สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 36 10 4 3 50
2 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 26 7 6 1 39
3 เจริญราษฎร์วิทยา 22 11 6 1 39
4 บ้านขนาดมอญ 22 5 2 2 29
5 บ้านโจรก 21 4 8 1 33
6 บ้านโชคนาสาม 20 10 7 3 37
7 บ้านพระแก้ว 20 9 2 0 31
8 บ้านโคกตะเคียน 20 4 0 1 24
9 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 19 10 4 4 33
10 บ้านเลิศอรุณ 18 9 3 2 30
11 บ้านฉลีกหนองมะแซว 18 5 1 1 24
12 บ้านสระทอง 18 1 1 0 20
13 บ้านโคกกลาง 17 8 7 3 32
14 บ้านระมาดค้อ 17 6 2 0 25
15 บ้านหนองหรี่ 16 11 3 5 30
16 บ้านตาแตรวทัพดัด 16 11 1 1 28
17 บ้านตะโนน 15 9 0 4 24
18 บ้านรุน 15 7 2 3 24
19 วิทยาราษฎร์นุกูล 15 6 6 1 27
20 บ้านโคกไทร 15 3 1 0 19
21 บ้านมะเมียง 14 7 4 2 25
22 บ้านด่าน 14 6 5 3 25
23 บ้านอาโพน 14 5 4 3 23
24 บ้านโคกสะอาด 13 2 2 0 17
25 วันเจริญสามัคคี 12 11 8 6 31
26 บ้านคลอง 12 7 0 3 19
27 บ้านเถกิง 12 4 6 1 22
28 บ้านอำปึล 12 4 3 0 19
29 บ้านหนองโจงโลง 12 1 4 0 17
30 บ้านศาลาสามัคคี 12 1 0 1 13
31 บ้านสะแร 11 9 1 2 21
32 ราษฎร์พัฒนา 11 5 1 1 17
33 บ้านแนงมุด 11 3 4 1 18
34 บ้านเสกกอง 11 3 2 0 16
35 บ้านอุโลก 11 0 0 0 11
36 บ้านสระแก้ว 10 10 8 4 28
37 บ้านสวายซอ 10 7 1 1 18
38 บ้านหนองหว้า 10 6 3 2 19
39 บ้านกำไสจาน 10 5 2 0 17
40 บ้านโตงน้อย 10 5 0 1 15
41 บ้านกระสัง 10 2 0 1 12
42 บ้านโนนสบาย 9 5 0 0 14
43 บ้านหนองปรือ 9 4 1 5 14
44 บ้านลำหาด 9 4 1 1 14
45 บ้านสน 9 3 6 2 18
46 ประชาสามัคคี 9 3 1 2 13
47 บ้านแสนกาง 9 2 1 2 12
48 บ้านกะปู 9 2 1 0 12
49 บ้านตรวจ 9 2 0 2 11
50 บ้านตาวร 9 1 0 1 10
51 บ้านตาโมม 8 11 4 2 23
52 บ้านตาเมียง 8 8 6 1 22
53 บ้านวังปลัด 8 8 1 3 17
54 บ้านตาพราม 8 7 9 5 24
55 บ้านศรีนวล 8 5 0 0 13
56 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 8 4 4 0 16
57 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 8 4 3 1 15
58 นิคมสร้างตนเองปราสาท 8 4 2 2 14
59 บ้านโนนสวรรค์ 8 4 1 3 13
60 บ้านขอนแตก 8 3 2 1 13
61 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 8 3 0 1 11
62 สหราษฎร์วิทยา 8 3 0 0 11
63 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 8 2 0 3 10
64 บ้านหนองคันนา 7 5 4 0 16
65 บ้านเกษตรถาวร 7 4 2 2 13
66 บ้านโคกทม 7 2 4 3 13
67 บ้านโพธิ์กอง 7 2 4 1 13
68 เทศบาลสังขะ 7 2 0 0 9
69 บ้านหลัก 7 1 2 1 10
70 บ้านโคกจำเริญ 7 1 1 1 9
71 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 7 0 3 1 10
72 บ้านทำนบ 7 0 1 0 8
73 บ้านตะเคียน 6 7 6 4 19
74 บ้านกูน 6 6 3 4 15
75 บ้านกะดาด 6 6 3 0 15
76 บ้านตาเสาะ 6 6 2 2 14
77 บ้านจรัส 6 5 1 0 12
78 บ้านเสรียง 6 3 2 0 11
79 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 6 2 2 0 10
80 บ้านกาบกระบือ 6 2 1 2 9
81 บ้านโคกรัมย์ 6 2 1 1 9
82 บ้านกล้วย 6 2 0 0 8
83 บ้านโสน 6 1 2 1 9
84 บ้านจรูกแขวะ 6 1 2 0 9
