หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการุญวิทยา 2 3 3
2 003 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 5 9 9
3 004 โรงเรียนดรุณวิทยากร 4 13 5
4 005 โรงเรียนตางมาง 4 4 4
5 007 โรงเรียนทวีคามวิทยา 2 3 3
6 274 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1 3 2
7 009 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 0 0 0
8 010 โรงเรียนบ้านกระดาน 3 5 4
9 013 โรงเรียนบ้านกระออม 7 11 11
10 012 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 1 2 2
11 011 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 16 33 22
12 014 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 0 0 0
13 015 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 6 32 13
14 016 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 5 21 7
15 017 โรงเรียนบ้านกะลัน 0 0 0
16 018 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 7 25 13
17 019 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 3 10 6
18 021 โรงเรียนบ้านกันตรง 0 0 0
19 022 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 11 56 18
20 023 โรงเรียนบ้านกันแสง 4 4 4
21 020 โรงเรียนบ้านกันโจรง 11 25 19
22 027 โรงเรียนบ้านกางของ 13 34 24
23 026 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 9 5
24 024 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 4 10 5
25 025 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 11 20 16
26 028 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 3 2
27 030 โรงเรียนบ้านกุง 1 5 2
28 031 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 8 15 12
29 032 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 3 3
30 029 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 17 11
31 037 โรงเรียนบ้านขนวน 4 12 8
32 038 โรงเรียนบ้านขนาด 1 6 2
33 039 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 8 12 8
34 040 โรงเรียนบ้านขยอง 2 4 3
35 041 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 7 16 9
36 042 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 17 34 17
37 043 โรงเรียนบ้านขะเนก 10 15 15
38 045 โรงเรียนบ้านขามระกา 6 22 13
39 046 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 2 2
40 047 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 11 34 18
41 044 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 14 26 22
42 048 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
43 050 โรงเรียนบ้านคอโค 12 64 19
44 052 โรงเรียนบ้านคาบ 11 27 21
45 053 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 16 34 22
46 051 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 1
47 071 โรงเรียนบ้านจบก 5 8 8
48 072 โรงเรียนบ้านจรวย 2 4 3
49 073 โรงเรียนบ้านจอมพระ 18 45 27
50 074 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 4 3
51 075 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 7 14 12
52 076 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0
53 077 โรงเรียนบ้านจันรม 15 26 19
54 078 โรงเรียนบ้านจารพัต 6 10 7
55 079 โรงเรียนบ้านจารย์ 10 30 15
56 081 โรงเรียนบ้านฉันเพล 0 0 0
57 083 โรงเรียนบ้านชุมแสง 21 62 37
58 082 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 22 77 41
59 088 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 19 16
60 089 โรงเรียนบ้านดงมัน 13 25 20
61 087 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 16 41 22
62 090 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 5 2
63 093 โรงเรียนบ้านดู่ 22 40 34
64 092 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 5 7 7
65 091 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 13 38 24
66 096 โรงเรียนบ้านตรมไพร 27 61 38
67 099 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 11 49 23
68 098 โรงเรียนบ้านตระแบก 5 23 10
69 097 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
70 100 โรงเรียนบ้านตระแสง 21 39 27
71 101 โรงเรียนบ้านตรำดม 5 8 8
72 102 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 22 82 41
73 103 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 5 8 5
74 104 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 15 23 23
75 105 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 8 12 11
76 109 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 18 42 25
77 110 โรงเรียนบ้านตะบัล 3 6 5
78 111 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 4 6 5
79 107 โรงเรียนบ้านตะเคียน 10 23 15
80 108 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 20 5
81 106 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 40 117 62
82 112 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 16 11
83 114 โรงเรียนบ้านตากวน 8 13 11
84 115 โรงเรียนบ้านตากูก 21 47 36
85 113 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 14 8
86 119 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 2 2 2
87 116 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 2 4 3
88 117 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 5 4
89 118 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 5 8 7
90 120 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 4 4
91 124 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 13 7
92 125 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 1 1 1
93 126 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 29 23
94 128 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 9 23 14
95 129 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 9 11 9
96 130 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 2 4 3
97 127 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 9 4
98 133 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 26 90 46
99 134 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 5 4
100 135 โรงเรียนบ้านนาบัว 9 21 11
101 137 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 20 9
102 138 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
103 139 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 6 30 13
104 132 โรงเรียนบ้านนาเกา 0 0 0
105 140 โรงเรียนบ้านนาเสือก 3 7 3
106 136 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 12 7
107 145 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 3 2
