รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ถาพรผาด
 
1. นางสาววรัญญา  แก้วกัลยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. นางสาวธารทิพย์  สุนทรา
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา   ชัยช่วย
 
1. นางสมนึก  ทองดาประดิษฐ์์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล่าหมื่น
 
1. นางสุกันยา  ยิ่งใหญ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. นางสาวอมราวดี  ทองมาก
 
1. นางบุญครอง  โสสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายสิรธีร์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางอนงค์  นครศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กหญิงศศินา   ลามณี
 
1. นางทองล้วน  รักสนิท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลามณี
 
1. นางวิไลพร  จุปะมัตตัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงมาริษา   สุกใส
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์   นิลรากเพ็ชร
2. นางระย้า   สพานทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 1. เด็กหญิงปรารถนา  ฤๅชา
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  พากล้า
 
1. นายสมพงษ์  สาระพันธ์
2. นางสาวอัมพร  สุขสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงพรมณี  เสริมแก้ว
2. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายพีระพันธ์  เต็มปักษี
 
1. นางพรรณี  ประวะภูโต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
 
1. นายวิษกร  สุระสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. นายจิตรกร  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาววัชรี  บุญเลิศ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำเงิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทีป
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กหญิงนรินทร์  ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  คำมา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจกล้า
 
1. นางทัศนีย์  กะการดี
2. นางชวนชม  บุญสด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. เด็กหญิงมาริสา  เด็ดดวงรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามทอง
 
1. นางปิยวรรณ  ลอดทอง
2. นางมัลลิกา  สุวรรณาลัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงณิภาพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสุข
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญกล้า
 
1. นางกุลธิดาพงษ์  สุขสานต์
2. นางธัญญาลักษณ์  เจริญไข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอธิชา  เจริญยิ่ง
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
2. นางสายทอง  ขันธสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนพล  ปะกะตัง
2. เด็กหญิงศานันทินี  สุดคนึง
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายวันพิชิต  ศรีทะโร
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายกฤตภาส  ปิยะวงค์
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กชายคมกริช  ถ่ายสูงเนิน
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
2. เด็กชายมิตรภาพ  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงวณิรญาณ์  โสพัง
 
1. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  สุขแนบ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายปราโมทย์  อยู่อย่างสุข
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศิริพิชณ์  กล้าจริง
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  รัตนวงกต
2. เด็กหญิงปลายฝน  จำลอง
3. เด็กหญิงเมทาวี  ทีทอง
 
1. นางสายใหม  พรมเก่า
2. นางสุภาพร  ปัญญาดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
2. เด็กหญิงพวงเพชร  กระแสโท
3. เด็กหญิงอรชุน  เสนาเพ็ง
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงณิชกมล  ใจซื่อตรง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีชัย
3. เด็กหญิงพันธ์นิสา  สติภา
 
1. นางสุภาพร  ปัญญาดี
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายศุภกร   กัปปิยบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา   บุตรอินทร์
3. เด็กชายเพลิง  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายชวน   คลองงาม
2. นายทนิล   โสมกูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพิ่มผล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสาร์ทอง
 
1. นางลำจวร  สุขบท
2. นางกัญจนา  เทพวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายวรุตย์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนแดง
3. เด็กหญิงเพชรา  งามเลิศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นางสาวนฤมล  จันทร์ชื่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
2. นายธนากร  ธรรมนาม
 
1. นางจันทร์หอม  บุญคืน
2. นางภัทรวดี  พรหมอุ่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 1. เด็กหญิงวราภรณ์   คำใบ
2. เด็กชายอุทัย  แก่นนาคำ
 
1. นายชาญณรงค์   บุตรคาน
2. นายอัมพร  ทองสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กชายณัฐนนท์  ล้อมสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  จำปาเฮียง
 
1. นายประภากร  ตุ่นทอง
2. นายประสิทธิ์  หนุนชู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 1. เด็กชายดนิษฐ   มังศรี
2. เด็กชายเทพพิทักษ์   จันทนันท์
 
1. นายอภิรักษ์   ยันรัมย์
2. นายอรรณพ   ยันรัมย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กชายสรณ์นนท์  สัตย์ใส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขมั่น
 
1. นายทองหล่อ  สัตย์ใสย์
2. นายนิติเวช  สัตย์ใส
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. นายสกลเกียรติ  วาสนาดี
2. นายสุรเดช  เรือนน้อย
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายชัชยุฒม์  บุญครอง
2. เด็กชายธนาพงษ์  จำปาทอง
 
1. นางกฤษณา  สุดหนองบัว
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 1. เด็กหญิงนันธิดา  ชัยยิ่ง
2. เด็กหญิงนันธิตา  ชัยยิ่ง
3. เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พรหม
4. เด็กหญิงประกายดาว  พิมพ์พรมมา
5. เด็กหญิงปวีณา  บุญทะรา
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
2. นางทรรศน์พร  เฉลียวฉลาด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จอมหงษ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย   โฉมอำไพ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   อันมัย
4. เด็กหญิงศศินภา   หอมขจร
5. เด็กหญิงศศิภาตา   วังสะอาด
 
1. นางปัญญลักษณ์   สีงาม
2. นางสุวิมล   สายธนู
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีมุ้ย
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงเดือน
3. เด็กหญิงสมฤดี  โปรยทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  หึงขุนทด
5. เด็กหญิงเกตุวดี  สีดา
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐิยา  บุญแซม
2. เด็กชายธรรมรัตน์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงพัฒนานันท์  มานุจำ
4. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญทอง
5. เด็กหญิงเกศกนก  กอชาลี
 
