สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 49 15 2 7 66
2 เมืองสุรินทร์ 48 14 1 2 63
3 อนุบาลสุรินทร์ 45 6 2 0 53
4 อนุบาลศีขรภูมิ 24 13 3 5 40
5 บ้านสวาย 21 6 3 3 30
6 เทศบาล3 18 7 2 4 27
7 บ้านโคกวัด 16 7 0 7 23
8 บ้านตรมไพร 15 5 4 0 24
9 หมื่นศรีประชาสรรค์ 13 12 4 1 29
10 บ้านช่างปี่ 12 1 1 2 14
11 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 11 13 5 4 29
12 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 11 9 1 1 21
13 อนุบาลจอมพระ 11 6 2 2 19
14 บ้านสดอ 11 5 1 1 17
15 บ้านสะโน 10 10 2 2 22
16 บ้านโนนสวรรค์ 10 6 0 1 16
17 บ้านแตล 9 8 1 2 18
18 เมืองที 9 7 4 10 20
19 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 9 3 4 4 16
20 บ้านหนองเหล็ก 9 1 0 2 10
21 บ้านโคกเมือง 8 5 2 2 15
22 หนองเหล็กเบญจวิทยา 8 4 1 2 13
23 บ้านขอนแก่น 8 4 0 1 12
24 บ้านผือ 8 4 0 0 12
25 บ้านดงถาวร 8 3 1 1 12
26 บ้านสำโรง-โคกเพชร 8 2 2 0 12
27 บ้านแกน้อย 8 1 1 1 10
28 บ้านตะตึงไถง 8 0 2 2 10
29 บ้านกาเกาะ-ระโยง 8 0 0 2 8
30 บ้านดู่ 7 8 0 2 15
31 บ้านชุมแสง 7 7 1 2 15
32 บ้านหนองฮะ 7 6 1 5 14
33 บ้านจอมพระ 7 5 2 2 14
34 บ้านหนองบัว 7 5 1 1 13
35 บ้านโชกเหนือ 7 4 2 2 13
36 บ้านแสรออ 7 3 3 0 13
37 บ้านคอโค 7 2 3 0 12
38 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 7 2 1 3 10
39 บ้านภูมิสตึง 7 1 1 2 9
40 บ้านหนองหว้า 7 0 0 1 7
41 บ้านตากูก 6 5 3 3 14
42 บ้านโคกอารักษ์ 6 5 2 0 13
43 บ้านประทุนอายอง 6 4 4 6 14
44 บ้านหนองกับ 6 3 1 2 10
45 บ้านขะเนก 6 2 1 1 9
46 บ้านขามศึกษาคาร 6 2 1 1 9
47 บ้านอำปึลสนวน 6 2 0 2 8
48 บ้านทุ่งนาค 6 1 1 0 8
49 บ้านยางเตี้ย 6 1 0 2 7
50 บ้านกันเตรียง 6 1 0 2 7
51 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 6 1 0 2 7
52 บ้านจารย์ 6 1 0 0 7
53 บ้านหนองพญา 6 0 1 1 7
54 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 6 0 0 1 6
55 บ้านอู่โลก 5 6 1 0 12
56 บ้านดงเค็ง 5 6 0 4 11
57 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 5 6 0 1 11
58 บ้านม่วง 5 5 1 4 11
59 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 4 1 2 10
60 บ้านทัพกระบือ 5 4 1 0 10
61 บ้านสำโรงนาดี 5 3 1 0 9
62 บ้านกระโดนค้อ 5 3 0 2 8
63 บ้านนาบัว 5 3 0 0 8
64 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 5 2 1 0 8
65 บ้านสลักได 5 2 1 0 8
66 บ้านกุดหวาย 5 2 0 1 7
67 บ้านกันโจรง 5 2 0 1 7
68 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 5 2 0 1 7
69 บ้านกางของ 5 2 0 0 7
70 บ้านขวาวใหญ่ 5 2 0 0 7
71 บ้านแกใหญ่ 5 1 1 1 7
72 บ้านปะนอยไถง 5 1 0 0 6
73 บ้านตระแสง 4 11 2 3 17
74 บ้านคาละแมะ 4 6 1 2 11
75 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 4 1 0 9
76 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 4 3 2 3 9
77 บ้านตะเคียน 4 3 2 0 9
78 บ้านโคกลำดวน 4 3 1 3 8
79 บ้านตะคร้อ 4 3 1 0 8
80 บ้านระกาสังแก 4 3 1 0 8
81 บ้านสว่างโนนแดง 4 3 0 1 7
82 บ้านตากวน 4 3 0 0 7
83 บ้านหนองผือโนนแคน 4 2 1 2 7
84 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 4 2 0 0 6
85 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 4 2 0 0 6
86 บ้านดงมัน 4 1 4 1 9
87 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 1 2 2 7
88 บ้านคาบ 4 1 1 0 6
89 บ้านกระออม 4 1 0 0 5
90 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 4 0 2 1 6
91 บ้านสนวนนางแก้ว 4 0 1 4 5
92 บ้านเกาะแก้ว 4 0 1 0 5
93 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 3 5 1 0 9
94 บ้านพันษี 3 4 3 3 10