108 147 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 4 7 5
109 149 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 3 14 5
110 148 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 12 20 14
111 151 โรงเรียนบ้านบุญโลก 1 3 2
112 152 โรงเรียนบ้านบุทม 1 3 2
113 153 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 0 0 0
114 154 โรงเรียนบ้านบุอาไร 0 0 0
115 150 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 3 6 3
116 146 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 4 10 5
117 155 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 3 9 4
118 156 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 24 43 31
119 157 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
120 158 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 3 5 5
121 159 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 11 24 16
122 160 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 0 0 0
123 161 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 9 26 14
124 163 โรงเรียนบ้านผักไหม 6 11 10
125 164 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 9 17 12
126 165 โรงเรียนบ้านผือ 12 23 18
127 166 โรงเรียนบ้านพม่า 1 2 1
128 167 โรงเรียนบ้านพระปืด 3 11 8
129 168 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 1 1
130 169 โรงเรียนบ้านพันธุลี 0 0 0
131 170 โรงเรียนบ้านพันษี 14 44 27
132 174 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 4 6 4
133 175 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 12 26 18
134 178 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 9 29 17
135 176 โรงเรียนบ้านม่วง 15 34 21
136 177 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 13 5
137 180 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 9 23 14
138 181 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 5 9 8
139 182 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 9 23 12
140 187 โรงเรียนบ้านระวี 5 5 5
141 189 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1 1
142 186 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 2 4 4
143 188 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 9 8
144 185 โรงเรียนบ้านระไซร์ 7 32 8
145 183 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 1 1
146 184 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 4 8 6
147 190 โรงเรียนบ้านรัตนะ 2 8 4
148 191 โรงเรียนบ้านราม 2 2 2
149 192 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 2 5 4
150 193 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 8 18 15
151 194 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 14 6
152 195 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 2 4 4
153 198 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 0 0 0
154 197 โรงเรียนบ้านว่าน 2 4 3
155 200 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 4 32 11
156 201 โรงเรียนบ้านศรีราชา 5 8 7
157 202 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
158 203 โรงเรียนบ้านสดอ 22 39 27
159 204 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 10 10 10
160 205 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 11 5
161 207 โรงเรียนบ้านสลักได 8 18 13
162 209 โรงเรียนบ้านสวาย 4 8 7
163 210 โรงเรียนบ้านสวาย 35 79 47
164 208 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 24 14
165 212 โรงเรียนบ้านสะโน 26 41 28
166 211 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 9 17 11
167 214 โรงเรียนบ้านสังแก 4 12 7
168 213 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 0 0 0
169 215 โรงเรียนบ้านสามโค 4 10 6
170 218 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 6 2
171 219 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 6 4
172 216 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 13 50 25
173 217 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 13 9
174 206 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 1 1
175 225 โรงเรียนบ้านหนองกง 0 0 0
176 226 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 19 13
177 227 โรงเรียนบ้านหนองกับ 13 50 25
178 228 โรงเรียนบ้านหนองกัว 4 18 4
179 229 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 4 3
180 230 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 2 4 3
181 232 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
182 231 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 3 8 6
183 233 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 6 4
184 235 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 6 4
185 234 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 41 17
186 237 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 20 13
187 238 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 8 5
188 239 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 9 4
189 241 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 3 1
190 242 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 51 35
191 243 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 11 37 21
192 244 โรงเรียนบ้านหนองพญา 8 29 15
193 245 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 1 1
194 246 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 6 2
195 248 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 2 3 2
196 249 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 8 17 15
197 250 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 23 8
198 255 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 8 11 10
199 256 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 21 40 24
200 240 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 2 2
201 252 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 15 65 29
202 253 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 7 6
203 254 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 13 10
204 236 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 2 2
205 247 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 9 15 11
206 257 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 4 6 6
207 259 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 3 8 3
208 260 โรงเรียนบ้านหัวแรด 4 21 9
209 261 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 3 7 3
210 258 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 0
211 263 โรงเรียนบ้านอนันต์ 1 3 2
212 264 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 13 9
213 265 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 9 13 12
214 266 โรงเรียนบ้านอันโนง 4 9 7
215 267 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 5 3
216 269 โรงเรียนบ้านอาวุธ 1 3 2
217 270 โรงเรียนบ้านอาแวะ 8 24 13
218 268 โรงเรียนบ้านอาโพน 1 3 1
219 271 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 3 14 6
220 272 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 10 25 16
221 273 โรงเรียนบ้านอู่โลก 15 24 16
222 033 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 8 22 14
223 049 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0
224 131 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 1 1 1
225 162 โรงเรียนบ้านเปรียง 9 13 11
226 171 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 5 19 5
227 179 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 2 11 4
228 196 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
229 199 โรงเรียนบ้านเวียย 4 11 6
230 220 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 14 31 25
231 034 โรงเรียนบ้านแกน้อย 12 34 19
232 035 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
233 036 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 8 17 12
234 080 โรงเรียนบ้านแจรน 3 11 6
235 121 โรงเรียนบ้านแตล 23 52 25
236 221 โรงเรียนบ้านแสรออ 14 30 17
237 222 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 4 12 8
238 223 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 10 24 18
239 054 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 3 7 5
240 055 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 3 11 6
241 057 โรงเรียนบ้านโคกพระ 6 14 9
242 060 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 12 19 17
243 062 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1 1 1
244 063 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0
245 064 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 11 19 15
246 065 โรงเรียนบ้านโคกวัด 32 93 45
247 066 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1 2 1
248 067 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 19 9
249 069 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 13 33 21
250 068 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 2 2 2
251 056 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 15 4
252 058 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 10 7
253 059 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
254 061 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 20 36 29
255 070 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 1 2 2
256 085 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 45 26
257 084 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 6 9 6
258 086 โรงเรียนบ้านโชค 4 9 7
259 094 โรงเรียนบ้านโดนออง 4 12 6
260 095 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 4 3
261 141 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 4 12 8
262 142 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1 1 1
263 143 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 2 2
264 144 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22 35 32
265 172 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 19 29 27
266 224 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 12 24 20
267 122 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0
268 262 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 13 5
269 123 โรงเรียนบ้านไถงตรง 1 1 1
270 173 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 3 4 4
271 275 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 0 0 0
272 276 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 11 38 17
273 277 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 4 6 5
274 280 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 6 10 7
275 281 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 1 1
276 282 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 6 9 8
277 283 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 3 10 5
278 284 โรงเรียนวัดประสพ 4 15 7
279 285 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 6 15 8
280 286 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 5 22 10
281 288 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 6 5
282 251 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 19 33 27
283 290 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 85 233 140
284 291 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 44 116 76
285 293 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 22 54 37
286 294 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 3 6 5
287 295 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 46 96 65
288 296 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 13 21 19
289 297 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 61 200 99
290 292 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 9 15 12
291 298 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 24 50 37
292 299 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0
293 278 โรงเรียนเมืองที 35 53 49
294 279 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 81 272 144
295 289 โรงเรียนเสกวิทยาคม 3 5 4
296 002 โรงเรียนแงงกวง 3 8 3
297 006 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 4 48 11
298 287 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 2 2
299 302 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 3 7 4
300 008 โรงเรียนเทศบาล3 36 119 54
301 301 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 9 26 16
302 303 โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา 2 6 3
รวม 2361 5960 3609
9569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]