หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนึก พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
2 นายประสาร มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอกตรา คณะกรรมการอาคารสถานที่
3 นายพงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอก คณะกรรมการอาคารสถานที่
4 นายจันทร์แก้ว นฤสาร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
5 นายประยูร แก้วมารยา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
6 นายประดิษฐ์ ทองเต็ม ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
7 นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย คณะกรรมการอาคารสถานที่
8 นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน ครูโรงเรียนบ้านขนาญมอญ คณะกรรมการอาคารสถานที่
9 นายจรัล บุตรมิมุสา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
10 นายยงยศ นิยมทอง ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอาคารสถานที่
11 นายสมยศ ทองเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอาคารสถานที่
12 นายอุดม เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอาคารสถานที่
13 นายทวีป อยู่คง ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอาคารสถานที่
14 นางเครือวัลย์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอาคารสถานที่
15 นายไพศาล รำจวน ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอาคารสถานที่
16 นางพรรณี เติมทอง ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอาคารสถานที่
17 นางบังอร แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอาคารสถานที่
18 นางนุชรินทร์ สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอาคารสถานที่
19 นายอำไพ สวยรูป นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.แลางงอุทิศ) คณะกรรมการอาคารสถานที่
20 นายประสิทธิ์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอาคารสถานที่
21 นายจักรพงศ์ สัจจา ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการอาคารสถานที่
22 นายบุญตา ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
23 นายสุภัทร วงษาสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
24 นายวุฒิกรณ์ ดวงนิล ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
25 นายสุรศักดิ์ แจ่มใสย์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
26 นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
27 นางสาวสลิลรัตน์ สุขนันท์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
28 นายจักรพงษ์ คงสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
29 นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
30 นายภัควัฒน์ ผลแม่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
31 นายปรีชา ดาศรี ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอาคารสถานที่
32 นายธำรง ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
33 นางญาณี สำราญ ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
34 นางผลาผล จันทร์ขาว ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
35 นางสาวกันตพร สกุลวรวิทย์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
36 นางสาวลักษมี เอี่ยมสะอาด ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
37 นายโอภาส เครือมั่น ครูธุรการ โรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการอาคารสถานที่
38 นางสาวศรัณย์ธร จันทร์สาร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
39 นางสาวอศิศา ชื่นบาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
40 นางสาวสุรีพร ขาวงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
41 นายประชา พาวัฒน์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอาคารสถานที่
42 นายไตรภพ ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอาคารสถานที่
43 นายสุธี คิดไว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอาคารสถานที่
44 นายสมิน สอนงาม นักการภารโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอาคารสถานที่
45 นายพิมล บัวบาน ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอาคารสถานที่
46 นายเพิ่มพูน ผ่องศรี ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอาคารสถานที่
47 นายศุภวัฒน์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอาคารสถานที่
48 นายสุชาติ หาดคำ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอาคารสถานที่
49 นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการอาคารสถานที่
50 นายสมหมาย พรหมชาติ ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการอาคารสถานที่
51 นายวิทยา สำราญ ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการอาคารสถานที่
52 นายจรัสพงศ์ ระดาเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอาคารสถานที่
53 นายวัลลภ โพชโน ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอาคารสถานที่
54 นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
55 นายโชคดี สุคันธรัต ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
56 นางสุทัศน์ อินทร์นุช ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
57 นายวินัย มั่งคั่ง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
58 นายประยง สันธิ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
59 นายสมส่วน วินทะไชย ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
60 นายวงศ์ ใจงาม ลูกจ้าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอาคารสถานที่
61 นายประวิทย์ อินทรนุช ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
62 นายเลิศณรงค์ วิชาชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
63 นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
64 นายอัตพร อุระงาม ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
65 นายศิระกร พลภูเมือง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
66 นายวชิรุธ พลชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
67 นายอนุวัฒน์ ปัดทา ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอาคารสถานที่
68 นายสมชาย ชาญวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
69 นายประเทือง บุตรโสม ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
70 นางทัศนีย์ นวนแสง ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
71 นางชนัญชิดา สงวนชื่อ ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
72 นายวัลลภ หอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ คณะกรรมการอาคารสถานที่
73 นายสุริยัน แหวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ คณะกรรมการอาคารสถานที่
74 นายเสียน บุญตัว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ คณะกรรมการอาคารสถานที่
75 นายสมคิด ประทุมมา สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ หมู่ที่ ๑ คณะกรรมการอาคารสถานที่
76 นายสมคิด ประทุมมา สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ หมู่ที่ ๑ คณะกรรมการอาคารสถานที่
77 นายพัฒนา ท่าทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ คณะกรรมการอาคารสถานที่
78 นายสุมนตรี จุงเลียก ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
79 นายบุญติด คานงอน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
80 นายทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอาคารสถานที่
81 นายไพศาล พรหมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการอาคารสถานที่
82 นายสหัส นิตย์ลาภ ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่
83 นายพร้อม หุ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอาคารสถานที่
84 นางสาวสุเพียบ เล่าลา ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอาคารสถานที่
85 นายสุวิทย์ สุขบท ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
86 นายบุญมี สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอาคารสถานที่
87 นายณรงค์ จงพ่วงกลาง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอาคารสถานที่
88 นายชู จุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
89 นางกนิฏฐา บุญร่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
90 นางสมจิตร แก้วคำแสน ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
91 นายกิจติ ท่าทอง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
92 นางสายวรุณ ศรีวงษา ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
93 นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสาร ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
94 นายพีรพัฒ บุญธรรม พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
95 นางวิไลวรรณ สมฤทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
96 นางสาววลัยลักษณ์ บุทอง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
97 นายสุขสวัสดิ์ คำผาง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
98 นางสาวนพมาศ อินงาม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอาคารสถานที่
99 นายอุดม สมสิทธิ์ ช่างไม้ ระดับ ช ๔ คณะกรรมการอาคารสถานที่
100 นายเกรียงศักดิ์ วงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอาคารสถานที่
101 นางรัชนีวรรณ เรือนพรม ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอาคารสถานที่
102 นายอัครเดช สิงห์ชัย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอาคารสถานที่
103 นายม้วน ผาสุก นักการภารโรง คณะกรรมการอาคารสถานที่
104 นางสมัย สุขเลิศ นักการภารโรง คณะกรรมการอาคารสถานที่
105 นายชำนิ จากรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอาคารสถานที่
106 นายสยาม เลื่อมใสย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการอาคารสถานที่
107 นายกีรติ ดำนาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการอาคารสถานที่
108 นายนพรัตน์ สดชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการอาคารสถานที่
109 นายสอาด จรดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอาคารสถานที่
110 นายวิทยา วันดี ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอาคารสถานที่
111 นายโอกาส สนุกแสน ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอาคารสถานที่
112 นายชาลี กงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
113 นายสนอง ผลแม่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
114 นางชุรีพร ร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
115 นางชุรีพร ร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
116 นายทวี ยิ่งดี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
117 นายวิรัล คำสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
118 นางรวงทอง เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
119 นางฉวีวรรณ สายสุด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
120 นายอาทิตย์ แสนเสนา ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
121 นายพิเชษฐ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
122 นายวิเชียร สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
123 นายดิเรก ชื่อเพราะ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอาคารสถานที่
124 นางอรทัย บุญเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
125 นายวรวุฒิ มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
126 นายประวัติ ชนะไพร ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
127 นายบุญตา ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
128 นายอาชานัย จิตรดี ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอาคารสถานที่
129 นายอัครินทร์ ฐปนวัฒน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอาคารสถานที่
130 นายสุทธินัย อรัญรุด ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอาคารสถานที่
131 นายฐาปนพงษ์ แก้วงาม ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอาคารสถานที่
132 นายอภิลักษณ์ โสภา ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอาคารสถานที่
133 นายสรสิทธิ์ แสงแดง นักการภารโรง โรงเรียบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอาคารสถานที่
134 นายนพนิช สุขหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
135 นายทวี วุฒิยา ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
