สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 28 7 5 40 45 6 2 0 53
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 19 12 11 42 49 15 2 7 66
3 เมืองสุรินทร์ 9 20 9 38 48 14 1 2 63
4 อนุบาลศีขรภูมิ 9 3 6 18 24 13 3 5 40
5 บ้านช่างปี่ 6 1 2 9 12 1 1 2 14
6 บ้านสำโรง-โคกเพชร 5 1 1 7 8 2 2 0 12
7 บ้านยางเตี้ย 5 1 0 6 6 1 0 2 7
8 เทศบาล3 4 7 4 15 18 7 2 4 27
9 บ้านสวาย 4 4 2 10 21 6 3 3 30
10 บ้านกาเกาะ-ระโยง 4 2 1 7 8 0 0 2 8
11 บ้านขอนแก่น 4 1 3 8 8 4 0 1 12
12 บ้านภูมิสตึง 4 0 3 7 7 1 1 2 9
13 บ้านโนนสวรรค์ 3 4 1 8 10 6 0 1 16
14 เมืองที 3 2 2 7 9 7 4 10 20
15 บ้านหนองพญา 3 2 0 5 6 0 1 1 7
16 บ้านสะโน 3 1 1 5 10 10 2 2 22
17 บ้านโชกเหนือ 3 1 0 4 7 4 2 2 13
18 หมื่นศรีประชาสรรค์ 2 4 4 10 13 12 4 1 29
19 บ้านสดอ 2 4 1 7 11 5 1 1 17
20 บ้านผือ 2 3 2 7 8 4 0 0 12
21 บ้านดงถาวร 2 2 1 5 8 3 1 1 12
22 บ้านตากูก 2 2 1 5 6 5 3 3 14
23 บ้านหนองเหล็ก 2 1 2 5 9 1 0 2 10
24 บ้านตะตึงไถง 2 1 2 5 8 0 2 2 10
25 บ้านดงเค็ง 2 1 2 5 5 6 0 4 11
26 บ้านทัพกระบือ 2 1 0 3 5 4 1 0 10
27 บ้านกันเตรียง 2 0 1 3 6 1 0 2 7
28 บ้านประทุนอายอง 2 0 0 2 6 4 4 6 14
29 บ้านกางของ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
30 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
31 ศิริราษฎร์วิทยา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
32 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 1 5 0 6 11 13 5 4 29
33 บ้านโคกวัด 1 3 4 8 16 7 0 7 23
34 บ้านชุมแสง 1 3 2 6 7 7 1 2 15
35 บ้านแสรออ 1 3 1 5 7 3 3 0 13
36 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 3 1 5 6 0 0 1 6
37 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 3 0 4 5 2 1 0 8
38 บ้านดู่ 1 2 3 6 7 8 0 2 15
39 บ้านแตล 1 2 2 5 9 8 1 2 18
40 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 2 1 4 4 2 0 0 6
41 บ้านหนองบัว 1 2 0 3 7 5 1 1 13
42 บ้านหนองผือโนนแคน 1 2 0 3 4 2 1 2 7
43 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1 1 3 5 11 9 1 1 21
44 บ้านกุดหวาย 1 1 2 4 5 2 0 1 7
45 หนองเหล็กเบญจวิทยา 1 1 1 3 8 4 1 2 13
46 บ้านขะเนก 1 1 1 3 6 2 1 1 9
47 บ้านดงมัน 1 1 1 3 4 1 4 1 9
48 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3 4 0 2 1 6
49 บ้านสนวนนางแก้ว 1 1 1 3 4 0 1 4 5
50 จตุรมิตรวิทยา 1 1 1 3 2 1 1 0 4
51 บ้านหนองฮะ 1 1 0 2 7 6 1 5 14
52 บ้านสำโรงนาดี 1 1 0 2 5 3 1 0 9
53 บ้านจันรม 1 1 0 2 3 3 0 6 6
54 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 1 0 2 3 3 0 1 6
55 บ้านแสลงพันบุณเยิง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
56 บ้านขนวน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 พระกุมารสุรินทร์ 1 1 0 2 3 0 0 1 3
58 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
59 บ้านหนองหว้า 1 0 2 3 7 0 0 1 7
60 บ้านหนองกับ 1 0 2 3 6 3 1 2 10
61 บ้านแกน้อย 1 0 1 2 8 1 1 1 10
62 บ้านอำปึลสนวน 1 0 1 2 6 2 0 2 8
63 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 0 1 2 5 6 0 1 11
64 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 4 3 0 1 7
65 บ้านโนนงิ้ว 1 0 1 2 3 0 1 0 4
66 บ้านหนองอีเลิง 1 0 1 2 2 3 1 2 6
67 บ้านลุมพุกหนองกุง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองกระดาน 1 0 1 2 1 6 1 0 8
69 บ้านโคกอาโพน 1 0 1 2 1 0 0 1 1
70 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 0 0 1 5 4 1 2 10
71 บ้านกันโจรง 1 0 0 1 5 2 0 1 7
72 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 4 3 2 0 9
73 บ้านตากวน 1 0 0 1 4 3 0 0 7
74 บ้านประทัดบุอาลอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 0 1 2 4 2 0 8
76 ลุ่มระวีวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
77 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านระวี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านโคกกรวด 1 0 0 1 2 0 0 1 2
83 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 1 0 5
84 บ้านตะบัล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
85 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 วัดทักษิณวารี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโคกเมือง 0 3 1 4 8 5 2 2 15
90 บ้านตรมไพร 0 2 1 3 15 5 4 0 24
91 บ้านแกใหญ่ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
92 บ้านคาบ 0 2 1 3 4 1 1 0 6
93 บ้านจอมพระ 0 2 0 2 7 5 2 2 14
94 บ้านกระโดนค้อ 0 2 0 2 5 3 0 2 8
95 บ้านเกาะแก้ว 0 2 0 2 4 0 1 0 5
96 บ้านหนองจิก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
97 บ้านโคกอารักษ์ 0 1 2 3 6 5 2 0 13
98 บ้านม่วง 0 1 2 3 5 5 1 4 11
99 บ้านโคกลำดวน 0 1 2 3 4 3 1 3 8
100 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 1 2 3 2 3 1 2 6
101 อนุบาลจอมพระ 0 1 1 2 11 6 2 2 19
102 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 9 3 4 4 16
103 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 7 2 1 3 10
104 บ้านสลักได 0 1 1 2 5 2 1 0 8
105 บ้านปะนอยไถง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
106 บ้านคาละแมะ 0 1 1 2 4 6 1 2 11
107 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 1 1 2 4 1 2 2 7
108 บ้านขามศึกษาคาร 0 1 0 1 6 2 1 1 9
109 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 5 2 0 1 7
110 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 1 0 1 4 3 2 3 9
111 บ้านพันษี 0 1 0 1 3 4 3 3 10
112 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
113 บ้านอาแวะ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
114 บ้านโคกพระ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
115 บ้านแจรน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 1 0 1 2 4 0 0 6
117 บ้านหนองคูสะแบะ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
118 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 1 0 1 2 2 3 3 7
119 บ้านหนองแล้ง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
120 ดรุณวิทยากร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
121 บ้านโคกกะเพอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านเปรียง 0 1 0 1 2 0 3 4 5
123 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
124 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 0 1 1 5 1 1 7
125 บ้านบึงขวาง 0 1 0 1 1 4 2 0 7
126 บ้านบ่อน้ำใส 0 1 0 1 1 1 0 1 2
127 ทวีคามวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
128 บ้านว่าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
130 บึงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 บ้านบรมสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหัวตะพาน 0 1 0 1 0 2 1 0 3
134 บ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 0 1 0 1 0 0 1 0 1
135 บ้านคอโค 0 0 2 2 7 2 3 0 12
136 บ้านทุ่งนาค 0 0 2 2 6 1 1 0 8
137 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 0 2 2 6 1 0 2 7
138 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 1 6
139 บ้านขามระกา 0 0 2 2 3 2 0 0 5