1. นางสลิลา  บุระมิ
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขสวรรค์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  แหวนนิล
3. เด็กหญิงพรประภา  สระแก้ว
4. เด็กหญิงรสรินางค์  อินทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงสุภาวณี  พาหา
 
1. นายบุญเกิด  เหลามี
2. นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  แก้วบุตรดี
2. นางสาวจินตนา  โลนุช
3. นางสาวจิราพร  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีภา
5. เด็กหญิงรัตติยา  ทนทาน
 
1. นางระย้า   สพานทอง
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์ศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  โสดามรรค
3. เด็กชายสมคิด  กระจ่างจิตต์
4. เด็กหญิงสลิลลา  กิจฉลอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมโสภา
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายวิบูลย์  คำทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุผาง 1. เด็กหญิงกรกมล  เกษอ่อน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมงาม
3. เด็กชายพรมวิสิทธิ์  แก้วมาตย์
4. เด็กชายพิพัฒน์  พรมศรี
5. เด็กหญิงศุภาณัฐ  กันหาบาง
 
1. นายสุรสิทธิ์  สมานมิตร
2. นางสาวพรรณผกา  สืบเทพ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญเข็ม
2. เด็กชายคมกริช  ภะคะโต
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภะคะโต
4. เด็กชายชัชวาลย์  ภะคะโต
5. เด็กชายธนาธิป  ไชยวงคำ
6. เด็กหญิงธีวานนท์  ยูงรัมย์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  ตัดสมัย
8. เด็กหญิงนุชวรา  ทองเบ้า
9. เด็กชายพลกฤต  บุญแนบ
10. เด็กชายพิริยพันธ์  แพงเจริญ
11. เด็กชายรัฐนัน  สะสม
12. เด็กหญิงวริศรา  ภะคะโต
13. เด็กชายวีรกิตต์  เพชรพราว
14. เด็กชายศราวุธ  พลมุข
15. เด็กชายสรวิศ  อาจศัตรู
16. เด็กชายสุธิพร  ลือโสภา
17. เด็กหญิงสุมาลีรัตน์  สูบโคกสูง
18. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสุข
19. เด็กหญิงอัญชลี  จิตบุญ
20. เด็กหญิงอินทิรา  แดนดงเมือง
 
1. นางสมจิต  ศรีพิมพา
2. นางพจนา  ภะคะโต
3. นายชัยพัทธ์  ธงชัย
4. นางสาวจินตนา  เพ็งสุวรรณ์
5. นางสาวประภาพร  พันธ์แก่น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากลาง 1. เด็กหญิงคชรัตน์  หอมหวล
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ยี่รัมย์
4. เด็กชายชินวัตร  อินทร์สำราญ
5. เด็กชายชูเกียรติ  ปัดภัย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะโททะนัง
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศาลางาม
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
9. เด็กหญิงมินรดา  ยี่รัมย์
10. เด็กหญิงศศิธร  ยี่รัมย์
11. เด็กหญิงศิริประภา  ศาลางาม
12. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กสมบูรณ์
13. เด็กหญิงสิมิลัน  พันธ์นุรัตน์
14. เด็กหญิงสุภาภร  หอมหวล
15. เด็กชายอนุวัฒน์  โชคลา
16. เด็กหญิงอภัสรา  ศาลางาม
17. เด็กหญิงอรรียา  โชคลา
18. เด็กหญิงอรอุมา  สุดแล้ว
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สำราญใจ
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามสง่า
 
1. นางละไม  แสนกล้า
2. นายวัชระ  แสนกล้า
3. นายวินัย  บัวศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
 
1. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กหญิงนฤทัย  ท่อนทอง
 
1. นางอุไรวรรณ์  จันทา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงมนัสพร  หึงขุนทด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงผา
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   จันทร์พรหม
2. เด็กชายอิสรา   รองวัตตะ
 
1. นางเจียมจิต   กะการดี
2. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทร์แทง
2. เด็กชายธนากร  บุญอุดร
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธิติยา  ทันทะลัย
3. เด็กหญิงนันทิพร  สุมา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โทขุนทด
5. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มทรัพย์
6. เด็กหญิงภารวี  ภูษากิจ
7. เด็กหญิงลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
8. เด็กหญิงอริสา  สิริ
9. เด็กหญิงอาทิตยา   ประคองใจ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชนะ
 
1. นางสุพัตรา  แก้วประเสริฐ
2. นายจำนงค์  ชมชื่น
3. นายเพิ่ม  พุทธานุ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโสม
3. เด็กหญิงจิฎามาศ  บุญส่ง
4. เด็กหญิงชญาดา  กะการดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  วัชรกุล
6. เด็กหญิงฐิติพร  พิศงาม
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
8. เด็กหญิงณัฐชยาดา  ทาทอง
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรศิลป์
10. เด็กหญิงปรวิศา  ศรีสันธา
11. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรไธสง
12. เด็กหญิงพลอยญาดา  สาแก้ว
13. เด็กหญิงสุนิสา  พรมทา
14. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงไปรยา  สุภาพ
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
3. นายมนัสชัย  เนื่องมี
4. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รู้ชอบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงธิชา  คุณนาม
4. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
5. เด็กหญิงนารีนาถ  บุญสิทธิ์
6. เด็กหญิงปวีรญา  ปราณิกสุธี
7. เด็กหญิงปิยพร  ศรีหาบุตร
8. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
9. เด็กหญิงพรประภา  ทรายเพชร
10. เด็กหญิงพิญาดา  สุขศรี
11. เด็กชายวรากร  นาโสก
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เดชหนองหว้า
13. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุนทรภักดี
15. เด็กหญิงอริสรา  บุญโสม
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
2. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
3. นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
4. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ้งสว่าง
 
