หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารโดมหลังใหม่ 11 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 8 โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
2 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 8 โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
3 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 8 โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 8 โรงอาหาร 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
5 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 1 หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
6 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 1 หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 1 หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 2 หลังอาคาร ป.1 ตะวันตก 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
9 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 2 หลังอาคาร ป.1 ตะวันตก 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 2 หลังอาคาร ป.1 ตะวันตก 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 2 หลังอาคาร ป.1 ตะวันตก 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
12 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 3 หลังอาคาร ป.1 ตะวันออก 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
13 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 3 หลังอาคาร ป.1 ตะวันออก 11 ต.ค. 2557 08.30-16.30 น.
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 4 หน้าอาคาร ป.5 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
18 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 5 หลังอาคาร ป.6 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 5 หลังอาคาร ป.6 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 5 หลังอาคาร ป.6 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 5 หลังอาคาร ป.6 11 ต.ค. 2557 13.00-16.30 น
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง เวที 6 อาคารพัฒนาปฐมวัย 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง เวที 6 อาคารพัฒนาปฐมวัย 11 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 และ ป.6/3 11 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ICT ป.6/5 ป.6/6 11 ต.ค. 2557 13.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7, ป.6/8 และ ป.6/9 11 ต.ค. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดสระโบราณ ชั้น 1 11 ต.ค. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2557 13.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/9 11 ต.ค. 2557 13.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 11 ต.ค. 2557 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 11 ต.ค. 2557 13.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 11 ต.ค. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 11 ต.ค. 2557 13.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ ชั้น 2 11 ต.ค. 2557 13.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 11 ต.ค. 2557 13.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 11 ต.ค. 2557 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 11 ต.ค. 2557 13.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2557 09.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 11 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
9.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]