รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2557 และแข่งขันเพิ่มเติม วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 (การแข่งขัน ซูโดกุ, คำคม, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สร้างการนอก
 
1. นางวัฒนา  บุตรชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงโพธิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กุลวงศ์
 
1. นางสาวทัศนาวัน  ปัตพี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงกัลยา  วิโรพรม
 
1. นางอังคณา   ไกรพลรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วันชัย
 
1. นางจินดา  ก่อบุญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายวีระชัย  นิลไชย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรพิทักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ไตรคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงณิศรา  เยี่ยมเจริญ
 
1. นางเฉลิม  วศะกุลพงศา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กหญิงเรืองละออ  เหมะธุลิน
 
1. นางอัปสร  รัตนวิจารณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หันประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  วันมะรักษา
3. เด็กหญิงสุมานัส  ทำนาเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณภา
2. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายทศพล  ฤทธิธา
2. เด็กหญิงปานชีวา  ศักดิ์สมเนตร
 
1. นางพิศมัย  ฝ่ายรีย์
2. นางเพ็ญประภา  นารินรักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นางสาวขวัญลดา  โพธิรส
2. นายอนุกูล  พันพินิจ
 
1. นางสาวณิชชนากาญจน์  สถิตย์กุลรัตน์
2. นางภิญญา  พานิชย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุธิมา  อุดม
 
1. นายสุทธิพงค์  พรมวัง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กชายสหรัถ  สุทธิธรรม
 
1. นางกมลพร  วงศ์กาฬสินธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงศิริมา  มัคคะวิน
 
1. นางสาวพิทยา  พลเสนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เฮียงราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงธนกานต์  วงษ์เที่ยง
 
1. นายนพพล  วงศ์กระจ่าง
2. นางสาวมารศรี  ถาบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุวรรณจันทร์
2. เด็กหญิงนาทยา   ดอบุตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แสงนนท์
 
1. นายบุุญยิ่ง  ไชยฮาต
2. นายนันท์  อัตสาร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ใจทัด
2. เด็กชายพงษ์ฐกร  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูดี
 
1. นางสาวเนจรินทร์  ธรรมคันที
2. นางเดือนเพ็ญ  รักเสมอวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงอนุชรา  วังใจ
2. เด็กหญิงอินทร์ธิดา  ศิริกรรณะ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ไชยวัง
 
1. นายชินกร  วังใจ
2. นายนิรันดร์  ต้นวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนัช  แสงชาติ
2. เด็กหญิงธิญาดา  เทพารักษ์
 
1. นายพิภพชัย  นาชัยเวียง
2. นางพิศมัย  อาแพงพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  กระสั้น
2. เด็กหญิงแก้วกานดา  บุญมา
 
1. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
2. นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กชายสุรวิชญ์  ก้อนแพง
 
1. นางเพียงจันทร์  ไชยยศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงณัฐกานฑ์  บุญธิเสน
 
1. นางเพียงจันทร์  ไชยยศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซือม 1. เด็กหญิงนันทพร  เศรษฐาไชย
 
1. นางรัตนธิดา  ประสารวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราทีปต์  โคตรคำ
2. เด็กหญิงญดาพร  วินิจสุมานนท์
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  แก้วบัวสา
 
1. นายสุทธิพงค์  พรมวัง
2. นางนิศากร  โคตรคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จองลีพันธ์
2. นางสาวผริตา  ปันธิ
3. นางสาวอรพิน  จามน้อยพรม
 
1. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
2. นางบุญลาภ  ลุนไชย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงลลิตา  พรมเทพ
2. เด็กหญิงอรนุช  จันทรังสี
3. เด็กหญิงอาจารี  เนตรภักดี
 
1. นายนาฏศิลป์  มุลเมืองแสน
2. นางรุ่งสิยาภรณ์  อนุศาสน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิดา  วันสืบ
2. เด็กหญิงอรีญา  ผงแสนสี
3. เด็กชายโชคทวี  ศรีชัย
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณภา
2. เด็กชายนันทกร  ดงแสนสุข
3. เด็กชายอาคม  พึ่งศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  จำปาสี
2. นางอรุณี  ศรีพั้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงนิธินาถ  แก้วอัคฮาด
2. เด็กหญิงสาวภา   ศรีภูมี
3. เด็กหญิงอรภักดิ์  พลรักษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กหญิงกฐิน  พระคุณละ
2. เด็กหญิงชนินาถ  กงเหิน
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทานาศรี
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นางศิริพันธ์  ศรีเทพ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. นายชัยณรงค์  โสภา
2. นายณัฐวุฒิ  ปุริวงค์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดกเอียร์
 
1. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
2. นางลักขณา  ดั่นเจริญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนงนุช  พอพระ
2. เด็กหญิงพัชริดา  คิอินธิ
 
1. นายอดิศร  ช่วยไชยศรี
2. นางพิศมัย  บุญชาญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงณัฐริญา  ชาเหลา
2. เด็กชายศิระ  ริยะบุตร
 
1. นายเอนก  ทอนฮามแก้ว
2. นางนงค์ลักษณ์  เสมบุตร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนเมือง
2. เด็กชายวิศรุต  แตงอ่อน
 
1. นายอนุรักษ์  จันทร์ขาว
2. นายโกเมฆ  รูปดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายสาโรจน์  แก้วลอดหล้า
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นางพัณณ์ณิภา  ไชยวรพิมพ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 1. เด็กชายจักรตริน  คิดโสดา
2. เด็กชายธัญญาวัฒน์  คณิสาร
 
1. นายอดิศร  วิริยสถิตย์
2. นายปฐพี  อุตระหงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. นายนัฐิพงษื  คลังประโคน
2. นายอภิวัฒน์  โภคทรัพย์
 
1. นางกัณญภัทร  สิ้งปั้น
2. นายวงค์ประเสริฐ  แสนมะฮุง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วงโชค
2. นายเมธากร  กล่องแคล่ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะท้านเดช  นามมนตรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงนาเดียร์  คำประพิทักษ์
3. เด็กหญิงรัชนีกร   กุดสุชัยราช
4. เด็กหญิงสุนทรีย์  เลพล
5. เด็กหญิงไปรยาพร  วิเศษ
 
1. นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ
2. นางชนัญฐิติพร  พุทธอาสน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจันจิรา  กาญบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิโรพรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อุทรี
4. เด็กหญิงสุมาลี  วจนไพบูลย์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เฉียงเหนือ
 
1. นายสุพจน์  แสงเลิศ
2. นางสาวภัทรารัตน์  รูปศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วังยายฉิม
3. เด็กหญิงลลิตา  น้อยโสม
4. เด็กหญิงวรางคณา  โสภาจร
5. เด็กชายวรเมธ  เปิดโป่ง
 
1. นางยุภาภรณ์  วงศ์ศิริ
2. นางจินตนา  ศรีสร้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กชายธวัชชัย  เจริญชัย
2. เด็กชายนันฐวุฒิ  สังขาร
3. เด็กหญิงภัทรภร  พรมอุดม
4. เด็กหญิงศิวพร  ฮวดพรม
5. เด็กหญิงไปรยา  เขจรรักษณ์
 
1. นางสาวภาวินี  มาตราช
2. นายประสิทธิ์  อยู่ทองหลาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำควร
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  กาติวงศ์
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  มโนราช
 
1. นางวรัชยา  พลเยี่ยม
2. นางนงคลักษณ์  ทิพนนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงชนิดา  เจริญคง
2. เด็กหญิงชลธิกร  ทุมพร
3. เด็กหญิงทัศนีย์   นิกุล
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ชื่นชม
5. เด็กหญิงัรัชฎาพร  จิตประไพ
 
1. นางกัณญภัทร  สิงห์ปั้น
2. นางนางบัวสอน  ธิสาไชย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสง 1. เด็กหญิงกานดา  กำเนิดสิงห์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณดี
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ชมภูเขา
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เจริญชัย
5. เด็กชายสมคิด  กำทองดี
 
1. นายสมบัติ  พระราช
2. นางสายสุนีย์  พระราช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงจีรานุช  ไหวติง
2. เด็กชายณัฐพล  พันธ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ลือชัย
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เหรียญทอง
 
1. นางวิภาพรรรณ  สุทธิประภา
2. นางญาณิศา  เกียววงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายกฤษณคม  ยืนสุข
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แก้วปัญญา
3. นายณัฐกรณ์  ทุผิว
4. นายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร
5. นายทศพร  จดจำ
6. เด็กหญิงทัศรินทร์  ทุมปัดชา
7. นายธนากร  สีภา
8. นายธีรพล  ปู่ธิรัตน์
9. นายพิสิทธิ์  โพธิ์สุ
10. เด็กหญิงรัชฎาพร  จิตประไพ
11. นางสาวละอองดาว  แสนสุภา
12. นายศักดิ์สิทธิ์  กุลสุวรรณ
13. เด็กชายสหรัฐ  บาลุน
14. เด็กชายสหรัฐ  พระสว่าง
15. เด็กชายสุกัณฐ์ทัศน์  แสงประพาส
16. นางสาวสุภาภรณ์  หล่อนดี
17. เด็กชายสุรกิต  ภูบุญอ้วน
18. นายอภิสิทธิ์  ปักสังคะเนย์
19. เด็กชายอาทิตย์  โสภา
20. นายเพชรวารีย์  นนทะสิงห์
 
1. นายพชร  ศิริจารุกิตติ์
2. นางมุทิตา  สังฆะมณี
3. นายณรงค์ชัย  ตุ้มคำอู่
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  แซมรัมย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. นางสาวกาญจนา   กลิ่นตลบ
2. เด็กชายกิตตินันท์   จิตรชัยศรี
3. นายคงเยน  มั่นคำศรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  ปัสเสนา
5. เด็กชายณัฐฒกรณ์   จาบบุญมา
6. นางสาวณัฐติกา   มงคล
7. นายณัฐพล  กันลือชัย
8. นายธีรยุทธ    ทนนวน
9. เด็กชายบัณฑิต  ยางวิเศษ
10. นางสาวประภัสสร  มูลอามาตย์
11. เด็กหญิงพรนภา  เลิกคอนสาร
12. เด็กชายพิชัย  แซ่อึ้ง
13. นางสาวพิไลพร   กำทองแสน
14. เด็กหญิงละมัยพร   สีเสนา
15. เด็กชายวัชระพงษ์   ไกรยวรรณ์
16. เด็กชายสิทธิภาศ  อื่นคำ
17. เด็กหญิงสิริพลอย   ประทัยบุตร
18. เด็กชายอภิสิทธิ์   จรพิมูล
19. เด็กหญิงอิสยาภรณ์   มณีภาสธนภัทร์
20. เด็กหญิงเพชรา   สีสังข์
 
1. นางสาวชนัญชิดา   อ้อยรักษา
2. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
3. นางสาวทิฆัมพร   ทองนำ
4. นางจันทร์ธิมา    รัตนโกสุม
5. นางบุญช่วย  พันธ์เสนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันปา
 
1. นางชนิดา  บาตรสุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพุทธวดี  มลานวน
 
1. นายประวิตร  ชมภูทัศน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. นายอุเทน  มัศรินทร์
 
1. นางมัธติกา  กล่อมจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงพัชราพร  ตุ้มทองคำ
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คอนธิเสน
2. เด็กหญิงอธิติยา  กางทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางทองใจ  กาสินพิลา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ยิ่งกำแหง
2. เด็กชายศุภวิชญ์   สารมานิจ
 
1. นางวันเพ็ญ  วังทะพันธ์
2. นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกกาฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตางจงราช
3. เด็กหญิงชลธิชา  เทือกท้าว
4. เด็กหญิงธัญนิตา  แสนปัญจะ
5. เด็กหญิงนาถลดา  มาจรูญ
6. เด็กหญิงภัณทิรา  ลุนพรม
7. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุพรณ์
8. เด็กหญิงวนิภา  แสนสุพรณ์
9. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาดี
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดี
 