140 บ้านระไซร์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
141 บ้านจารย์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
142 บ้านอู่โลก 0 0 1 1 5 6 1 0 12
143 บ้านนาบัว 0 0 1 1 5 3 0 0 8
144 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
145 บ้านตระแสง 0 0 1 1 4 11 2 3 17
146 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 0 1 1 4 4 1 0 9
147 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
148 บ้านกระออม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
149 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 1 3 5 1 0 9
150 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 4 0 4 7
151 วัดประสพ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
152 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
153 บ้านโดนออง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
154 บ้านโชกใต้ 0 0 1 1 2 1 2 1 5
155 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 1 1 2 1 2 0 5
156 บ้านตาเมาะ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
157 บ้านนาเสือก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
158 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
159 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
160 บ้านตรำดม 0 0 1 1 1 0 2 2 3
161 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
162 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
163 บ้านหนองขนาด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
164 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
165 บ้านบุทม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนถ่อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
167 บ้านไถงตรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
168 เสกวิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสำโรง 0 0 1 1 0 2 0 2 2
170 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
171 บ้านระกาสังแก 0 0 0 0 4 3 1 0 8
172 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 0 0 0 3 3 1 2 7
173 วาณิชย์นุกูล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
174 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
175 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
176 บ้านสังแก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
177 แงงกวง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
178 บ้านผักไหม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
179 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 2 4 6
180 บ้านศรีตะวัน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
181 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
182 บ้านสวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
183 บ้านหัวแรด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
184 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 0 0 2 1 0 2 3
185 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
186 บ้านกระดาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
187 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
188 สุรินทรศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
189 ตางมาง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
190 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
191 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านรัตนะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านแสลงพันธ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโชค 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
197 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
198 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
199 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
200 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
201 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
202 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
203 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
204 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
205 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านจรวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านพระปืด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านหนองกัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านเมืองลีง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
212 บ้านตระแบก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
213 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
214 บ้านกันแสง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
215 การุญวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านสามโค 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 บ้านเวียย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
218 บ้านกันจารย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านดินแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านตากแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านตาเปาว์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านอนันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 6 1 0 7
230 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
231 บ้านระเวียง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
232 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
233 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
234 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
235 บ้านราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
236 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
237 บ้านจารพัต 0 0 0 0 0 1 2 2 3
238 บ้านขยอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
239 บ้านจักจรูก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
240 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
241 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
242 บ้านจบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านโนนลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
251 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
252 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
253 บ้านขนาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
256 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
257 บ้านโคกสนวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
258 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260 บ้านระเภาว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 บ้านอันโนง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
264 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 บ้านตาอ็อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 บ้านบุญโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 189 165 555 996 525 185 241 1,706