สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 13 8 6 27 36 10 4 3 50
2 เจริญราษฎร์วิทยา 12 5 2 19 26 12 6 1 44
3 บ้านตรวจ 6 3 0 9 9 2 0 2 11
4 บ้านหนองโจงโลง 6 2 1 9 12 1 4 0 17
5 บ้านตาเสาะ 6 2 0 8 12 7 2 2 21
6 ปราสาท 6 1 0 7 11 4 1 0 16
7 บ้านฉลีกหนองมะแซว 5 7 3 15 19 5 1 2 25
8 บ้านพระแก้ว 5 5 5 15 20 9 2 0 31
9 บ้านโตงน้อย 5 3 3 11 16 5 1 1 22
10 บ้านตะโนน 5 3 3 11 15 9 0 4 24
11 บ้านแนงมุด 5 2 1 8 11 3 4 1 18
12 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 5 2 0 7 10 4 3 1 17
13 บ้านสระแก้ว 5 0 1 6 12 10 8 4 30
14 บ้านศาลาสามัคคี 4 5 2 11 12 1 0 1 13
15 บ้านอำปึล 4 5 0 9 12 4 3 0 19
16 บ้านโจรก 4 3 6 13 21 4 8 1 33
17 บ้านโคกสะอาด 4 1 1 6 13 2 2 0 17
18 บ้านขนาดมอญ 3 2 3 8 23 5 2 2 30
19 วันเจริญสามัคคี 3 2 2 7 14 11 8 6 33
20 บ้านโชคนาสาม 3 1 3 7 20 10 7 3 37
21 บ้านกะปู 3 1 3 7 12 2 1 0 15
22 บ้านโคกกลาง 3 1 1 5 17 8 7 3 32
23 บ้านกะดาด 3 0 0 3 7 6 3 0 16
24 บ้านโคกตะเคียน 2 7 2 11 20 4 0 1 24
25 บ้านโคกไทร 2 5 1 8 17 3 1 0 21
26 บ้านเสกกอง 2 5 1 8 11 3 2 0 16
27 วิทยาราษฎร์นุกูล 2 4 4 10 15 6 6 1 27
28 บ้านหนองหรี่ 2 4 1 7 16 11 3 5 30
29 บ้านเถกิง 2 3 3 8 12 4 6 1 22
30 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 2 3 0 5 8 1 2 1 11
31 บ้านสระทอง 2 2 3 7 18 1 1 0 20
32 บ้านตาแตรวทัพดัด 2 2 2 6 16 11 1 1 28
33 บ้านรุน 2 2 2 6 15 7 2 3 24
34 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 2 2 2 6 8 2 0 3 10
35 บ้านสะกาด 2 2 1 5 8 1 3 1 12
36 บ้านอาโพน 2 2 0 4 14 6 4 3 24
37 บ้านปวงตึก 2 2 0 4 10 2 1 0 13
38 บ้านหนองคันนา 2 2 0 4 7 5 4 0 16
39 หนองโสนวิทยา 2 2 0 4 6 0 1 0 7
40 บ้านแดง 2 2 0 4 4 3 0 2 7
41 บ้านกระสัง 2 1 2 5 10 2 0 1 12
42 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 2 1 1 4 9 3 2 2 14
43 บ้านตาโมม 2 1 0 3 8 11 4 2 23
44 สหราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 8 3 0 0 11
45 บ้านโสน 2 1 0 3 6 1 2 1 9
46 บ้านระมาดค้อ 2 0 2 4 17 6 2 0 25
47 บ้านกล้วย 2 0 2 4 6 2 0 0 8
48 บ้านตาเมียง 2 0 1 3 8 8 6 1 22
49 บ้านศรีนวล 2 0 1 3 8 5 0 0 13
50 บ้านโคกจำเริญ 2 0 1 3 7 1 1 1 9
51 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 5 1 0 1 6
52 บ้านเตาแดก 2 0 1 3 3 2 0 0 5
53 ไพลอำนวยวิทย์ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
54 บ้านสนบ 2 0 0 2 4 3 1 0 8
55 บ้านเกาะแจนแวน 2 0 0 2 3 0 1 0 4
56 บ้านสำเภาลูน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
57 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1 6 2 9 19 10 4 4 33
58 บ้านเลิศอรุณ 1 5 1 7 18 9 3 2 30
59 บ้านด่าน 1 3 1 5 14 6 5 3 25
60 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1 3 0 4 6 0 0 0 6
61 บ้านสีโค 1 3 0 4 4 2 0 0 6
62 บ้านโอทะลัน 1 3 0 4 3 2 2 0 7
63 บ้านสะแร 1 2 2 5 12 9 1 2 22
64 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 2 5 9 4 2 2 15
65 บ้านแสนกาง 1 2 1 4 9 2 1 2 12
66 บ้านหนองปรือ 1 2 0 3 9 4 1 5 14
67 อมรินทราวารี 1 2 0 3 5 5 2 4 12
68 บ้านอุโลก 1 1 5 7 11 0 0 0 11
69 บ้านคลอง 1 1 4 6 12 7 0 3 19
70 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 11 5 1 1 17
71 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 1 1 3 8 3 0 1 11
72 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 3 7 2 2 0 11
73 บ้านสังขะ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
74 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
75 บ้านกุง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
76 บ้านกูน 1 1 0 2 6 6 3 4 15
77 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 1 0 2 6 0 0 0 6
78 บ้านโนนสังข์ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
79 บ้านสำโรง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
80 บ้านเจ้าคุณ 1 1 0 2 3 4 1 3 8
81 บ้านพรหมสะอาด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านถนนชัย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
83 เทศบาลสังขะ 1 0 3 4 7 2 0 0 9
84 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1 0 3 4 5 3 5 1 13