1. นางเครือวัลย์  สุทธิอาจ
2. นางจวง  แผ่นทอง
3. นายถาวร  กลิ่นน้อย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงข้าวขัวญ  บุตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงธัญสรณ์  เขียวทอง
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. เด็กหญิงผกามาศ  จุลขันธ์
6. เด็กหญิงพนิดา  ประเข
7. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เกษมสินธ์ุ
8. เด็กหญิงภัทรระพี  ทอนฮามแก้ว
9. เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค
10. เด็กหญิงวราภรณ์  มอญขาม
11. เด็กหญิงวริศรา  บุตรนำ้ดี
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใครบุตร
13. เด็กหญิงสิรินดา  คิอินธิ
14. เด็กหญิงอัญมณี  ประลอบพันธ์
15. เด็กหญิงอัยลดา  ตุ่ยไชย
 
1. นางวิไลวรรณ์  ไชยวรรณ์
2. นางอุดมพร  สิงห์บุตรา
3. นางครองชิต  แง่มสุราช
4. นายสุขสันต์  หัตถสาร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงกรรกวี  อินสาคร
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงจิราพร  กรมศรี
4. นางสาวชัญญานุช  วรรณทวี
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สองศรี
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  ภมรสูตร
7. เด็กหญิงภรภิรมย์  พรมแสน
8. เด็กหญิงสุนิตา  กลางบุญเรือง
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุวรรณศรี
10. เด็กหญิงสุมินตรา  เสริฐสวาท
11. เด็กหญิงอนิสส์รา  เกษราช
12. เด็กหญิงอรจิรา  มาวงศ์
13. เด็กหญิงอรัญญา  ปุราชะโก
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงงาม
15. เด็กหญิงโสรญา  สุขมล
 
1. นายประเทือง  ทุมพร
2. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
3. นางสาวอรนัน  มณีวงศ์
4. นางสาวพัชรี  ไตรโยธี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาร 1. เด็กหญิงจิตรฤดี  คุณเชื่อง
2. เด็กหญิงนัยนา  อินธิระ
 
1. นางอมรรัตน์  วัฒนาเนตร
2. นางวิวรรัตน์  สีมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กชายวัชระพงษ์  กินนะรีแซ
2. เด็กชายเจษฎา  ฉายวงศ์
 
1. นายวิิวัฒน์  ชูจิต
2. นายพรมมา  นามจันโท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงพัชรี  สัพโส
 
1. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกสว่าง 1. เด็กหญิงชลิดา  อุ่นวิเศษ
 
1. นางพิพาพันธู์  เขื่อนกองแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงทับทิมทอง  หล้าหิบ
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงมนต์นภา  อินทรักษ์
 
1. นายทวีสุข  นารินรักษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยพิคุณ
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงอมฤตา  แก้วลาย
 
1. นายสุเมธ  อาจวิชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายวัชระ  ชลไพร
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงนภัสสร  นิลยฤทธิ์
 
1. นางรัศมี  อวนป้อง
2. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงพรนภา  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ชินคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  รักษาแสง
2. นางสาวศศินภา   ลุนาวัน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงไอรดา  แก่นทอง
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
2. นางพรวิมล  ปัตพี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. นางสาวเศรษฐินี   พรมดวงดี
 
1. นางบุปผาสวรรค์  วรรณทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัครธิดา  อุ่นวิเศษ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อนุยันต์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หันศรี
 
1. นางปวีณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงค์ธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวใบคำ
3. เด็กชายวีรวุฒิ  มามาก
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายธนศักดิ์  สุวรรณเทน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิราจันทร์
2. เด็กชายนันทพงษ์  สานสกล
3. เด็กชายประกาศิต  ทองผุย
 
1. นายสุริยา   เอ้มะราช
2. นางสุรีพร  เอ้มะราช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กชายสหนนท์  ผิวไหมคำ
 
1. นายเทพฤทธิ์  สมบูรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายอัมพร  กองอิ้ม
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
5. เด็กหญิงพิยาดา  แสนสุข
6. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
7. เด็กชายภูผา  นามจันโท
8. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายพล  ทองประทุม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
4. เด็กชายณัฎฐกร  พูลสุข
5. เด็กชายธนพล  ยืนยง
6. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
7. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
8. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
9. เด็กชายภูผา  นามจันโท
10. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
11. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
2. นายพล  ทองประทุม
3. นายบรรพจน์  ณ นครพนม
4. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฎฐกร  พูลสุข
3. เด็กชายธนพล  ยืนยง
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
5. เด็กหญิงพิยาดา  แสนสุข
6. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
10. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายพล  ทองประทุม
4. นางแสงแข  แสนขวา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกังสดาล   พันธุกาง
2. เด็กชายจตุรานนท์   งาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แสนดวง
4. เด็กชายชัยมงคล  อุดารักษ์
5. เด็กชายชุติพนธ์   ใครบุตร
6. เด็กหญิงดลยา    ลิภา
7. เด็กชายธนภัทร   งอยภูธร
8. เด็กชายธนวิทย์  ไชยมาต
9. เด็กชายธีรพงศ์   ชายคำ
10. เด็กหญิงนันทชพร   พ่อทอง
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อัมลา
12. เด็กชายพัฒนาการณ์   สุริวรรณ
13. เด็กชายมิลทดา   งาสิทธิ์
14. เด็กชายยุทธศิลป์   ใครบุตร
15. เด็กชายวงศธร   ใครบุตร
16. เด็กหญิงวรรณยาพรรณ   ฮาบสุวรรณ
17. เด็กหญิงวิศุอร   ฮุงโสภา
18. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   โพธิ
19. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   หลาบสีดา
20. เด็กหญิงเปรมฤทัย   ใครบุตร
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
2. นายสุรชัย  สมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  สารเนตร
4. นายศักรินทร์  งาสิทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นายกิตติพงค์  จองบุดดี
2. เด็กหญิงธิติยา  จองบุดดี
3. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  โพนลำดาบ
4. นายพลพจน์  ไชยวัง
5. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ศรีเมือง
6. นายอัครเดช  ขะสุขใจ
 
1. นางสาวจิรารัตน์   จองบุดดี
2. นางสาวลลิตา  ขะสุขใจ
3. นางสาวสุนิสา  พิมพ์พา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. นายทักษิณ  พระหันธงชัย
 
1. นายปรเมศวร์  อาจหาญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงดารุณี  เหล็กเพชร
 
1. นายธนเสฏฐ์  จันทร์ทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทัน
 
1. นางวราภรณ์  อรรถสาร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางสุภาวดี  กะนะฮาด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 1. เด็กชายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
 