136 นายธงสยาม พลหล้า ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
137 นายชัยสิทธิ์ พุทธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
138 นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
139 นายพงษ์ศักดิ์ บุญลาภ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
140 นายวานุนต์ สมตั้ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
141 นายสายัญ เสินไธสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอาคารสถานที่
142 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
143 นางสาวสารภี ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
144 นางบัวเนตร พลศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
145 นางมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
146 นางพัชนี นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
147 นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
148 นางมานิตย์ ขำอเนก ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
149 นางสาวสุมาพร บังลือ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
150 นางสาวสุภาพร สืบสันต์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
151 นางณัฐริดา ยิ่งดัง ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
152 นางสาววาสิฏฐี มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
153 นางสาวกิติยา จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
154 นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
155 นายยงยศ นิยมทอง ช่างไม้ ช.3 โรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
156 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผอ.โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการปฏิคม
157 นางบังอร แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการปฏิคม
158 นางสมโภชน์ ตัวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการปฏิคม
159 นายเสงี่ยม จันทร์พลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการปฏิคม
160 นางสายบัว ฉิมพินิจ ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการปฏิคม
161 นางนวลศรี สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการปฏิคม
162 นางนีรชา แป้นแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการปฏิคม
163 นางสาวถาวร ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการปฏิคม
164 นางบัวลภา หงษ์ยนต์ ครูโรงเรียนบ้านแสนกาง คณะกรรมการปฏิคม
165 นางสาวกนกวรรณ พันธ์ชมภู ครูโรงเรียนบ้านแสนกาง คณะกรรมการปฏิคม
166 นางนีรชา แป้นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการปฏิคม
167 นางอุษา ราชรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการปฏิคม
168 นางกัลยา สวรรค์จุติ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
169 นางรุ่งอรุณ สุเรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
170 นางจิรัชญา เกษรบัว ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
171 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา อัมภรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
172 นางสาวเจรจา คำภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
173 นางสาวนิดา ราชรักษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
174 นายสุพล อนันมา ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการปฏิคม
175 นางสาวศรวณีย์ ปรากฎชื่อ ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการปฏิคม
176 นางสาวสลิลรัตน์ สุขนันท์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการปฏิคม
177 นางสาวภัคจิรา เสนาะเสียง ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการปฏิคม
178 นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการปฏิคม
179 นางชุติกาญจน์ เกษมสุข ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
180 นางอาทิตย์ พิศโฉม ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
181 นางสาวพัลลภา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
182 นางสาวลักษมี เอี่ยมสะอาด ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
183 นางสาวศรัณย์ธร จันทร์สาร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
184 นางสาวอศิศา ชื่นบาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
185 นางระพีภรณ์ น้องดี ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
186 นางสาวสุรีพร ขาวงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
187 นางสาวรุ่งฤดี สิทธิศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการปฏิคม
188 นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการปฏิคม
189 นางสาวภาวิไล แป้งหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการปฏิคม
190 นางสาวสังวร กระแสเทพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการปฏิคม
191 นางเอมมิกา จำปาทิพย์ แม่ครัว โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการปฏิคม
192 นางนฤมล ไชยขันธุ์ พนักงานราชการโรงรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการปฏิคม
193 นางจินตนา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
194 นางทัศนีย์ จิรคงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
195 นางสุรีย์ฉาย ศาลางาม ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
196 นางสาวกนกวรรณ คมคาย ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
197 นางสาวนันทนา ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
198 นางสุทิน บัวบาน ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
199 นางเพ็ญประภา ประสงค์สุข ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
200 นายสายยันต์ หอมหวน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
201 นางรานี ดียิ่ง แม่ครัวโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
202 นางภณิตา บุญทันเสน ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
203 นางผ่องศรี ระบือนาม ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
204 นางอุษา พิเคราะห์กิจ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
205 นางสาววัชรา นามจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการปฏิคม
206 นางสาวสุณิสา หนูดำ ครูโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการปฏิคม
207 นางกนกนิภา สามาลย์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
208 นางวิภาพร ลาล่องคำ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
209 นางประเสริฐศรี พรหมสูง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
210 นางอรพิน เกิดสมนึก ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
211 นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
212 นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
213 นางสาวจิตติมา ศิลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
214 นางสาวนารี อินทร์ชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
215 นางสาวอารยา พิศโฉม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
216 นางสาวประภาพันธ์ บุญยัง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
217 นางสาวยุพดี ปะวันเฌย์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
218 นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุข ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
219 นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
220 นางสาวอุไรวรรณ วงศ์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
221 นางสาวอัญชลี เหมือนชอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
222 นางสาวอำไพ แพทย์อ้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
223 นางสาวสุธิณี รัตนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
224 นางสาวยุพยง งามล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการปฏิคม
225 นางจุรีย์ ตระกูลดี ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
226 นางชนัญชิดา สงวนชื่อ ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
227 นางทัศนีย์ นวนแสง ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
228 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
229 นางหทัยภัทร โสภาวนัส ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
230 นางคำเพียร ยิ้มรัมย์ แม่ครัว โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
231 นางสาวเบญจมาศ ธรรมบุตร แม่ครัว โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
232 นางเสมียน สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการปฏิคม
233 นางสุนันทา เสมาชัย ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการปฏิคม
234 นางสาวสายพินทร์ ก้านอินทร์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการปฏิคม
235 นางสาวโชติกา สดสุชาติ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการปฏิคม
236 นางนุกูล จงพ่วงกลาง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการปฏิคม
237 นางกนิฏฐา บุญร่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
238 นางสายวรุณ ศรีวงษา ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
239 นางสมจิตร แก้วคำแสน ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
240 นางวิไล บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
241 นางรัชชพันธ์ นพภา ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
242 นางมุขสุดา ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
243 นางสาวจิราภรณ์ ผิวหอม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
244 นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสาร ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
245 นางจริยา ถูระบุตร ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
246 นางอรอุมา ป้องหมู่ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
247 นางสาวปุญชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
248 นางวิไลวรรณ สมฤทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
249 นางสาววลัยลักษณ์ บุทอง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
250 นางกมลพร เกกสันเทียะ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
251 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการปฏิคม
252 นางนิลุบล บุตรโสม ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการปฏิคม
253 นางสาวสุรีย์ หมาดเท่ง ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการปฏิคม
254 นางสาวกรรณิการ์ บุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการปฏิคม
255 นางสาวอังสุมา ภาวิสิทธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการปฏิคม
256 นางสาวชไมพร อินทร์ตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการปฏิคม
257 นางสาวกระจ่างจิตร อรชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการปฏิคม
258 นางสาววิยะดา จันทร์นวล ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการปฏิคม
259 นางธารทิพย์ จูกระโทก ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
260 นางธารทิพย์ จูกระโทก ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
261 นางวรรณา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
262 นางวาสนา ศรีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการปฏิคม
263 นางรัศมี ประทุมแก้ว ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชบ คณะกรรมการปฏิคม
264 นางกรองแก้ว ดาทอง ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชบ คณะกรรมการปฏิคม
265 นางสาวกัญญาณัฐ ทองศรี ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชบ คณะกรรมการปฏิคม
266 นางสาวคณาวรรณ์ จงหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
267 นางสาวพิริยา พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
268 นางถาวร สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
269 นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ทัด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
270 นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ทัด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
271 นางกัญญารัตน์ หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
