หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโนนประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตติยา จิตต์หนักแน่นครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
3. นางอารมณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุตรดีกุลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท๔กรรมการ
5. นางวงเดือน ทองดีครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายมิตรชัย สุชาติสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ไกรเกตุครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ดวงพรครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ สายพรหมครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ชมเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ทวีเสมอครูโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางทัศนา พึ่งตนครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
5. นางจิรัชยา แสวงชอบครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายเสงี่ยม จันทร์พลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี สินสร้างครูโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นางชื่นกมล จรดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สุทธิยานุชครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กะการดีครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นางบุญชู สายไทยครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สุขอุ้มครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ แข็งกล้าครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ประสานสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาลักษณ์ โม่่ทองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายธานินทร์ สมานดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสารโรงเรียนวิทยาราษฎ์นุกูลกรรมการ
5. นางสมศิลป์ กุมภาว์ครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศรีชล ลับโกษาครูโรงเรียนบ้านโคกทมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเตียวกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แสนโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสกลกรรมการ
4. นางปรียาพร ถมปัทม์ครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
5. นางหทัยภัทร โสภาวนัสครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บูรณะผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ศิริกล้าครูโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ แก้วดีครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นายอดุลศักดิ์ ยะมุงคุณครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวชูศรี ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประดับ สุวลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี กิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านศรีสวายกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ทาแก้วครูโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ ภาวิสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางสุริญญา เอคนาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมนาถ นาคเกี้ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วรรณสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
3. นางสุกัญญา นิธุรัมย์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นางเอี่ยม โยธินรัตนกำธรครูโรงเรียนบ้านชำเบงกรรมการ
5. นางชุติมา คำนึงคงครูโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายลาภ คงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค(อ.ปราสาท)ประธานกรรมการ
2. นายสงวน เสาเกลียวครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
3. นางสาวจุฬาภรณ์ ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
4. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางระเบียบกิจ ศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา เหลี่ยมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายประธานกรรมการ
2. นางศิรินธร วิภาคะรองผอ.ร.ร.โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นางสาวชณัฐนันทน์ พงษ์สุระครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางภัคสินี สิทธิพรวัฒนาครูโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกมประธานกรรมการ
2. นางราตรี ดวงดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นางวิไล บุญสิทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสนอศักดิ์ อยู่ดีโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
5. นางพิมพ์ศิริ ปุยะติโรงเรียนมหาราช 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจรัล พรหมนิมิตร์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางกิตติพร เทียมทัดโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการ
4. นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเพิ่ม หวังผลโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
3. นางสาวภัทรา ศรีพรมสุขโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นางสาวเสริมสมร แอกทองโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางอภิรดี สินทราโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนประธานกรรมการ
2. นายสุพร วุฒิยาโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นางนันทินี กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ใจหาญโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางนิตยา ก้อนทองโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณี สืบสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง นันทาโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายพรภิรมย์ แข็งแรงโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายสายบุตร พันธ์แสนโรงเรียนตาเมียงกรรมการ
5. นางสาวเมทินี ยอดเสาวดีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเสมา ขวัญทองผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
4. นางสาวปุรณานุช ทองดีโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการ
5. นางสาวกัญญา นุกูลโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวินัย นาคแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแรประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย บุญเอกโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นางรุ่งโรจน์ สังข์โกมลโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางจิราพร คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นางพักตร์พิมล สุจินดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ยอดเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา คำทองโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล เสียงเพราะโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการ
4. นางสุมลเทียน ประไวย์โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวสิริกานต์ เรืองกิตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ งามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เชื้อลีโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายหนึ่ง สุภิษะโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางวรางคณา พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาดประธานกรรมการ
2. นางจงจิต ทับทิมสำโรงโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ สายรัตน์โรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ สิงห์สุขโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวคณาวรรณ จงหาญโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เกตุชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูนประธานกรรมการ
2. นางชุมศิริ ตากกระโทกโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์โรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
4. นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางสุภาพ สุขเป็งโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา หาประโคนโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธนง ไหวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกอลประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปักโคทานังรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
3. นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
4. นางสาวคณาวรรณ จงหาญโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย หอมหวลโรงเรียนบ้านจารย์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภาคย์ จินดาศรีโรงเรียนบ้้านสกลกรรมการ
3. นางดวงดาว กล้าเชี่ยวโรงเรียนบ้้านเถกิงกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ เพียรการโรงเรียนบ้้านสะเดากรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ดวงเนตรโรงเรียนบ้้านกูนกรรมการ