1. นางจันดา  ทอนฮามแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโท
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   อภัยสาร
 
1. นางสาวคำกอง  ประสงค์เงิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโท
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กชายวิบูลศักดิ์  นาไชยเงิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ทานันท์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงอริศรา   ดกเอียร์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กชายอาทิตย์  ผะดากาญจน์
 
1. นางพรวิมล  ปัตพี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 1. นางสาวบุษญา  บุตรสุวรรณ
 
1. นายปฏิพน  แง่มสุราช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายอมรรัตน์  สารพันลำ
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกรกนก  กรมแสง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มพิมาย
3. เด็กหญิงกองแก้ว  ปัญญาวัน
4. เด็กหญิงกัญชมา  นาถาบำรุง
5. เด็กหญิงกัณณิกา  สุริวงศ์
6. เด็กชายกีรติ  มลิลาด
7. เด็กหญิงกุญญาดา  น้อยพิทักษ์
8. เด็กชายจักรชัย  ทุมดี
9. เด็กหญิงจิตราภรณ์   นาคบุตร
10. เด็กชายจีรศักดิ์  ลีฝ้าย
11. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สุนา
12. เด็กหญิงชฎาพร  มาตะละ
13. เด็กหญิงชนัดดา  โภคา
14. เด็กชายชยุต  พิมโพธิสาคาม
15. เด็กหญิงชลธิชา  ถนอมวงศ์
16. เด็กชายชาญชัย  อุดรเสถียร
17. เด็กชายณรงค์กร  เหลาแตว
18. เด็กชายณัฐพงษ์  รังหอม
19. เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุทอ
20. เด็กชายทัศน์พล  พันถวิล
21. เด็กชายนัฐพล  อ่อนนาหาด
22. เด็กหญิงนันท์นภัส  สูตรชัย
23. เด็กชายนิติชัย  จันทร์ไทย
24. เด็กชายบูรพา  บังพะจาร
25. เด็กหญิงปนัดดา  มูลครบุรี
26. เด็กหญิงภูวนิดา  โภคา
27. เด็กหญิงมณีรัตน์  มงคลกุล
28. เด็กชายรุ่งสุวรรณ  จันขัน
29. เด็กหญิงวรรณวจี  ศรีนวลจันทร์
30. เด็กชายวรากร  สินทรัพย์
31. เด็กชายวิทยา  อ่อนละมุล
32. เด็กหญิงวิราภรณ์  เชียงใต้
33. เด็กชายวีระศักดิ์  เหลาแตว
34. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
35. เด็กชายอนุวัฒน์  สอนชา
36. เด็กหญิงอิสรีย์  ปิยะวัชย์จารุกุล
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยบัตร
38. เด็กชายเขมรินทร์  ดาลาด
39. เด็กชายแสงเงิน  โพธิ์เยีย
40. เด็กชายโชคทวี  สุวรรณศรี
 
1. นายวิทธวรรตน์  เพลิดพราว
2. นายไพทูรย์  วิลาไชย
3. นายยุทธศาสตร์  สุทธิอาจ
4. นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
5. นายมานพ  ปะปีดา
6. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง
7. นายสุรพล  ศรีษะโคตร
8. นางสาวกฤษฎาง  มีคุณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พิมจักแสน
2. เด็กชายกิตติภัทร  ภูษา
3. เด็กหญิงกุลนันท์  จันขัน
4. เด็กหญิงชลิตา  ประเคนกะชา
5. เด็กชายชัยณรงค์  พังภี
6. เด็กชายชัยวัฒน์   หาญสงคราม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภักดิ์
8. เด็กชายตะวัน  โภคา
9. เด็กหญิงธิดา  ชูสุข
10. เด็กหญิงนครินทร์  พันธุวัล
11. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเสริม
12. เด็กหญิงบีมละดา  สุโพธิ์กลาง
13. เด็กหญิงประภาวัลย์  ยอดต้น
14. เด็กชายปรัชญา  แก้วกองทรัพย์
15. เด็กหญิงปาริซาติ  มูลครบุรี
16. เด็กหญิงพัชรียา  ศรีมาบุตร
17. เด็กชายภราดร  โสดประสงค์
18. เด็กชายภานุวัช  ภูมิลา
19. เด็กชายภานุวัติ  ซองวงษา
20. เด็กชายภูชิต  เหลาแตว
21. เด็กชายมังกร  คำฆ้อง
22. เด็กหญิงมินตรา  นัยทอง
23. เด็กชายมิลธาดา  พินลา
24. เด็กชายรัชฎาภรณ์  สาริแหล้
25. เด็กหญิงรัชดา  สว่างพฤษ
26. เด็กหญิงฤดี  วิสุวงศ์
27. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสิทธิ์
28. เด็กหญิงวรรณประภา  ผ่องแผ้ว
29. เด็กชายวัชระ  ปลื้มธุระ
30. เด็กชายสิริศักดิ์  ศรีดอกจันทร์
31. เด็กชายสุธีรัตน์  สุโพธิ์กลาง
32. เด็กชายสุรชาติ  อุดรเสถียร
33. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองนาเพียง
34. เด็กหญิงอทิติยา  พิมพิชัย
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ประเสริฐสังข์
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาตะละ
37. เด็กหญิงอรอุมา  คำเมือง
38. เด็กชายอาทร  พลาเลิศ
39. เด็กหญิงอุไรทิพย์  การุณ
40. เด็กหญิงเจนจิรา  โทโส
 
1. นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
2. นายยุทธศาสตร์  สุทธิอาจ
3. นายไพทูรย์  วิลาไชย
4. นายสุรพล  ศรีษะโคตร
5. นายมานพ  ปะปีดา
6. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง
7. นายวิทธวรรตน์  เพลิดพราว
8. นางสาวกฤษฎาง  มีคุณ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  หอมจันทร์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พรรณการ
3. เด็กหญิงวนิดา  เหระวัน
4. เด็กชายวรุฒ  หอมสมบัติ
5. เด็กชายวัชมน  อุ่นวงค์
6. เด็กชายสุดใจ  ช่วยสุข
7. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี้
8. เด็กหญิงสุปรียา  อำไพ
9. เด็กหญิงอารยา  คำบูราณ
10. เด็กหญิงไอลัดดา  ขามไสย
 