272 นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
273 นางสาวผกากานต์ บุญยอม ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
274 นางสาววารุทัย ทาหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
275 นางสาวนงนุช ดำเขียว ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
276 นางสาวพฤกษา แก้วดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการปฏิคม
277 นางอรทัย บุญเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการปฏิคม
278 นางจีระภา มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
279 นางสาวอัญชลี มะโนศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
280 นางสาวอรจิรา ราชรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
281 นางสาวอนงเนตร เสกงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
282 นางสาวปรียานุช สำรวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
283 นางสาวปัทมา มากดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
284 นางสาววันวิสา ผลแม่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ คณะกรรมการปฏิคม
285 นางสาวพิราพร ดวงฉ่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
286 นางสาวธัญชนก เสียงสนั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการปฏิคม
287 นางสาวภัทรพร จิตต์สม นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการปฏิคม
288 นายสิงหา วรมากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการปฏิคม
289 นางกฤษณา วงษ์เนตร ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการปฏิคม
290 นางสาวเสริมสมร แอกทอง ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการปฏิคม
291 นางสาวพัชราภรณ์ ทศพร ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการปฏิคม
292 นางสาวอภิญญา พันธ์ภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
293 นางสาวสุภาภรณ์ วันทะวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
294 นางอุไร จุงเลียก ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการปฏิคม
295 นางสาวนลินี ชัยงาม ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการปฏิคม
296 นางศิริพร เหง่างาม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการปฏิคม
297 นางสาวเนตรนภา พันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการปฏิคม
298 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการปฏิคม
299 นางสาวฤทัยรัตน์ ใจงาม นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
300 นายสุธิเกียรติ มากะเต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
301 นางสาวบุษบา นามเงี้ยว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
302 นางสาวอาริยา มาตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
303 นางสาวอาริยา มาตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
304 นางสาวอโนทัย กิ่งแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการปฏิคม
305 เด็กหญิงสุทธิดา หงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
306 เด็กหญิงอินทิรา มะโนบาล นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
307 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยอดสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
308 เด็กหญิงกัญญา ปัญญาเอก นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
309 เด็กหญิงสุพัตรา บุตรราช นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
310 เด็กหญิงวิไลพร วิสัยเกตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
311 เด็กหญิงอภิชญา ยอดสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
312 เด็กหญิงชนันทร ทองแม้น นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
313 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทองแม้น นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการปฏิคม
314 นายพรชัย มะลิทองไพศาล ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
315 นายจรัล บุตรมิมุสา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
316 นายประดิษฐ์ ทองเต็ม ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
317 นายประกิจ เสาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
318 นางสาวกิติยา จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
319 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผอ.โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
320 นายจีระศักดิ์ สุขแสวง ครูโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
321 นายจิราธิวัฒน์ มูลศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโพนชาย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
322 นายอุดม เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
323 นายประสิทธิ์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
324 นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
325 นางสาวอโนชา สุขสาม ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
326 นางพเยาว์ ประดุจชนม์ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
327 นายไพศาล รำจวน ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
328 นางจุไรรัตน์ หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
329 นางอริญชยา เสนปัญญา ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
330 นางสมศิลป์ กุมภาว์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
331 นายภิสรร สุทธิดี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
332 นางประสพ เสนาไชย ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
333 นายไตรภพ ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
334 นางสาวรุ่งฤดี สิทธิศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
335 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
336 นางชุติกาญจน์ เกษมสุข ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
337 นายอุทัย ศรีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
338 นายวชิรา พาเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตาพราม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
339 นายสุวัฒน์ สำเริง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
340 นางทัศนีย์ แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
341 นายพิมล บัวบาน ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
342 นายชินาธิป เกษมสุข ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
343 นายพนมพร ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
344 นางสาวอนันตญา ยิ่งคง โรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
345 นายธเนศศักดิ์ ชัยงาม ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
346 นายประยง สันธิ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
347 นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
348 นางจำเนียร จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
349 นายวชิรุธ พลชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
350 นายศิระกร พลภูเมือง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
351 นางบังอร สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
352 นางนงนุช พลภูเมือง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
353 นายอัตพร อุระงาม ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
354 นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
355 นายประสิทธิ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
356 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
357 นางสาวณัฏฐวี ยิ่งยง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
358 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
359 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลัก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
360 นายถนอม สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
361 นายสุนทร ฉลาดดี ครูโรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
362 นายกฤตผล สัตบุตร ครูโรงเรียนบ้านสะกาด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
363 นางมยุรา กอนจันดา ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
364 นายสุริยา ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
365 นางกัญระญา ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
366 นายเจษฎา สิ้นภัย ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
367 นายวีรฤทธิ์ พรมตัน ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
368 นายสุขสวัสดิ์ คำผาง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
369 นางสาวนพมาศ อินงาม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
370 นางสาวชณัฐนันทน์ พงษ์สุระ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
371 นางสาวบุปผกามาศ ม่วงอ่อน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
372 นายนพรัตน์ สดชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
373 นางสาวสุรีย์ จังอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
374 นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
375 นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
376 นายบรรเจิด ทาหาญ ครู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
377 นายบรรเจิด ทาหาญ ครู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
378 นางผกางาม กระเวนกิจ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
379 นายดิเรก ชื่อเพราะ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
380 นายธีรภัทร นันทิโค ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
381 นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวน ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
382 นางสาวนงนุช ดำเขียว ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
383 นางบัณฑิตา แสนเสนา ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
384 นายสุพร วุฒิยา ครูโรงเรียนบ้านจรัส คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
385 นายประวัติ ชนะไพร ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
386 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา อัมภรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
387 นายบุญตา ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
388 นางสาวนิดา ราชรักษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
389 นายศิวกร เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
390 นางประเสริฐศรี ลักษวุธ ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
391 นางสาวธนกร คุมรอบ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
392 นางสาวกัณธิมาพร สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
393 นายธงสยาม พลหล้า ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
394 นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
395 นายพงษ์ศักดิ์ บุญลาภ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ
396 นายพรชัย มะลิทองไพศาล ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
397 นายจรัล บุตรมิมุสา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
398 นางพัชนี นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
399 นางสาวสุมาพร บังลือ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
400 นางณัฐริดา ยิ่งดัง ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
401 นางสาวกิติยา จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
402 นายสุมิตร ประสานรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
403 นายสำเริง ช่องงาม ผอ.โรงเรียนบ้านโพนชาย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
404 นายอาชานัย จิตรดี ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
405 นางลักษมี พงศ์ถาวรภิญโญ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโพนชาย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
406 นางละเมียด ม่วงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
407 นายทวีป อยู่คง ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
408 นางวาสนา ศิริบุญญศักดิ์ ครูโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
