรีโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
10. นางกาญจนา ทองล้วนโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
11. นางวรพร ใจใสโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
12. นางสาวขนิษฐา มัชปาโตโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
13. นางสาวพรสุดา กางทองโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนโคตรโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ นิธิเจริญโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อุปทองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางทองเพชร งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
5. นายยุทธนา หมื่นแพนโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ผินแก้วโรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
7. นางพิศมัย ภูละครโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำพ้อกรรมการ
8. นายศุภชัย มาละอินทร์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แสนโคตรโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ นิธิเจริญโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อุปทองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางทองเพชร งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
5. นายยุทธนา หมื่นแพนโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ผินแก้วโรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
7. นางพิศมัย ภูละครโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำพ้อกรรมการ
8. นายศุภชัย มาละอินทร์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายนิธิพงศ์ เถายะบุตรโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ อุปชิตโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คำโพธิ์ชาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางกิ่งเพชร สุวรรณแทนโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
6. นายประจักษ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ สืบสานพร้อมโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสุวนีย์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวนัยนา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
10. นางพัชราภรณ์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนิธิพงศ์ เถายะบุตรโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ อุปชิตโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คำโพธิ์ชาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางกิ่งเพชร สุวรรณแทนโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
6. นายประจักษ์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ สืบสายพร้อมโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสุวนีย์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวนัยนา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
10. นางพัชราภรณ์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุวิช ศรีโยธีโรงเรียนบ้านส้งเปือยประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ คชพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นางสาวระวิวรรณ ประทุมทองโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางปิ่นเกศ มณีเนตรโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
5. นางภาพตะวัน มาตราชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายทองทวี พรมสีดาโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นายจินดานัย พิพัฒนครโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายดาริน ทองแรงโรงเรียนบ้านหนองแซงโนนงิ้วกรรมการ
4. นางเอมอร แง่มสุราชโรงเรียนบ่อแก้งดงมะไฟกรรมการ
5. นางรติยา โพซะราชโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายทองทวี พรมสีดาโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นายจินดานัย พิพัฒนครโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายดาริน ทองแรงโรงเรียนบ้านหนองแซงโนนงิ้วกรรมการ
4. นายนพดล หล่าเพียโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
5. นางเอมอร แง่มสุราชโรงเรียนบ่อแก้งดงมะไฟกรรมการ
6. นายทรงพล ดวงสุภาโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
7. นางรติยา โพซะราชโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายแดนไพล สีมาคามโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมสะอาด อินสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นางญาณิศา เกี่ยววงศ์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายนาถนรงค์ กุลอักโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
5. นางแก้วใจ สีมาคามโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นางบุญโฮม มูลราชโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวชนม์นิภา โพซะราชโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
8. นางอังคณา ชาเหลาโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
9. นางสุภัค ปะทะโกโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายแดนไพล สีมาคามโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมสะอาด อินสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
3. นางญาณิศา เกี่ยววงศ์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นายนาถนรงค์ กุลอักโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
5. นางแก้วใจ สีมาคามโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นางบุญโฮม มูลราชโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวชนม์นิภา โพซะราชโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
8. นางอังคณา ชาเหลาโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
9. นางสุภัค ปะทะโกโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนิเวศน์ ชื่นค้าโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
2. นายสมสมัย หารธงชัยโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นายปิติศักดิ์ เสวาภพโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
4. นายเอกชัย อุตรหงษ์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
5. นายมงคล ปางชาติโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
6. นายเฉลิมยศ สุจริตโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฎ์ ไชยบุญตาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ต้นภูบาลโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายพิรุณ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายชวนากร ลาภอุดมศักดาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นายปริญญา คำเมืองโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายเจริญพร พลรัตน์โรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ ขาวนาเขโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
2. นายโคจร อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นายนพพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกรนิตย์ กวานดาโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
2. นายวายุ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
3. นายบดินทร์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
4. นายอธิชัย แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แก้วกันหาโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย สิงห์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายวีรวัฒน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
8. นายคมกฤษ ไวยพัฒน์โรงเรียนาบ้านหนองลาดกรรมการ
9. นางสุนันทา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกรนิตย์ กวานดาโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
2. นายพายุ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
3. นายบดินทร์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
4. นายอธิชัย แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แก้วกันหาโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย สิงห์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายวีรวัฒน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
8. นายคมกฤษ ไวยพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
9. นางสุนันทา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
2. นายศิริพงษ์ อุปพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ศรีเที่ยวไทยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายปัญญา ศรีสมยาโรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
5. นายกฤษณะ นวลตาโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
6. นายสุขสันต์ หัตถสารโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนบ้่า่นเสาวัดกรรมการ
2. นางอรอุษา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นายยุทธกิจ โพธิโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
5. นายวรสิทธิ์ ฮวดคันธะโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
