สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านลุงปุง 26 3 5 1 34
2 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 21 8 3 0 32
3 บ้านสะเอิง 21 5 1 1 27
4 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 20 11 3 4 34
5 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 20 11 3 1 34
6 บ้านโพนครก 19 8 4 2 31
7 บ้านหนองอียอ 19 4 0 0 23
8 อนุบาลรัตนบุรี 19 1 1 1 21
9 บ้านอาเลา 18 4 2 1 24
10 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 17 7 1 3 25
11 บ้านโพนม่วง 16 7 4 1 27
12 บ้านตึกชุม 16 7 1 0 24
13 บ้านปรีง 15 6 2 1 23
14 บ้านลำเพิญ 15 5 1 1 21
15 บ้านบัวโคก 15 2 3 1 20
16 ผาแดงวิทยา 15 2 1 1 18
17 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 15 2 1 0 18
18 บ้านนาดี 15 0 5 2 20
19 โนนนารายณ์วิทยา 14 7 3 2 24
20 บ้านกระโพ 14 3 3 2 20
21 ชุมชนบ้านซาด 14 2 2 1 18
22 สระขุดดงสำราญวิทยา 14 2 2 0 18
23 บ้านคอนสวรรค์ 13 6 3 2 22
24 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 13 6 2 3 21
25 บ้านไพรขลา 13 3 0 0 16
26 บ้านดู่นาหนองไผ่ 12 11 2 0 25
27 เทศบาลท่าตูม 12 5 2 0 19
28 บ้านโสมน 12 2 3 0 17
29 บ้านอาจญา 12 2 1 1 15
30 สนมศึกษาคาร 12 2 0 0 14
31 บ้านหนองบัวน้อย 12 1 5 1 18
32 บ้านผักไหม 11 6 1 1 18
33 บ้านยางบ่อภิรมย์ 11 5 1 2 17
34 บ้านนาศรีสุข 11 2 1 0 14
35 บ้านหนองหิน 10 0 0 0 10
36 ไตรคามวิทยา 9 7 3 3 19
37 บ้านท่าศิลา 9 7 2 1 18
38 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 9 5 3 0 17
39 บ้านตระมูง 9 5 2 1 16
40 รัตนวิทยาคม 9 4 3 2 16
41 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 9 3 1 0 13
42 บ้านศรีณรงค์ 9 2 3 0 14
43 บ้านขาม 9 2 0 0 11
44 บ้านโนนเปือย 9 1 2 0 12
45 อนุบาลทองอุ่น 9 1 1 2 11
46 บ้านยาง 9 1 1 0 11
47 บ้านหนองบัวทอง 9 1 1 0 11
48 ปทุมมาศวิทยา 8 9 5 3 22
49 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 6 1 1 15
50 บ้านนานวน 8 6 1 0 15
51 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 8 4 1 0 13
52 บ้านหนองไม้ถี่ 8 3 1 0 12
53 บ้านทิพย์นวด 8 2 1 0 11
54 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 8 2 1 0 11
55 บ้านระหาร 8 2 0 1 10
56 บ้านสำโรง(สนม) 8 2 0 0 10
57 บ้านโพนดวน 8 2 0 0 10
58 ไตรคามสามัคคี 8 1 0 0 9
59 บ้านหนองครก 8 1 0 0 9
60 บ้านหมากมี่ 8 0 1 0 9
61 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 7 6 2 0 15
62 อนุบาลชุมพลบุรี 7 5 1 0 13
63 บ้านอ้อตลิ่งชัน 7 4 1 0 12
64 บ้านโนนสูง 7 4 0 0 11
65 บ้านโนนโพ 7 3 2 2 12
66 บ้านกาพระ 7 3 0 0 10
67 บ้านไกลเสนียด 7 2 2 3 11
68 บ้านคำผง 7 2 1 0 10
69 บ้านหนองเรือ 7 1 2 2 10
70 บ้านหัวงัว 7 1 0 2 8
71 บ้านโนนทราย 7 1 0 1 8
72 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 7 1 0 0 8
73 บ้านตั้งใจ 7 0 0 0 7
74 บ้านหนองขุนศรี 6 5 1 0 12
75 บ้านปอหมัน 6 3 1 1 10
76 บ้านระเวียง 6 2 2 0 10
77 บ้านขุมดิน 6 2 0 1 8
78 บ้านหนองหลวง 6 2 0 1 8
79 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 6 2 0 0 8
80 บ้านหนองเทพ 6 2 0 0 8
81 บ้านโพธิ์ห้วย 6 1 2 1 9
82 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 6 1 2 1 9
83 บ้านค้อ 6 1 1 1 8
84 บ้านสี่เหลี่ยม 6 1 1 0 8
85 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 6 1 0 0 7
86 บ้านกระเบื้อง 6 0 1 1 7
87 สามัคคีศึกษา 6 0 0 0 6
88 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 6 0 0 0 6
89 โพนทองพิทยาคม 5 3 1 0 9
90 บ้านช่อง 5 2 3 0 10
91 บ้านสร้างบก 5 2 0 0 7
92 บ้านหนองคู 5 2 0 0 7
93 บ้านเบงท่าลาด 5 1 1 2 7
94 บ้านยางกระจับ 5 1 1 1 7
95 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 5 1 1 0 7
96 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 5 1 0 0 6
97 บ้านขุนไชยทอง 5 0 0 0 5
98 บ้านศาลา 5 0 0 0 5
99 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 5 0 0 0 5
100 บ้านม่วงมูล 5 0 0 0 5
101 บ้านหนองตาด 4 5 1 1 10
102 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 4 4 1 0 9
