สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 13 8 6 27 36 10 4 3 50
2 เจริญราษฎร์วิทยา 7 5 2 14 22 11 6 1 39
3 บ้านตรวจ 6 3 0 9 9 2 0 2 11
4 บ้านหนองโจงโลง 6 2 1 9 12 1 4 0 17
5 บ้านฉลีกหนองมะแซว 5 7 2 14 18 5 1 1 24
6 บ้านพระแก้ว 5 5 5 15 20 9 2 0 31
7 บ้านตะโนน 5 3 3 11 15 9 0 4 24
8 บ้านแนงมุด 5 2 1 8 11 3 4 1 18
9 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 5 2 0 7 8 4 3 1 15
10 บ้านศาลาสามัคคี 4 5 2 11 12 1 0 1 13
11 บ้านอำปึล 4 5 0 9 12 4 3 0 19
12 บ้านโจรก 4 3 6 13 21 4 8 1 33
13 บ้านโคกสะอาด 4 1 1 6 13 2 2 0 17
14 บ้านขนาดมอญ 3 1 3 7 22 5 2 2 29
15 บ้านโชคนาสาม 3 1 3 7 20 10 7 3 37
16 บ้านโคกกลาง 3 1 1 5 17 8 7 3 32
17 บ้านโตงน้อย 3 0 2 5 10 5 0 1 15
18 บ้านสระแก้ว 3 0 1 4 10 10 8 4 28
19 บ้านโคกตะเคียน 2 7 2 11 20 4 0 1 24
20 บ้านเสกกอง 2 5 1 8 11 3 2 0 16
21 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 4 4 10 15 6 6 1 27
22 บ้านหนองหรี่ 2 4 1 7 16 11 3 5 30
23 บ้านโคกไทร 2 4 1 7 15 3 1 0 19
24 บ้านเถกิง 2 3 3 8 12 4 6 1 22
25 บ้านสระทอง 2 2 3 7 18 1 1 0 20
26 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 2 2 6 16 11 1 1 28
27 บ้านรุน 2 2 2 6 15 7 2 3 24
28 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 2 2 6 8 2 0 3 10
29 บ้านอาโพน 2 2 0 4 14 5 4 3 23
30 บ้านหนองคันนา 2 2 0 4 7 5 4 0 16
31 บ้านแดง 2 2 0 4 4 3 0 2 7
32 บ้านกระสัง 2 1 2 5 10 2 0 1 12
33 บ้านกะปู 2 1 2 5 9 2 1 0 12
34 บ้านตาโมม 2 1 0 3 8 11 4 2 23
35 สหราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 8 3 0 0 11
36 บ้านโสน 2 1 0 3 6 1 2 1 9
37 หนองโสนวิทยา 2 1 0 3 5 0 1 0 6
38 บ้านระมาดค้อ 2 0 2 4 17 6 2 0 25
39 บ้านกล้วย 2 0 2 4 6 2 0 0 8
40 บ้านตาเมียง 2 0 1 3 8 8 6 1 22
41 บ้านศรีนวล 2 0 1 3 8 5 0 0 13
42 บ้านโคกจำเริญ 2 0 1 3 7 1 1 1 9
43 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 5 1 0 1 6
44 บ้านกะดาด 2 0 0 2 6 6 3 0 15
45 บ้านตาเสาะ 2 0 0 2 6 6 2 2 14
46 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
47 บ้านสนบ 2 0 0 2 4 3 1 0 8
48 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 0 2 3 0 1 0 4
49 บ้านสำเภาลูน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
50 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1 6 2 9 19 10 4 4 33
51 บ้านเลิศอรุณ 1 5 1 7 18 9 3 2 30
52 บ้านด่าน 1 3 1 5 14 6 5 3 25
53 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 3 0 4 6 0 0 0 6
54 วันเจริญสามัคคี 1 2 2 5 12 11 8 6 31
55 บ้านแสนกาง 1 2 1 4 9 2 1 2 12
56 บ้านหนองปรือ 1 2 0 3 9 4 1 5 14
57 อมรินทราวารี 1 2 0 3 5 5 2 4 12
58 บ้านสีโค 1 2 0 3 4 1 0 0 5
59 บ้านอุโลก 1 1 5 7 11 0 0 0 11
60 บ้านคลอง 1 1 4 6 12 7 0 3 19
61 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 11 5 1 1 17
62 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 1 1 3 8 3 0 1 11
63 บ้านสังขะ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
64 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
65 บ้านกุง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
66 บ้านกูน 1 1 0 2 6 6 3 4 15
67 บ้านสะกาด 1 1 0 2 4 1 3 1 8
68 บ้านโนนสังข์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
69 บ้านสำโรง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
70 บ้านเจ้าคุณ 1 1 0 2 3 4 1 3 8
71 บ้านพรหมสะอาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 เทศบาลสังขะ 1 0 3 4 7 2 0 0 9
73 บ้านตาพราม 1 0 2 3 8 7 9 5 24
74 บ้านโคกรัมย์ 1 0 2 3 6 2 1 1 9
75 พระจันทร์ศรีสุข 1 0 2 3 5 4 0 0 9
76 บ้านหนองโยโคกปืด 1 0 2 3 3 1 1 0 5
77 บ้านโพธิ์กอง 1 0 1 2 7 2 4 1 13
78 บ้านจรูกแขวะ 1 0 1 2 6 1 2 0 9
79 บ้านณรงค์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
80 บ้านคูขาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านเตาแดก 1 0 1 2 2 2 0 0 4
82 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1 0 0 1 6 2 2 0 10
83 บ้านรันเดง 1 0 0 1 6 1 1 1 8
84 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