95 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 4 0 4 7
96 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 3 3 1 2 7
97 บ้านจันรม 3 3 0 6 6
98 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 3 0 1 6
99 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 2 1 1 6
100 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 2 0 0 5
101 บ้านนาโพธิ์ 3 2 0 0 5
102 บ้านขามระกา 3 2 0 0 5
103 บ้านอาแวะ 3 1 0 3 4
104 บ้านโคกพระ 3 1 0 2 4
105 บ้านขนวน 3 1 0 0 4
106 วัดประสพ 3 1 0 0 4
107 วาณิชย์นุกูล 3 1 0 0 4
108 บ้านโคกเพชร 3 1 0 0 4
109 บ้านโนนงิ้ว 3 0 1 0 4
110 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 3 0 0 1 3
111 พระกุมารสุรินทร์ 3 0 0 1 3
112 บ้านตั้งใจ 3 0 0 1 3
113 บ้านสังแก 3 0 0 1 3
114 บ้านประทัดบุอาลอ 3 0 0 0 3
115 บ้านแจรน 3 0 0 0 3
116 บ้านระไซร์ 3 0 0 0 3
117 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 0 0 0 3
118 แงงกวง 3 0 0 0 3
119 บ้านตระเปียงเตีย 2 4 2 0 8
120 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 2 4 0 0 6
121 บ้านผักไหม 2 4 0 0 6
122 บ้านหนองอีเลิง 2 3 1 2 6
123 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 2 3 1 2 6
124 บ้านหนองคูสะแบะ 2 3 0 0 5
125 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 2 2 3 3 7
126 บ้านหนองจอก 2 2 2 4 6
127 ศิริราษฎร์วิทยา 2 2 0 1 4
128 ลุ่มระวีวิทยา 2 2 0 0 4
129 บ้านโดนออง 2 2 0 0 4
130 บ้านศรีตะวัน 2 2 0 0 4
131 บ้านหนองแล้ง 2 1 2 1 5
132 บ้านโชกใต้ 2 1 2 1 5
133 บ้านตลาดตาโหมก 2 1 2 0 5
134 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 2 1 2 0 5
135 บ้านตาเมาะ 2 1 1 1 4
136 จตุรมิตรวิทยา 2 1 1 0 4
137 บ้านสวาย 2 1 1 0 4
138 บ้านหัวแรด 2 1 1 0 4
139 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 1 0 2 3
140 บ้านเพี้ยราม 2 1 0 2 3
141 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 2 1 0 1 3
142 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 1 0 0 3
143 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 2 1 0 0 3
144 บ้านระวี 2 1 0 0 3
145 ดรุณวิทยากร 2 1 0 0 3
146 บ้านโคกกะเพอ 2 1 0 0 3
147 บ้านนาเสือก 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 2 1 0 0 3
149 บ้านกระดาน 2 1 0 0 3
150 บ้านหนองหิน 2 1 0 0 3
151 สุรินทรศึกษา 2 1 0 0 3
152 บ้านเปรียง 2 0 3 4 5
153 บ้านทวารไพร 2 0 1 0 3
154 ตางมาง 2 0 0 2 2
155 บ้านภูดินหนองตะครอง 2 0 0 1 2
156 บ้านโคกกรวด 2 0 0 1 2
157 บ้านก้านเหลือง 2 0 0 1 2
158 บ้านลุมพุกหนองกุง 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองจิก 2 0 0 0 2
160 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 2 0 0 0 2
161 บวรธรรมประยุติวิทยา 2 0 0 0 2
162 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 0 0 0 2
163 บ้านรัตนะ 2 0 0 0 2
164 บ้านแสลงพันธ์ 2 0 0 0 2
165 บ้านโชค 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองกระดาน 1 6 1 0 8
167 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 1 5 1 1 7
168 บ้านบึงขวาง 1 4 2 0 7
169 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 3 1 0 5
170 บ้านระไซร์สองชั้น 1 2 1 0 4
171 บ้านตำปูง 1 2 0 0 3
172 บ้านท่าสว่าง 1 2 0 0 3
173 สามัคคีวิทยา 1 1 2 0 4
174 บ้านบึง-เบาะอุ่น 1 1 1 0 3
175 บ้านสมบูรณ์ 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองดุม 1 1 1 0 3
177 บ้านไพรษรสำโรง 1 1 1 0 3
178 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 1 0 2 2