1. นางประไพศรี  อุตรนคร
2. นางสุกัญญา   อุตรนคร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร  ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
8. เด็กหญิงสุธาสินี  เหลาแตว
9. เด็กชายอภิชิต  ขุยไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางสุรีรัตน์  สัพโส
3. นายปัญญา  ศรีสมญา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงนิตชิตา  สุวรรณหาญ
2. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
3. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
4. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เหลาแตว
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  กาวงค์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  เหลาแตว
8. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นางศศิธร  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวิตรี  ไชยบุญตา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาอ่อน
4. เด็กหญิงชุติมา  เทวะเส
5. เด็กชายธนพรรณพร  วงค์อักษร
6. เด็กหญิงนิยตา  บุตรแสนคม
7. เด็กหญิงสาริกา  โกสิงห์
8. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
 
1. นางอัจฉรา  ไตรคำ
2. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
3. นางเสาวลักษณ์  บุญพรมมา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมแสน
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงจินตรา  สิงยะเมือง
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  ภูยอดรัมย์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  เทพศิลา
6. เด็กหญิงดาวฝน  ญานนนท์
7. เด็กชายธีระพัฒน์  สวัสเอื้อ
8. เด็กหญิงนริศรา  ภูครองทุ่ง
9. เด็กหญิงบุณทริกา  พัฒนา
10. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เดชสิงห์
11. เด็กหญิงปิยดา  ศรีถาปัด
12. เด็กหญิงพรภิรมณ์  พรมแสน
13. เด็กหญิงลำใย  เดชสะท้าน
14. เด็กหญิงอรญา  บัวเงิน
15. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พรมแสน
16. เด็กหญิงเปรมวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรนัน  มณีวงศ์
2. นางสาวสกาวเดือน  กางทอง
3. นางสาววิรัด  ฤทธิธรรม
4. นางสาวพัชรี  ไตรโยธี
5. นายวรเชษฐ์  คุ้มหนองฮี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นายนัทธพงค์   อุดารักษ์
2. เด็กหญิงมุทิตา   อุดารักษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   สีใส
4. เด็กชายสิทธิพงศ์   จูมจันทร์ทา
5. เด็กหญิงอรณี   ฮาบพนม
 
1. นายปัญญาวิชญ์  ผากงคำ
2. นายศักรินทร์  งาสิทธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1. เด็กหญิงวันทนา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสามินี  ขันธุปัทม์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  กองสิงห์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นิธิเจริญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญอยู่
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์
 
1. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปรานวิไล  บารมีเจริญ
 
1. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. นางสาวอมรรัตน์  อัตรศรี
 
1. นางกัลนิกานต์  ชาเหลา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โคตรปัญญา
 
1. นายสมรชัย  สมบูรณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงอรจิรา  ชมภูราช
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทานตะวัน  มิ้มทอง
 
1. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญอยู่
 
1. นายพร้อมพรรณ์  สุกเหลือง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงจิราพัชระ   ทรัพย์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวรา   คล้ายเดช
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์   นานวน
4. นางสาวสุดารัตน์   ทาบุดดา
5. เด็กชายสุริยวงศ์   ศาลางาม
 
1. นางสาวกาญจนา   ทองล้วน
2. นางจุฬาวรรณ   สุขจันดา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  โพนนอก
 
1. นายคงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1. เด็กหญิงวนิดา  นามเดช
 
1. นางสาววารุณี  ชมภูมาศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงกรองกนก  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วสุริย์
2. นายนาถณรงค์  กุลอัก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนิกค์  ศิริจารุกิตติ์
2. เด็กหญิงเมทิกา  ปอนศรี
 
1. นายศุภชัย  มาละอินทร์
2. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายฐิติกร  มะโนศิลป์
2. เด็กชายทรงกต  สัพโส
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิราช
4. เด็กชายศักดา  โสมชัย
5. เด็กชายอนุษร  จันยะขาม
6. เด็กชายอานันทชัย  สงวนชาติ
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
3. นางสาวทับทิม  แก้วมณี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  แสงชาติ
2. เด็กชายลัทธพล  นาถนอม
3. เด็กชายสุรวุฒิ  แสงจันทร์
4. เด็กชายหัตถพล  นนฤาชา
5. เด็กชายอภิชาติ  แก้ววรรณา
6. เด็กชายอมรเทพ  แดงสะอาด
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
3. นางสาวทับทิม  แก้วมณี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. นายกฤษฎาพงษ์  ลีลาศ
2. เด็กชายทินกร  อ่อนแก้ว
3. นายธนวุฒ  ใจเพียร
4. เด็กชายนพกร  บญลือ
5. นายวิศรุตน์  พังทุย
6. นายวีรยุทธ  นำสงค์
7. นายอนุสรณ์  วังมนตรี
8. นายอาร์มทนิล  อินทรนาม
 
1. นายมงคล  ปางชาติ
2. นายเพชร  ผางคนรัก
3. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีประชัย
2. เด็กหญิงมินตรา  หนองหารพิทักษ์
3. เด็กหญิงรัญญา  ภูแซมโชติ
4. เด็กชายวีกฤต  ดรชาม่วง
5. นายศรายุทธ  สังศรีแก้ว
6. เด็กหญิงสิริมล  สุนารักษ์
7. เด็กหญิงอรทัย  ทันใจ
8. นายอรรถพล  แสนพันธ์
 
1. นายประจักษ์  กวานปรัชชา
2. นายวิมาลย์  การุณ
3. นางสาววรรณภา  แง่ไชย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองลอด
2. เด็กชายจีรภาส  แดนนาบัว
3. เด็กหญิงชลิตา  กองจันดา
4. เด็กชายธนุวงศ์  วงศ์อักษร
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นามศรี
6. เด็กหญิงพรญาณี  ประทาน
7. เด็กชายพีระเดช  ไชยสิม
8. เด็กหญิงวริศรา  มาตรวิเศษ
9. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์พรหม
10. เด็กหญิงสุภา  พลรัตน์
 