85 บ้านตาพราม 1 0 2 3 8 7 9 5 24
86 บ้านโคกรัมย์ 1 0 2 3 6 2 1 1 9
87 พระจันทร์ศรีสุข 1 0 2 3 5 4 0 0 9
88 บ้านหนองโยโคกปืด 1 0 2 3 3 1 1 0 5
89 บ้านโพธิ์กอง 1 0 1 2 7 2 4 1 13
90 บ้านจรูกแขวะ 1 0 1 2 6 1 2 0 9
91 บ้านณรงค์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
92 บ้านคูขาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
93 บ้านบักดอก 1 0 1 2 2 4 0 0 6
94 บ้านรันเดง 1 0 0 1 6 1 1 1 8
95 บ้านละมงค์ 1 0 0 1 4 4 3 2 11
96 บ้านตาลวก 1 0 0 1 4 3 5 0 12
97 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
98 บ้านจารย์ 1 0 0 1 3 6 1 1 10
99 บ้านนา 1 0 0 1 3 2 1 1 6
100 บ้านอำปึลกง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
101 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
102 บ้านจบก (บัวเชด) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านสะพานหัน 1 0 0 1 1 3 1 2 5
104 บ้านอาวอก 1 0 0 1 1 2 1 0 4
105 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
106 บ้านสนวน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านลำดวนพัฒนา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
108 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 0 7 5 12 26 7 6 1 39
109 บ้านมะเมียง 0 3 3 6 14 7 4 2 25
110 บ้านหนองหว้า 0 3 2 5 10 6 3 2 19
111 บ้านลำหาด 0 3 0 3 9 4 1 1 14
112 บ้านกำไสจาน 0 2 6 8 16 6 2 0 24
113 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 0 2 1 3 7 1 3 1 11
114 ประชาสามัคคี 0 2 0 2 9 3 1 2 13
115 บ้านขอนแตก 0 2 0 2 8 3 2 1 13
116 บ้านศรีสวาย 0 2 0 2 4 2 3 0 9
117 บ้านทัพทัน 0 2 0 2 2 2 0 1 4
118 บ้านวังปลัด 0 1 6 7 8 8 1 3 17
119 บ้านโดง 0 1 3 4 6 1 1 0 8
120 บ้านเกษตรถาวร 0 1 2 3 7 4 2 2 13
121 บ้านเสรียง 0 1 2 3 7 3 2 0 12
122 รัฐประชาสามัคคี 0 1 2 3 7 0 1 3 8
123 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 0 1 2 3 4 2 0 4 6
124 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 1 2 8 4 1 3 13
125 บ้านบัวเชด 0 1 1 2 6 1 1 0 8
126 บ้านสวาย 0 1 1 2 5 3 1 2 9
127 ศรีณรงค์วิทยาคาร 0 1 1 2 5 1 1 1 7
128 บ้านพนมดิน 0 1 1 2 4 3 0 1 7
129 บ้านไทยเดิม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
130 บ้านโนนเจริญ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
131 บ้านศรีมงคล 0 1 1 2 2 2 0 0 4
132 บ้านโคกโบสถ์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
133 บ้านตาวร 0 1 0 1 9 1 0 1 10
134 บ้านละเอาะ 0 1 0 1 7 3 2 0 12
135 บ้านกาบกระบือ 0 1 0 1 6 2 1 2 9
136 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 0 1 0 1 6 0 0 1 6
137 บ้านบักจรัง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
138 บ้านปราสาทเบง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
139 บ้านพะเนาว์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
140 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2
141 สหมิตรวิทยา 0 0 3 3 6 3 1 0 10
142 บ้านสน 0 0 2 2 9 3 6 2 18
143 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 0 0 2 2 8 4 4 0 16
144 บ้านสะเดา 0 0 2 2 4 9 3 3 16
145 บ้านไทยสันติสุข 0 0 2 2 2 1 2 0 5
146 บ้านสวายซอ 0 0 1 1 10 7 1 1 18
147 บ้านโนนสบาย 0 0 1 1 9 5 0 0 14
148 บ้านหลัก 0 0 1 1 7 1 2 1 10
149 บ้านทำนบ 0 0 1 1 7 1 1 0 9
150 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 6 7 6 4 19
151 บ้านจรัส 0 0 1 1 6 5 1 0 12
152 กลาโหมราชเสนา2 0 0 1 1 5 4 0 0 9
153 บ้านหนองจูบ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
154 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 7 0 0 10
155 บ้านลังโกม 0 0 1 1 3 3 2 0 8
156 เรืองเจริญพัฒนา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
157 เจริญสุข 0 0 1 1 3 1 0 0 4
158 บ้านถนน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
159 บ้านจารย์(กาบเชิง) 0 0 1 1 2 1 2 0 5
160 บ้านคูตัน 0 0 1 1 1 4 0 2 5
161 บ้านบุอันโนง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
162 บ้านมหาชัย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
163 บ้านกระวัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
