หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ดนตรี(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ดนตรี(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.6/2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.6/2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คณิต(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง คณิต(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง เรียนรวม(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง เรียนรวม(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.4/1(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.5/2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.5/2(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.3/1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ป.3/1(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง สุขศึกษา(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง สุขศึกษา(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง พัฒนาฯ(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง พัฒนาฯ(บ่าย) 11 ต.ค. 2557
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ภาษาไทย(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ห้อง ภาษาไทย(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2557
-
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 10 ต.ค. 2557
-
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(บ่าย) 10 ต.ค. 2557
-
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที1(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวที2(เช้า) 11 ต.ค. 2557
-
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2557
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนมศึกษาคาร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]