1. นายวีรศักดิ์  อินทรสิทธิ์
2. นางพัฒนา  แสนพงศ์
3. นางสาววารุณีย์  วงศ์สีชา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. นายกฤษฎา  อัศฤกษ์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชุมสิงห์
3. นางสาววธิดา  ขวาวงศา
4. เด็กหญิงศรีราพร  เข็มจักร์
5. นายเจตษฎา  กิมุล
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
2. นางทัศวรรณ  จันทะราช
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 1. เด็กหญิงนัฏฐิรา   วรรณโนมัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รักษา
3. เด็กหญิงแก้วใจ  วะมะพุทธา
 
1. นางอรอุษา  พินิจมนตรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงชลดา  สังขาร
2. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ
3. เด็กหญิงพรนภา  เสน่ห์วงศ์
 
1. นายสิทธิชัย  นามเดช
2. นางวิลาวัณย์  พรหมสุรีย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ไตยะราช
3. เด็กหญิงสุชานรี  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางกมลพร  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสาวจารุวรรณ  งามนา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงดารุณี  ทิพย์นนท์
2. เด็กหญิงวราพร  บุญมา
3. เด็กหญิงอนัตตา  มาสวรรค์
 
1. นางระณัณ  มินพิมาย
2. นางวิรัสดา  ชื่นค้า
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กหญิงปิยนุช  อ่อนอำพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  โนนศิริ
 
1. นางทิชากร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวเกษมณี  เงินลาง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กชายชัยนคร  ไชยโวหาร
2. เด็กชายดำรงเดช  อุดทุม
 
1. นายยุทธิชัย  เครือจันผา
2. นางพรพรรณ  แก้วฝ่าย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 1. เด็กหญิงชนัญญา  แก้วกันหา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีประสงค์
2. นางวิไลพรรณ   กาลจักร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์   อินธิราช
2. เด็กชายวีระพงษ์  จันพูน
 
1. นางสาววรรณรัตน์  บงศ์บุตร
2. นางสุชาดา  คนเสงี่ยม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิพันธ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ปิมปาตัณ
 
1. นางวรพร  ใจใส
2. นางจงจิตร  ใจอดทน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พาวัน
 
1. นางสาวอินทร์ธิราภรณ์  คำสะใบ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วอัคฮาด
 
1. นายพูนสุข  อุปชัย
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1. เด็กชายสลาตัน  จงรัก
 
1. นายสมบูรณ์  พานิชพงษ์
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายสิวะ  นครพันธ์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสบง 1. เด็กชายพีรพล   ศรีพันลม
 
1. นายสิทธิชัย  กลิ่นแก้ว
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายวิรุฒิ  บุตรอัง
 
1. นายวรเชษฐ์  คุ้มหนองฮี
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายสมรักษ์  ธิพันธ์
 
1. นางจงจินต์  แก้วทา
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายสิวะ  นครพันธ์
 
1. นางสาวภัทรพร  ไตรวงค์ย้อย
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รินทร์ทุม
 
1. นายพงศ์ประดิฐ  ธนันท์นิธิ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นาดี
 
1. นายจรูญ  อุณหะโชติ
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  สังขละนฤวงศ์
2. เด็กชายคมเพชร  สิงโต
3. เด็กชายจิระพงษ์  ขามเผือก
4. นายชนินทร์  มีกระจิต
5. เด็กหญิงชลดา  มุ่งแฝงกลาง
6. เด็กหญิงชลดา  ธรรมสาลี
7. เด็กชายทนาทร   แสนสิงห์
8. เด็กชายธนาวุฒ  น้อยกันยา
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงยไชย
10. เด็กชายนราธร  อินลี
11. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ
12. เด็กหญิงปริฉัตร  สายยาพัด
13. เด็กหญิงพรนภา  เสน่ห์วงศ์
14. เด็กหญิงพานตะวัน  พาวงษ์
15. เด็กหญิงมินตรา  พิมวันคำ
16. เด็กหญิงรัชฎาพร  อุตรา
17. เด็กหญิงศรีสุดา  ขามเผือก
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ทอง
19. เด็กหญิงศิรินภา  คะริบรัมย์
20. นายสมเด็จ  แสนสิงห์
21. เด็กชายสรวิชญ์  มีบุตรดี
22. เด็กหญิงสุดารัต  พิลึกนา
23. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุนทะโรจน์
24. เด็กหญิงสุพินญา  บุญเชิญ
25. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรไขแสง
26. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ศรี
27. เด็กชายสุรสิทธิ์  บุราณสาร
28. เด็กหญิงอภัชชา  พาวงษ์
29. เด็กหญิงอัญชนา  สุภาปุ
30. เด็กชายเทวา  ชื่นตา
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
2. นายอนุชิด  แสนเสน
3. นายสิทธิชัย  นามเดช
4. นายวิทยา  ศรีมงค์
5. นายปรีชา  เงินงาม
6. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
7. นางสาวเนรัญชญา   เดชทองทิพย์
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤกษ์มา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดาน้ำคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยุบลชิต
4. เด็กชายชาคริตส์  สร้างนานอก
5. เด็กชายทรงยศ  ชมภูพื้น
6. เด็กชายธนากร  อาดโนนลา
7. เด็กชายธนายุทธ  สวัสดิ์แวงควง
8. เด็กชายนันทกร  การปรีชา
9. เด็กหญิงนันธิชา  พรหมหมอก
10. เด็กหญิงปิยะนุช  พรหมหมอก
11. เด็กหญิงพรพินิจ  ยามงคล
12. เด็กชายพิชิต  ทองดีนอก
13. เด็กชายพิพัฒนาเขตต์  รอดวินิจ
14. เด็กหญิงภัชรามล  ม่วงสุราษฎร์
15. เด็กชายภัทรพล  ศิริมานพ
16. เด็กชายมนัส  สวัสดิ์แวงควง
17. เด็กหญิงรัตติยา  คำคนซื่อ
18. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  เิบิกบานดี
19. เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สุรัตน์
20. เด็กชายศรราม  บุญสม
21. เด็กชายศิริชล  ลีรักษ์
22. เด็กหญิงศิรินธร  ยืนนาน
23. เด็กหญิงศุภกานต์  กงกระโทก
24. เด็กชายศุภสิทธิ์  ฤกธิ์มหา
25. เด็กชายสลาตัน  จงรัก
26. เด็กหญิงสุปรานี  ประเสริฐสังข์
27. เด็กชายอภิลักษณ์  สมจันทร์
28. เด็กหญิงอรอนงค์  พลแสน
29. เด็กชายอุเทน  ต้นเตย
30. เด็กชายโชคทวี  มาตวังแสง
 