409 นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจ ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
410 นางนีรชา แป้นแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
411 นายธวัชชัย อินทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
412 นางสาวคงชนก หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
413 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
414 นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
415 นายจักรพงษ์ คงสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
416 นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
417 นายธนทัต นามวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
418 นายบุญศรี แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
419 นางสาวบัวลิน ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
420 นางนฤมล ไชยขันธุ์ พนักงานราชการโรงรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
421 นางสาวสังวร กระแสเทพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
422 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
423 นางทัศนีย์ แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
424 นายยุทธนา แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
425 นายวชิรา พาเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตาพราม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
426 นายสุวัฒน์ สำเริง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
427 นางสาวอศิศา ชื่นบาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
428 นางสาวศรัณย์ธร จันทร์สาร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
429 นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
430 นางสาวลัดดา ลำดวนรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
431 นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
432 นางรุจาภา พลชัย ครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
433 นางสาวสิริเทพ ใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
434 นายประกอบ ป้องชายชม ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
435 นายทวีวงค์ เหล่าหว้าน ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
436 นายพนมพร ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
437 นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
438 นายจีระพงศ์ ขุมทอง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
439 นายจีระพงศ์ ขุมทอง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
440 นายยุทธการ อัครชัยมงคล พนักงานราชการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
441 นางสาวเมทินี แป้นเงิน พนักงานราชการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
442 นางสาวน้ำผึ้ง แสงเลื่อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
443 นายวชิรุธ พลชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
444 นางบังอร สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
445 นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุข ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
446 นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
447 นางสาวยุพดี ปะวันเฌย์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
448 นางสาวอารยา นิธิธรรมธาดา ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
449 นายทองพูน สัจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
450 นายคำเสน สีน้ำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
451 นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
452 นางสาววชิรกาญจน์ พิมหา ครูโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
453 นางสาวฐรดา ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
454 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
455 นางสาวณัฏฐวี ยิ่งยง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
456 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
457 นางสาวสุภัสรา ยิงคง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
458 นายสุภาพ เสาะพบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบาย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
459 นายถนอม สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
460 นางสาวสลิลยา บุญล้อม ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
461 นายประยุทธ ดวงชัย ครูโรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
462 นางสาวโชติกา สดสุชาติ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
463 นายทิศ ซ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
464 นางสาวทิพย์ประทุม ประทุมสัน ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
465 นางชนิสา จันทา ครูโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
466 นายกัมพล ทวีโชค ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
467 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
468 นางสาวจิราภรณ์ ผิวหอม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
469 นางประทุม ทองปัญญา ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
470 นายอัครเดช สิงห์ชัย พนักงานราชการ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
471 นางสาวสายแก้ว บุญเสก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวพรนิภา พูลสะดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
473 นางปราณี หวังอยู่ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
474 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
475 นางบุษรากร คุมดี ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
476 นางสาวขัตติยา ทาทอง ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
477 นายนภปภน กฤติยาวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
478 นายสนอง ผลแม่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
479 นายสุพร วุฒิยา ครูโรงเรียนบ้านจรัส คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
480 นายสุเทพ กล้าแข็ง ครูโรงเรียนบ้านจรัส คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
481 นางสาวจิรัชยา ผาลา ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
482 นางสาวคณาวรรณ์ จงหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
483 นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ทัด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
484 นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
485 นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวน ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
486 นางสาวพฤกษา แก้วดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
487 นางสาวอโนชา สุขสาม ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
488 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
489 นางสาวชูศรี ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
490 นางอรทัย ก่ำบุญมา ครู โรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
491 นางสาวสุชาดา แก้วพิกุล ครู โรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
492 นางสาวภัทรพร จิตต์สม นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
493 นางสาวกนิษฐา สุขบท นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
494 นายวิเศษศักดิ์ ทองบาง ครู โรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
495 นางวรนุช เกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านตาคง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
496 นางสาวประภาพันธ์ ทัศบุตร ครู โรงเรียนบ้านกะปู คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
497 นางกชพรรณ บุษบง ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
498 นายอุเทน สมาคม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านจตุคามวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
499 นายศิวดล อินทรนุช ครูธุรการ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
500 นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
501 นายชัยสิทธิ์ พุทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
502 นางละออง เนาวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
503 นางบัวเนตร พลศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
504 นางมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
505 นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
506 นางมานิตย์ ขำอเนก ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
507 นางสาววาสิฏฐี มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
508 นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
509 นางพัชนี นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
510 นางดวงดาว กล้าเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
511 นายสานิตย์ หาชา ผอ.โรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
512 นางบังอร แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
513 นางณัฐชนก สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
514 นางสาวสาวิตรี จันดาเพ็ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
515 นางอรวรรณ ทมธิแสง ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
516 นายชุมพร หงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกาง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
517 นายสุข บัวพรม ครูโรงเรียนบ้านแสนกาง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
518 นางอัธยา สิงห์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านโพนชาย คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
519 นายบุญธรรม เครือโสม ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
520 นางพรรณิภา มีนิสสัย ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
521 นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
522 นางบุษรากร คุมดี ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
523 นางศุภลักษณ์ จินดากุล ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
524 นางสาวภัคจิรา เสาะเสียง ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
525 นางสลิลรัตน์ สุขนันท์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
526 นางรัชนีพร แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
527 นางเพ็ญแข แรงหาญ ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
528 นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
529 นางนฤมล ไชยขันธุ์ พนักงานราชการโรงรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
530 นางสาวสังวร กระแสเทพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
531 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
532 นางสุภาพิศ สนุกแสน ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
533 นางสาวพัลลภา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
534 นายโอภาส เครือมั่น ครูธุรการ โรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
535 นายสุวัฒน์ สำเริง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
536 นางสาวลักษมี เอี่ยมสะอาด ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
537 นางสาวศรัณย์ธร จันทร์สาร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
538 นางสาวอำนวย ไกรเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
539 นางสาวลัดดา ลำดวนรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
540 นางสาวอัมพิกา นันทรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
541 นางสาวนันทนา ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
542 นายศุภกร เขียวสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
543 นางสาววันเฉลิม ทรงงาม ึีครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
544 นางสาวจิดาภา กำมนาฏ ครูโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
545 นางเมธาวินี ศรีชมพู ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
546 นางนลินภัสร์ แสงโอฬารวสุ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
547 นางโสภา จารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