1. นายสาทิตย์  บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์  ภูเฉลิม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กหญิงนนทิยา  ลุนาบุตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไม้พลวง
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
2. นายพรชัย  ทุมทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดีถ้วน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  คำมา
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายชนเมธ  พุดชู
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1. เด็กหญิงสุมิตานัน  พลชลี
 
1. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทราย 1. เด็กหญิงกนกอร  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1. เด็กชายสิทธินันท์  โกฎิแก้ว
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สันทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. นางสาวพลอยพัชชา  บุญปก
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตอพิมพ์
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงปวีณา  ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กหญิงรัตนากร  วารีศรี
 
1. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
2. นางสาวพณิตา  สุริยะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเมือง
2. เด็กหญิงเกศรา  สัมฤทธิ์
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 1. เด็กชายสมยศ  สมตะคุ
2. เด็กหญิงสายไหม  พรหมทา
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉนียง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนาบูรณ์
3. เด็กชายทิฐินันท์  ไชยเพชร
 
1. นายสำรอง  ลักขษร
2. นางกาญจนา  แก้วมณีจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายปกรรัมย์  โพนปลัด
2. เด็กชายปิยะ  ศาลางาม
3. เด็กชายวิศรุต  ศาลางาม
 
1. นายพัฒนา  ฉิมงาม
2. นายสุรกิตติ์  บุญมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 1. เด็กชายธีรพล  บุญปก
2. เด็กชายสุขสันต์  ยามดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำทอง
 
1. นายสันติ  การบรรจง
2. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นางสมจิต  แสงล้ำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายศุภกร  สะใบพิมพ์
 
1. นายนิรันดร  บุญนิติรัตน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายอานนท์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นายสว่าง  สืบสันต์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1. เด็กชายกฤษฎา  สุทธิสาร
 
1. นางโสภา  โชติมุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายพุทธิชัย  จันทร์ลี
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สัตโส
 
1. นางภัคภร  เทียมคลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จันทร์วัฒนานุกูล
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แกล้วกล้า
 
1. นางประวัติ  ลาดดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กชายธราเทพ  ชนะมาร
 
1. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1. เด็กชายกิตเกษม  สุขประเสริฐ
 
1. นางโสภา  โชติมุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชุนกล้า
 
1. นายนิรันดร  บุญนิติรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทราช
 
1. นางโสภา  โชติมุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1. เด็กหญิงปณิตา  เยียดรัมย์
 
1. นางโสภา  โชติมุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนกล้า
 
1. นางดวงรัตน์  ฤทธิรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายภูมินทร์  มีพันธ์
 
1. นางสาวอาภาวี  มาลีหวล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอรุณี  สุขสำราญ
 
1. นายพลกฤต  เสพสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมษร
2. เด็กหญิงทองกนก  ปัถวัลย์
3. เด็กชายธีรภัทร  เจริญรัตน์
4. เด็กชายปัญญากร  ดวงเอก
5. เด็กหญิงพรฑิตา  ดงทอง
6. เด็กหญิงวรรณรัตน์ดา  กองชัย
7. เด็กหญิงศศิธร  พัตรสิงห์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ดงเพชร
9. เด็กชายอุดมทรัพย์  ทิพย์สิงห์
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
2. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กชายกรกช  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ปลิงกะโทก
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองมาก
4. เด็กชายธนากร  ลีลาด
5. เด็กชายธิตานนท์  สังโสม
6. เด็กชายธีรภัทร  เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงนิตยา  โสภา
8. เด็กหญิงนิตยา   เพิ่มทอง
9. เด็กชายบุญรอด  พัตรสิงห์
10. เด็กหญิงมลฤดี  เดิดขุนทด
11. เด็กหญิงยลดา  จำปาขาว
12. เด็กหญิงยุพิน  พามี
13. เด็กหญิงรจนา  ซื่อสัตย์
14. เด็กชายวีรยุทธ  ดีนาน
15. เด็กหญิงศิริยากร  เพิ่มทอง
16. เด็กหญิงสุกรรณยา  สืบเพ็ง
17. เด็กหญิงสุรัตนาวี  วงค์สุนทร
18. เด็กชายสุริยันต์  แดงบุตร
19. เด็กชายอภิฃัย  พามี
20. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุญเติม
 