1. นายสมบูรณ์  พานิชพงษ์
2. นายวิรัตน์  ศรีอักเศษ
3. นายนิรันดร์  สันทา
4. นายสันทนา  จักรโสภา
5. นายอุทัีย  บังพะจาร
6. นายวิทยา  สัพโส
7. นางสาวศิวภรณ์  มาตราช
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายปัญญากร  ศรีหาจันทร์
2. เด็กชายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว
2. นางสุรีพร  เอ้มะราช
 
160 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพีรดา  บุญใหญ่
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผาใต้
 
1. นายปกรณ์  ไปยะพรหม
2. นางอรุณี  แก้วประเสริฐ
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีเชียงใหม่
2. เด็กหญิงอภิติยา  จรัญพงษ์
3. เด็กหญิงอาริญา  ปะวะศรี
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. นายกฤษดา  บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  ร่มพา
 
1. นายณัฏฐ์นริศ  วงศ์อักษร
2. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
 
163 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธนกร  ตาลแวววาว
2. เด็กชายสุรชัย  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
2. นายสถาพร  สิงห์โต
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมาลุน
2. เด็กชายอธิชา  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
2. นางวีระพร  อุปสิทธิ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปิยดา  สุวรรณเขต
 
1. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
2. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ธนะชัย
2. เด็กหญิงสุจิรา  ยาสาไชย
 
1. นายธเนศ  ศรีท้าว
2. นางญาณิศา  เกียววงค์
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  หล้าสรวย
2. เด็กชายเกรียงไกร  พลทอง
 
1. นางเกศสินี  ศรีแก้ว
2. นางสุดารัตน์  นิระปะกะ
 
168 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนพันนา
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  เกษรศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  โพนสูง
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาหลาย 1. เด็กชายพรชัย  แพงหอม
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เวียงอินทร์
 
1. นายฉัตรชัย  กลั่นบุศย์
2. นายโกศล  พลเวียง
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทรงพล  ปัตพี
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประกิระนะ
 
1. นายปกรณ์  ไปยะพรหม
2. นางสุภัชชา  แสนอุบล
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายธนากร  ในยวัตร
2. เด็กชายยุทธนา  คะปัญญา
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายจรัญ  งิ้วลาย
2. เด็กชายณัฐพล  วงษ์ละคร
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลทิพย์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์กลม
2. เด็กชายธนากรณ์  จะสูงเนิน
3. เด็กชายอารชา  เฮล์ส
 
1. นายไพโรจน์  บุญชาญ
2. นางประภัสสร  แจ้งโห
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. นายกิตติพงษ์  พรหมแสง
2. นายมงคล  ผงสีอัก
3. นายอนันตชัย  จุลขันธ์
 
1. นายสมควร  หรหมแสง
2. นายศุภกฤต  นนตะแสน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลินทอง
2. เด็กชายนนธวัช  คำปิตะ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  มณีคำ
 
1. นายมาย  เจินยุหะ
2. นายไพศรี  งาสิทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 1. เด็กชายธนากร  พันธ์นาค
2. เด็กชายธีรภัทร  หอมใส
3. นายไพรวัลย์  จุมพล
 
1. นายประไพ  ใจสว่าง
2. นางรุจิลักษณ์  สุวรรณชัยรบ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพสาวัง
2. เด็กหญิงธยานิจ  พิมพ์หาร
3. เด็กหญิงปราชญา  ภูนารี
4. เด็กหญิงปวีณา  ทวิวิน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จารัตน์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  นันสุข
 
1. นางอุบลรัตน์  พัฒนเพ็ญ
2. นางยุคลธร  ธวบุรี
3. นางทัศนีย์  ศรีถาพร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงชนิษฐา  บุญทอง
2. เด็กหญิงประภัสสร  มะละครอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิรมย์
4. เด็กหญิงรินดา  พิบูลย์
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จอมทะรักษ์
6. เด็กหญิงเย็นจิตรา  พิบูลย์
 
1. นางรชกมล  อินทร์สิทธิ
2. นางมะลิ  พงค์ชีวนันท์
3. นางพรวิมล  ปัตพี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงมิณฐกานต์  ทองไสย
2. เด็กหญิงรินรชา  สุริยะชัย
3. เด็กหญิงอริสรา  หมื่นจูม
 
1. นายทรัสตรี  เหลาสิทธิ์
2. นางประไพ  ศรีเดช
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 1. เด็กหญิงนภาดา  วิริยะ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปัญญาเฉียบ
3. เด็กหญิงมาตา  ศรีลารักษ์
 
1. นายเจษฎา  คำปันโย
2. นางสาวภัทรา  ปัญจมาตย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงจิรพัชร  สิงห์โต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินธิแสน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์กระโซ่
 
1. นายวิทยา  ศรีมงค์
2. นางสาวเนรัญชญา  เดชทองทิพย์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐตยา  พลอาษา
2. เด็กชายพิสิฐ  สีหาราช
3. เด็กชายวัชรินทร์  วงศ์ประทุม
 
1. นายสกล  อุ่นทะยา
2. นางรัตติกาล  อรรควงษ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประเครือ
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  ปัดศรีราช
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวสาวิตรี  กิ่งแก้ว
2. นางสาวเกศินี  ศรีพรหม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายธนากร  บัวสกุล
2. เด็กหญิงปลายน้อย  สารโพคา
3. เด็กหญิงอณุศรา  วิลาพันธ์
 
1. นางสุวีนา  ตะนันท์
2. นางลาวัลย์  แสงชาติ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารโพคา
2. เด็กหญิงนุชจรี  ขันทอง
3. เด็กหญิงเสาวภา  ระหุ่ง
 
1. นางสุวีนา  ตะนันท์
2. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 1. นางสาวมุธิตา  พิมพ์วงษ์
2. เด็กหญิงศิริภักดิ์  ธรรมภิบาล
3. เด็กหญิงแพรวนภา  แก้วกันหา
 
1. นางสุกัญญา  บัณฑิต
2. นางสาวนาตพร  วรรณศิลป์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เพชรโสภา
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กลัดจิตร
 