85 บ้านรันเดง 6 1 1 1 8
86 บ้านโดง 6 1 1 0 8
87 บ้านบัวเชด 6 1 1 0 8
88 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 6 0 2 0 8
89 รัฐประชาสามัคคี 6 0 0 2 6
90 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 0 0 0 6
91 บ้านสังขะ 6 0 0 0 6
92 บ้านปวงตึก 6 0 0 0 6
93 อมรินทราวารี 5 5 2 4 12
94 บ้านเกาะตรวจ 5 5 0 0 10
95 พระจันทร์ศรีสุข 5 4 0 0 9
96 บ้านสวาย 5 3 1 2 9
97 บ้านละเอาะ 5 3 1 0 9
98 กลาโหมราชเสนา2 5 3 0 0 8
99 บ้านหนองเหล็ก 5 2 2 0 9
100 ไพลอำนวยวิทย์ 5 2 0 0 7
101 ศรีณรงค์วิทยาคาร 5 1 1 1 7
102 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 5 1 0 1 6
103 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 1 0 0 6
104 บ้านกุง 5 1 0 0 6
105 ดมวิทยาคาร 5 0 3 1 8
106 หนองโสนวิทยา 5 0 1 0 6
107 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
108 บ้านสะเดา 4 9 3 3 16
109 บ้านตานี 4 6 0 0 10
110 บ้านละมงค์ 4 4 3 2 11
111 บ้านสนบ 4 3 1 0 8
112 ปราสาท 4 3 1 0 8
113 บ้านชำเบง 4 3 1 0 8
114 บ้านแดง 4 3 0 2 7
115 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 4 3 0 2 7
116 บ้านพนมดิน 4 3 0 1 7
117 บ้านศรีสวาย 4 2 3 0 9
118 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 4 2 0 1 6
119 บ้านตาลวก 4 1 5 0 10
120 บ้านสะกาด 4 1 3 1 8
121 บ้านตะคร้อ 4 1 1 3 6
122 บ้านสีโค 4 1 0 0 5
123 บ้านโนนสังข์ 4 1 0 0 5
124 เพียงหลวง ๘ 4 1 0 0 5
125 บ้านสองสะโกม 4 0 3 2 7
126 บ้านสำโรง 4 0 1 0 5
127 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 0 1 0 5
128 บ้านน้อย 4 0 1 0 5
129 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 4 0 0 1 4
130 บ้านหนองแวง 3 7 0 0 10
131 บ้านจารย์ 3 6 1 1 10
132 บ้านเจ้าคุณ 3 4 1 3 8
133 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 3 3 5 1 11
134 บ้านลังโกม 3 3 2 0 8
135 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 3 3 2 0 8
136 รัฐราษฎร์พัฒนา 3 3 1 1 7
137 บ้านสวาท 3 3 0 3 6
138 บ้านบักจรัง 3 2 1 1 6
139 บ้านปราสาทเบง 3 2 1 1 6
140 บ้านณรงค์ 3 2 0 0 5
141 บ้านปลัด 3 1 1 1 5
142 บ้านหนองโยโคกปืด 3 1 1 0 5
143 บ้านอำปึลกง 3 1 1 0 5
144 สหมิตรวิทยา 3 1 1 0 5
145 จตุคามวิทยา 3 1 0 1 4
146 เรืองเจริญพัฒนา 3 1 0 0 4
147 เจริญสุข 3 1 0 0 4
148 จบก(ปราสาท) 3 1 0 0 4
149 บ้านร่มเย็น 3 1 0 0 4
150 บ้านเกาะแจนแวน 3 0 1 0 4
151 บ้านไทยเดิม 3 0 1 0 4
152 บ้านถนน 3 0 1 0 4
153 บ้านศาลา 3 0 0 1 3
154 บ้านพรหมสะอาด 3 0 0 0 3
155 บ้านคูขาด 3 0 0 0 3
156 บ้านละลมระไซ 2 5 1 0 8
157 บ้านลันแต้ 2 3 1 1 6
158 บ้านนา 2 2 1 1 5
159 บ้านหนองขี้เหล็ก 2 2 0 2 4
160 บ้านโคกกรม 2 2 0 2 4
161 บ้านนาครอง 2 2 0 1 4
162 ไพลศึกษาคาร 2 2 0 1 4
163 บ้านเตาแดก 2 2 0 0 4
164 บ้านตาวัง 2 2 0 0 4
165 บ้านไทร 2 2 0 0 4
166 บ้านจีกแดก 2 1 3 1 6
167 บ้านไทยสันติสุข 2 1 2 0 5