548 นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
549 นางพิมลพรรณ สันธิ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
550 นางนฤมล แสงทอง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
551 นางสันทวดี พางาม ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
552 นางสุพรรณี ฟังวัฒนา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
553 นายศุภชาติ ฟังวัฒนา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
554 นางสาวประภัสรา สิมาจานทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
555 นางสาวประภาพันธ์ บุญยัง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
556 นางสาวยุพดี ปะวันเฌย์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
557 นางสาวอำไพ แพทย์อ้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
558 นางสาวสุธิณี รัตนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
559 นางสาวอัญชลี เหมือนชอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
560 นางสาวอุไรวรรณ วงศ์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
561 นางสาวยุพยง งามล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
562 นางศรีภูมิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
563 นางสาวฐรดา ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
564 นางจุรีย์ ตระกูลดี ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
565 นางสาวณัฏฐวี ยิ่งยง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
566 นางสาวสุภัสรา ยิงคง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
567 นางสาววชิรกาญจน์ พิมหา ครูโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
568 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
569 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
570 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
571 นายจักรี ปานเพ็ชร พนักงานราชการ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
572 นางสาวจำเริญ สง่างาม ครูโรงเรียนบ้านถนน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
573 นางสาวโชติกา สดสุชาติ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
574 นายเทิดพงษ์ บุญตน เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
575 นายสมยศ บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
576 นางสาวนพมาศ อินงาม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
577 นางสาวปุญชรัสมิ์ วิโรจน์รัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
578 นางยุพาวดี ปัดภัย ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
579 นางสาวนุชรี สุขประเสริฐ ครูธุรการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
580 นางอรอุมา ป้องหมู่ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
581 นางสาวอภิญญา จุงเลียก ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
582 นายวงศกร พิมพ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
583 นายอัครเดช สิงห์ชัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
584 นางสาวชยานุช จันทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
585 นางสาววิยะดา จันทร์นวล ครูธุรการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
586 นางฉวีวรรณ ชมป้อม ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
587 นางสาวสายฝน ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
588 นางสาวสายฝน ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
589 นางวงเดือน ทองดี ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
590 นายวินัย นาคแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแร คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
591 นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง ฯ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
592 นางชุรีพร ร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
593 นางรวงทอง เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
594 นางถาวร สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
595 นางสาวพัชรี มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
596 นางสาววารุทัย ทาหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
597 นางสาวผกากานต์ บุญยอม ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
598 นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ทัด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
599 นางสาวพฤกษา แก้วดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
600 นายอาชานัย จิตรดี ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
601 นางสาวพยอม ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
602 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
603 นางสาวเจรจา คำภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
604 นางรัชนี ธรรมเม ครู โรงเรียนบ้านสนวน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
605 นางสาวศิริญญา สิทธิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปูน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
606 นายพงษ์ปกรณ์ หวังทรัพย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยปูน คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
607 นางสาวนิดา ราชรักษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
608 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
609 นางสุเพียร อุราฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
610 นางประนอม นุกูล ครู โรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
611 นายชาญณรงค์ ควรดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
612 นางสาวจิราภรณ์ ทนทอง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
613 นางสาวสุลิยง ลักขษร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
614 นายอาชานัย จิตรดี ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
615 นางอำไพ ศรีกาลบุตร ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
616 นางสาวนลินี ชัยงาม ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
617 นางสาวลักขณา ชาญเชี่ยว ครูธุรการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
618 นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
619 นางละออง เนาวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการลงทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
620 นายประยูร แก้วมารยา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
621 นายประกิจ เสาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
622 นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
623 นายประดิษฐ์ ทองเต็ม ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
624 นายยุทธนา ยอดคำตัน ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
625 นายสมยงค์ สมบัติวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
626 นายอุดม เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
627 นายสมยศ ทองเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
628 นายทวีป อยู่คง ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
629 นายสันติ ตัวสะอาด ครูจ้าง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
630 นายประสิทธิ์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
631 อพปร.บ้านสังขะ อพปร.บ้านสังขะ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
632 อพปร.บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) โรงเรียนไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
633 นายพ็อง นันทา ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
634 นายอำไพ สวยรูป นักการภารโรง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.แลางงอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
635 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
636 นายเสาร์ หาสุข อพป โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
637 นายสวัสดิ์ เพ่งพิศ อพป โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
638 นายวรยุทธ แดนงูเหลือม อพป โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
639 นายปรีชา ดาศรี ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
640 นายสุธี คิดไว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
641 นายไตรภพ ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
642 นายจำนง จำปาทิพย์ อปพร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
643 นายธำรง ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
644 นายโอภาส เครือมั่น ครูธุรการ โรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
645 นายวชิรา พาเจริญ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตาพราม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
646 นายประชา พาวัฒน์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
647 นายวัฒนะ เติมมี ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
648 นายวีระศักดิ์ จันทริย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
649 นายเพิ่มพูน ผ่องศรี ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
650 นายสายยันต์ หอมหวน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
651 นายวิทยา วันดี ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
652 นายทิวา มะณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
653 นายทวีวงค์ เหล่าหว้าน ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
654 นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
655 นายไพรัตน์ ศรีโสภา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
656 นายผ่าน พลศรี ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
657 นายสมเกียรติ ช่วยชู ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
658 นายประวิทย์ อินทรนุช ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
659 นายเลิศณรงค์ วิชาชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
660 นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
661 นายศิระกร พลภูเมือง ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
662 นายอนุวัฒน์ ปัดทา ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
663 นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
664 นายสมชาย ชาญวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
665 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
666 นายบุญมี สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
667 นายสุวิทย์ สุขบท ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
668 นายพร้อม หุ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
669 นายสมยศ บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
670 นายบรรพต หาญบาง ครูโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
671 นายเจษฎา สิ้นภัย ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
672 นายพัฒนา ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
673 นายอุดม สมสิทธิ์ ช่างไม้ ระดับ ช ๔ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
674 นายชำนิ จากรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
675 นายพัฒนา แววเพชร ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
676 นายกีรติ ดำนาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
677 นายสยาม เลื่อมใสย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
678 นายศตวรรษ ภาวิสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโณงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
679 นายชอบ กิมาวะหา ครูโรงเรียนสหมิตรวิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
680 นายดิเรก ชื่อเพราะ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
681 นายทวี ยิ่งดี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
682 นายพิเชษฐ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
683 นายอาทิตย์ แสนเสนา ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
684 นายอาทิตย์ แสนเสนา ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