6. นายเสถียร มูลแก่นโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
7. นางจิฬาภัณฑ์ แก้วกาหนันโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
8. นางไฉทยา เสาร์ทอยโรงเรียนบ้้านก็วลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขวงค์โรงเรียนบ้านลังโกมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พิเนตรบูรณะโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสุพัตรา พึ่งผลโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ พลสิมโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา บุญเปล่งโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
6. นางกุหลาบ ยางงามโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
7. นางพรทิพย์ คูรัตน์โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
8. นางสุธาร จันทริยวงษ์โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ปัญญาคิดโรงเรียนบ้านรันแดงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ทองนาคโรงเรียนเพียงหลวง8กรรมการ
3. นางณิชนันท์ มูลแก่นโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นายวีรชัย มาตรเมืองคูณโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
5. นางอุทัย ประไวย์โรงเรียนบ้านตายัวะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประสาร มีมากโรงเรียนบ้านตอกตราประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุชโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นายพิจักษณ์ พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายณรงค์ เม็ดฝ้ายโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางบุบผา วาสนามโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรีนา หมาดอีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสิทธิชัย ดุมกลางโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
4. นายอำนาจ ยังมีโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ จันทรสโรงเรียนบ้านสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกมล นิ้วน้อยโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางพิชญานันท์ แก้วมารยาโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คงใจดีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทิศ ซ่อนจันทร์โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ใจมั่นโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นางวิภาพร ศิริมาตรกุลโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวบุญศรี โคนาบาลโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองเพิ่มโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางสาววิชิตา จันทาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางเบญจพร โสปัญหริโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางคัณธิชล นรสารโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
5. นางพุทธพร นามพรหมโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดาโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมพร ผุยพันธ์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางศศิกานต์ จุดาบุตรโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นางสาวทัธนา ทองยวงโรงเรียนบ้านโคกสมองกรรมการ
5. นางพะเยาว์ เหมือนคิดโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ ชินวงษ์โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สำราญใจโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
3. นายสำราญ ภูปุยโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ชนิด สายสินธุ์โรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
5. นายชินาธิป เกษมสุขโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ ดาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี สุขสำราญครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ยวนจิตครู โรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจครู โรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เจริญวิทวัสครู โรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
4. นายสุชาติ สุขสบายครู โรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
5. นายสรรเสริญ เชี่ยวรอบครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปรีญา เกษดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เจริญวิทวัสครู โรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
4. นายสุชาติ สุขสบายครู โรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
5. นายสรรเสริญ เชี่ยวรอบครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวินัย ดาสั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโมมประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายสมาน นาคนวลครู โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายพันธวัช สมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวินัย ดาสั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโมมประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายสมาน นาคนวลครู โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายพันธวัช สมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายขุนชิต ละราคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิลประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สัตย์ซื่อครูโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
3. นายอรรณพ เลี่ยมดีครูโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
4. นายนิติวรรณ แหวนอ่อนครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางลำดวน โภคมณีครูโรงเรียนคูตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ เทพบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักจรังประธานกรรมการ
2. นางณัฐริกา เลิศล้ำครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายเชาวนะ วงศ์วิเศษครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ จงใจครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภาครูโรงเรียนตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร แม่นผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหมครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายปานศักดิ์ วงษ์เกิดครูโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นายปราโมทย์ บุญตองครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ เรือนพรหมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดิศร พิชญอัครกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา มีศรีครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสกุลยา เสาะพบดีครูโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
4. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านอำปีลกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชัย สารสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสกกองประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ลุนพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางสาวจิรวัฒนา มั่นยืนครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายประสงค์ สาแก้วครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางอรพันธ์ จอมเกาะครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุตรศรี หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาพรามประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์สุภา นาคินทร์ชาติครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นายสุพิศ พริ้งเพราะครูโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทวีโภคผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร คนฉลาดครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ์ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ สุริโยครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายสังวรณ์ หาญพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ประสานรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. นางสาวกิตชญา เป็งทองครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายศุภชัย ตาเลิศครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสุนันทา กัญญาศรีครูโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมจิตร จันทยุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลัดประธานกรรมการ
2. นางนิจวรรณ ชินวงษ์ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายจักรพัฒน์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางสาวบุญนิสา ธิมาทานครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายทองคำ บุตรราชครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนารี สัชชานนท์ครูโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุลครูโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
