สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 52 6 3 2 61
2 บ้านอากาศ 29 7 4 6 40
3 บ้านวังบง 25 11 5 0 41
4 บ้านดงหม้อทอง 21 4 2 5 27
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 17 4 3 4 24
6 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 16 8 3 3 27
7 อนุบาลบ้านม่วง 15 8 2 4 25
8 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 15 8 0 3 23
9 บ้านห้วยหินลาด 15 5 3 10 23
10 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 14 9 3 3 26
11 บ้านอินทร์แปลง 14 3 6 2 23
12 บ้านดงยาง 14 3 2 3 19
13 บ้านขัวก่าย 14 3 1 6 18
14 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 14 3 0 1 17
15 บ้านกุดเรือคำ 13 12 3 2 28
16 ชุมชนบ้านมาย 13 11 8 9 32
17 ชุมชนบ้านกลางนาโน 13 6 3 7 22
18 บ้านหนองบัวสิม 13 6 0 1 19
19 บ้านเพีย 13 3 0 3 16
20 บ้านส้งเปือย 13 2 0 0 15
21 บ้านหนองลาด 12 7 2 1 21
22 บ้านนาอวนน้อย 12 4 2 2 18
23 บ้านห้วยหิน 11 10 2 3 23
24 บ้านบะหว้า 11 8 2 8 21
25 บ้านเหล่าผักใส่ 11 6 1 2 18
26 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 11 4 1 4 16
27 บ้านพุทธรักษา 11 0 1 2 12
28 บ้านนาดูนนาดี 10 9 1 4 20
29 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 10 6 1 1 17
30 นาจานกล้วยน้อย 10 3 0 2 13
31 บ้านยางคำ 10 3 0 0 13
32 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 10 1 0 0 11
33 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 9 10 6 3 25
34 บ้านท่าศรีไคล 9 8 5 4 22
35 บ้านดงเสียว 9 8 2 3 19
36 บ้านดงบัง 9 8 2 0 19
37 บ้านดงสาร 9 4 6 2 19
38 บ้านหนองฮาง 9 4 1 1 14
39 บ้านวังเวิน 9 3 0 2 12
40 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 2 3 2 14
41 บ้านนาดอกไม้ 9 2 1 2 12
42 บ้านหนองม่วง 8 7 3 1 18
43 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 8 4 1 1 13
44 บ้านบะนกทา 8 2 1 1 11
45 บ้านหนองพอกน้อย 8 2 1 0 11
46 บ้านหนองตากวย 8 2 0 0 10
47 บ้านหว้านสหวิทยา 7 8 2 1 17
48 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 7 5 1 1 13
49 บ้านคำลอดพื้น 7 4 3 2 14
50 เทศบาลคำตากล้า 7 3 1 4 11
51 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 7 3 0 4 10
52 บ้านแสนสุขสามัคคี 7 2 0 2 9
53 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 7 1 1 1 9
54 บ้านวังหว้า 7 1 1 0 9
55 ประชานาดอกไม้ 7 0 2 0 9
56 บ้านบะป่าคา 7 0 0 0 7
57 ชุมชนบ้านโพนงาม 6 5 3 2 14
58 บ้านน้ำบุ้น 6 4 2 1 12
59 บ้านเซือม 6 4 2 0 12
60 บ้านกุดจาน 6 4 1 3 11
61 บ้านนาฮี 6 4 1 1 11
62 บ้านท่างาม 6 4 1 1 11
63 บ้านวังเยี่ยม 6 4 0 1 10
64 บ้านโพนสวาง 6 4 0 0 10
65 บ้านตาด 6 2 3 0 11
66 บ้านโคกกสว่าง 6 2 0 0 8
67 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 6 2 0 0 8
68 บ้านแพงใหญ่ 6 1 4 0 11
69 บ้านดงห้วยเปลือย 6 1 2 1 9
70 บ้านหนองแวง 6 1 1 2 8
71 บ้านศรีวิชัย 6 0 1 0 7
72 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 5 7 2 0 14
73 บ้านแก้ง 5 6 2 0 13
74 บ้านโนนสวรรค์ 5 6 1 3 12
75 บ้านวาใหญ่ 5 6 0 1 11
76 บ้านถ้ำเต่า 5 5 3 3 13
77 บ้านข้าวแป้ง 5 5 1 1 11
78 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 5 4 3 1 12
79 บ้านนาจาร 5 4 1 4 10
80 บ้านสงเปือย 5 4 1 1 10
81 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 5 2 2 1 9
82 บ้านโคกกลาง 5 2 1 1 8
83 บ้านปลาหลาย 5 1 1 3 7
84 บ้านหนองแสงคำ 5 1 1 1 7
85 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 5 1 0 0 6
86 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 5 0 2 1 7
87 บ้านบะยาว 5 0 0 1 5
88 บ้านคอนศรีบะสะแบง 5 0 0 0 5
89 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 0 0 0 5
90 บ้านนาง่ามเล้า 5 0 0 0 5
91 บ้านนากะทาด 4 6 5 2 15
92 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 4 6 2 1 12
93 บ้านคำตากล้า 4 5 3 2 12
94 บ้านก่อ 4 5 0 1 9
95 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 4 4 2 2 10
96 บ้านโพธิ์ชัย 4 3 3 1 10
97 บ้านดงเหนือ 4 3 2 0 9
98 บ้านโนนทับช้าง 4 3 0 1 7
99 บ้านนาซอ 4 3 0 0 7
100 บ้านด่านสมบูรณ์ 4 2 0 2 6
101 บ้านโพนแพง 4 1 1 1 6
102 บ้านนายม 4 1 0 2 5
103 บ้านน้ำจั้น 4 1 0 1 5
104 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 0 0 5
105 บ้านสันติสุขสระแก้ว 4 0 1 0 5
106 บ้านท่าควาย 4 0 0 2 4
107 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 1 4
108 บ้านโคกก่องหนองแวง 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองบัวแดง 3 6 3 0 12
110 บ้านคึม 3 5 2 0 10
111 บ้านท่าก้อน 3 3 1 3 7
112 คำปลาฝานาทวี 3 1 1 1 5
113 บ้านวังม่วง 3 1 1 1 5
114 แพดพิทยารัตน์ 3 1 1 0 5
115 บ้านนาถ่อน 3 1 0 1 4
116 บ้านตาดโตน 3 0 2 1 5
117 บ้านคูสะคาม 3 0 2 0 5
118 บ้านขาม 3 0 2 0 5
119 บ้านโคกแสง 3 0 0 2 3
120 บ้านหินเหิบ 3 0 0 0 3
121 บ้านกุดเรือ 3 0 0 0 3
122 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
123 บ้านนาบัว 2 4 1 1 7
124 บ้านห้วยทราย 2 4 0 2 6
125 บ้านดงอีด่อย 2 3 2 1 7
126 บ้านนาเมือง 2 3 0 2 5
127 บ้านดอนแดง 2 3 0 0 5
128 บ้านหนองสนม 2 3 0 0 5
129 บ้านจำปาดง 2 2 2 0 6
130 บ้านดอนแดงคำอ้อ 2 2 0 2 4
131 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 2 2 0 0 4
132 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 1 1 2 4
133 บ้านดอนทอย 2 1 1 1 4
134 บ้านโนนอุดม 2 1 1 0 4
135 บ้านนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
136 บ้านนาแต้ 2 1 0 0 3
137 บ้านวังโพน 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนแพง 2 1 0 0 3
140 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 2 2 4
141 บ้านโนนแสบง 2 0 0 0 2
142 บ้านโนนชนะสังคม 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกก่องคูสะคาม 2 0 0 0 2
144 บ้านจาร 2 0 0 0 2
145 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 0 2
146 บ้านห้วยแสง 1 4 0 0 5
147 บ้านลืมบอง 1 3 3 6 7
148 บ้านเสาวัด 1 3 3 2 7
149 บ้านโนนไทย 1 3 2 2 6
150 บ้านเดื่อศรีคันไชย 1 3 1 1 5
151 บ้านโคกไม้ล้ม 1 3 0 1 4
152 บ้านดอนยานาง 1 2 2 0 5
153 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 1 0 4
154 บ้านโพนก่อ 1 2 0 0 3
155 บ้านโคกถาวร 1 1 1 1 3
156 บ้านหนองสามขา 1 1 1 0 3
157 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1 1 1 0 3
158 บ้านเม่นน้อย 1 1 0 0 2
159 นาข่าวิทยา 1 1 0 0 2
160 บ้านโนนแต้ 1 0 1 2 2
161 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 1 2
162 บ้านดอนคำ 1 0 1 0 2
163 บ้านนาคอย 1 0 0 1 1
164 บ้านนายอ 1 0 0 0 1
165 ห้วยน้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
166 บ้านคำยาง 0 4 2 1 6
167 บ้านคำภูทอง 0 3 1 1 4
168 บ้านดงมะกุ้ม 0 2 1 0 3
169 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
170 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 1 1 2 2
171 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 1 1 2
172 บ้านแพงน้อย 0 1 1 0 2
173 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 1 0 1 1
174 บ้านซ่อมดู่ 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 1 0 0 1
176 อนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
177 บ้านขุนภูมิ 0 0 1 0 1
178 บ้านสรศรี 0 0 1 0 1
รวม 1,038 516 220 239 1,774