168 บ้านจารย์(กาบเชิง) 2 1 2 0 5
169 บ้านสำเภาลูน 2 1 1 0 4
170 บ้านหนองจูบ 2 1 1 0 4
171 บ้านเชื้อเพลิง 2 1 1 0 4
172 บ้านทัพทัน 2 1 0 1 3
173 บ้านปราสาท 2 1 0 0 3
174 บ้านสมุด 2 0 2 0 4
175 หวลถวิลวิทยา 2 0 1 0 3
176 บ้านตอกตรา 2 0 1 0 3
177 บ้านอังกอล 2 0 1 0 3
178 บ้านจบก (บัวเชด) 2 0 0 0 2
179 บ้านพะเนาว์ 2 0 0 0 2
180 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 0 0 0 2
181 บ้านสกล 2 0 0 0 2
182 บ้านห้วยสิงห์ 2 0 0 0 2
183 บ้านโพนชาย 2 0 0 0 2
184 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 5 2 0 8
185 บ้านคูตัน 1 4 0 2 5
186 บ้านคะนา 1 4 0 0 5
187 บ้านจังเอิล 1 3 2 0 6
188 บ้านมหาชัย 1 3 0 0 4
189 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 3 0 0 4
190 บ้านโพนทอง 1 2 3 0 6
191 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 2 2 0 5
192 บ้านถนนชัย 1 2 1 1 4
193 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 2 0 1 3
194 บ้านบักดอก 1 2 0 0 3
195 บ้านสนวน 1 2 0 0 3
196 บ้านศรีมงคล 1 2 0 0 3
197 บ้านก็วล 1 2 0 0 3
198 บ้านบุอันโนง 1 2 0 0 3
199 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 2 0 0 3
200 บ้านโนนเจริญ 1 2 0 0 3
201 บ้านตาเบา 1 1 0 1 2
202 บ้านกู่ 1 1 0 1 2
203 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 1 0 0 2
204 บ้านกระวัน 1 1 0 0 2
205 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 1 0 0 2
206 บ้านตายัวะ 1 0 2 1 3
207 บ้านพนม 1 0 2 0 3
208 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 0 1 1 2
209 บ้านโคกโบสถ์ 1 0 1 0 2
210 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 1 0 2
211 มหาราช 4 1 0 0 1 1
212 บ้านห้วยปูน 1 0 0 0 1
213 บ้านโชค(ปราสาท) 1 0 0 0 1
214 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 0 0 0 1
215 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 1 0 0 0 1
216 บ้านราวนคร 1 0 0 0 1
217 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 1 0 0 0 1
218 เกษตรอีสานสามัคคี 0 4 0 0 4
219 บ้านสะพานหัน 0 3 1 2 4
220 บ้านตาคง 0 2 1 0 3
221 บ้านอาวอก 0 2 1 0 3
222 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 2 1 0 3
223 บ้านลำดวนพัฒนา 0 1 1 1 2
224 บ้านตราด 0 1 1 0 2
225 บ้านโคกสมอง 0 1 1 0 2
226 บ้านโพธิ์ 0 1 0 0 1
227 บ้านลำพุก 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองยาว 0 1 0 0 1
229 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 0 1
230 บ้านโอทะลัน 0 0 2 0 2
231 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 1 1 1
232 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1
233 บ้านโคลด 0 0 1 1 1
234 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 1 0 1
235 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
236 บ้านโชค 0 0 0 0 0
รวม 1,327 630 326 197 2,480