1. นางนิตยา  หงษ์บินมา
2. นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ทองสุมาศ
2. เด็กชายสรรชัย  ดวงสีทอง
3. เด็กหญิงอรสา  ชูแสงทอง
 
1. นางอัจจิมา  จันทร์นามวงศ์
2. นางสาวพรภิรมย์  สีพั่ว
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กหญิงจิตติมา  มะริรส
2. เด็กหญิงพัชริดา  รังหอม
3. เด็กหญิงสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางสาวพิสมัย   ศรีอักเศษ
2. นางสมหวัง  ชาคำผง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงภาวินี  สุพร
2. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรศรีเมือง
 
1. นายนพดล   หล่าเพีย
2. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงนันธาทิพย์  จูงกลาง
 
1. นางนารี  มูลโพธิ์
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  กาทองทุ่ง
3. เด็กชายวัฒนเศรษฐ์  กองวงค์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางพิสมัย  น้อยคำยาง
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  โชคมลทิน
2. เด็กหญิงนฤชล  ศรีพันลม
3. เด็กหญิงพิมผกา  สกุลซ่ง
 
1. นางสมหวัง  ชาคำผง
2. นางสาวพิสมัย   ศรีอักเศษ
 
194 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1. เด็กชายภากร  วงษ์หงษ์
 
1. นางสุดารัตน์  ประมาชิด
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายธีระพล  เคนไชยวงค์
 
1. นางสาวลลิตา  อินธิราช
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีหามุงคุล
 
1. นางพัฒนา  แสนพงศ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายบารมี  โสภา
 
1. นางสุจิตรา  จันทร์ตื้อ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กหญิงสุชาดา  สารโพคา
 
1. นางสุมนา  อ่อนนาง
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ไกรษร
 
1. นางรัชนี  ศรีพรหม
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุชัยสิทธิ์
 
1. นายสนิท  มุสิกะพันธ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1. เด็กชายนนทชัย  วิมประภาพรกุล
 
1. นายคำพัน  คำภูษา
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  วันแย้ม
 
1. นางสาวอลิตตาร์  แสงวงค์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. เด็กหญิงวิพาพร   สนูนอก
 
1. นางสลิตา  เหลาสิทธิ์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ  จันละไวย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ศิริหัส
3. เด็กหญิงพรทิพย์  กองศรี
 
1. นางเกษสินี  ไขไพวัน
2. นางสาวศิริรักษ์  พรมสุริย์
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายปภาวิน  ถาไว
 
1. นางทุเรียน  พละชัย
2. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กชายชลชาติ  โนนเพีย
2. เด็กชายนพชัย  คำผุย
 
1. นางลดาวัลย์  นารีสา
2. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กชายณัฐยศ  มังฆัง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวรขันธ์
 
1. นางลดาวัลย์  นารีสา
2. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซาก่า
2. เด็กหญิงลัดดา  บุญค้ำ
 
1. นางจุฑามาศ  จันทะวงค์
2. นางสุมนา  อ่อนนาง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายนฤพนธ์  ขันชัย
 
1. นางสุวภรณ์  หาญมนตรี
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดีงาม
 
1. นางวันเพ็ญ  คำผุย
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงเอมิกา  จันแรม
 
1. นายสมรัก  โสมศรี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เหล่าสะพาน
 
1. นางสาวยิ่งพร  พวงงาม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สาริศรี
2. เด็กชายถนัดชัย  ราศี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ราษี
4. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญสุข
5. เด็กชายมาณพ  อินธิ
 
1. นางสาวลักขณา  เหง้าละคร
2. นางสาวสไบแพร  อินธิ
3. นางเยาวรัตน์  ทายะ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายราเชน  หาเงิน
 
1. นายนำโชค  สุทธิเสน
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สำลี
 
1. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายชานนท์  เหลาคม
 
1. นายจีรศ้กดิ์  ศรีรัตน์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กชายอนุสรณ์  จันสวัสดิ์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เพ็ญดา
 
1. นางวราศิลป์  กุลวงค์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูวรินทร์  ผาพองยูร
 
1. นางสาวจารุณี  พาเสน่ห์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศิวิลัย
 
1. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์   อรัมย่อง
2. เด็กหญิงฐาปราณี  สาธุสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวัตร   บัวโรย
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางอมรรัตน์  หมั่นมี
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กหญิงฐาปราณี    สาธุสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณิกา   บุตรพรหม
3. เด็กชายอนันตชัย   ขิงโพธิ์
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางอมรรัตน์  หมั่นมี
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญาโส
3. เด็กชายอำพล  ทุมตาลเดี่ยว
 
1. นายสังวาลย์  เวินชุม
2. นางเสาวรักษ์  สมสา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายชานนท์  เหลาคม
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์วงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนคำ
 
1. นายนรินทร์  อุปจันโท
2. นางประพันธ์  พุทธดี
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายคมกฤษ  บุตรพรหม
2. เด็กชายศราวุธ  เอกสะพัง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรธิราช
 
1. นายประจักษ์  สุระทัด
2. นายสุริยา  เอ้มะราช
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 1. เด็กหญิงงามตา  เมืองสุข
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีตาชัย
3. เด็กหญิงพัฒธิดา  ปัญญา
 
1. นางพัทจรี  ชูพันธ์
2. นางสาวสุพัฒตรา  พองพรหม
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายพิทักษ์  แสนมณี
2. เด็กหญิงลัดดา  บุญค้ำ
 
1. นางสาวพจณี  เกษรศรี
2. นางสุดาพร  บุญพูล
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายชานนท์   บุตรพรหม
2. เด็กชายพรเจริญ   จันทร์พรมมา
 
1. นางสาวภัคณภัทร  นามมนตรี
2. นางกมลรัตน์  อินจำปา
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายธนากร   ศรีหาโคตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อรัมย่อง
 
1. นายวรสิทธิ์  ฮวดคันทะ
2. นายบุญมี  อินจำปา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงธัญญากร  นรสีหา
2. เด็กชายนิรุทธิ์  ชรินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรขันธ์
 
1. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
2. นายปรีชา  อิ่มศรี
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เจริญไชย
2. เด็กชายสุธิมนต์  คำยอง
3. เด็กชายสุรชาติ  จันทร์เทพ
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
2. นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์