85 บ้านละมงค์ 1 0 0 1 4 4 3 2 11
86 ปราสาท 1 0 0 1 4 3 1 0 8
87 บ้านตาลวก 1 0 0 1 4 1 5 0 10
88 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
89 บ้านจารย์ 1 0 0 1 3 6 1 1 10
90 บ้านอำปึลกง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
91 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
92 บ้านจบก (บัวเชด) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
94 บ้านบักดอก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
95 บ้านสนวน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
96 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 0 7 5 12 26 7 6 1 39
97 บ้านมะเมียง 0 3 3 6 14 7 4 2 25
98 บ้านหนองหว้า 0 3 2 5 10 6 3 2 19
99 บ้านลำหาด 0 3 0 3 9 4 1 1 14
100 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 0 3 0 3 6 0 2 0 8
101 บ้านสะแร 0 2 2 4 11 9 1 2 21
102 นิคมสร้างตนเองปราสาท 0 2 2 4 8 4 2 2 14
103 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 0 2 1 3 7 0 3 1 10
104 ประชาสามัคคี 0 2 0 2 9 3 1 2 13
105 บ้านขอนแตก 0 2 0 2 8 3 2 1 13
106 บ้านศรีสวาย 0 2 0 2 4 2 3 0 9
107 บ้านวังปลัด 0 1 6 7 8 8 1 3 17
108 บ้านโดง 0 1 3 4 6 1 1 0 8
109 บ้านเกษตรถาวร 0 1 2 3 7 4 2 2 13
110 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 2 3 4 2 0 1 6
111 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 1 2 8 4 1 3 13
112 บ้านบัวเชด 0 1 1 2 6 1 1 0 8
113 บ้านสวาย 0 1 1 2 5 3 1 2 9
114 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 1 1 2 5 1 1 1 7
115 บ้านพนมดิน 0 1 1 2 4 3 0 1 7
116 บ้านไทยเดิม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
117 บ้านตาวร 0 1 0 1 9 1 0 1 10
118 บ้านกาบกระบือ 0 1 0 1 6 2 1 2 9
119 บ้านบักจรัง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
120 บ้านปราสาทเบง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
121 บ้านทัพทัน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
122 บ้านพะเนาว์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านถนนชัย 0 1 0 1 1 2 1 1 4
124 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 บ้านโคกโบสถ์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
126 บ้านกำไสจาน 0 0 3 3 10 5 2 0 17
127 บ้านสน 0 0 2 2 9 3 6 2 18
128 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 0 0 2 2 8 4 4 0 16
129 บ้านเสรียง 0 0 2 2 6 3 2 0 11
130 บ้านสะเดา 0 0 2 2 4 9 3 3 16
131 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 0 0 2 2 3 3 5 1 11
132 บ้านไทยสันติสุข 0 0 2 2 2 1 2 0 5
133 บ้านสวายซอ 0 0 1 1 10 7 1 1 18
134 บ้านโนนสบาย 0 0 1 1 9 5 0 0 14
135 บ้านหลัก 0 0 1 1 7 1 2 1 10
136 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 6 7 6 4 19
137 บ้านจรัส 0 0 1 1 6 5 1 0 12
138 รัฐประชาสามัคคี 0 0 1 1 6 0 0 2 6
139 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1 5 2 2 0 9
140 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 7 0 0 10
141 บ้านลังโกม 0 0 1 1 3 3 2 0 8
142 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
143 เจริญสุข 0 0 1 1 3 1 0 0 4
144 บ้านถนน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
145 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 2 1 2 0 5
146 บ้านคูตัน 0 0 1 1 1 4 0 2 5
147 บ้านมหาชัย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
148 บ้านศรีมงคล 0 0 1 1 1 2 0 0 3
149 บ้านกระวัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
150 บ้านห้วยปูน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านโคกทม 0 0 0 0 7 2 4 3 13
152 บ้านทำนบ 0 0 0 0 7 0 1 0 8
153 บ้านปวงตึก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
154 บ้านเกาะตรวจ 0 0 0 0 5 5 0 0 10
155 บ้านละเอาะ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
156 กลาโหมราชเสนา2 0 0 0 0 5 3 0 0 8
157 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 5 0 3 1 8
158 บ้านตานี 0 0 0 0 4 6 0 0 10
159 บ้านชำเบง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
160 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 4 3 0 2 7