103 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 4 3 3 1 10
104 บ้านหนองพิมาน 4 3 0 0 7
105 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 4 2 1 1 7
106 บ้านทับโพธิ์วิทยา 4 2 0 0 6
107 บ้านอาพืด 4 2 0 0 6
108 บ้านหนองยาง 4 1 1 1 6
109 บ้านน้ำคำ 4 1 1 0 6
110 บ้านหนองระฆัง 4 1 0 1 5
111 บ้านกระสัง 4 1 0 1 5
112 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 4 1 0 0 5
113 บ้านก้านเหลือง 4 0 2 0 6
114 บ้านโพนโก 4 0 1 0 5
115 บ้านชายทุ่ง 4 0 0 1 4
116 บ้านแสนสุข 4 0 0 1 4
117 บ้านทุ่งโก 4 0 0 0 4
118 บ้านยางบ่ออี 3 2 4 0 9
119 บ้านอาคุณ 3 2 2 0 7
120 บ้านสวนหม่อน 3 2 0 0 5
121 บ้านเบิด 3 1 1 1 5
122 บ้านยางขามเฒ่า 3 1 0 1 4
123 บ้านตาทิตย์ 3 1 0 0 4
124 บ้านน้ำอ้อม 3 1 0 0 4
125 บ้านอีโสดหนองผาง 3 1 0 0 4
126 บ้านโสกแดง 3 0 1 0 4
127 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 3 0 1 0 4
128 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 3 0 1 0 4
129 บ้านดงเค็ง 3 0 1 0 4
130 บ้านหนองบัวงาม 3 0 0 1 3
131 บ้านม่วงหวาน 3 0 0 0 3
132 บ้านโนนเซียง 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองคูใหญ่ 3 0 0 0 3
134 บ้านแคนดำ 3 0 0 0 3
135 บ้านกระเบื้องใหญ่ 3 0 0 0 3
136 บ้านเมืองแก 3 0 0 0 3
137 บ้านโนนจำปา 3 0 0 0 3
138 บ้านโนนสัง 3 0 0 0 3
139 บ้านบะ 2 3 1 0 6
140 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 2 2 0 0 4
141 บ้านโคกกุง 2 2 0 0 4
142 บ้านหนองผือ 2 1 1 1 4
143 บ้านธรรมษา 2 1 1 0 4
144 บ้านขวาวโค้ง 2 1 1 0 4
145 บ้านตากลาง 2 1 0 0 3
146 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 2 1 0 0 3
147 บ้านหนองกระทุงตากแดด 2 1 0 0 3
148 บ้านเป้า 2 1 0 0 3
149 บ้านแคนน้อย 2 1 0 0 3
150 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
151 บ้านบุตาโสม 2 0 1 1 3
152 บ้านหัวนาคำ 2 0 1 0 3
153 บ้านขามโพนทัน 2 0 1 0 3
154 บ้านทิพย์เนตร 2 0 1 0 3
155 สนวนโคกเม็ก 2 0 1 0 3
156 บ้านผือน้อย 2 0 0 1 2
157 บ้านยางชุม 2 0 0 1 2
158 บ้านบอน 2 0 0 0 2
159 บ้านนางเข็ม 2 0 0 0 2
160 บ้านกะทะ 2 0 0 0 2
161 บ้านนานวล 2 0 0 0 2
162 บ้านภูดิน 2 0 0 0 2
163 บ้านพิงพวย 2 0 0 0 2
164 บ้านนาวอง 2 0 0 0 2
165 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
166 บ้านโนนจาน 2 0 0 0 2
167 เทศบาลรัตนบุรี 2 0 0 0 2
168 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 1 4 2 1 7
169 บ้านนายม 1 3 0 0 4
170 บ้านหนองอีดำ 1 3 0 0 4
171 บ้านผำ 1 2 1 1 4
172 บ้านหนองกา 1 2 1 0 4
173 บ้านเหล่า 1 2 1 0 4
174 บ้านทับน้อย 1 2 0 1 3
175 บ้านขะยูง 1 2 0 0 3
176 บ้านตลุงโนนกอก 1 2 0 0 3
177 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 1 1 1 0 3
178 บ้านขุนหาญ 1 1 1 0 3
179 บ้านจันทร์งาม 1 1 1 0 3
180 บ้านตาฮะ 1 1 0 0 2
181 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 1 0 0 2
182 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 0 2
183 บ้านม่วงหมาก 1 0 0 1 1
184 บ้านหาญฮี 1 0 0 1 1
185 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
186 บ้านบุผาง 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
188 บ้านเฉนียง 1 0 0 0 1
189 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 0 1
190 บ้านทัพไทย 1 0 0 0 1
191 บ้านกุดมะโน 1 0 0 0 1
192 บ้านงิ้ว 1 0 0 0 1
193 บ้านบัลลังก์พงสวาย 1 0 0 0 1
194 บ้านบัว 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองแสง 1 0 0 0 1
197 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
198 บ้านโพนงอย 1 0 0 0 1
199 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 1 1 0 2
200 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 0 1 1 0 2
201 บ้านม่วงหนองตาด 0 1 1 0 2
202 บ้านโพนทา 0 1 0 1 1
203 บ้านจาน 0 1 0 0 1
204 บ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 0 1 0 0 1
205 บ้านสาโรช 0 1 0 0 1
206 บ้านตานบ 0 0 2 0 2
207 บ้านโนนระเวียง 0 0 2 0 2
208 บ้านม่วงน้อย 0 0 1 0 1
209 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 0 0 0 2 0
210 บ้านโพนขวาว 0 0 0 1 0
รวม 1,205 393 183 94 1,875