2. นางอุษา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นายประยูร สิงห์คามโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นายสุุพรรณ ศรีสุราชโรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่ากรรมการ
5. นายยุทธกิจ โพธิโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
7. นายวรสิทธิ์ ฮวดคันธะโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
8. นายมานพ สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
9. นายสุวัฒน์ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองกรรมการ
10. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
11. นายสุุรสิทธิ์ ขันบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
12. นายวิทยา ดอนแสงโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
13. นายศราวุธ บุตดาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
2. นางอุษา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นายประยูร สิงห์คามโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นายสุพรรณ ศรีสุราชโรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่ากรรมการ
5. นายยุทธกิจ โพธิโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
7. นายวรสิทธิ์ ฮวดคันธะโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
8. นายมานพ สิงห์คำมาโรงเรียนบ้านห้วยแสงกรรมการ
9. นายสุวัฒน์ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองกรรมการ
10. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
11. นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
12. นายวิทยา ดอนแสงโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
13. นายศราวุธ บุตดาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประยูร สิงห์คามโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
2. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
3. นายสุุรสิทธิ์ ขันบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางกรวรรณ อุปชิตโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ นิธิเจริญโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นายศุภชัย มาละอินทร์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ กันบุรัมย์โรงเรียนบ้านอากาศประธานกรรมการ
2. นางสามินี ขันธุปัทม์โรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร พลสีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นางสาวสรญา วัชระสังกาศโรงเรียนบ้านโนนแพงกรรมการ
4. นางสุกัลยา ทองนุ้ยนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพิภพชัย นาชัยเวียงโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสลิตา เหลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พรหมพินิจโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวีรพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
3. นางจินตนา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายจรัญ สุภาพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางจินดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านบะนกทาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา เงินงามโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
3. นางกมลพร วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นายเนติพล พรหมจักรเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายมานพ ปะปีดาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แง่พรหมโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
3. นางสาวจริยา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางสุทธิมา สาริบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นายทัศนะ ปัดภัยโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
3. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
4. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้านักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
2. นายนายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
2. นายธีระพงค์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งประธานกรรมการ
2. นายธีระพงค์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
2. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้าานหนองม่วงกรรมการ
3. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เถายบุตรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เถายบุตรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายภาณุวิชญ์ พระโคดีโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
3. นายบรรจบ ตรีละพรรณโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายวิชัย ช่วยสุดโรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พันธุ์เสนาผอ.ร.ร.บ้านกุดจานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ไปยะพรหมอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์บ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทังบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
5. นายพรชัย ทองกาลบ้านน้ำจั่นกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ทองสุทธิ์ชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นายกฤษฎา โพยนอกบ้านดงมะกุ้มกรรมการ
9. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธงชัย เหลาแตวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศศินา ทิพย์สุริย์โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
3. นายกฤษณะ จูมคำตาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ นิลนิตย์โรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
5. นางสาวผ่องพรรณ เจินธรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
6. นางวิราวรรณ เทอำรุงโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ หล้าหิบโรงเรียนเทศบาลคำตากล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ หมายมั่นโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ ก้อนแพงโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวปรมปริตร อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านลึมบองกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ นาสพัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
3. นายนิสิต นวลตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นายพิทักษ์ เพียรสบายโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสหรัฐ โทอิ้งโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านห้วยหินประธานกรรมการ
2. นายโกวิท สุวรรณพันธุ์โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ โพนสูงโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
5. นายเสทื้อน อินทะปีะเสริฐโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเหรียญชัย ภูริษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปาบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นายสัญญา วัฒนาเนตรบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายบุญเติม พรมอารักษ์บ้านนาแต้กรรมการ
5. นายพรหมรักษ์ ศรีอุดรบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
6. นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์บ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ภูริษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ ่ก่ำจำปาบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นายสัญญา วัฒนาเนตรบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นายบุญเติม พรมอารักษ์บ้านนาแต้กรรมการ
5. นายพรหมรักษ์ ศรีอุดรบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
6. นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์บ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสง่า ฮุงหวนผอ.ร.ร.บ้านสร้างแก้วฯประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีท้าวบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางสาวปรานี กุลอักบ้านก่อกรรมการ
4. นางสาวจีระพันธ์ แสงสุขบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาสบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา นาใจคงบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
7. นายนาท โนนยะโสบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
8. นายอาธร คนเสงี่ยมบ้านดงเสียวกรรมการ
9. นางบุษราภรณ์ บุญชาญบ้านบะหว้ากรรมการ
10. นายธนากร เรืองฤาหารอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
11. นางสุภาวดี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสง่า ฮุงหวนผอ.ร.ร.บ้านสร้างแก้วฯประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีท้าวบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางสาวปรานี กุลอักบ้านก่อกรรมการ
4. นายจีระพันธ์ แสงสุขบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาสบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา นาใจคงบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