164 บ้านห้วยปูน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกทม 0 0 0 0 7 2 4 3 13
166 บ้านเกาะตรวจ 0 0 0 0 5 5 0 0 10
167 บ้านน้อย 0 0 0 0 5 1 1 1 7
168 ดมวิทยาคาร 0 0 0 0 5 0 3 1 8
169 บ้านตานี 0 0 0 0 4 6 0 0 10
170 บ้านชำเบง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
171 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 0 0 0 0 4 3 0 2 7
172 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 4 1 1 3 6
173 เพียงหลวง ๘ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
174 บ้านสองสะโกม 0 0 0 0 4 0 3 2 7
175 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 3 3 2 0 8
176 รัฐราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 3 1 1 7
177 บ้านสวาท 0 0 0 0 3 3 0 3 6
178 บ้านปลัด 0 0 0 0 3 1 1 1 5
179 จบก(ปราสาท) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
180 บ้านร่มเย็น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
181 บ้านศาลา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
182 บ้านละลมระไซ 0 0 0 0 2 5 1 0 8
183 บ้านลันแต้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
184 บ้านหนองขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 2 0 2 4
185 บ้านโคกกรม 0 0 0 0 2 2 0 2 4
186 บ้านนาครอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
187 ไพลศึกษาคาร 0 0 0 0 2 2 0 1 4
188 บ้านตาวัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
189 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 2 0 0 4
190 บ้านไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
191 บ้านจีกแดก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
192 บ้านเชื้อเพลิง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
193 บ้านสมุด 0 0 0 0 2 0 2 0 4
194 หวลถวิลวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
195 บ้านตอกตรา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
196 บ้านอังกอล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
197 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านสกล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
200 บ้านโพนชาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 บ้านสำโรง(บางมด2514) 0 0 0 0 1 5 2 0 8
202 บ้านคะนา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
203 บ้านจังเอิล 0 0 0 0 1 3 2 0 6
204 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
205 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
206 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
207 บ้านก็วล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
208 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
209 บ้านตาเบา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
210 บ้านกู่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
211 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านตายัวะ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
213 บ้านพนม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
214 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
215 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 มหาราช 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 บ้านโชค(ปราสาท) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านราวนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 เกษตรอีสานสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 0 4
223 บ้านตาคง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
224 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
225 บ้านตราด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านโคกสมอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านลำพุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
232 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
233 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
234 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 บ้านโชค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 235 219 196 650 1,415 658 331 206 2,404