4. นางสุภา เกตุศรีครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นายสิริชัย จงพินิจครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมหทัย ตรองจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ดอกคำครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางนิลุบล บุตรโสมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางอรเนตร เหิมฉลาดครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายประวัติ ชนะไพรครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นางจิรัญญา ศรีนาคาครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางสาวนงนภัทร ปิงคะโรครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางธิดา ฉุนแสนดีครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางธันวา เจริญท้าวครูโรงเรียนปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองพูน สัจจาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร นันทรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสาววิมล ประดุจชนม์ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางภัสนันท์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านทมอกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิงครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรพินท์ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเอราวัณ พิศโฉมครูโรงเรียนบ้านชำเบงกรรมการ
3. นางวันทณา ราชเจริญครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางสาวณัฐจันทร์ นุชิตครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นายโสภณ ห้าวเหิมครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายโสรีย์ ยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะประธานกรรมการ
2. นางทัตยา สัตปานนท์ครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร รัตนาครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายปิยะ ฉลาดเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางเพ็ญแข บุญญานุโกมลครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรีภูมิ เทียนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร กู่แก้วครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
3. นางวิทยา เมินดีครูโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ เสียงเพราะครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายถวิล บุญเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญประธานกรรมการ
2. นายเทอดทูล ดงรังศรีครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม ภูบินบกครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร ชิงชนะครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
5. นางสาวประจง ใบพลูทองครูโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวิไล มูลศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลันแต้ประธานกรรมการ
2. นายธนา ปรากฏรัตน์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย บุญอากาศครูโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
4. นายอดิชัย ศรีปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
5. นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ์ ลุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภาลูนประธานกรรมการ
2. นางมติกา โกสีนามครูโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายเอกภักดิ์ ทองหาวครูโรงเรียนบ้านก็วลกรรมการ
5. นางลำยอง สิริภาพโสภณครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย ลวดเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทมประธานกรรมการ
2. นายธนสาร ธรรมบุตรครูโรงเรียนบ้านนาครองกรรมการ
3. นางสาววรรณี กิ่งรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายสาคเรศ เครือเนียมครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ทาทองครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปรากฏกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. นางภัศรา เชื้อสายดวงครูโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
3. นายวิชัย ศิรบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
4. นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นายสงคราม จงหาญครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอม คำหล่าผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์ครู โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมครู โรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นายอรุณ วงษ์รัมย์ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นางวิทยา โสภาครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถนอม คำหล่าผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๘ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์ครู โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายจิตร์ เมียสพรมครู โรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
4. นายอรุณ วงษ์รัมย์ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นางวิทยา โสภาครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สายสินธ์ุรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางกนกนวล ชอบสวนครู โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นางบุษบา บุญเสร็จครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายรุ่งศักดิ์ ทองจัตุครู โรงเรียนบ้านจารย์(อ.สังขะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพิน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาทประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหมครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จงพ่วงกลางครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
4. นายอุทัย อภัยพจน์ครู โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุพิน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาทประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหมครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จงพ่วงกลางครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
4. นายอุทัย อภัยพจน์ครู โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ไท ไพรงามผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิททยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย อรัญรุดครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางสุนันทา เสมาชัยครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาดครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายประวิทย์ นาถเหนือครู โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสง่า พูลพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียงประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ดวงชื่นครู โรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
3. นางอำไพ ศรีกาลบุตรครู โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายนเรศ แสนแก้วใสครู โรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นางปริญญา จงหาญครู โรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แกล้วกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศิวัช บุตรงามครู โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นายธวัช ต่างประโคนครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นายประจบ กำเนิดสิงห์ครู โรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
5. นายลัดฟ้า สาพันธ์ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประยูร ใจซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เจริญตามครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุราครครู โรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยูร ใจซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เจริญตามครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุราครครู โรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพีรวัตร สีลินลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสุภาดา เพ่งเล็งดีครู โรงเรียนบ้านจังเอิลกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนศรีนรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรัสวดี ประดับประดาครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
5. นางประภัสสร อิ้วประโคนครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. นายรวิภพ ภู่หมื่นไวย์ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสมพร วรนุชครู โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นายแสวง เหมหงษ์ครู โรงเรียนสะแรกรรมการ