179 บ้านบ่อน้ำใส 1 1 0 1 2
180 ทวีคามวิทยา 1 1 0 0 2
181 บ้านว่าน 1 1 0 0 2
182 บ้านละหุ่งหนองกก 1 1 0 0 2
183 บ้านกาเกาะ 1 1 0 0 2
184 บ้านจรวย 1 1 0 0 2
185 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
186 บ้านพระปืด 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองกัว 1 1 0 0 2
188 บ้านเมืองลีง 1 1 0 0 2
189 บ้านตรำดม 1 0 2 2 3
190 บ้านดู่อาราง 1 0 2 2 3
191 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 1 0 1 1 2
192 บ้านตระแบก 1 0 1 1 2
193 บ้านหนองคู 1 0 1 1 2
194 บ้านตะบัล 1 0 1 0 2
195 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 0 1 0 2
196 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1 0 0 2 1
197 บ้านกันแสง 1 0 0 2 1
198 บ้านโคกอาโพน 1 0 0 1 1
199 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 1
200 บ้านหนองขนาด 1 0 0 1 1
201 การุญวิทยา 1 0 0 1 1
202 บ้านสามโค 1 0 0 1 1
203 บ้านเวียย 1 0 0 1 1
204 บ้านตะเคียน 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 0 1
206 วัดทักษิณวารี 1 0 0 0 1
207 บึงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
208 บ้านบรมสุข 1 0 0 0 1
209 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1 0 0 0 1
210 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 0 0 0 1
211 บ้านบุทม 1 0 0 0 1
212 บ้านโนนถ่อน 1 0 0 0 1
213 บ้านไถงตรง 1 0 0 0 1
214 เสกวิทยาคม 1 0 0 0 1
215 บ้านกันจารย์ 1 0 0 0 1
216 บ้านกุง 1 0 0 0 1
217 บ้านดินแดง 1 0 0 0 1
218 บ้านตากแดด 1 0 0 0 1
219 บ้านตาเปาว์ 1 0 0 0 1
220 บ้านตาเพชร 1 0 0 0 1
221 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 0 0 0 1
222 บ้านสำโรง 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองกุง 1 0 0 0 1
224 บ้านอนันต์ 1 0 0 0 1
225 บ้านอาโพน 1 0 0 0 1
226 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 6 1 0 7
227 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 3 1 0 4
228 บ้านหัวตะพาน 0 2 1 0 3
229 บ้านระเวียง 0 2 1 0 3
230 บ้านศรีราชา 0 2 1 0 3
231 บ้านใหม่ 0 2 1 0 3
232 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 2 1 0 3
233 บ้านโคกสำโรง 0 2 0 2 2
234 บ้านราม 0 2 0 0 2
235 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 2 0 0 2
236 บ้านจารพัต 0 1 2 2 3
237 บ้านขยอง 0 1 1 0 2
238 บ้านจักจรูก 0 1 1 0 2
239 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 1 1 0 2
240 บ้านหนองสนิท 0 1 0 1 1
241 บ้านจบก 0 1 0 0 1
242 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
243 บ้านส้มป่อย 0 1 0 0 1
244 บ้านหนองขาม 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองท่ม 0 1 0 0 1
246 บ้านหนองพลวง 0 1 0 0 1
247 บ้านอาวุธ 0 1 0 0 1
248 บ้านโดนโอก 0 1 0 0 1
249 บ้านโนนลี 0 1 0 0 1
250 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 2 0 2
251 บ้านทุ่งรูง 0 0 1 1 1
252 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 0 0 1 0 1
253 บ้านขนาด 0 0 1 0 1
254 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 0 1 0 1
255 บ้านพม่า 0 0 1 0 1
256 บ้านโคกยาง 0 0 1 0 1
257 บ้านโคกสนวน 0 0 1 0 1
258 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0 1 0
259 บ้านพะเนา 0 0 0 1 0
260 บ้านระเภาว์ 0 0 0 1 0
261 บ้านหนองเต่า 0 0 0 1 0
262 บ้านอันโนง 0 0 0 1 0
263 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 1 0
264 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0
265 บ้านตาอ็อง 0 0 0 0 0
266 บ้านบุญโลก 0 0 0 0 0
รวม 996 525 185 241 1,947