7. นายนาท โนนยะโสบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
8. นายอาธร คนเสงี่ยมบ้านดงเสียวกรรมการ
9. นางบุษราภรณ์ บุญชาญบ้านบะหว้ากรรมการ
10. นายธนากร เรืองฤาหารอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
11. นางสุภาวดี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรัส สิงห์คามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ โคตรเรืองโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
3. นางรสกรณ์ พลรัตน์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา อนทรพานิชย์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
5. นางเกศสินี ศรีแก้วโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นายสุลิมา ผาอินทร์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบรรดา แก้วบัวสาผอ.ร.ร.บ้านหนองแสงดงอีบ่างประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ สุวรรณเทนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ชมพูแดงบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุเมธ วงศ์ละครบ้านคำภูทองกรรมการ
5. นายคมพิทักษ์ แมดมิ่งเหง้าบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
7. นายพนมพร มาตรราชเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พันธุ์เสนาผอ.ร.ร.บ้านกุดจานประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ไปยะพรหมอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์บ้านกุดเรือคำกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทังบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
5. นายพรชัย ทองกาลบ้านน้ำจั่นกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ทองสุทธิ์ชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นายกฤษฎา โพยนอกบ้านดงมะกุ้มกรรมการ
9. นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวรรณวิภา เฒ่าอุดมโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นายธนเสฏฐ์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำรักษาโรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
5. นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
7. นายชวลิต วรเมธานนทกุลโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
8. นายราเมนทร์ สมใจโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
9. นางสาวพัชรี กลยนีย์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา เฒ่าอุดมโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นายธนเสฏฐ์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
4. นายราเมนทร์ สมใจโรงเรียนบ้านเหล่าใส่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสังคม ยาสงครามโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นายจรูญ อุณหะโชติโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายชูชาติ คุณบูราณโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายไกรเดช คะลีล้วนโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นายวิพัฒน์ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
6. นายอุดร ขันละโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
7. นายนิรันดร โฮมวงศ์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสังคม ยาสงครามโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
2. นายจรูญ อุณหะโชติโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นายชูชาติ คุณบูราณโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายไกรเดช คะลีล้วนโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นายอุดร ขันละโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
6. นายนิรันดร โฮมวงศ์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
7. นายวิพัฒน์ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหนูพร ภูคานาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางธณัติตา ปานแก้วโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บุญพรมมาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
4. นายบุญส่ง ศรีช่วยโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ อยู่ทองหลางโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
6. นางสุนิสสัย มาต้นโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
7. นางนิตยา แสนชัยโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
8. นางสาวนวลตา ขวาวงศาโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
9. นายอดิศร ศรีดาพลโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
10. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจารกล้วยน้อยกรรมการ
2. นางสุนิสัย มาต้นโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นางนิตยา แสนชัยโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
4. นางธณัติตา ปานแก้วโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ บุญพรมมาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายอดิศร ศรีดาพลโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
7. นางหนูพร ภูคานาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
8. นางสาวนวลตา ขวาวงศาโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
9. นายบุญส่ง ศรีช่วยโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ อยู่ทองหลางโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยรรยง เฮียงราชโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ศิริประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ แสงโพธิโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นายสำราญ พรมวังโรงเรียนบ้านโคกกล่องหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางมยุรี อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
2. นางนฤควรรณ เพชรโคตรโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมจิตร เพชรเสนาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายชิณวร ชิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
5. นายสุริยะ เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
6. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
7. นางวราภรณ์ พิสุราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
8. นายไพฑูรย์ วิลาไชยโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ เทือกตาหลอยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง เฮียงราชโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
2. นางสาวศรีจันทร์ เพื่อนใจมีโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
3. นางชำนาญ สีโนทัยโรงเรียนบ้านน้ำบุ้นกรรมการ
4. นายศราวุธ ตรงธิโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
2. นายชวน จันทร์แดงโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายสมจิตร เพชรเสนาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ วิลาไชยโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ เทือกตาหลอยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินดา อินทรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางมะลิ พงชีวนันท์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
4. นางนันท์นิตย์ โพธิ์สาราชโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นางฐิติพร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
6. นางวิระวรรณ์ คิดโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
7. นางสุชาดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
8. นางวรัสดา ชื่นค้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางวิภาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายกริชเพชร คำโสภาโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
2. นางนภาวรรณ ช่วยรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางสายสมร อินทรพาณิชย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
5. นางประไพศรี อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจินดา อินทรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
3. นางมะลิ พงชีวนันท์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางวิระวรรณ์ คิดโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
5. นางฐิติพร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
6. นางสุชาดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
7. นางวรัสดา ชื่นค้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
8. นางวิภาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจินดา อินทรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางมะลิ พงชีวนันท์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
4. นางวิระวรรณ์ คิดโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
5. นางฐิติพร งามวิทยานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
6. นางสุชาดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟฯกรรมการ
7. นางวรัสดา ชื่นค้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
8. นางวิภาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นางสุภัชชา แสนอุบลโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุบรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
4. นางรัชกรณ์ พรเอนกโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
5. นางวิภาพรรณ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางสาวพัชรี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นายสุเนตร แจ่มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
8. นางเติมมา ชัยโพธิ์คำโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นางสุภัชชา แสนอุบลโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิภาพรรณ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นางรัชกรณ์ พรเอนกโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
5. นางสุบรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
6. นางสาวพัชรี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นายสุเนตร แจ่มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
8. นางเติมมา ชัยโพธิ์คำโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางประพิณ ใครลามเมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ พัฒนเพ็ญโรงเรียนบกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ ละครไชยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์โรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
6. นางสุรัชฎา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นางกัลย์รวี ไชยพงศ์โรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
8. นายชูชาติ จำปาเหลืองโรงเรียนบ้านนาูดูนนาดีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิณ ใครลามเมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ พัฒนเพ็ญโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุรัชฎา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ ละครไชยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์โรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
7. นางกัลย์รวี ไชยพงศ์โรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
8. นายชูชาติ จำปาเหลืองโรงเรียนนาดูนนาดีกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางหนูกาญจน์ คุณมีโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
2. นางบุณณดา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางญาณีรัตน์ ยืนนานโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
4. นางนิสาชน ล้านสาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
5. นางสาววิริยา บาลตำบลโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเกรียงศักดิ์ พละไกรโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
2. นายสุกฤต สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ยืนยงค์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นางเมวดี จันพิลาโรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
5. นางสมหวัง จูมศรีสิงห์โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
6. นางณิชาภัทร สุวชาติโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมหวัง มังธานีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ประมาชิดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ภูวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
4. นางนิตยา โพธิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
5. นางวิไล พันธ์ุคุ้มเก่าโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
6. นางสาวอิศญานาถ สีทิศโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายเด่นณรงค์ มาลาทองโรงเรียนตาดโตนประธานกรรมการ
2. นางนารี มูลโพธิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นางขวัญ ใครบุตรโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วันเสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) กรรมการ
5. นางรัศมี ทาลาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
6. นางวราภรณ์ มาตชะลาโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
3. นางสาวรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
3. นางสาวรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
3. นางสาวรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
3. นางรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นางนวลสวาท กลยนีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นางนวลสวาท กลยนีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นางนวลสวาท กลยนีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นางนวลสวาท กลยนีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
2. นางนวลสวาท กลยนีย์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี เหลาสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
2. นางสาวจีรพันธ์ วอขวาโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
3. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา ผากงคำโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา ผากงคำโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปภัสสร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
2. นางดารุณี สุราราชโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
3. นางสุพรพรรณ สุขสาลีโรงเรียนบ้านนาข่าวิทยากรรมการ
4. นางสุจิตรา ลุนาวัลโรงเรียนนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปภัสสร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
2. นางดารุณี สุราราชโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
3. นางสุพรพรรณ สุขสาลีโรงเรียนบ้านนาข่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางพรนภา มาละอินทร์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
3. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้านักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สพป.สน.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
2. นายเจริญพร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
2. นายเจริญพร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
2. นายเจริญพร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางขวัญเรือน เพียสาโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางขวัญเรือน เพียสาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางขวัญเรือน เพียสาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางขวัญเรือน เพียสาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรวิมล ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นางมาลัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
3. นางศศิธร นามเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรวิมล ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นางมาลัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
3. นางศศิธร นามเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
2. นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัฒนา แสนพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางลัดดา กลิ่นลั่นทมโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสมควร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปือยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ นรสารโรงเรียนบ้านท่าแร่กรรมการ
2. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางธนสร สุจริตโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ สุพรมอินทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
2. นางพัทจรี ชูพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงศ์โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ สุพรมอินทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
2. นางพัทจรี ชูพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงศ์โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภัสสร อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
2. นายพรรณา มาตเลียงโรงเรียนท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต บุษบงค์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิติชัย สมบัติดีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ชมพูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิติชัย สมบัติดีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ชมพูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิติชัย สมบัติดีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ชมพูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
3. นางสุมนา อ่อนนางโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรี ปงผาบโรงเรียนบ้านน้ำบุ้นกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ชมภูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ หล้าหิบโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Tel.0811176115 Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]