หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1, 3/2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3, 3/4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3, 4/4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5, 4/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7, 4/8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 10 ต.ค. 2557 9.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 10 ต.ค. 2557 9.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 10 ต.ค. 2557 9.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นล่างห้องประชุม อบจ.หลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 9.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นล่างห้องประชุม อบจ.หลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 9.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นล่างห้องประชุม อบจ.หลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 9.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นล่างห้องประชุม อบจ.หลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 9.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 10 ต.ค. 2557 9.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 10 ต.ค. 2557 9.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2557 9.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2557 9.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป4/1 10 ต.ค. 2557 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 10 ต.ค. 2557 9.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 และ ป.6/3 10 ต.ค. 2557 9.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2557 9.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2557 9.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2557 9.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2557 9.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2557 9.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เต๊นลานหน้าเสาธง 10 ต.ค. 2557 9.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ระเบียงทางเดิน หน้าอาคาร 5 10 ต.ค. 2557 9.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ระเบียงทางเดิน หน้าอาคาร 5 10 ต.ค. 2557 9.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงยิม 10 ต.ค. 2557 9.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงยิม 10 ต.ค. 2557 9.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงยิม 10 ต.ค. 2557 9.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงยิม 10 ต.ค. 2557 9.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงยิม 10 ต.ค. 2557 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ ฯ ชั้น 3 ห้อง แข่งห้อง ป.4/7 พักห้อง ป.4/8 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 3 ห้อง แข่งห้อง ป.4/9 พักห้อง ป.5/7 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 3 ห้อง แข่งห้องป.5/8 พักห้องป.5/9 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารพุทธรักษา(อนุบาลปีท่ี 1) ชั้น 1 ห้อง ห้องป.4/1-ป.4/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารเฟื่องฟ้า(อนุบาลปีท่ี่2) ชั้น 1 ห้อง ห้องป.5/1-ป.5/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารเฟื่องฟ้า(อนุบาลปีท่ี่2) ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าห้องอนุบาลปีท่ี1/1-1/6 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4/5 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.5/6 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมตรุยแสนก(หอประชุมใหญ่) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมตรุยแสนก(หอประชุมใหญ่) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารโดมหลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารโดมหลังใหม่ 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องบรรยายวิทย์ชั้นป.3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องบรรยายวิทย์ชั้นป.6 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า(หน้าห้องสมุด) ห้อง ศูนย์อาเซียนศึกษา 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอนุบาลปีที่1 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ(English)ปฐมวัย 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมชั้นอนุบาล 10 ต.ค. 2557 9.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมชั้นอนุบาล 10 ต.ค. 2557 13.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2557 9.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 10 ต.ค. 2557 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.5/3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.5/4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.5/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.4/5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/1 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/1 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/2 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/2 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/3 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/3 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/4 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ป.1/4 (ล่าง) 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/1 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/1 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/2 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/2 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.1/3 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/1 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/1 10 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/2 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/2 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/3 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง ห้อง อบ.2/3 10 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 10 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
22 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 10 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หน้าอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หน้าอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 3
09.00-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 7
09.00-12.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 16
09.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 11
13.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร 1(ป.6) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร 1(ป.6) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สวนสมเด็จ ห้อง ถนนหน้าสวนสมเด็จ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สวนสมเด็จ 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สนามหน้า สพป สร 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ห้องเชียงปุม 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ห้องเชียงปุม 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เชียงปุม 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ICT ป.3 และ ป.4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ICT ป.2 และ ป.4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดเก่า 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดเก่า 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com4 10 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/8 10 ต.ค. 2557 9.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/9 10 ต.ค. 2557 9.00-12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องป.1/1 และป.1/2 10 ต.ค. 2557 9.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องป.1/3 10 ต.ค. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารธรรมธัชพิมล 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารธรรมธัชพิมล 10 ต.ค. 2557 9.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารอนุบาล อบต. 10 ต.ค. 2557 9.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารอนุบาล อบต. 10 ต.ค. 2557 9.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 1 ชั้นบน 10 ต.ค. 2557 9.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 1 ชั้นบน 10 ต.ค. 2557 9.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 9.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 1 ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2557 9.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 9.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารอำนวยการ 10 ต.ค. 2557 9.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 2 ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2557 9.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคาร 2 ชั้นล่าง 10 ต.ค. 2557 9.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557 9.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557 9.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 9.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ หน้าอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 9.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้นบน 10 ต.ค. 2557 9.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อาคารธรรมธัชพิมล ชั้นบน 10 ต.ค. 2557 9.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารห้องเรียน EP ปฐมวัย ห้อง ห้อง EP K 1/10 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หลังห้องประชุมตรุยแสนก ห้อง ห้องเล่นเสรี และห้องบอล 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารห้องเรียน EP ปฐมวัย ห้อง ห้อง EP K 2/11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารห้องเรียน EP ปฐมวัย ห้อง ห้อง EP K 2/10 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/2,ม.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/2,ม.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/2,ม.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/2,ม.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.1/2,ม.1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง CEO เมือง 5 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง CEO เมือง 5 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง CEO เมือง 5 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5 (อาคารมัธยม) ห้อง ม.2/2 ,ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวทีหลังอาคาร3 (อาคารเจ็มเนียง) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลังอาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลัง อาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ม.1/5 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง ห้อง ม.1/5 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลัง อาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลังอาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลัง อาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลังอาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5(อาคารมัธยม) ห้อง ห้องแนะแนว 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง อาคาร5(อาคารมัธยม) ห้อง ห้องแนะแนว 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร4(อาคารเชียงปุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ช้้นป.4-6 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร4(อาคารเชียงปุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ชั้น ป.4-6 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง อาคาร4(อาคารเชียงปุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ชั้น ป.4-6 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลังอาคาร5(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง โรงฝึกงานหลังอาคาร4(อาคารมัธยม) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]