1. นางดวงกมล  เติมสุข
2. นางพรสวรรค์  เชื้อเพ็ง
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยจิต
4. นายบุญมี  จันทร์หง่อม
5. นางเพ็ญใจ  ธืราธรรม
6. นายสุริยา  ธิราธรรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นนาค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะคัด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะชัย
4. นางสาวฑิฆัมพร  สีสว่าง
5. นายดนัย  ล้ำประเสริฐ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  สำรวมจิตร
7. นางสาวนรินดา  ทองงาม
8. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองมาก
9. นางสาวปาริฉัตร  จันที
10. นางสาวปิยาภรณ์  พอกพูน
11. นางสาวพรชิตา  สุขชิด
12. นางสาวพิชญาลักษณ์  ชะโกฎิ
13. เด็กชายภัสดา  สังโสมา
14. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสงคราม
15. นายมหัศจรรย์  คารทอง
16. เด็กหญิงมัสยา  พรหมบุตร
17. เด็กหญิงยุพิน  สีดาน้อย
18. นางสาวรัชนี  ประสมกล้า
19. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
20. เด็กหญิงวิภาพร  พยุงบุญ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาสุขใจ
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สาแก้ว
23. เด็กหญิงวีระพร  อนุลาวัพพ์
24. เด็กชายศิรินันท์  ขันมาก
25. เด็กชายสงกรานต์  สุขสงวน
26. เด็กหญิงสวรส  ยืนหาญ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุตตาล
28. เด็กหญิงสุพัตรา  รักมิตร
29. นางสาวอนัญญา  ชนะชัย
30. เด็กชายอนันต์ธชัย  ทองงาม
31. เด็กชายอภิวัฒน์  ผมหอม
32. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   พันชวะนัส
33. เด็กหญิงอาทิตยา  นิยมสมาน
34. เด็กชายเจษฎาวัฒน์  พิศเพ็ง
35. นายเบญจพงษ์  ร่วมคำ
36. เด็กหญิงเบญญา  พรมช่วย
37. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แก้วดี
38. นางสาวเพ็ญนภา  สมันสุข
39. นางสาวเอิร์น  ประทุมแก้ว
40. เด็กหญิงโสรยา  อ่อนปุย
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
2. นางนิภาภรณ์  เชื้อมั่นคง
3. นายทินกร  สายธนู
4. นายพิจิตร  ยานุทัย
5. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
6. นายเรืองวิทย์  สุดดี
7. นางวรรณา  สายธนู
8. นายยุทธนา  พิมพ์สาร
9. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายธนนวันต์  ศรีโพธิ์โต
2. เด็กชายธนากร  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทร์ทอง
4. เด็กชายภภัสนัย  ตลับทอง
5. เด็กหญิงภภัสรา  ตลับทอง
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
2. นางพิณทอง  ผ่องแก้ว
3. นางภัสชากาญจน์  เปี่ยมเจริญวรากูร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผดุงแสง
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพิมพ์พร  เเกล้วกล้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงอัชชนา  เชื้อหงษ์
 
1. นางอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 1. เด็กชายธนวัส  ชุมจันทร์
 
1. นางกาญจนา  เมยท่าแค
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 1. เด็กชายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. นางสาวฑิฆัมพร  สีสว่าง
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผาบจันดา
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 1. นายสหภาพ  ศูนย์ดำรงพิริยะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  พิรุณย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงไอรินดา  สิทธินาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กชายวิทวัส  พรมทิง
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยนาม
 
1. นายประดิษฐ์  พะเนตรรัมย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1. เด็กหญิงกชพร  ปานสี
2. เด็กหญิงกชพร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล
4. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
5. เด็กชายกฤษณชัย  จิตสุภาพ
6. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต
7. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวงค์
8. เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง
9. เด็กชายชลธิศ  น่วมสวัสดิ์
10. เด็กหญิงชลนิชา  ลาพาส
11. เด็กชายชัยณวัช  นาคประสิทธิ์
12. เด็กหญิงชิดชนก  มหาสนิท
13. เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
14. เด็กชายตุลยวัตร  ทีทอง
15. เด็กชายธนาธิป  ประสมศรี
16. เด็กชายธนาบดินทร์  เนื่องจำนงค์
17. เด็กหญิงธิดาพร  แน่นอุดร
18. เด็กชายธีระภัทร์  ล้ำประเสริฐ
19. เด็กชายนพนันท์  สระแก้ว
20. เด็กหญิงนันท์สุดา  ปรุงเกียรติ
21. เด็กหญิงนิรชา  ทีทอง
22. เด็กชายบัญญวัต  สอนพงษ์
23. เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา
24. เด็กหญิงปานขวัญ  ชาญเชี่ยว
25. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
26. เด็กชายพสธร  ยืนยาว
27. เด็กหญิงพัชรีพร  มีพันธ์
28. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์
29. เด็กชายภาวัช  จันทร์โสม
30. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
31. เด็กชายวันพิชัย  สระแก้ว
32. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบสอาด
33. เด็กหญิงสกาวเดือน  พูนสวัสดิ์
34. เด็กชายสมรัตน์  เจริญสุข
35. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
36. เด็กชายอภิรักษ์  แสนกล้า
37. เด็กชายอัมรินทร์  คานทอง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญธรรม
39. เด็กชายเด่นดนัย  ทีทอง
40. เด็กหญิงเปมิกา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายวิชัย  คำขาว
2. นางสาวกัลยา  จรรยาวัฒนานนท์
3. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
4. นางสาวนิภาภรณ์  นามพรหม
5. นางสาวสายฝน  นามพรม
6. นางประภัสสร  กอนไธสง
7. นางสาวสุภาพร  สร้อยจิตร
8. นางสาวพัชรีภรณ์  โนรินทร์ยา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กะการดี
3. เด็กหญิงกิตติพร  เข็มกลาง
4. เด็กชายจักรชัย  เมืองสุข
5. เด็กหญิงชยุดา  นามสว่าง
6. เด็กหญิงณัชชา  ทองมาก
7. เด็กชายตระการ  คงทรัพย์
8. เด็กหญิงนภัทสร  จันแดง
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวทอง
10. เด็กหญิงนรินณจิรา  เอื้อเฟื้อสุข
11. เด็กหญิงนฤมล  หมื่นสา
12. เด็กหญิงน้ำฝน  จันแดง
13. เด็กชายบรรพต  ศรีชนะ
14. เด็กชายประหยัด  จันทร์แดง
15. เด็กหญิงพรนภา  จารุวงศ์
16. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมนาม
17. เด็กชายภานุวัฒน์  เข็มงาม
18. เด็กหญิงรติมา  ทองมาก
19. เด็กชายวงศกร  เจริญไข
20. เด็กหญิงวนัสนันท์  พิศเพ็ง
21. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชนะ
22. เด็กหญิงวิจิตรา  เสาทอง
23. เด็กหญิงวิชุดา  ยางศรี
24. เด็กหญิงวิวรรณ  พิศงาม
25. เด็กชายวิวรรธน์  ลัดดาทอง
26. เด็กชายศรัณย์  บุญยืน
27. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์แดง
28. เด็กหญิงสมาพร  บรรลุดี
29. เด็กชายสรายุทธ  จันทร์แดง
30. เด็กชายสัณหณัฐ  ชัยธานี
31. เด็กหญิงสิรามล  นรมาตร์
32. เด็กหญิงสิริพร  กะการดี
33. เด็กชายสุทัศน์  คนหาญ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองมาก
35. เด็กชายสุริยา  วงษ์ภา
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พิลาศรี
37. เด็กชายเมธา  โพธิ์ภูมิ
38. เด็กชายเอกราช  นามสว่าง
39. เด็กหญิงโสภาพร  สุโทสา
40. เด็กชายไรวินทร์  บุญยืน
 
