หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1, 3/2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3, 3/4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3, 4/4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5, 4/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7, 4/8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]