สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 52 6 3 2 61
2 บ้านอากาศ 29 7 4 6 40
3 บ้านวังบง 25 11 5 0 41
4 บ้านดงหม้อทอง 19 4 2 5 25
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 17 4 3 4 24
6 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 16 8 3 3 27
7 อนุบาลบ้านม่วง 15 8 2 4 25
8 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 15 8 0 3 23
9 บ้านห้วยหินลาด 15 5 3 10 23
10 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 14 9 3 3 26
11 บ้านอินทร์แปลง 14 3 6 2 23
12 บ้านดงยาง 14 3 2 3 19
13 บ้านขัวก่าย 14 3 1 6 18
14 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 14 3 0 1 17
15 บ้านกุดเรือคำ 13 12 3 2 28
16 ชุมชนบ้านมาย 13 11 8 9 32
17 ชุมชนบ้านกลางนาโน 13 6 3 7 22
18 บ้านเพีย 13 3 0 3 16
19 บ้านส้งเปือย 13 2 0 0 15
20 บ้านห้วยหิน 11 10 2 3 23
21 บ้านหนองลาด 11 7 2 1 20
22 บ้านเหล่าผักใส่ 11 6 1 2 18
23 บ้านหนองบัวสิม 11 5 0 1 16
24 บ้านนาดูนนาดี 10 9 1 4 20
25 บ้านบะหว้า 10 8 2 7 20
26 บ้านนาอวนน้อย 10 4 2 2 16
27 นาจานกล้วยน้อย 10 3 0 2 13
28 บ้านยางคำ 10 3 0 0 13
29 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 10 1 0 0 11
30 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 9 10 6 3 25
31 บ้านท่าศรีไคล 9 8 5 4 22
32 บ้านดงเสียว 9 8 2 3 19
33 บ้านดงบัง 9 8 2 0 19
34 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 9 6 1 1 16
35 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 9 4 1 4 14
36 บ้านหนองฮาง 9 4 1 1 14
37 บ้านวังเวิน 9 3 0 2 12
38 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 2 3 2 14
39 บ้านนาดอกไม้ 9 2 1 2 12
40 บ้านดงสาร 8 4 6 2 18
41 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 8 4 1 1 13
42 บ้านบะนกทา 8 2 1 1 11
43 บ้านหนองพอกน้อย 8 2 1 0 11
44 บ้านหนองตากวย 8 2 0 0 10
45 บ้านหว้านสหวิทยา 7 8 2 1 17
46 บ้านหนองม่วง 7 7 3 1 17
47 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 7 5 1 1 13
48 บ้านคำลอดพื้น 7 4 3 2 14
49 เทศบาลคำตากล้า 7 3 1 4 11
50 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 7 3 0 4 10
51 บ้านแสนสุขสามัคคี 7 2 0 2 9
52 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 7 1 1 1 9
53 บ้านวังหว้า 7 1 1 0 9
54 ประชานาดอกไม้ 7 0 2 0 9
55 บ้านบะป่าคา 7 0 0 0 7
56 ชุมชนบ้านโพนงาม 6 5 3 2 14
57 บ้านน้ำบุ้น 6 4 2 1 12
58 บ้านเซือม 6 4 2 0 12
59 บ้านกุดจาน 6 4 1 3 11
60 บ้านนาฮี 6 4 1 1 11
61 บ้านท่างาม 6 4 1 1 11
62 บ้านวังเยี่ยม 6 4 0 1 10
63 บ้านโพนสวาง 6 4 0 0 10
64 บ้านตาด 6 2 3 0 11
65 บ้านโคกกสว่าง 6 2 0 0 8
66 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 6 2 0 0 8
67 บ้านแพงใหญ่ 6 1 4 0 11
68 บ้านหนองแวง 6 1 1 2 8
69 บ้านพุทธรักษา 6 0 1 2 7
70 บ้านศรีวิชัย 6 0 1 0 7
71 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 5 7 2 0 14
72 บ้านแก้ง 5 6 2 0 13
73 บ้านโนนสวรรค์ 5 6 1 3 12
74 บ้านวาใหญ่ 5 6 0 1 11
75 บ้านถ้ำเต่า 5 5 3 3 13
76 บ้านข้าวแป้ง 5 5 1 1 11
77 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 5 4 3 1 12
78 บ้านนาจาร 5 4 1 4 10
79 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 5 2 2 1 9
80 บ้านโคกกลาง 5 2 1 1 8
81 บ้านดงห้วยเปลือย 5 1 2 1 8
82 บ้านปลาหลาย 5 1 1 3 7
83 บ้านหนองแสงคำ 5 1 1 1 7
84 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 5 1 0 0 6
85 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 5 0 2 1 7
86 บ้านบะยาว 5 0 0 1 5
87 บ้านคอนศรีบะสะแบง 5 0 0 0 5
