หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 59 36 67.92% 10 18.87% 4 7.55% 3 5.66% 53
2 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 64 26 57.78% 12 26.67% 6 13.33% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 40 26 65% 7 17.5% 6 15% 1 2.5% 40
4 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 34 23 71.88% 5 15.63% 2 6.25% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนบ้านโจรก 38 21 61.76% 4 11.76% 8 23.53% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 43 20 50% 10 25% 7 17.5% 3 7.5% 40
7 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 36 20 64.52% 9 29.03% 2 6.45% 0 0% 31
8 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 28 20 80% 4 16% 0 0% 1 4% 25
9 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 45 19 51.35% 10 27.03% 4 10.81% 4 10.81% 37
10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 32 19 70.37% 5 18.52% 1 3.7% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 34 18 56.25% 9 28.13% 3 9.38% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบ้านสระทอง 21 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41 17 48.57% 8 22.86% 7 20% 3 8.57% 35
14 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 27 17 68% 6 24% 2 8% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านโคกไทร 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 38 16 45.71% 11 31.43% 3 8.57% 5 14.29% 35
17 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 31 16 55.17% 11 37.93% 1 3.45% 1 3.45% 29
18 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 25 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
19 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 24 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านตะโนน 31 15 53.57% 9 32.14% 0 0% 4 14.29% 28
21 โรงเรียนบ้านรุน 29 15 55.56% 7 25.93% 2 7.41% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 33 15 53.57% 6 21.43% 6 21.43% 1 3.57% 28
23 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 46 14 35.9% 11 28.21% 8 20.51% 6 15.38% 39
24 โรงเรียนบ้านมะเมียง 29 14 51.85% 7 25.93% 4 14.81% 2 7.41% 27
25 โรงเรียนบ้านด่าน 30 14 50% 6 21.43% 5 17.86% 3 10.71% 28
26 โรงเรียนบ้านอาโพน 34 14 51.85% 6 22.22% 4 14.81% 3 11.11% 27
27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
28 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 39 12 35.29% 10 29.41% 8 23.53% 4 11.76% 34
29 โรงเรียนบ้านสะแร 28 12 50% 9 37.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
30 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 25 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านคลอง 22 12 54.55% 7 31.82% 0 0% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านเถกิง 23 12 52.17% 4 17.39% 6 26.09% 1 4.35% 23
33 โรงเรียนบ้านอำปึล 23 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านกะปู 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 20 12 70.59% 1 5.88% 4 23.53% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 19 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
38 โรงเรียนปราสาท 18 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
39 โรงเรียนบ้านแนงมุด 21 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนบ้านเสกกอง 19 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
41 โรงเรียนบ้านอุโลก 14 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านสวายซอ 21 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
43 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 26 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
44 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 20 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านปวงตึก 16 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านกระสัง 15 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 18 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
49 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 20 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 5 26.32% 19
50 โรงเรียนบ้านลำหาด 18 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านสน 22 9 45% 3 15% 6 30% 2 10% 20
52 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 17 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนประชาสามัคคี 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
54 โรงเรียนบ้านแสนกาง 16 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านตรวจ 21 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านตาวร 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านตาโมม 25 8 32% 11 44% 4 16% 2 8% 25
58 โรงเรียนบ้านตาเมียง 28 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
59 โรงเรียนบ้านวังปลัด 23 8 40% 8 40% 1 5% 3 15% 20
60 โรงเรียนบ้านตาพราม 29 8 27.59% 7 24.14% 9 31.03% 5 17.24% 29
61 โรงเรียนบ้านศรีนวล 15 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 19 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
63 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนบ้านขอนแตก 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
65 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 15 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 16 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 14 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนบ้านสะกาด 20 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
70 โรงเรียนบ้านกะดาด 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
71 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 19 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
72 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
73 โรงเรียนบ้านเสรียง 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
74 โรงเรียนบ้านละเอาะ 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
75 โรงเรียนบ้านโคกทม 23 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 3 18.75% 16
76 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 15 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
77 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
78 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
79 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนบ้านหลัก 12 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านทำนบ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
84 โรงเรียนบ้านตะเคียน 24 6 26.09% 7 30.43% 6 26.09% 4 17.39% 23
85 โรงเรียนบ้านกูน 20 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
86 โรงเรียนบ้านจรัส 14 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
87 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 13 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านโสน 18 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านรันเดง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านโดง 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านบัวเชด 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านสังขะ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนอมรินทราวารี 17 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
102 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 11 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
103 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
104 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
105 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
106 โรงเรียนบ้านสวาย 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
107 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 12 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านน้อย 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านกุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนดมวิทยาคาร 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 4 21.05% 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 19
115 โรงเรียนบ้านตานี 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
116 โรงเรียนบ้านละมงค์ 19 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
117 โรงเรียนบ้านตาลวก 15 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 0 0% 12
118 โรงเรียนบ้านชำเบง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้านสนบ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
120 โรงเรียนบ้านแดง 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
121 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนบ้านพนมดิน 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
124 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 10 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
125 โรงเรียนบ้านสีโค 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 11 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 10 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
131 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านสำโรง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
134 โรงเรียนบ้านจารย์ 14 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
135 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 20 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
136 โรงเรียนบ้านลังโกม 16 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
137 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
138 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
139 โรงเรียนบ้านสวาท 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
140 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านบักจรัง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านนา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนบ้านณรงค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านเตาแดก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านปลัด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
150 โรงเรียนจตุคามวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
151 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนเจริญสุข 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านถนน 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านศาลา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านคูขาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
161 โรงเรียนบ้านบักดอก 10 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
162 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านถนนชัย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
165 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
166 โรงเรียนบ้านโคกกรม 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
167 โรงเรียนบ้านทัพทัน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านนาครอง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
169 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านตาวัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านไทร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านจีกแดก 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
175 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
177 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านสมุด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
180 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านตอกตรา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านอังกอล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านสกล 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
190 โรงเรียนบ้านคูตัน 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
191 โรงเรียนบ้านคะนา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
192 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
193 โรงเรียนบ้านจังเอิล 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
194 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 10 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
195 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
196 โรงเรียนบ้านมหาชัย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
198 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
199 โรงเรียนบ้านอาวอก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
200 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านก็วล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านสนวน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
205 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
206 โรงเรียนบ้านตาเบา 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนบ้านกู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านกระวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านตายัวะ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
212 โรงเรียนบ้านพนม 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
213 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
214 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนมหาราช 4 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
216 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านราวนคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
223 โรงเรียนบ้านตาคง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
224 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านตราด 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านลำพุก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
232 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
233 โรงเรียนบ้านโคลด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
234 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
235 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโชค 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.surin3.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]