5. นางคณิตถา บุญรับครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพินี กังวาฬผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายโชคดี สุคันธรัตครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ โสรเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางจิระพันธิ์ บัวกิ่งครู โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางโสภิดา สุพรรณภพครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวรเทพ ชมอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปูประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ดวนใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาดครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา พริ้งเพราะครู โรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายจิตติ ยาวรัมย์ครู โรงเรียนบ้านกะปูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สายพญาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นายสุมนตรี จุงเลียกครู โรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เรียบร้อยครู โรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นายนาค ดาวกระจ่างครู โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายสอาด จรดรัมย์ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายดุสิต คงเสมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายดุสิต คงเสมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ บุญร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มังคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(รินราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มังคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(รินราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมยศ บุญร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มังคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(รินราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มังคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(รินราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ นวนแสงครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายเด่น สอนแสงครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายคำมี หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษ จังหวัดทหารบกสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายคำมี หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษ จังหวัดทหารบกสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายคำมี หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษ จังหวัดทหารบกสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายคำมี หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษ จังหวัดทหารบกสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุขครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจิรฐา สุทธิมูลผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ4ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
4. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทร์ศรีสุขกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจิรฐา สุทธิมูลผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ4ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
4. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทร์ศรีสุขกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตงน้อยประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ สุกแสกครู โรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครู โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ บุตรงามครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ จำปามูลครู โรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตงน้อยประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ สุกแสกครู โรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครู โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ บุตรงามครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ จำปามูลครู โรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัยครู โรงเรียนบ้านพระแแก้วกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เสาเวียงครู โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นายย้ง แสนโซ้งครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ หาชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสุวิด สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ หาชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมิงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นายสุวิด สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศิวกร เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศิวกร เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต ชมโพธิ์สอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูนประธานกรรมการ
2. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ครูโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นายนัคพล จงมั่งคั่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต ชมโพธิ์สอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูนประธานกรรมการ
2. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ครูโรงเรียนบ้านจบกกรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นายนัคพล จงมั่งคั่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ พอกสนิทครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ พอกสนิทครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ญผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุรเสนครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางมะลิ คงทนครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายสนอง ผลแม่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ญผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุรเสนครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางมะลิ คงทนครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นายสนอง ผลแม่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ญผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุรเสนครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางมะลิ คงทนครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นางศันสนีย์ เกิดโภคครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ จันทร์เพ็ญผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุรเสนครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
4. นางมะลิ คงทนครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
5. นางศันสนีย์ เกิดโภคครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ จันทร์น้อยครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ จันทร์น้อยครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ จันทร์น้อยครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาดประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ จันทร์น้อยครูโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
4. นายพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภกร เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทันประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันคราครู โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นายยุทธนา ภูมิสูงครู โรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายธวัชชัย หอมหวลครู โรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทันประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ จันคราโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
4. นายยุทธนา ภูมิสูงโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
5. นายธวัชชัย หอมหวลโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองมา ทองนรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญทวีครู โรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการ
3. นางณัฐสิมา ศรีชัยครู โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นางภัทรนันท์ เป็นสุขครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ฝางเสนครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุเชาว์ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ วงศ์อุดมครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางดนิตา พลหาญครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางพงศ์ศรี สายรัตน์ครู โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ช่องงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนชายประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรครู โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุขครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณิตา วรางกูลครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรครู โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ช่องงามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนชายประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรครู โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุขครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคณิตา วรางกูลครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตรครู โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา พอใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ แสงสุขครู โรงเรียนบ้านบุอันโนงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
4. นางจีระพันธ์ บัวกิ่งครู โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนบ้านจารย์ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ แสงสุขโรงเรียนบ้านบุอันโนงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
4. นางจีระพันธ์ บัวกิ่งโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯกรรมการ
3. นางสาวจารัตน์ จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นางสุชาดา ประไวย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ประไวย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯกรรมการ
3. นางสาวจารัตน์ จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
4. นางสุชาดา ประไวย์โรงเรียนบ้านหนองเวงกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ประไวย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายถาวร มีแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสรียงประธานกรรมการ
2. นางพิกุลวรรณ์ ถุนาพรรณ์โรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายเชาวลิตร อินทร์ตาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางอัชราภรณ์ สุขแสวงโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุทิตย์ ขิมทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัสมี เสาะหายิ่งครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวิเทพ สมานทองครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ จันทริย์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
5. นางสาวจงจิต สาแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนประธานกรรมการ
2. นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์ครูโรงเรียนปราสาทกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางอรทัย ลำภาครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางนิศารัตน์ แขขุนทดครูโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายคำเสน สีน้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ดีสมครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์ ขันเงินครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางศศิธร คงวันครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทองประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา มีชื่อครูโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
3. นางสาววันเฉลิม ทรงงามครูโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสายรุ้ง แผ่นทองครูโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
5. นางสุภาพิศ สนุกแสนครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรมณี ชัยจันลาครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
7. นายประยง สันธิครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายอภินันท์ ประพานศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190ประธานกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกรครูโรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อะนุติครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวนงค์รักษ์ นนทราชครูโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะกรรมการ
5. นางคณิตา ไมเด็นครูโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัลลภา กงแก้วครูโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางชมศรัณย์ อุนัยบันครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
4. นางดาวรรณ์ เรืองสุขสุดครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางขนิษฐา ชิดชอบครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคีรี สูตรสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเบงประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แจ่มใสย์ครูโรงเรียนบ้านแสนกลางกรรมการ
3. นางสยุมพร สุมทุมครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา พันธ์ศรีครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
5. นางฐิติวรดา รัตนวรรณครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พันธ์ุ แผ่นใหญ่ครูโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุหงสาครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายวิจารณ์ สุวรรณมณีครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ บุญใหญ่ครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางผานิตตา พานจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจรัสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สิริไสยครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ดีเลิศครูโรงเรียนบ้านจบก อำเภอบัวเชดกรรมการ
4. นางสาลิน อุ้มทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ บำรุงครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายดรุณ เจนจบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ชาญยุทธครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์ ขันเงินครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางศุภมาศ ค้ำคูณครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลกงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ลักษ์ สัญจรดีครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม เงางามครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางสาวการีมา บุญมาเลิศครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา แสนสุขครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามประธานกรรมการ
2. นางปริยาภัทร กะการดีครูโรงเรียนบ้านเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จินดากุลครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญชพร พานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา จันดาหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย มหามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา นรสารครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นางอนงค์วัลย์ ดีด่านค้อครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
4. นายธีร์จุฒา เข้มแข็งรพีภัทรครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
5. นายสุทน บุญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายณัฐกร เชื้ออินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ พยุงสุขครูโรงเรียนบ้านจารย์(สังขะ)กรรมการ
3. นางจุฬาวรรณ พิลาบครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สืบสันต์ครูโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางอนุทรา ปคุณาวรชิตครูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์ ประดับเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบงประธานกรรมการ
2. นายฐาปนพงศ์ แก้วงามครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางรัตติยา ชายทองครูโรงเรียนบ้านชำสมิงกรรมการ
4. นายเฉลิม ทะเกิงลาภครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายสนม จันทร์ภาครูโรงเรียนบ้านลันแต้กรรมการ
6. นางวรภา ดนเสมอครูโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
7. นางสำเนียง ศรีระอุดมครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
8. นายกมล กางโสภาครูโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
9. นางรวิวรรณ การะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายละคร การะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสุมิตร คำเวียงคำครูโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นายสำราญ ปั้นนาคครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นายธานี สุทธิชีครูโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
6. นางเยาวนาฏ เลิศสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นายศราวุธ เกร็ดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
8. นายศักดิ์ดา นรสารครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
9. นางสาวจันทราวรรณ ลวดเงินครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองดี จรจรัญผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายภาสกร เรืองใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมพร กันสาครูโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