161 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 4 1 1 3 6
162 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
163 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 4 0 3 2 7
164 บ้านน้อย 0 0 0 0 4 0 1 0 5
165 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
166 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 3 3 2 0 8
167 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
168 บ้านสวาท 0 0 0 0 3 3 0 3 6
169 บ้านปลัด 0 0 0 0 3 1 1 1 5
170 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
171 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
172 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
173 บ้านศาลา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
174 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 2 5 1 0 8
175 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
176 บ้านนา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
177 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 2 0 2 4
178 บ้านโคกกรม 0 0 0 0 2 2 0 2 4
179 บ้านนาครอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
180 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 2 2 0 1 4
181 บ้านตาวัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
182 บ้านไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
183 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
184 บ้านหนองจูบ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
185 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
186 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 1 0 0 3
187 บ้านสมุด 0 0 0 0 2 0 2 0 4
188 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
189 บ้านตอกตรา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
190 บ้านอังกอล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
191 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านสกล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 1 5 2 0 8
196 บ้านคะนา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
197 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 3 2 0 6
198 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
199 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
200 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
201 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
202 บ้านบุอันโนง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านโนนเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
205 บ้านตาเบา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
206 บ้านกู่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
207 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
209 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
210 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
211 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 มหาราช 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านราวนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 0 4
219 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 3 1 2 4
220 บ้านตาคง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
221 บ้านอาวอก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
222 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
223 บ้านลำดวนพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
224 บ้านตราด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านโคกสมอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านโอทะลัน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
231 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
232 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
233 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
234 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 บ้านโชค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 191 176 563 1,327 630 326 197 2,283