1. นายกิจพงษ์  ประทุมดี
2. นายเทิดภูมิ  ยั่งยืน
3. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
4. นางอุษา  กะการดี
5. นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก
6. นายวัฒนะ  กันนุฬา
7. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
8. นางวีราภรณ์  จันทร์แดง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นางสาวดวงแก้ว   นนท์ตา
2. นางสาวปริศนา   สุขเป็ง
3. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
4. นางสาววรารัตน์  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายสมพงษ์   ดวงมาลา
6. เด็กชายสรายุทธ  บุญเต็ม
7. นายสุรศักดิ์   รอดโพธิ์ทอง
8. นายสุรศักดิ์   ภูบ้านเช้า
9. เด็กหญิงอินทุอร  คุมสุข
10. นายเกรียงไกร   อ่อนศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสุคนธ์  ศรีจุดานุ
3. นายวิเชียร  จักรคำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์จิตร
2. เด็กหญิงจนัสธร  บลศรี
3. เด็กชายณัฐธเดช  บุญครอง
4. เด็กชายธรรมนูญ  โพธิ์ขนาน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคำสาร
6. เด็กชายวทัญู  ศรีแก้ว
7. เด็กชายสุรชัย  แก้วหอม
8. เด็กหญิงอริสสา  เหลาคม
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ทองจันทร์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
3. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงสายฝน  สระประทุม
5. เด็กหญิงเบญจพร  แยบคล้าย
6. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
3. นางสาวนภาพร  ศรพรม
4. นายรณชัย  ศรีสังข์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รินโยธา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ระย้าย้อย
5. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
2. นายประสิทธิ์  ยอดลี
3. นางอมรศรี  ดีพร้อม
4. นางวรรณกิต  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนม่วง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยางสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยางสุข
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วหอม
4. เด็กหญิงนิศาชล  ขุมทอง
5. เด็กหญิงพัชริดา  สุขสนิท
6. เด็กหญิงวศินี  สุขขา
7. เด็กหญิงอมิตตา  ใสสะอาด
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นางจิตรลดา  สุขสนิท
2. นางวงศ์เมือง  ตั้งบุบผา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รินโยธา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ระย้าย้อย
5. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ภาสดา
8. เด็กหญิงอำนวยพร  กว้างขวาง
 
1. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
2. นางอมรศรี  ดีพร้อม
3. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ทอง
4. นายณัฐวุฒิ  พรหมบุตร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประคำผอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
4. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงกฎ
6. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
7. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
8. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
9. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
10. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
2. นางภิญญดา  พุทธานุ
3. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
4. นายอนุชา  สำเภาพล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกิตติญา  สุดดี
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กหญิงทัศวลัย  ยอดรัก
4. เด็กหญิงธิชาฎา  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงปณิดา  โภควัฒน์โสธร
6. เด็กหญิงภูริษา  ศรีอ่อน
7. เด็กชายรพีพัทร  ศรียางนอก
8. เด็กหญิงวรณัน  ล้วนขาว
9. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี
10. เด็กหญิงศิรดา  ชาน้อย
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดพลอย
12. เด็กชายสันติภาพ  ไชยยา
13. เด็กหญิงสิริพิพัฒน์  สืบเพ็ง
14. เด็กหญิงสุริวิภา  สุวรรณพัฒน์
15. เด็กชายเจษฎา  จรจรัญ
16. เด็กชายเทพประธาน  คำภีระ
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
3. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
4. นางสาวจุติพร  หงษ์ศรีจันทร์
5. นายศิริพงศ์  ระดมสุข
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายกิตติยากร  ตาระพันธ์
2. เด็กชายธนพงษ์  ทองทรัพย์กุลชาติ
3. เด็กชายภูมินทร์  สุขทวี
4. เด็กชายสุเมธ  แพงเจริญ
5. เด็กชายเอกราช  เทศธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  หอมเนียม
2. นางละออง  สุปะทัง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชนะมาร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นายนิรันดร์  โสรัตน์
2. นางทองเพียร  โสรัตน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญแซม
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเหมาะ
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมหวล
 
1. นางวรรณา   คูคำ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดวน 1. เด็กชายธวินกฤษฏ์  เข็มทอง
 
1. นายปรีชา  ภูเฉลิม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายนราธิป  โนนคำ
 
1. นางสรวีย์  แสนสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเยี่ยม
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ดาศรี
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนพเก้า  อ่อนนิ่ม
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพชามญช์  อิ่มอรุณรักษ์
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองแท่ง
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญกล้า
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
4. เด็กหญิงพรนภา  ขึ้นทอง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทำทอง
 
1. นางสาวเทียนแข  ใจกล้า
2. นางณิชาภัทร   สมสุข
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  แสงไกร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมาน
2. เด็กหญิงสุวิมนต์  แก้วตา
 
1. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย
2. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายชาคริต  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงศราลักษณ์  ขันโนนเขวา
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายจิตวัต  ดาทอง
2. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายสอน
3. เด็กหญิงภัครวดี  ยามดี
4. เด็กชายวสันต์  ทองประโคน
5. เด็กชายวิทวัส  มูลต้น
6. เด็กชายเจษฎา  จำนงค์
 
1. นายสมยศ  โลเกตุ
2. นายชัย  กระจ่างจิต
3. นายสมัย  ชุ่มมาก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญอุ่ม
2. เด็กหญิงช่อลดา  แก้วดอนรี
3. เด็กหญิงฐิตารีย์   สุวงษา
4. เด็กหญิงณิชกานต์   เพชรศรี
5. เด็กหญิงนรินทิพย์   ใจหมายดี
6. เด็กหญิงอภิสมัย  สอนบุญชู
 
1. นายทองแดง   ฉวีวงศ์
2. นายประเสริฐ  แก่นพรหม
3. นายสมจิน  สังข์ชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ภักดี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เพ็งพินิจ
3. เด็กหญิงบุษกร  สอนสระคู
4. เด็กหญิงพรชนก  นามทอง
5. เด็กหญิงพรประวี  ทองคำ
6. เด็กหญิงฟาติมา  วันทุมมา
7. เด็กหญิงอมิตา  วุฒิยา
8. เด็กหญิงอรยา  เขียวเงิน
 
1. นายประทีป  พรหมประเสริฐ
2. นายสมมา  นามสว่าง
3. นายวินัย  ศรีงาม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญครอง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญใส
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญครอง
5. นางสาวปาณิศา  คงอ่อน
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองจันทร์
7. นางสาวศรัญญา  สุภาพ
8. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมเนียม
10. เด็กหญิงเกศริน  จงน้อมกลาง
 
1. นายภักดี  เติมสุข
2. นายเฉลิม  ตลับทอง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทะ 1. เด็กหญิงกาญจนา    คำมาตย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   นาขัน
3. เด็กหญิงธินันดา   บุญประถัมภ์
4. เด็กหญิงวงษ์สวรรณ์   ราชโสม
5. เด็กหญิงวรรณวิสา   บัวเผื่อน
6. เด็กหญิงวันพรรษา   บัวเผื่อน
7. เด็กหญิงวาสินี   แก้วกองนอก
8. เด็กหญิงสุภิญญา   ทองสุก
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   อาปัจชิง
 
1. นางวาสนา   มะลิลา
2. นางอวยพร   ถามูลเลศ
3. นางเกษมณี   พลรัตน์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงฐิติยากร  มากอินทร์
2. เด็กหญิงมนรดา  อินทะนัย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ลารัตน์
4. นายสุริยา  โคตรชัย
5. เด็กหญิงสโรชา  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
2. นางสาวเจษราภรณ์  สุขแสง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจรัสพร  พุจารย์
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยวงทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ฉายสุริยา
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. นางสาวจิระนันท์   อินทะสุข
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์   พุทธานุ
3. เด็กชายสิทธิกร   มูลภาค
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  จันทา
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทรชาติ
3. เด็กหญิงพัชรี  ศิริอรรถ
 
1. นางพัทรศยา  ทวีสาร
2. นางสาวบุญจิรา  บำรุง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงดอกหญ้า  สมหวัง
2. เด็กหญิงธัญพร  เสนจัตุรัส
3. เด็กหญิงปรารถนา  งอกงาม
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
 
1. นายอรรถพล  ละคร
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
 
1. นายวินัย  สุจริต
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายธนวิทย์  โลนุช
 
1. นายบุญโฮม  โลนุช
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายสุทธิชัย  พิมาทัย
 
1. นางสาวปราณี  สุขแก้ว
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิราช  มากดี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
 
1. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. นายมานะ  มาลาศรี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปุทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ดาดพุดชา
3. เด็กชายชนณัฐ  วรากลาง
4. เด็กหญิงชนาพร  คำนุ
5. เด็กชายชนินทร์  จำปาเทศ
6. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐพล  ทองแม้น
8. เด็กชายธนวัฒน์  พัดพรม
9. เด็กหญิงนภาพร  แสงสี
10. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ภักดี
11. นายปรัชญา  พุดชู
12. เด็กหญิงปราณี  กล้าจริง
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มีรส
14. เด็กหญิงพรทิวา  คงไชย
15. เด็กหญิงพรลภัส  ลำเภา
16. เด็กหญิงพัททรีญา  ทวีอินทร์
17. เด็กหญิงวรางคณา  สุขประเสริฐ
18. เด็กหญิงวัณวรี  เงางาม
19. เด็กชายศตวรรษ  เสียมทอง
20. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หาญมานพ
22. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
23. เด็กชายอดิศักดิ์   มั่งคั่ง
24. เด็กหญิงอนุสรา  มีรส
25. เด็กชายอัครวุฒิ  โปยขุนทด
26. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ชัยงาม
27. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลวงชัย
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แม่นหมาย
29. เด็กหญิงเอมิกา  ขันสุวรรณ
30. เด็กหญิงแสงฟ้า  โพวงศ์ศรี
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
2. นางสาวมรกตวงศ์  เสียงเพราะ
3. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
4. นายเสถียร  คำสุมาลี
5. นางจันทิมา  กิ่งมาลา
6. นางธัญดา  สุขเกษม
7. นายสัญญา  แอ่งสุข
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผง 1. เด็กชายจิรชีพ  ทำโสม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เดชขุนทด
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุละชิวะ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาสานัย
6. เด็กหญิงดวงพร  พิมพ์พันธ์
7. เด็กชายทวีเดช  เอี่ยมประดิษฐ์
8. เด็กชายธนวิทย์  โลนุช
9. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พุทธระสุ
10. เด็กชายธีรภัทร  ทันชม
11. เด็กชายนลธวัช  งางาม
12. เด็กหญิงนิราพร  ชุ่มเย็น
13. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงศ์สุพิณ
14. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณสิงห์
15. เด็กหญิงพรชนก  ภาธี
16. เด็กชายภัทรวดี  มิกขุนทด
17. เด็กหญิงรัญชนา  ยิ่งยอด
18. เด็กหญิงวนิดา  ลาพันธ์
19. เด็กชายวรรณะ  สีมันลาภ
20. เด็กชายวราภรณ์  ปาสานัย
21. เด็กชายวริศรา  สารีบุตร
22. เด็กชายวาสนา  สิงโสดา
23. เด็กหญิงวาสิณี  วันดี
24. เด็กชายศรนรินทร์  โลนุช
25. เด็กชายศุภวิทย์  ชุ่มเย็น
26. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยสอ
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญใหญ่
28. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยสอ
29. เด็กหญิงสุวรรณี  โสชาลี
30. เด็กหญิงอรัญญา  พุทธระสุ
 