685 นายธีรภัทร นันทิโค ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
686 นายนำ อินทร์ทัด ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
687 นายประดิษฐ์ ชื่นบาน ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
688 นายวรวุฒิ มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
689 นายประวัติ ชนะไพร ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
690 นายสุภัทร วงษาสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
691 นายบุญตา ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
692 นายวุฒิกรณ์ ดวงนิล ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
693 นายยุทธนา ยอดคำตัน ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
694 นายสมยงค์ สมบัติวงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
695 นายนิยม สอนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
696 นายอภิลักษณ์ โสภา ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
697 นายฐาปนพงษ์ แก้วงาม ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
698 นายไพฑูรย์ บุดดาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านจบก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
699 นายสรสิทธิ์ แสนแดง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
700 นายอภิเชษฐ แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านโนนสบาย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
701 นายเฉลิม หาดทราย อปพร.บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
702 นายชัย พรหมทอง อปพร.บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
703 นายวิรัตน์ มะลิวัลย์ อปพร.บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
704 เด็กชายภานุเกียรติ แสงคง นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
705 เด็กชายนันทวัฒน์ เการัมย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
706 เด็กชายกิติศักดิ์ อ่อนทวี นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
707 เด็กชายชาคริต งัดโคกกรวด นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
708 เด็กชายปกรณ์ บุญล้อม นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
709 เด็กชายเจษฎา ยีรัมย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
710 เด็กชายสุกฤษฏิ์ เดชฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
711 เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสงศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
712 เด็กชายกิติธัช บัวศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
713 เด็กชายพงศ์ศิริ สาแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
714 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการการเงิน
715 นายจันทร์แก้ว นฤสาร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการการเงิน
716 นางมะลิวรรณ์ บุตรดีขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการการเงิน
717 นางมานิตย์ ขำอเนก ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการการเงิน
718 นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการการเงิน
719 นายอุดม เกษมสุข ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการการเงิน
720 นางบังอร แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการการเงิน
721 นางสมร สุขแสวง ครูโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการการเงิน
722 นางสาวสุทธาสินี รัตนิล ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการการเงิน
723 นายชัชวาล สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการการเงิน
724 นางจริยา ทาหาญ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการการเงิน
725 นายวิจารณ์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการการเงิน
726 นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการการเงิน
727 นายสุพล ภาชื่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการการเงิน
728 นายบุญศรี แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการการเงิน
729 นางประสพ เสนาไชย ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการการเงิน
730 นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการการเงิน
731 นางเกสรา ผลแม่น ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการการเงิน
732 นางอุดม ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการการเงิน
733 นางชุติกาญจน์ เกษมสุข ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการการเงิน
734 นางทัศนีย์ แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการการเงิน
735 นางสาวพเยาว์ ยิ่งยงยุทธ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการการเงิน
736 นางคนิตถา บุญรับ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการการเงิน
737 นางสำเนียง นันทา ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการการเงิน
738 นางสำเนียง ศรีระอุดม ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการการเงิน
739 นางสาวกนกกาญจน์ อดกล้า ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการการเงิน
740 นางนันทินี กงแก้ว ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน
741 นางจงจิต ทับทิมสำโรง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการการเงิน
742 นางสาวนิรมล สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการการเงิน
743 นางจำนงค์ ชุมพล ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการการเงิน
744 นางสาวบัวลิน นิลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการการเงิน
745 นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุข ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการการเงิน
746 นายทองพูน สัจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง คณะกรรมการการเงิน
747 นายฐานิฏฐ์ ศิลางาม ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ คณะกรรมการการเงิน
748 นางหทัยภัทร โสภาวนัส ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการการเงิน
749 นายประเทือง บุตรโสม ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการการเงิน
750 นายขุนชิต ละราคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิล คณะกรรมการการเงิน
751 นางสาวสุกัญญา มีล่อง ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการการเงิน
752 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการการเงิน
753 นายชู จุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการการเงิน
754 นายประสบ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการการเงิน
755 นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการการเงิน
756 นายสุกร์ ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการการเงิน
757 นายพัฒนา แววเพชร ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการการเงิน
758 นางคำภา หว่างจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการการเงิน
759 นางประภัสสร ศรรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการการเงิน
760 นางมนันท์ญา ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการการเงิน
761 นางมนันท์ญา ทิพรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการการเงิน
762 นายชาลี กงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการการเงิน
763 นายมิตรภาพ บุญพร้อม ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการการเงิน
764 นางถาวร สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการการเงิน
765 นางจีระภา มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการการเงิน
766 นางดวงดาว กล้าเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการการเงิน
767 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการการเงิน
768 นางจิรัชญา เกษรบัว ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการการเงิน
769 นายประยูร ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิม คณะกรรมการการเงิน
770 นางอมรรัตน์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการการเงิน
771 นางรุจิรา เชื้อลี ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการการเงิน
772 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการการเงิน
773 นายนพนิช สุขหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการการเงิน
774 นางสาวธิดารัตน์ เต็งตระกูล ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการการเงิน
775 นางเยาวพร คำฝอย ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการการเงิน
776 นายเดโชพล ชลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
777 นายประกอบ หาสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
778 นายสุชาติ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านกะดาด คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
779 นายพนม รัสมิงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกโอสภ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
780 นายประกิจ พึ่งตน ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
781 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
782 นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านขนาญมอญ คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
783 นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน
784 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผอ.โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
785 นายวีระพงค์ สงค์พิมพ์ รอง.ผอ.โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
786 นายเสงี่ยม จันทร์พลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
787 นางสาวสายฝน ขำสกุล ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
788 นางพูนสุข ฤกษ์ศรี ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
789 นางสมฤทัย มงคล ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
790 นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ครูโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
791 นางละม้าย อินทรนุช ครูโรงเรียนบ้านโพนชาย คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
792 นางยุภาณี นพเก้า ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
793 นางวิเลขา อรรถวรวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
794 นางจำเนียร ภูละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
795 นายธนทัต นามวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
796 นางอริชญา เสนปัญญา ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
797 นายภัควัฒน์ ผลแม่น ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
798 นางสาวสุวรรณา ที่ดี ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
799 นายจักรพงษ์ คงสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
800 นายภิสรร สุทธิดี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
801 นายบุญศรี แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
802 นางสาวรุ่งฤดี สิทธิศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
803 นางนารีรัตน์ ดวงชื่น ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
804 นางสุภาพิศ สนุกแสน ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
805 นางสาวพัลลภา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
806 นายโอภาส เครือมั่น ครูธุรการ โรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
807 นายสุวัฒน์ สำเริง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
808 นางสาวลักษมี เอี่ยมสะอาด ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
809 นางสาวศรัณย์ธร จันทร์สาร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
810 นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
811 นางสาวลัดดา ลำดวนรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
812 นายศิวกร เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
813 นางสาวดวงใจ คำทา ครูโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
814 นางศศิวรรณ จันทยุง ครูโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
815 นางวรรณา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