88 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 0 0 0 5
89 บ้านนาง่ามเล้า 5 0 0 0 5
90 บ้านนากะทาด 4 6 5 2 15
91 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 4 6 2 1 12
92 บ้านคำตากล้า 4 5 3 2 12
93 บ้านก่อ 4 5 0 1 9
94 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 4 4 2 2 10
95 บ้านโพธิ์ชัย 4 3 3 1 10
96 บ้านดงเหนือ 4 3 2 0 9
97 บ้านสงเปือย 4 3 1 1 8
98 บ้านโนนทับช้าง 4 3 0 1 7
99 บ้านนาซอ 4 3 0 0 7
100 บ้านโพนแพง 4 1 1 1 6
101 บ้านน้ำจั้น 4 1 0 1 5
102 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 0 0 5
103 บ้านสันติสุขสระแก้ว 4 0 1 0 5
104 บ้านท่าควาย 4 0 0 2 4
105 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 1 4
106 บ้านโคกก่องหนองแวง 4 0 0 0 4
107 บ้านหนองบัวแดง 3 6 3 0 12
108 บ้านคึม 3 5 2 0 10
109 คำปลาฝานาทวี 3 1 1 1 5
110 บ้านวังม่วง 3 1 1 1 5
111 แพดพิทยารัตน์ 3 1 1 0 5
112 บ้านนาถ่อน 3 1 0 1 4
113 บ้านตาดโตน 3 0 2 1 5
114 บ้านคูสะคาม 3 0 2 0 5
115 บ้านขาม 3 0 2 0 5
116 บ้านโคกแสง 3 0 0 2 3
117 บ้านหินเหิบ 3 0 0 0 3
118 บ้านกุดเรือ 3 0 0 0 3
119 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
120 บ้านนาบัว 2 4 1 1 7
121 บ้านห้วยทราย 2 4 0 2 6
122 บ้านดงอีด่อย 2 3 2 1 7
123 บ้านท่าก้อน 2 3 1 3 6
124 บ้านนาเมือง 2 3 0 2 5
125 บ้านดอนแดง 2 3 0 0 5
126 บ้านหนองสนม 2 3 0 0 5
127 บ้านจำปาดง 2 2 2 0 6
128 บ้านดอนแดงคำอ้อ 2 2 0 2 4
129 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 2 2 0 0 4
130 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 1 1 2 4
131 บ้านดอนทอย 2 1 1 1 4
132 บ้านโนนอุดม 2 1 1 0 4
133 บ้านนายม 2 1 0 2 3
134 บ้านนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
135 บ้านนาแต้ 2 1 0 0 3
136 บ้านวังโพน 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
138 บ้านโนนแพง 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 2 2 4
140 บ้านโนนชนะสังคม 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกก่องคูสะคาม 2 0 0 0 2
142 บ้านจาร 2 0 0 0 2
143 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
144 บ้านห้วยแสง 1 4 0 0 5
145 บ้านลืมบอง 1 3 3 6 7
146 บ้านเสาวัด 1 3 3 2 7
147 บ้านโนนไทย 1 3 2 2 6
148 บ้านเดื่อศรีคันไชย 1 3 1 1 5
149 บ้านโคกไม้ล้ม 1 3 0 1 4
150 บ้านดอนยานาง 1 2 2 0 5
151 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 1 0 4
152 บ้านโพนก่อ 1 2 0 0 3
153 บ้านโคกถาวร 1 1 1 1 3
154 บ้านหนองสามขา 1 1 1 0 3
155 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1 1 1 0 3
156 บ้านเม่นน้อย 1 1 0 0 2
157 นาข่าวิทยา 1 1 0 0 2
158 บ้านโนนแต้ 1 0 1 2 2
159 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 1 2
160 บ้านดอนคำ 1 0 1 0 2
161 บ้านนาคอย 1 0 0 1 1
162 บ้านนายอ 1 0 0 0 1
163 ห้วยน้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
164 บ้านคำยาง 0 4 2 1 6
165 บ้านคำภูทอง 0 3 1 1 4
166 บ้านดงมะกุ้ม 0 2 1 0 3
167 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
168 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 1 1 2 2
169 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 1 1 2
170 บ้านแพงน้อย 0 1 1 0 2
171 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 1 0 2 1
172 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 1 0 1 1
173 บ้านซ่อมดู่ 0 1 0 0 1
174 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 1 0 0 1
175 อนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
176 บ้านขุนภูมิ 0 0 1 0 1
177 บ้านสรศรี 0 0 1 0 1
รวม 1,009 513 220 238 1,980