1. นายอรรถพล  ละคร
2. นางสวาสดิ์  อุดหนุนชาติ
3. นางอัมพร  โพธิ์ทอง
4. นางวราภรณ์  ชัยพร
5. นางสุปัญญา  แก้วลอย
6. นายไสว  แสนบุญ
7. นายพรชัย  สุระ
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายยศธร  ปรากฏรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจมนต์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อังสนุ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
161 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กหญิงนราภรณ์  โนนคำ
2. เด็กหญิงมธุรดา  เฉลียวฉลาด
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสสินธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทีฆายุ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ก้งทอง
 
1. นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี
2. นางวิรยา  แสงทอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายปณวัตร  สร้อยแสง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
1. นายสรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางยุพิน  บุญบำรุง
 
164 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายธีรชัย  กิริยา
2. เด็กชายนพวรรณ  จันทร์หง่อม
 
1. นายสิทธิกร  ศรีจันทร์
2. นายนคเรศ  ตระกูลดี
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงชาติตะวัน  เตียวเจริญสุข
2. เด็กหญิงพิยดา  สมสวย
 
1. นายชนะการณ์  แก้วเกิด
2. นางสาวจันทร์ฑารักษ์  ทองนำ
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลุนาบุตร
2. เด็กชายสิทธิโชค  เที่ยงตรง
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริศพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางสุมาลี  มีสอาด
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนาตยา  จันตาขาว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
169 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงประจงจิตร  จำปางาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายวรพจน์  อย่างดี
2. นายสุที  พริ้งเพราะ
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ผิวทวี
2. เด็กหญิงอาทิตยาพร  สอนสีดา
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 1. เด็กชายวีรภัทร  อาจสุนทร
2. เด็กชายอาคม  ชารีพร
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคุณ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายเขมรินทร์  สีสันงาม
3. เด็กชายเทวัน  แสนดี
 
1. นายมาโนช  คงทรัพย์
2. นางพิสมัย  ตลับทอง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจิรชัย  เหลาฉลาด
2. เด็กชายพิชญุณากร  พึ่งวงษ์
3. เด็กชายสมพงษ์  อุดทุม
 
1. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
2. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรียา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายเจษฎา  สำเภาดี
 
1. นางขนิษฐา  กอสาลี
2. นายสมศักดิ์  กอสาลี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 1. เด็กชายณัฐพล  นุชเรืองศรี
2. เด็กชายภัทรพล  สิมมาวงษ์
3. เด็กชายอภิสร  พุฒศรี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายทองอินทร์  นาลอย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
2. เด็กชายนันทพล  จีระพันธ์
3. เด็กหญิงศศินา  คุมสุข
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายนิยม  นามโตร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติญา  เส้นตรง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญวังทอง
3. เด็กหญิงสุรินกานต์  โคตตะ
 
1. นายสมเดช  กะการดี
2. นางชญานนท์  เสพสุข
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 1. เด็กหญิงกฤติยา  จิตคง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สายทะเล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตลับทอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานเพชร
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สายทะเล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มะลิงาม
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางกรรณิการ์  นิแพง
3. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงจิราพร  ตะนะโส
2. เด็กหญิงปวีณา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เทียกพรม
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้ววัน
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เภาแก้ว
6. เด็กหญิงอัมพร  แก้ววัน
 
1. นางสาวทรงลักษณ์  เจริญบุญ
2. นายบุญกอง  เลื่อมใส
3. นางณหทัย  สุขอุ้ม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
2. เด็กหญิงนาถสิรินทร์  หาญชัย
3. เด็กชายภูริภัทร  สุขแสวง
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายพงษ์ภักดิ์  ปราศัยงาม
2. เด็กชายวงศกร  บุญครอง
3. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางอมรรัตน์  พรโสภณ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงปริยาพร  กะการดี
2. เด็กหญิงมานิษา  เงางาม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  รูปเหมาะ
 
1. นายประสิทธิ์  มูลตรีภักดิ์
2. นายไกรวิเชียร  คงอ่อน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองมาก
2. เด็กชายณัชพล  ทองมาก
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  จุลเสริม
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นายสุรสิทธิ์  แก้วอินทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงบุษญา   บุตรดี
2. เด็กหญิงอรอุมา   ยอดยา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ   เดชขุนรัมย์
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เดชรัมย์
2. เด็กหญิงศรารัตน์   ทองสด
3. เด็กหญิงเมธินี   มงคุณ
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ทองผา
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เกิดเทศ
 