816 นางฐาชุดา โฆษิตเดชารัชช์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
817 นางกฤตพร เจริญ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
818 นายวิโชค พิศเพ็ง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
819 นางพจนา กงแก้ว ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
820 นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
821 นางขวัญตา พิศเพ็ง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
822 นางสาวทิพย์วจี แป้นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
823 นางสาวศุภิชฌาย์ อำพันธ์ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
824 นางอรทัย ไชยลาภ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
825 นางบังอร สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
826 นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุข ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
827 นางสังเวียน ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
828 นางสาวจุฑารัตน์ ประไวย์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
829 นางสาวยุพดี ปะวันเฌย์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
830 นางสาวยุพยง งามล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
831 นางศรีภูมิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
832 นางสาวฐรดา ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
833 นางจุรีย์ ตระกูลดี ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
834 นางสาวณัฏฐวี ยิ่งยง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
835 นางสาวสุภัสรา ยิงคง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
836 นางสาววชิรกาญจน์ พิมหา ครูโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
837 นางสาวนิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
838 นางอรวรรณ จันทร์แท่น ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
839 นางกรรณิการ์ จันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
840 นางสาวกัลย์ปภาภัทร์ เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
841 นางกฤติมา ฤทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านสะกาด คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
842 นายทิศ ซ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
843 นายกิจติ ท่าทอง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
844 นางสาวณัฐกานต์ เสาวคนธ์ ครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
845 นายนครชัย พาลึก ครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
846 นางกัญระญา ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
847 นางปราณี หวังอยู่ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
848 นางประภัสสร ศรรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
849 นางสาวกรรณิการ์ บุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
850 นางสาววิยะดา จันทร์นวล ครูธุรการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
851 นางพุทธชาติ ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
852 นางพุทธชาติ ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
853 นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
854 นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
855 นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
856 นายชาลี กงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
857 ว่าที่ พ.ต.อนุศิษฎ์ เอกยีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
858 นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ทัด ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
859 นางสาวคณาวรรณ์ จงหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
860 นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
861 นางชุรีพร ร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
862 นางสาวพฤกษา แก้วดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
863 นายอาชานัย จิตรดี ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
864 นางวรนุช เกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านตาคง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
865 นางสาวประภาพันธ์ ทัศบุตร ครู โรงเรียนบ้านกะปู คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
866 นางกชพรรณ บุษบง ครู โรงเรียนบ้านจตุคามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
867 นายบุญตา ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
868 นายศิวดล อินทรนุช ครู ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
869 นายอุเทน สมาคม ครู ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
870 นายประเสริฐ ลุนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
871 นางขนิษฐา ลุนพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
872 นางสุรัสวดี ประดับประดา ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
873 นายไพรนรินทร์ ดีด่านค้อ ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
874 นายอุทัย รัตนธิวัฒ ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
875 นางสาวอารยา นิธิธรรมธาดา ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
876 นางสาวสุวรรณา ที่ดี ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
877 นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
878 นางพูนทรัพย์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
879 นางจิตพิสุทธิ์ อินทร์แก้ว จงสุข ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการฝ่ายสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผล
880 นางเบญจพร โสปันหริ ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข กรรมการตัดสินการแข่งขัน
881 นายเดโชพล ชลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด กรรมการตัดสินการแข่งขัน
882 นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
883 นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
884 นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
885 นายพนม รัสมิงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
886 นายประกิจ พึ่งตน ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
887 นายประกอบ หาสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการตัดสินการแข่งขัน
888 นายสุรชาติ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านกะดาด กรรมการตัดสินการแข่งขัน
889 นายแสวง เหมหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะแร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
890 นายปราโมทย์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
891 นางจีระพันธิ์ บัวกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขัน
892 นางจิระพันธ์ บัวกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขัน
893 นายยุทธนา แม่นผล ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล คณะกรรมการอำนวยการ
894 นายฉลอง เติมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
895 นายสมนึก พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
896 นายพงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอก คณะกรรมการอำนวยการ
897 นายประสาร มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอกตรา คณะกรรมการอำนวยการ
898 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
899 นายจันทร์แก้ว นฤสาร ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
900 นางบัวเนตร พลศรี ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
901 นางสาวสารภี ยอดอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
902 นายประยูร แก้วมารยา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
903 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
904 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
905 นายยงยุทธ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง คณะกรรมการอำนวยการ
906 นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
907 นายพรชัย มะลิทองไพศาล ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
908 นายจรัล บุตรมิมุสา ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก คณะกรรมการอำนวยการ
909 นายอุดม เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ
910 นายเสงี่ยม จันทร์พลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการอำนวยการ
911 นายสมยศ ทองเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
912 นายสมยศ ทองเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
913 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผอ.โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
914 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
915 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
916 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
917 นางฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
918 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
919 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
920 นายกระวี สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโดง คณะกรรมการอำนวยการ
921 นายประสิทธิ์ จันทรส ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ
922 นางสายบัว ฉิมพินิจ ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
923 นางพรรณิภา มีนิสสัย ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ
924 นางจริยา ทาหาญ ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ
925 นายจีระศักดิ์ สุขแสวง ครูโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
926 นางสุภาภรณ์ ฉันทกุล ครูโรงเรียนบ้านสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ
927 นางจำเนียร ภูละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
928 นายธงชัย นุราฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
929 นายวรวุฒิ มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
930 นางอัจฉรา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
931 นางจีระภา มุลทา ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
932 นายประวัติ ชนะไพร ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
933 นางสาวพยอม ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง คณะกรรมการอำนวยการ
934 นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอำนวยการ
935 นายสุมิตร ประสานรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
936 นายนพพล พลอาสา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
937 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
938 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอำนวยการ
939 นางยุพา จันทร์พลี ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอำนวยการ
940 นายสุพล อนันมา ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอำนวยการ
941 นายประทัด เสาสูง ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล คณะกรรมการอำนวยการ
942 นายฉลอง เติมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
943 นายธำรง ยอดทอง ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
944 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
945 นางธนานันต์ ดียิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
946 นางพาสุข สถาปิตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
947 นายอุทัย ศรีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านชำเบง คณะกรรมการอำนวยการ
948 นางสุภาพิศ สนุกแสน ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
949 นางสาลิน อุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านตาพราม คณะกรรมการอำนวยการ
950 นางอาทิตย์ พิศโฉม ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
951 นางสุวชัญ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล คณะกรรมการอำนวยการ
952 นางละมิน กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
953 นางสาวภาวิไล แป้งหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านสนบ คณะกรรมการอำนวยการ
954 นายบุญศรี แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
955 นางพิรุณ อรัญรุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
956 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
957 นางเพ็ญแข แรงหาญ ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
958 นางรัชนีพร แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
959 นางเกสรา ผลแม่น ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
960 นางนานีรัตน์ ดวงชื่น ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
961 นางประสพ เสนาไชย ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
962 นายภิสรร สุทธิดี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
963 นายประเทือง หงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
964 นางสาวบัวลิน ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด คณะกรรมการอำนวยการ
965 นายสงวน ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
966 นายวิชากร หนองพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
967 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
968 นางสุธาร จันทริย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
969 นางสุรีย์ฉาย ศาลางาม ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
970 นางดาเรศ ผ่องศรี ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
971 นางสาวพเยาว์ ยิ่งยงยุทธ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
972 นางสาวอำนวย ไกรเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
973 นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
974 นางสำเนียง นันทา ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
975 นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
976 นายไพบูลย์ แก้วใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
977 นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาด คณะกรรมการอำนวยการ
978 นายศุภกร เขียวสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน คณะกรรมการอำนวยการ
979 นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
980 นายศิวกร เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
981 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
982 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
983 นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต3 คณะกรรมการอำนวยการ
984 นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
985 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
986 นายยศ สาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
987 นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
988 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
989 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
990 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
991 นางนันทินี กงแก้ว ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
992 นางประเสริฐศรี พรหมสูง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
993 นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
994 นายประยง สันธิ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
995 นายธรรมนูญ บุญงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
996 นายประวิทย์ อินทรนุช ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
997 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
998 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
999 นางสาวนิรมล สิงห์ชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1000 นางอรทัย ไชยลาภ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1001 นางสมใจ พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1002 นางคำยิ่ง อินทรนุช ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1003 นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1004 นายวชิรุธ พลชัย ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
1005 นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1006 นายทองพูน สัจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง คณะกรรมการอำนวยการ
1007 นายคำเสน สีน้ำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการอำนวยการ
1008 นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการอำนวยการ
1009 นางมณี สัจจา ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ คณะกรรมการอำนวยการ
1010 นายวุฒิชัย เสริมศรี ครูโรงเรียนบ้านคูขาด คณะกรรมการอำนวยการ
1011 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1012 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1013 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1014 นายสุมนตรี จุงเลียก ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1015 นายสุมนตรี จุงเลียก ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1016 นางจุรีย์ ตระกูลดี ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1017 นางธนาวรรณ มีภูงา ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
1018 นางสาวฐรดา ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการอำนวยการ
1019 นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน คณะกรรมการอำนวยการ
1020 นางศรีภูมิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการอำนวยการ
1021 นางศรีภูมิ เทียนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตราด คณะกรรมการอำนวยการ
1022 นายทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอำนวยการ
1023 นายวินัย ดาสั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโมม คณะกรรมการอำนวยการ
1024 นายสุเทพ เกิดสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาด คณะกรรมการอำนวยการ
1025 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
1026 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลัก คณะกรรมการอำนวยการ
1027 นายขุนชิต ละราคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิล คณะกรรมการอำนวยการ
1028 นายอดิศร พิชญอัครกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ
1029 นายสุภาพ เสาะพบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสบาย คณะกรรมการอำนวยการ
1030 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
1031 นางกัลยา สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนน คณะกรรมการอำนวยการ
1032 นางสาวศาธิรัตน์ รัชยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
1033 นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1034 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1035 นายถนอม สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอำนวยการ
1036 นายบุญมี สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คณะกรรมการอำนวยการ
1037 นายชู จุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1038 นายทิศ ซ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
1039 นายณัฐกร เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ คณะกรรมการอำนวยการ
1040 นายสุริยา ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
1041 นายสมยศ บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการอำนวยการ
1042 นางวาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1043 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1044 นางสมจิตร แก้วคำแสน ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1045 นางวิไล บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1046 นางกัญระญา ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1047 นางอรอุมา ป้องหมู่ ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1048 นางกนิฏฐา บุญร่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
1049 นายประทีป คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1050 นายเกรียงศักดิ์ วงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1051 นางนิลุบล บุตรโสม ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1052 นางศศิธร คงวัน ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1053 นางรัชนีวรรณ เรือนพรม ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1054 นายพัฒนา แววเพชร ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1055 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1056 นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1057 นางจำเนียร เห็นงาม ครูโรงเรียนบ้านตรวจ คณะกรรมการอำนวยการ
1058 นายพุฒิพงษ์ เพียรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรัส คณะกรรมการอำนวยการ
1059 นายชาลี กงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอำนวยการ
1060 นายนภปภน กฤติยาวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ คณะกรรมการอำนวยการ
1061 นายวินัย นาคแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแร คณะกรรมการอำนวยการ
1062 นางสาวญาณี สืบสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 คณะกรรมการอำนวยการ
1063 นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
1064 นายประเสริฐ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
1065 ว่าที่ พ.ต.อนุศิษฎ์ เอกยีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน คณะกรรมการอำนวยการ
1066 ร.ต.อ.ประเจน ทำวงศรี ครูใหญ่โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านชำปะโต คณะกรรมการอำนวยการ
1067 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1068 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1069 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1070 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1071 นางชุรีพร ร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านอาโพน คณะกรรมการอำนวยการ
1072 นายอัครินทร์ ฐปนวัฒน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระมาดค้อ คณะกรรมการอำนวยการ
1073 นายสงวน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการอำนวยการ
1074 นายประยูร ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิม คณะกรรมการอำนวยการ
1075 นายนิยม สอนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก คณะกรรมการอำนวยการ
1076 นายประเสริฐ ลุนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภาลูน คณะกรรมการอำนวยการ
1077 นายศิวกร เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
1078 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาท คณะกรรมการอำนวยการ
1079 นายถนัด แสนกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
1080 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1081 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1082 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
1083 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสน คณะกรรมการอำนวยการ
1084 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1085 นายนพนิช สุขหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1086 นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย คณะกรรมการอำนวยการ
1087 นายพรพรหม ภูนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการอำนวยการ
1088 นายสุบิน บุญล้อม ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
1089 นางอัญชลี โสพิลา ครูโรงเรียนบ้านสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
1090 นายสุธี ตาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการอำนวยการ
1091 นายประสิทธิ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการอำนวยการ
1092 นายฐานิฏฐ์ ศิลางาม ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ คณะกรรมการอำนวยการ
1093 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1094 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1095 นางคัทลียา ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
1096 นายบุญมี มุกดา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการอำนวยการ
1097 นายธงสยาม พลหล้า ครูโรงเรียนบ้านละมงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
1098 นายโชคชัย สาลิวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
1099 นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโนน คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.surin3.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]