4. นายประจวบ ทองประดับครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ จุดาบุตรครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
6. นายเสนอ เจือจันทร์ครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
7. นายสุคนธ์ สำราญใจครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
8. นายกฤตผล สัตบุตรครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
9. นายสมเกียรติ ช่วยชูครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายสุพล อนันมาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายประจวบ จันทำครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตินานพครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นางนภาลัย สินธนาพรครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม สุบรรณาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรสาลีครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นายรัชพล เทศแก้วครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ช่วยชูครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมิชาย สาลีโภชน์ครูโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พรหมศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
3. นางอรนุช เรืองเกษมครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางกัญระญา ยืนยิ่งครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางประจวบ บุญพอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบายประธานกรรมการ
2. นางกานติมา สุขนวลครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วกองครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นายสมหวัง ประทุมโสมครูโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ศรีพรมสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไทรประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
3. นางสุวรรณี เต็งรัมย์ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
4. นายประยุทธ ดวงชัยครูโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
5. นางอรอุมา ป้องหมู่ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะกรรมการ
2. นายภูวนาถ ระบือนามครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ เนตรวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ใจฉวะครูโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหันประธานกรรมการ
2. นางเอมอร วรมากุลครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
3. นางลลิตภัทร ตรงใจครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิยารัตน์ จันทร์เทศครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิชัย เผยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ สมบูรณ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นายสุพร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายดำรง ดีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวนครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นางรัชนี ธรรมเมครูโรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายวีระชัย งามเลิศพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ อิ้วประโคนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา แหวนวงษ์ครู โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง แสนกล้าครู โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางพจนา กงแก้วครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริศนันท์ หนุนชูครู โรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ จำปามูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนาประธานกรรมการ
2. นายวงศกร พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางจิรัฐ ผ่องใสครูโรงเรียนลังโกมกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ คำเลิศครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา ผาลาครูโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ โพธิมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกประธานกรรมการ
2. นายประมวน นามโสมครูโรงเรียนสองสะโกมกรรมการ
3. นายสุชาติ เติมทองครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวศศิธร จิตรเที่ยงครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายวชิรุธ พลชัยครูโรงเรียนพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชาผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุลยเดช กุมมารสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายชัชชัย พุกมาลีครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นายภานุกิจ อินทร์ช้ยครูโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ วันดีครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ แป้นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาแดกประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
3. นายประเทือง หงษ์แก้วครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ชินพันธ์ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวทิพย์ประทุม ประทุมสันครูโรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรีครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอาชานัย จิตรดีครู โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
4. นางปิยมาศ สร้อยจิตรครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. นางทิตธยา ลีหล้าครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครู โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางภาสาภรณ์ วิงเวียงครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา แขวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายพรเพชร จันทะแจ่มครู โรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพรพรม ภูนุภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ นามสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก (อ.พนมดงรัก)กรรมการ
3. นางสาววชิรกาญจน์ พิมหาครู โรงเรียนบ้านตราดกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อมครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวานิช บูรณ์เจริญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพนมดินประธานกรรมการ
2. นายวิเศษศักดิ์ ทองบางครู โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นางสุดา สติมั่นครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร จันทร์ภาครู โรงเรียนบ้านอังกอลกรรมการ
5. นายทวีป ศรีตะวันครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเพชร อึงชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมียงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประเสริฐโสครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ สง่างามครู โรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายอิสระ ปุยะติครู โรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนทัต นามวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายศตวุฒิ กำจัดภัยครูโรงเรียนปราสาทกรรมการ
4. นายเธียรพัชร แป้นทองครูโรงเรียนบ้านโคกกรมกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เกรียงสมรครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
4. นายพนม รัสมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
5. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
6. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านขนาญมอญกรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายประกอบ หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรชาติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
4. นายพนม รัสมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสภ์กรรมการ
5. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
6. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
8. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านขนาญมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ โกสีนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง ปลั่งกลางครู โรงเรียนบ้านจบก(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ วิเศษยาครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายอมตะ โอษฐงามครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารีประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุญประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ แสนผลครู โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุขบทครู โรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ รักงามครู โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมนู ปุยะติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการ
3. นายสิทธิธาตุ มีพรหมดีครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษำร์บำรุง)กรรมการ
4. นายปลามอญ คนซื่อครู โรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศิริจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. พ.ต.ต.พัฒน์ จันทร์บัวลาครูใหญ่โรงเรียน ต.ช.ด.พีระยานุเคราะห์ฯ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ลักษวุธครู โรงเรียนบ้านโชค(อ.บัวเชด)กรรมการ
3. นายวุฒิกรณ์ ดวงนิลครู โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
4. นายกิตติคุณ ดวงพรครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
5. นายสมจินต์ คิดดีจริงครู โรงเรียนบ้านโจรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกลิ่น ภาสดาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท๒ประธานกรรมการ
2. นางจงกล สายสินธุิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวทศพร การะเวชครู โรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
4. นางอารีย์ สาลิวงษ์ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางวรนุช เกษมสุขครู โรงเรียนบ้านตาคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุปัน วิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ขบวนฉลาดครู โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอารีย์พร ทองเต็มครู โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นางบังอร นาทองพูนครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางเพ็ญแข แรงหาญครู โรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง ทวีศรีครู โรงเรียนบ้านสวาทกรรมการ
3. นางยุพดี ค้าขายครู โรงเรียนบ้านนาครองกรรมการ
4. นางภวิกา ดีมากครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท๔กรรมการ
5. นางสุพิน เสนาพรหมครู โรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถนัด แสนกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นัยลีครู โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
3. นายสมส่วน วินทะไชยครู โรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญครู โรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายบรรพต หาญบางครู โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุวัตร กมลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทประธานกรรมการ
2. นางธนาวรรณ มีภูงาครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เจียวรัมย์ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ทวีสุขครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านจารย์(อ.สังขะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุดใสดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจีกแดกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายตำรา ปาลสารครู โรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นายพนม จันทะเสนครู โรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ใจมั่นครู โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชำเนียน ลาภจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก(อ.ปราสาท)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ศรีตัมภวาครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นางพนอจิต ดุจจานุทัศน์ครู โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ผะกาทองครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการ
5. นางพินทร ศรีวิเศษครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายพรสันต์ โมคศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นางประภา ใจเสงี่ยมครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
3. นางกวิสรา แป้นจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกสมองกรรมการ
4. นางแสงรวี สมศรีครู โรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลพร เกกสันเทียะครู โรงเรียนบ้านวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายปรีัชา สุทธิโฉมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ คล่องดีครู โรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นางบุษบา นามปัญหาครู โรงเรียนบ้านจังเอิลกรรมการ
4. นางฐิติกา แก้วเด่นครู โรงเรียนบ้านสีโคกรรมการ
5. นางลำใย พุทสีเสนครู โรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กาบทองผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หมื่นสุขครู โรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
3. นางสาวโสภา เจริญเตียครู โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสมองกรรมการ
5. นางเพียรสิน เสนาบูรณ์ครู โรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพิรักษ์ ทวีงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสมองประธานกรรมการ
2. นางนิฤมล วิชัยครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุพร บุญประสิทธิ์ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นางชุติกานต์ ไพรงามครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดประธานกรรมการ
2. นางมาลี ชุมนุมครู โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางมาลี คุมสุขครู โรงเรียนบ้านโชค(อ.บัวเชด)กรรมการ
4. นางสาวรัศมี พรหมบุตรครู โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประมวล ต้องถือดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ขันงามครู โรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวไฉไล กิ่งโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการ
5. นางอรอุมา สระแก้วครู โรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนภปภน กฤติยาวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ประธานกรรมการ
2. นางภาลิดา จันทร์สว่างครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ คำทาครู โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งครู โรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นางสาวขวัญรดา ทำทองครู โรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสิริพัชร ติราวรัมย์ผอ.โรงเรียนบ้านกำไสจานประธานกรรมการ
2. นางลฎาภา แปลงทรัพย์ครูโรงเรียนบ้้านไทยเดิมกรรมการ
3. นางมาลี หงษ์ทองครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร ภูสง่าครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. นางสาวเสาวรี สายยศโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ผอ.โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ไตรปานครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นางนิภา กาญจนาภาครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
4. นางมารศรี พรหมนิมิตร์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
5. นางสุพรพิศ ผลรักษาครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสำเริง บุญพร้อมผอ.โรงเรียนดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จินดาวงศ์ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอย สุภิษะครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นางศิริพงษ์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงบางมด(2514)กรรมการ
5. นางสมพร พรหนองแสนครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสาผอ.โรงเรียนบ้านโนนเจริญประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ประยงค์หอมครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
3. นางมัชฌิมา ทวีทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางจำเนียร ภูละอินทร์ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)กรรมการ
5. นางวิชชุมนตร์ ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
4. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
5. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไสว สายยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชานิกา พลพาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพุทธชาติ ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางลักษณะพร ประกอบดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายองอาจ ดีเสมอครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วทองครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เบญจมาศครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายองอาจ ดีเสมอครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วทองครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เบญจมาศครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายองอาจ ดีเสมอครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วทองครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เบญจมาศครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายองอาจ ดีเสมอครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กองกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แก้วทองครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เบญจมาศครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดา แสนแก้วใสผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดาว ดวงราษีครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางอุษา ราชรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสังขะกรรมการ
4. นางสุธีรา โมทะจิตรครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ แสงทองครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายภูมิศักดา แสนแก้วใสผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดาว ดวงราษีครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางสาวอุษา ราชรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสังขะกรรมการ
4. นางสุธีรา โมทะจิตรครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ แสงทองครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ รัตนโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมประธานกรรมการ
2. นางนัญญา ชมหมื่นครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางดาราวรรณ ฉัตรทันครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางสยมพร เหลาหว้านครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายณัฐพล แหวนแก้วครูโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ รัตนโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัญญา ชมหมื่นครูโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
3. นางดาราวรรณ ฉัตรทันครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางสยุมพร เหลาหว้านครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายณัฐพล แหวนแก้วครูโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโคประธานกรรมการ
2. นายอุทัย แพทย์นาดีครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ กุลัตถ์นามครูโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นางอัมพรสรวง บุญภาครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางจุรีย์ ตระกูลดีครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโคประธานกรรมการ
2. นายอุทัย แพทย์นาดีครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ กุลัตถ์นามครูโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นางอัมพรสรวง บุญภาครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางจุรีย์ ตระกูลดีครูโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกิติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนบ้านดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียร ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยณัฐ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา บางแก้วครูผู้ช่วยโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางจีระพันธ์ บัวกิ่งครูโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายศตวรรษ ภาวิสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางสุภัคร สุกฤตครูโรงเรียนบ้านธรรมนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียร ยังมีครูโรงเรียนราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียร ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียน ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายเสถียร ยังมีครูโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
5. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสุภา งามศิริครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสุภา งามศิริครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายนายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสุภา งามศิริครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสุภา งามศิริครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผูอำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสุภา งามศิริครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดีย่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง(อ.ศรีณรงค์)กรรมการ
3. นายปรางค์ ชาติสันติกุลครูโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สุทธิมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระวันประธานกรรมการ
2. นางประภา ใจเสงี่ยมครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
3. นางประนอม นุกูลครูโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการ
4. นางแสงรวี สมศรีครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สุทธิมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระวันประธานกรรมการ
2. นางประภา ใจเสงี่ยมครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
3. นางประนอม นุกูลครูโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการ
4. นางแสงรวี สมศรีครูโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติศัพท์ โพธิ์แก้วผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบุอันโนงประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ อินทร์ชัยครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี คุมสุขครูโรงเรียนบ้านโชค(อ.บัวเชด)กรรมการ
4. นางพินทร ศรีวิเศษครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
5. นางสำเนียง กิมาวะหาครูโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติศัพท์ โพธิ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนงประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ อินทร์ชัยครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี คุมสุขครูโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางพินทร ศรีวิเศษครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
5. นางสำเนียง กิมาวะหาครูโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 4ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สุนทรดีครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ คิดดีจริงครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุขบทครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นางณัฐวิภา บุญทวีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช4ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สุนทรดีครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ คิดดีจริงครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุขบทครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นางณัฐวิภา บุญทวีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิบูล เปรมผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ดนเสมอครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายอำนวย เรืองจิตครูโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งครูโรงเรียนบ้านกระเทียมกรรมการ
5. นางกิริยา จิตรประโมทครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิบูล เปรมผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ดนเสมอครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายอำนวย เรืองจิตครูโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งครูโรงเรียนบ้านกระเทียมกรรมการ
5. นางกิริยา จิตรประโมทครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติธร ผะงาตุนัตถุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวครูโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตรครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นางมณฑา เกษฎาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิติธร ผะงาตุนัตถุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือประธานกรรมการ
2. นางผลาผล จันทร์ขาวครูโรงเรียนสนบกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ชื่นจิตรครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นายบุญลือ ดาศรีครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นางมณฑา เกษฎาครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัคพงศ์ รักษ์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัคพงศ์ รักษ์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัคพงศ์ รักษ์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพล ติราวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมุดประธานกรรมการ
2. นายชำนิ จากรัมย์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายอัครเดช สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญครูโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพล ติราวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมุดประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายชำนิ จากรัมย์ครูโรงเรียนตรวจกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญครูโรงเรียนคลองกรรมการ
5. นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.surin3.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]