1. นางไพรศรี  สระแก้ว
2. นางจารี  สุทาวัน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กหญิงกรนันท์  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  สถิตสุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนกล้า
 
1. นางพรพินันท์  โคตรพันธ์
2. นางจันทร์จิรา  สาแก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สุขจิต
2. เด็กหญิงมณทิชา  ซือหมือ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรแจ้ง
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระมูง 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามนวล
3. เด็กชายภราดร  บัวแดง
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทาหาญ
2. เด็กชายนันทกร  กิ่งวงษา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ที่สำราญ
 
1. นางจารี   สุทาวัน
2. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กมล
3. นายประสิทธิ์   บุญราช
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ละม่อม
 
1. นางนุชรีวรรณ  จิตหนักแน่น
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วขาว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สายวัน
3. เด็กชายธีรเมธ  มณีรัมย์
 
1. นางสาวสุภัทษร  คงสุข
2. นางปรียาภรณ์  จำปาทอง
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บินตะคุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสโรชา  เกิดนาน้อย
 
1. นางสาวกนกพร  ทัพแสง
2. นางพวงศิริ  วิทยพงษ์พันธ์
 
195 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณกร  สอนเลิศ
 
1. นางสุภาณี  พรหมบุตร
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นาโควงศ์
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวล 1. เด็กชายกสิทตินาถ  สุขเหลือง
 
1. นางบงกช  เลาเลิศ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมษา 1. เด็กหญิงธิญาดา  พิศเพ็ง
 
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 1. เด็กชายปัจพล  บุญปก
 
1. นางภคพร  ร่วมทวี
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กิเลน
 
1. นางศศิมา  ลักขษร
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 1. เด็กหญิงสุนิสา  โมกหอม
 
1. นางชวนพิศ  เรืองแสง
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 1. เด็กหญิงชลลดา  พรมรักษ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาลีหวล
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  คงศรี
2. เด็กชายพรเทพ  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงสุธิตา  หงษ์สกุล
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1. เด็กชายกิตติภัทร  ถูกขนาดดี
2. เด็กชายพรพิทักษ์  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
 
1. นางวชิรปราณี  วงค์มา
2. นางฉลวย  สิงจานุสงค์
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายสันติ  มะโนรัตน์
2. เด็กชายสุรชัย  ผลอินทร์
 
1. นางสาววัชรี  บุญเลิศ
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 1. เด็กชายภาคภูมิ  อินทร์เหลา
2. เด็กหญิงมนต์ฤดี  แสนสี
 
1. นายพัฒนา  สุขสานติ์
2. นางนิกูล  สุขสานติ์
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทชาติ
2. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายณรงค์กร  คำสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  อนุศิริ
 
1. นางละมัย  อินทนิล
2. นางสาวอนุสรา  มีมา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงมูล 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลื้ยง
 
1. นางกรรณิการ์  ทำดีกุล
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพงศกร  นามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทร์ไทย
2. เด็กชายศรายุทธ  หริคำภา
3. เด็กหญิงศิรินิรันดร์  ชาลี
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  เติมสุข
5. เด็กหญิงอารยา  เพลงกระโทก
6. เด็กหญิงอินทิรา  เลือดขุนทด
 
1. นายอนุชา  สำเภาพล
2. นางนงรัตน์  ชัยชนะ
3. นายเหรียญ  ชัยชนะ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายวีรชัย  ผดังคิว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรศรี
 
1. นางทองใบ  สหุนัน
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. นางสาววิไลภรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายจิรันตน์  สีทา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
 
1. นางอมรทิพย์  เกษรอินทร์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1. เด็กชายยุทธนา  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวอรทัย  ทวีสุข
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงราตรี  พุทธานุ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เพิ่มพูน
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นายวุฒิชัย  มีพันธ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ผดังคิว
 
1. นายราชวัตร  จันทบุตร
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายสันติภาพ  บุครอง
 
1. นางวิไลวรรณ์  แก้วหอม
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายจุฬา  เพ็งชะตา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสรธรณ์
2. เด็กชายวีระพล  ปานเพชร
3. เด็กชายสุธิมนต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
2. นางสาวศรีประไพ  ถ่อแก้ว
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 1. เด็กหญิงชัชณีย์วรรณ  เขยตุ้ย
2. เด็กชายนพรัตร์  บุญปก
3. เด็กชายปัณณธร  โสดาลู
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมลา
2. เด็กชายปราโมท  คันชั่งทอง
3. เด็กชายพงศ์เทพ  อุดนอก
 
1. นางวิภาภรณ์  แสงคำ
2. นางเสาวคนธ์  บุญมั่น
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
3. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายธนากร  ทีงาม
2. เด็กชายปัณพัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายอนุชิต  พันตาแสง
 
1. นางปรียานันท์  เหินไธสง
2. นายสมนึก  สืบสังข์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญานุภาภรณ์  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จิตเจริญ
3. เด็กชายอภินันท์  ขันถม
 
1. นางสมเกียรติ  ห้าวหาญ
2. นางธัญญา  แอบศรีหาด
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
2. เด็กชายเด่นชัย  เสโส
 
1. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
2. นางสาวรติชา  วิจิตร
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 1. นายประกอบ  กมลฤกดิ์
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณบูลย์
2. นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูนผาด
2. เด็กชายสมชาย  เกษแก้ว
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีสัตย์
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายภูวนาถ  เก็จรัมย์
2. เด็กชายมินธาดา  สพานทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  หินทอง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายปิยพัทธ์  มาป้อง
2. เด็กชายภูวนาถ  สายทิพย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาทอง
 
1. นางสุกัญญา  สมรูป
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง