สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  งัดโคกกรวด
 
1. นางรุ่งนภา  รำจวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  โสติยา
 
1. นางจันทรา  งามแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  นวนแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดวงดี
 
1. นางสาวรุ่งธิอาภา  เพ็งพิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทวีศรี
 
1. นางสุเพียร  อุราฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงกัญญภัค  จำปาแดง
 
1. นางสาวสารภี  ยอดอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงเมริษา  กนกเเก้ว
 
1. นางภาวิณี  ดนเสมอ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปลัด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางพีรญา  กำจัดภัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงสริตา    จันทร์งาม
 
1. นางสมใจ   พรหมบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จันทร์ประโคน
 
1. นางเกสรี  ทองมาก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงศรัญญา   โพธิ์งาม
 
1. นายถนอม  สมหวัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายฉัตรพิชัย  สมดัง
 
1. นางวรินดา  ทองศรีสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สีลกันตสูติ
 
1. นางอุมาพร  สิงห์ธีร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จบหล้า
 
1. นางลนาวรรณ  ดีแก่
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูกิจเย็น
 
1. นางเดือนนภา  โพนทะนา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.6 เงิน 16 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1. เด็กหญิงประดับดาว  อุทัยประดิษฐ์
 
1. ส.ต.อ.วิรัตน์  บุญต่าง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงษ์เจริญ
 
1. นางนลินพรรณ  สะแกทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กหญิงวันวิสา   สายสุด
 
1. นายธนวิชญ์   ดาทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้างคำ
 
1. นางอรุณรัตน์  สุรศร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุกอาจ
 
1. นางภัทราวดี  น้ำเพชร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงธิราพร  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นางดวงใจ  อัตติยะ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 22 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 1. เด็กหญิงศิริกานต์  สุภาศรัย
 
1. นางสุนทรี   ดนเสมอ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  อนุวงศ์
 
1. นางสาววิยะดา  แก้วกอง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    สีทน
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลสุข
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายพิทักษ์   คงสิงห์
 
1. นางสาวสิริมล   อ่อนน้ำคำ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงกมล  ปานะโปย
 
1. นางกิตติพร  เทียมทัด
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1. เด็กหญิงพิยะดา  ดำเนินงาม
 
1. นายสิทธิชัย  ดุมกลาง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพนมดิน 1. เด็กชายฤทธา  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางนิศารัตน์  แขขุนทด
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กหญิงปานฤดี  บูรณะ
 
1. นางสาวบุญญาภา  คำผาง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กหญิงทัศนีพร  พันธุระ
 
1. นางสาวสังเวียน  แก้วดี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1. เด็กหญิงวรรณษา  อุดมเดช
 
1. ดาบตำรวจอรรถกร  นารัมย์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีเครือดำ
 
1. นางบุษรา  กลับอำไพ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  สีหราช
 
1. นางอารีย์  กมลบูรณ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จบหล้า
 
1. นางรุ่งทรัพย์  สุทธิไชยา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กชายสหยุทธ  ศรีโสภา
 
1. นางพรรณิภา  มีนิสสัย
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 13 โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร   เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาคร   ยิ่งดัง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.25 เงิน 14 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  ยศชาที
 
1. นายเสกสรรค์  วงเวียน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสุเพียร  อุราฤทธิ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ผมน้อย
 
1. นางยิ่งรัก  คนรู้
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ตวงบุญ
 
1. นางลัดดาวรรณ์  แต้มทอง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงมุกดา   เสาธงทอง
 
1. นางฉันทนา   ประนม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ทองโอษฐ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงบุณยพร  เครือเสาร์
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กหญิงวาธิกา  อินทร์สาร
 
1. นางศิริมล  ศรีสังวาลย์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงนงนภัส  เสริมจันทร์
 
1. นางศุภรัตน์  มูลมั่งคั่ง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุพิศรา  บุญมา
 
1. นางกานติมา  สุขนวล
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงสุณิสา    นามสุข
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงนิภาพร  จำเริญเนาว์
 
1. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศิรินภา   ทางธรรม
 
1. นางสาวกมลกาญจน์  ศรีประสาร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  กามอย
 
1. นางอัมมณี   กรองทอง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กชายวัชรพล  ธรรมนาม
 
1. นางสุริญญา  เอคนาสิงห์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงสุนิสา  ถนัดรอบ
 
1. นางอรวรรณ  ทรงวาจา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  พะงาตุนัด
 
1. นายธานินทร์  สมานดี
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ตุ้มนาค
 
1. นางสาวกฤตยา  ชาญเชี่ยว
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงสมฤดี   โสธิฤทธิ์
 
1. นางอรทัย   ไชยลาภ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ประคำ
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรเกตุ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  บุญร่วม
 
1. นางสาวไฉไล  กิ่งโพธิ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายสิริชัย   เลิศขามป้อม
 
1. นายสงวน  เสาเกลียว
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงภาวิณี  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวเมธิตา  อุไร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. นางสาวสุณิสา  จิตมั่น
 
1. นางสาวเสมียน  อรโมน
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีบุญ
 
1. นางมณีรัตน์   สุขอุ้ม
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีพาไชย
 
1. นายแสวง  เหมหงษ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตินานพ
 
1. นางลลิตภัทร  ตรงใจ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  เบ้าชะนะ
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กระแสเทพ
 
1. นางสาวชูศรี  ศรีสุข
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำล้วน
 
1. นายเที่ยง  เกตุโสระ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงนิตยา  ธูปบูชา
 
1. นางศิริพร  แสนสุข
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นางสาวธิดารัตน์  สังข์ลาย
 
1. นายภูวนาท  ระบือนาม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริพัฒน์
 
1. นายบุญถึง  แก้วดี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตอพิมาย
 
1. นางโสภา  จูมสีมา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงพันธิตรา  สมพงษ์
 
1. นางคำยิ่ง   อินทรนุช
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงสุนันทา  เพิ่มแก้ว
 
1. นางสาวพรนิภา  เงางาม
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1. เด็กหญิงวิภาดา  ตะลาโส
 
1. นางสุนีย์  ขบวนฉลาด
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์   เสาธง
 
1. นางปราณี  จันทร์ประเสริฐ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงนันทนา  ทนงใจ
 
1. นางภาวิณี  ดนเสมอ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนาน  นากรี
 
1. นางสาวจรรริยา  บุญคง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงยลธิดา  ใจสว่าง
 
1. นางคมขำ  แสนกล้า
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงนวลจุฑา  ขุมทอง
 
1. นางเดือนนภา  โพนทะนา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรนภา   นามคำ
 
1. นางนางบำเพ็ญ  คุณสีขาว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงมาริษา  นอขุนทด
 
1. นางลัดดาวัลย์  เนตรวงศ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงนฤมล  วระโงน
 
1. นางศิโรรัตน์  ฤทธิ์ศรีบุญ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เชียดรัมย์
 
1. นางสาวนภัสสร  ต่อดอก
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงธีราพร  ศิริศิลป์
 
1. นางดาเรศ  ผ่องศรี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กหญิงผกากาญจน์  เอกยีรัมย์
 
1. นางผ่องศรี  จงหาญ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนันธร  พรหมเมือง
 
1. นางชานิกา  พลพา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงพัชณิดา  ปักการะโถ
 
1. นางสุพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กหญิงจตุรพร  จาบทอง
 
1. นางลำใย  สุขวงค์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงอัจฉรา   จันนุบิน
 
1. นางสุนันทา   เสมาชัย
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 1. เด็กหญิงประกายเพชร  เนียมงาม
 
1. ดาบตำรวจจุมพฏ  อุดณางาม
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงวริสรา  ตินานพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์   พาสนุก
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ประไวย์
 
1. นางเฉลา  กลีบบัว
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนพล  ทองลาย
 
1. นางทัศนีย์  แม่นผล
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ปานแปลง
 
1. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  วงษ์ฉลาด
 
1. นางวรรยา  กล้วยทอง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. เด็กหญิงปุณิกา  รู้รักษา
 
1. นางรัชนีพร  แสงศรี
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมา  เหล่าหว้าน
 
1. นางมณีรัตน์   สุขอุ้ม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงญาดา  สายรัตน์
 
1. นางรจนา  ทองประดับ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ละอองทอง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรทอง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงภควรรณ  ประพานศรี
 
1. นางสาวดาว  ดวงราษี
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   เจือจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงนันทนา  คำคูณ
 
1. นายประจบ  กำเนิดสิงห์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงรัตติกาล   สมบัติวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา   อัมภรัตน์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงชฎาพร   หิงไธสง
 
1. นางสืบสิริ   มูลศาสตร์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ทองคำ
 
1. นางสาวเอมฤดี  สมัครลาน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพชรศรี
 
1. นางพรรณี  พาพรมราช
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  นันท์ไสย์
 
1. นางสุเพียร  อุราฤทธิ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองใสศร
 
1. นางโสภา  ทองพลา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองเหลื่อม
 
1. นางจิตรา  สายแสงจันทร์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงสามิณี  ใจพินิจ
 
1. นางเรวดี  อุปฌาย์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1. เด็กหญิงลลิตา  สำราญดี
 
1. นางสมหวัง  สุทธิโยธา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วรไธสง
 
1. นางศิริลักษณ์  แสนแก้วใส
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ได้เห็นตอบ
 
1. นางกรรณิการ์  ขันงาม
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงพัชริดา  กระแสโสม
 
1. นายสุริยา  มากแสน
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงวิพรรณมณี  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงอรทัย  เฉลียวไว
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. นางสาวศศิวรรณ  แจ่มใส
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ชื่นบาน
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถือเหมาะ
 
1. นางพัฒยา  พรหมคุณ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงสลิษา  บุญมี
 
1. นางศิริพร  แสนสุข
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงลาวัลย์  นะวะประโคน
 
1. นางเรวดี  อุปฌาย์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปรีชา    วิถี
 
1. นายสงวน    คำดี
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงรัตนา  ดาศรี
 
1. นางสาวสมฤดี  คุณสาร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงปวีณา  สนทอง
 
1. นางมนัสนันท์  แต้มฉลาด
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. นางสาวพรรณิกา  ยืนยาว
 
1. นางสมศิลป์  กุมภาว์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ขาวงาม
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภาวินี  สกุลเดียว
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เส็งประโคน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ช่างต่อ
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงสุพัฒฌา  ทองแท่ง
 
1. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ลิงประโคน
 
1. นายเที่ยง  เกตุโสระ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงประภาวรัตน์  ฉลาดรอบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวนัทฑริการ์  บุญมา
 
1. นายธานินทร์  สมานดี
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิญาดา  อินเสก
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงอภิชญา  สังข์โกมล
 
1. นางสาวกฤตยา  ชาญเชี่ยว
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายชินบัญชร   นาคเฉลียว
 
1. นางสาวกมลกาญจน์  ศรีประสาร
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  อุไรเรืองเดช
 
1. นายนักสิทธิ์  ทัพธานี
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นางสาวการะเกด  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายภูวนาท  ระบือนาม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงสัณฑ์สินี  พรมลี
 
1. นางรัชนีย์  เกษดี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ดวงเอก
 
1. นางสาวกฤษณา  สังข์สูงเนิน
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงสุวิมล  สุขบำรุง
 
1. นางวิไลวรรณ  รักษาวงษ์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
 
1. นางพัชรินทร์  ภาประเวศ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง 5 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงอินทิรา  เพราะคำ
 
1. นางวงษ์ตะวัน  หล้าล้ำ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขคิด
 
1. นางฉวีวรรณ  ชมป้อม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุธิดา  สมานอยู่
 
1. นางทิพวัลย์  โพธิ์เลิง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธนพร  มีอ่อง
 
1. นางมณฑา  เกษฎา
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงเพชรใส   บุตรงาม
 
1. นางจำนงค์   ชุมพล
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงปองกนก  ขอชนะ
 
1. นางสาวนภัสสร  ต่อดอก
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงมลดา  ฤกษ์ดี
 
1. นายวิษณุกร   สดมสุข
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายศิวัช  นิลสุวรรณ์
 
1. นางจงจินต์  จงมี
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงสุนิตา  จงมีศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพ  ยืนยง
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีนาค
 
1. นายวราวุฒิ  ยวงแก้ว
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงพรนภา  คำงาม
 
1. นางปรียาพร  ถมปัทม์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงอาภัสรา   เสริมผล
 
1. นางรัตนา   แสนกล้า
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงนัชธิดา  จันทร์เทียน
 
1. นางอรุณวรรณ  ดีพร้อม
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   จันนุบิน
 
1. นางสืบสิริ   มูลศาสตร์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงอริสา  โอดสวย
 
1. นางกัญญารัตน์  หงษ์แก้ว
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลันแต้ 1. เด็กหญิงจิดาภา  รู้รักษา
 
1. นายแดง  สุระ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผลเจริญ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  มากมี
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงสุฑาศิณี  สุขประสพ
 
1. นางเรืองรอง  สุจิมาวิทย์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองคำ
 
1. นางสาวบังอร  สูงสนิท
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุขผาเดิม
 
1. นางพิชญาดา  จรัสใส
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นินจันทร์
 
1. นางรัชนีย์  เกษดี
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายวัชรา  สุขใจ
 
1. นางบุญชู  สายไทย
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองแม้น
 
1. นางมนันท์ญา  ทิพรักษ์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   จิตรมั่น
 
1. นางสมบูรณ์  กำเนิดสิงห์
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงปริมาส  ที่ดี
 
1. นางผลาผล  จันทร์ขาว
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ลุตะภาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์  จันทยุง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  งามล้ำ
 
1. นางสาวดวงใจ  คำทา
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญเนตร
 
1. นางอรุณนี  ผลพูน
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงสิริกุล  สิงห์ศิลป์
 
1. นางอมรรัตน์  พรหมบุตร
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงปวิตรา  คงมั่น
 
1. นางสาวบุญเติม  โสภา
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กหญิงสุธิดา  คำคุย
 
1. นางสาววริศศราพร  บุญทวี
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพร    อักษร
 
1. นางอรทัย   ไชยลาภ
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงชุติมา    สารกล้า
 
1. นางบังอร    ตุ้มทอง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตินานพ
 
1. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กหญิงสุนิสา  ประทุมวัน
 
1. นางรินดา  กุศลสุวรรณเลิศ
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงประภาทิพย์  ทัศศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์  จามิกรณ์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงฐนิดา  บูรณจันอ่อน
 
1. นางชุติมา  คำนึงคง
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบักจรัง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วบุตรดี
 
1. นายบุญลือ  ดาศรี
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสาธงทอง
 
1. นางสมถวิล  ยอดเยี่ยม
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   ดวงดีทิพย์
 
1. นางระเบียบกิจ   ศรีแก้ว
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงกฤษฎีกา  สีดา
 
1. นายสมชาย  ชาญวิทยากร
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงสลิล  โสพิศ
 
1. นายจำนง  เจริญศิริ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองแย้ม
 
1. นางสาวกฤตยา  ชาญเชี่ยว
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงนันทิญา  วายโศก
 
1. นายนักสิทธิ์  ทัพธานี
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายพงศกร  บุญแต้ม
 
1. นางรวงทอง  เชื้อลี
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  กำจัดภัย
 
1. นางลลิตภัทร  ตรงใจ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงวรรณิตา  สินสร้าง
 
1. นางอำพร  มูลศาสตร์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วาที
 
1. นางศิริพร  แสนสุข
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงมาริสา   นันทรัตน์
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงอังศุมาลี   ระเมียดดี
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพียรกล้า
 
1. นางสาวนภสร  พูลสวัสดิ์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงอาลิษา  ธรรมดา
 
1. นางสมศิลป์  กุมภาว์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เสางอน
 
1. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงรจรินทร์  สมศรี
 
1. นางสาวศิริกุล  มะลิงาม
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   พิงภูงา
 
1. นายสงวน  เสาเกลียว
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สมพงษ์
 
1. นางอรทัย   ชยลาภ
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงอารียา   ศาลางาม
 
1. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงอรทัย  อนุเคราะห์
 
1. นายพรชัย   มะลิทองไพศาล
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ก้อนเพชร
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กหญิงสุรัญญา  จารุณะ
 
1. นางนาตยา  ทุมา
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุดทามนตรี
3. เด็กหญิงสุนิษา  นานวล
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุ่มรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงรัชนิกาญจน์  ใจเพียร
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
2. นางสาวญานี  สระแก้ว
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กชายนฤพงค์  ดวงไสว
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ธาตุนะ
 
1. นางยิ่งรัก  คนรู้
2. นางสาวฉัตรชนก  ชะนุดรัมย์
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวชีวินทร์  ชัยดี
2. เด็กหญิงประภานุช  ฉ่ำโสฬส
3. เด็กหญิงวาสนา  นาฬิเกร์
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงจินตนา   บุญหวัง
2. เด็กหญิงศิริพร  พุฒหอม
3. เด็กหญิงสุพรรณี   ทนครบุรี
 
1. นางระเบียบกิจ  ศรีแก้ว
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดสระดี
2. เด็กหญิงนิตติยา  หอมแสน
3. เด็กหญิงปิยนุช  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวกฤตยา   ชาญเชี่ยว
2. นายดำเนิน  ว่าดี
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อำรุง
2. เด็กหญิงสุนิษา  ชาวนา
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แสงสว่าง
 
1. นางสมศิลป์  กุมภาว์
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนุชชรี   กำจัดภัย
2. เด็กหญิงผกามาศ  นิราศภัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กำจัดภัย
 
1. นางสาวจินดาภรณ์  ทองคำ
2. นางลลิตภัทร  ตรงใจ
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์    
210 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงพันพัสสา  อดทน
 
1. นางรวงทอง  เชื้อลี
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดวงเดิน
2. เด็กหญิงลักษณา   แจ่มใส
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ดวงฤทธิ์
 
1. นายสงวน  เสาเกลียว
2. นางปราณี  เสาเกลียว
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงพนิดา   นุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา   คำเสียง
3. เด็กหญิงสิริพิชญ์   เสียงยิ่ง
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   ภิรมย์
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเมษยา   บุญเชิด
 
1. นางวิไลวรรณ   รักษาวงษ์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายกลวัชร   ชำนาญสิงห์
2. เด็กชายภูธเนศ   ไทยประดิษฐ์
 
1. นายประจบ   กำเนิดสิงห์
2. นางวิไลลักษณ์   ผ่องศรี
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาชัยสี
 
1. นางพรรณิภา  มีนิสสัย
2. นางเครือวัลย์  จันทรส
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกันธิชา  เค้ามูล
2. เด็กหญิงฐาปนี  สำราญดี
 
1. นางสาวน้อย  แซ่อ๊วง
2. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายเเก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียทอง
 
1. นางสาวสุวรรณภา  สง่างาม
2. นางประดับ  สมบูรณ์รัตน์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงพรลภัส  ดวงศรี
2. เด็กชายศิรินทร์  สัตบุตร
 
1. นายวุฒิชัย  การะเกด
2. นายวิชัย  โต๊ะงาม
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑาพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  พูนกระโทก
 
1. นายภัควัฒน์  รุ่งเรือง
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ยงยิ่งพูน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พรมมา
 
1. นายทองหล่อ  นามวิชัย
2. นายปณชัย  เมืองเจริญ
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงวรรณพร  จำปาตุม
2. เด็กหญิงอริสา  ประเมินชัย
 
1. นางวรรยา  กล้วยทอง
2. นางลัดดาวรรณ์  แต้มทอง
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุมันดา
2. เด็กหญิงุสุภักภรณ์  จำโสเล
 
1. นางสมพักตร์  อินวันนา
2. นางสารีย์  ศิริ
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลันแต้ 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ยวนจิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ยงยืน
 
1. นางธิภาภรณ์   ชาญเชี่ยว
2. นางสุวพรรณ  นารัมย์
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกิริญาภร  คัทมาต
2. เด็กหญิงวิภาดา  สืบเสาะเสมอ
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรเกตุ
2. นางคนิตถา  บุญรับ
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สมัครสมาน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    โหยกระโทก
 
1. นางสาวญานี  สระแก้ว
2. นางสาวอนงค์  เอ็นดู
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงจิตราวดี  อยู่มั่น
2. เด็กหญิงศิริมา  มีอ่อง
 
1. นายจำนง  เจริญศิริ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงไอริน  พูนล้น
 
1. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ
2. นายนักสิทธิ์  ทัพธานี
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพิสุนีย์  แสงเพชร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกษอินทร์
 
1. นางภาวนา  เสนาะกลาง
2. นางสาวอรุณศรี  สุดสังข์
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  งามอยู่
2. เด็กหญิงอลินยา  สุขปลั่ง
 
1. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
2. นางผานิตตา  พานจันทร์
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สังฆะชาย
2. เด็กหญิงศิริมา    บุดดาหลู่
 
1. นางสาวพยอม   ยิ่งยงค์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยศาสตร์
 
1. นายชิต  ตาติยะ
2. นางสาวนภัสสร  ต่อดอก
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปลัด 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์สำราญ
 
1. นางนาตยา  พะงาตุนัด
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กหญิงวสิกานต์  ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงโชษิตา  ทองอ้ม
 
1. นางวรรณี  ทองอ้ม
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงสมใจ  ขูเชิดดอก
2. เด็กหญิงสุธิมา  ประพานศรี
 
1. นางสาวดาว  ดวงราษี
2. นางสาวนวลจันทร์  สร้อยทอง
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุจินดา  ผลไทสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขบวนงาม
 
1. นางกานติมา  สุขนวล
2. นางยุพิน  ตีคลี
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงชลปรียา  สุดสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สว่างวงษ์
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำหาญ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองแม้น
 
1. นางวงเดือน  ทองดี
2. นางมนันท์ญา  ทิพรักษ์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงภาคินี   คงยิ่ง
2. เด็กหญิงสุธารัตน์   สุดหนุน
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์    ภิรมย์
2. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์ชมภู
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงจิราพร  ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กชายพิชัยรัตน์  บุญเที่ยง
 
1. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา
2. นางสาวดาว  ดวงราษี
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชมาลัย
2. เด็กหญิงวาริสา  ชัยดี
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงกานต์มณี   เดือนขาว
2. เด็กหญิงชลดา  ม่วงศรี
 
1. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ประเสริฐโส
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงประติภา  สุขต้อง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  นิตย์ลาภ
 
1. นางสาวกฤตยา  ชาญเชี่ยว
2. นายดำเนิน  ว่าดี
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วศิลา
2. เด็กหญิงสุภา  เร่งเหิม
 
1. นายนักสิทธิ์  ทัพธานี
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. นางสาวรวีวรรณ  เสมอดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชอบชื่น
 
1. นายวุฒิชัย  การะเกษ
2. นายวิชัย  โต๊ะงาม
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กชายวีรพงษ์   ศักดิ์เติม
2. เด็กหญิงอารียา  ตะโย
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
2. นางกันนิดา  บัวสิริศรี
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงณัฐมล  มีสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิสา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรเกตุ
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  มาลาศรี
2. นางสาวอริสา  สมาเมฆ
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ชื่นบาน
2. นางพิรุณ  อรัญรุด
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชูนามะ
2. เด็กหญิงปนิตา  ศรีกำพล
 
1. นางสาววรารัตน์  สุธาวา
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงปัญญารักษ์  พรมศรี
2. เด็กหญิงอังคนา  สอนสงคราม
 
1. นางศิริพร  แสนสุข
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  กงแก้ว
2. นางสาวชฎากร  แรงจบ
 
1. นายภูวนาท  ระบือนาม
2. นายอวิรุทธิ์   จันไตรย์
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายสิริภูมิ  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปีแก้ว
 
1. นางศุภรัตติยา  จิตต์หนักแน่น
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  นิ่มนวล
2. นางสาวเมตตา  แย้มเสนาะ
 
1. นายธานินทร์  สมานดี
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ไพรนอก
2. เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์สามาลย์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
2. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ปะนาประโคน
2. เด็กหญิงพิมพิไล  นันตะวงศ์
 
1. นางพัฒยา  พรหมคุณ
2. นางสาวนัญญา  ชมหมื่น
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา
 
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงสิริมล   ศรีบัวบาล
 
1. นายประวิทย์   อินทรนุช
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญสุข 1. เด็กชายภาดา  ใจกล้า
 
1. นางณัฎฐิรา  พงษ์ชะอุ่มดี
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายนัฐภูมิ  สำรวย
 
1. นางจินตนา  บูรณ์เจริญ
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กชายปองภพ  แป้นจันทร์
 
1. นางสาวธัญญา  ศูนย์อินทร์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนิชา  ติราวรัมย์
 
1. นางพรทิพย์  พันธเสน
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกฤตพร  สายแก้ว
 
1. นางสมจิตร  ขีรัมย์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  สลากัน
 
1. นางทิวาภรณ์  ชัยศรีษะ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงพรชิตา   แก้ววิเศษ
 
1. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิวัฒน์   พันธ์ชัย
 
1. นางจอมศรี  ผิวหอม
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพหิรัญ
 
1. นายไพรนรินทร์  ดีด่านค้อ
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลักขษร
 
1. นางสาวปวีณา  อภัยสิทธิ์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  อรุณรัมย์
 
1. นางสุพิน  พรหนองแสน
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาญเชี่ยว
 
1. นางชุติกาญจน์  เกษมสุข
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1. เด็กชายเฐติกรณ์  ยิ่งเชิดสุข
 
1. ส.ต.อ.พะเยาว์  เสาร์ทอง
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 1. เด็กชายอนุภัทร  สบายดี
 
1. นางชัชณา  จงใจงาม
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงกฤติญา  ธัญญศิรินนท์
 
1. นางประยูร  ชลธี
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กชายอติชาติ   ต้นโศก
 
1. นายธีรวัฒน์   บรรเทิงใจ
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงวารุณี  คิดดีจริง
 
1. นางสาววิเภาวดี  เสาใหญ่
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุระคร
 
1. นางจำลอง  ศรีสุข
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แจ่มจำรัส
 
1. นายศุภชัย  จันทวงศ์
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงนวลนภา  อินกง
 
1. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผดุงเมือง
 
1. นายวราวุฒิ  ยวงแก้ว
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กชายวันชนะ  อนงชัย
 
1. นางเครือวัลย์  จันทรส
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กหญิงพิมพิดา  มั่นยืน
 
1. นางสาวธัญญา  ศูนย์อินทร์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กชายเอกราช    ป้องภัย
 
1. นางคณิตา  คนซื่อ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงจตุพร  รักงาม
 
1. นางสาวธีมาพร  เปียนประโคน
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมสะอดา
 
1. นางสมศรี  เหมาะเป็นดี
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงนราวดี  โสติยา
 
1. นางเพียงพิมพ์  สาขนินท์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงวริศรา  ลอยเลื่อน
 
1. นางชลิตา  เปรียบนาน
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กหญิงสมพร  สมานรักษ์
 
1. นายประนวล  ไพบูรณ์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคลด 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สุขวัตร์
 
1. นายพนาวุฒิ  เพชรธาราวัฒน์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวรรณชัย  นะสีโต
 
1. นายสุเทพ  แสงจง
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คงหอม
 
1. นายประสพ  เวลาเกิด
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงศศิประภา   บุญเสริม
 
1. นางพนารัตน์   แสงพยัพ
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อยู่นาน
 
1. นายพงศ์ชนะ   วาทโยธา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงบุษรา  กระจ่างจิตร
 
1. นางสาวจงจิต  สาแก้ว
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กหญิงเกดวลิน  เทียนทอง
 
1. นางประนอม  นุกูล
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชินวัฒน์  คิดดีจริง
 
1. นางสาววิเภาวดี  เสาใหญ่
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงอิสริยะ  พันเพ็ชร
 
1. นางสาวธนพร  คนฉลาด
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรียบร้อย
 
1. นายสุริยา  มากแสน
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยพรม
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จำนิล
 
1. นางพิกุลทอง  วงเวียน
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1. เด็กชายทัพพสาร  สงวนแบบ
 
1. ส.ต.อ.พะเยาว์  เสาร์ทอง
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กมล
 
1. นางอัญชนา  อุดมทวี
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  อุ้มหงษ์
 
1. นายสงคราม  รื่นรมย์
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกศกนก  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงมัณทนา  อาศัยเมือง
 
1. นางอรวรรณ  พริ้งเพราะ
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโพธิ์
 
1. นางปทุมชาติ  จุดาบุตร
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สถิร
 
1. นางสาวอารยา  พิศโฉม
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงพุทธิมน  อินทรสำราญ
 
1. นางสาวภัทรา  ศรีพรมสุข
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  อินทร์งาม
 
1. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายมาวิน  พรมเดื่อ
 
1. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นางสาวปานขวัญ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวนัญญา  ชมหมื่น
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. นางสาวธนาภรณ์  ตระกลทรัพย์ดี
 
1. นางสาวบัวลิน  ปัญญาดี
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. นางสาวสุพัตรา  ศิริเทพ
 
1. นางสาวพเยาว์  ยิ่งยงยุทธ
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงสุนิสา   กอบกำ
 
1. นายกิจติ  ท่าทอง
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุนันท์
 
1. นายสุนทร  สมนิยาม
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายดวงปกรณ์  สุขสมาน
 
1. นายปัญญา  พรหมศักดิ์
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขดี
 
1. นายณัฐพล  แหวนแก้ว
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กหญิงพิมพร  สุระสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสนอศักดิ์  อยู่ดี
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายวรัชย์  ที่ดี
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    จงหมายกลาง
 
1. นางสาวสาทินี   สังข์สะนา
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  ทองปาน
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายโชคชัย  ศาลางาม
 
1. นายสายบุตร  พันธ์เสน
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  แก้วสังข์
 
1. นายศิรสิทธิ์  ปรินแคน
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองสุขสุด
 
1. นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองสุข
 
1. นายบัญชา  อยู่ประเสริฐ
 
324 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสนสีนวล
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มิฉะนั้น
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พรึงพรืด
 
1. นางวิไล  บุญสิทธิ์
2. นายสุขสวัสดิ์  คำผาง
 
325 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์ตา
2. เด็กชายทินภัทร  ทองก่ำ
3. เด็กชายศุภพล  อินทร์ตา
 
1. นางมณี  สัจจา
2. นายฐานิฏฐ์  ศิลางาม
 
326 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  พาเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสมอใจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แย้มรัมย์
 
1. นางแสงจันทร์  ดัดถุยาวัตร
2. นางอัมพรสรวง  บุญภา
 
327 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  เขียนดี
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญสม
3. เด็กหญิงรัตนา  แรงจบ
 
1. นายธีรศักดิ์  ซื่อสัตย์
2. นางนิตยา  ก้อนทอง
 
328 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระใหม่งาม
2. เด็กหญิงนิตยา  ยอดศิลา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คงทอง
 
1. นางอภิรดี  สินทรา
2. นางเกษณีย์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
329 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเครือดำ
2. เด็กหญิงกัลยกร  น่าชม
3. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  สอนดี
 
1. นางสาววิไลพร  แซ่ตั้ง
 
330 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงณัชชา  เสมาชัย
2. เด็กชายธนภัทร  ทิพวงศ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คิดสม
 
1. นายณัฐพล  แหวนแก้ว
2. นางสาวประภัสสร  เสาศิริ
 
331 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำเบง 1. เด็กชายนิรุทธ์  บุญแต้ม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ธรรมสุข
3. เด็กชายไพฑูรย์  ลาวกาว
 
1. นางพจนิล  แสงศรี
2. นายหัตถชัย  หวังผล
 
332 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาคง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ใจกล้า
2. เด็กหญิงสิริวิมล   จันดี
3. เด็กชายสุริยา   ก่อทอง
 
1. นายวัชรรักษ์   ประวัติพงษ์
 
333 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  รินทา
2. เด็กหญิงสุิรีธร  หมายสำราญ
3. เด็กหญิงอารดา  หงษา
 
1. นายจรัล  พรหมนิมิตร์
2. นางศิริลักษณ์  แสนแก้วใส
 
334 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์  ใสทอง
3. เด็กหญิงอำพร  พิศโฉม
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  ภาสวัสดิ์
2. นางจารุพร  กงจักร์
 
335 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คำลุน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กระแสโสม
3. เด็กชายวีรภัทร  กันยานวน
 
1. นางสาวสุนันทา  นพพิบูลย์
2. นายบุญจันทร์  ล้อมค้อม
 
336 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงกนกวรณ  คุ้มโชคชนะ
2. เด็กหญิงรสริน  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพ็งบ้านซ้อด
 
1. นางรุจิรา   เชื้อลี
2. นางกฤษณา  วงษ์เนตร
 
337 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมหวล
2. เด็กหญิงรัชนก  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงอาภาพร  วงษ์สีษา
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวปวีณา  แก้วฝอย
 
338 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงปริฉัตร  กิมเลื่อน
2. เด็กหญิงสุพัฒรา  จันทร
3. เด็กหญิงอภิชญา  กาบภิรมย์
 
1. นายกิจติ  ท่าทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  ผิวหอม
 
339 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีเพชร
2. นางสาวณัฏฐธิดา  โคตรมั่งมี
3. นางสาวอรอนงค์  บุญบำรุง
 
1. นางสาวปัฐฑิมาภรณ์  แป้นแก้ว
2. นางกนกกาญจน์  สมหวัง
 
340 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงจินตนา  ทองอ้ม
2. เด็กหญิงธิชา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงสุจินดา  คะหาร
 
1. นางจุฬารัตน์  แบ้งกลาง
 
341 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงประภัสสร  สุระฤทธิ์
2. เด็กหญิงพราวภางค์  มูลทอง
3. เด็กชายเมธา  บุตแย้ม
 
1. นายณัฐพล  แหวนแก้ว
2. นางสาวประภัสสร  เสาสิริ
 
342 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงณัฐมน  สดชื่น
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เพ็งเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐริดา  ยิ่งดัง
2. นางมานิตย์  ขำเอนก
 
343 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายพลวัตร  จินดารอง
2. เด็กชายพีรพล  ตลับทอง
3. เด็กชายวิชิต  เพ็ชรดอน
 
1. นายศิรสิทธิ์  ปรินแคน
2. นางลัดดา  นิสสัยดี
 
344 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงจันทิมา  การประกอบ
2. เด็กหญิงปุณยนุช  รักยิ่ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุการี
 
1. นายปัญญา  พรหมศักดิ์
2. นายสุริยา  ดอนเหลือม
 
345 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  ฉาดนอก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  มุมทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เติมทอง
 
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
2. นางสาวอารยา  พิศโฉม
 
346 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายกรพันธ์  ดีแก่
2. เด็กชายณัฐนันท์  ปิยังคะบุตร
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขประสพ
 
1. นายสายบุตร  พันธ์เสน
2. นางรุ่งโรจน์  สังข์โกมล
 
347 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงคีย์กานต์  มุมเรือนทอง
2. เด็กหญิงยุพิน  บุญจวบ
3. เด็กหญิงศศิประภา  สุขเอี่ยม
 
1. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
2. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
 
348 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงลลิตา  เคนท้าว
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์เด่น
3. เด็กหญิงอลิสา  ไกรเพท
 
 
349 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายชุติมา  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ประทายนอก
3. เด็กหญิงรัศนี  สุขจิตร
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวปวีณา  แก้วฝอย
 
350 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยานี  วารี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสีเด่น
3. เด็กหญิงอรทัย  มณีศรี
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
2. นายสุรศักดิ์  ทวี
 
351 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สังสมานันท์
2. เด็กชายนภัสวรรณ  แซ่บู๊
3. เด็กหญิงโสมสิรินทร์  ไตรโสม
 
1. นายบุญรื่น  เบ็ญเจิด
2. นางกุสุมา  งามเลิศ
 
352 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กชายนำโชค  วิโรจน์รัตน์
2. เด็กชายวัชรพล  แก้วโมง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สืบสันต์
 
1. นายธีรศักดิ์  ซื่อสัตย์
2. นางอรวรรณ  สายไทย
 
353 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 1. เด็กหญิงกานต์ดา  สำราญสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนุจรี  หาญเสมอ
 
1. นางสาวทองคำ  รุ่งเรือง
2. นางวนิดา  ในพรมราช
 
354 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงนันทนา  ราศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงมุจริน  เทียมศรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยิ่งเชิดเสือ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุข
2. นางสาวปารดา  บุญเลิศ
 
355 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยมมุข
2. เด็กหญิงสุรัตดา  เพ็งกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา  จรัญเสริฐ
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
356 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 1. เด็กหญิงบุษบากร  เอคนาสิงห์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ดาทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาคเขียว
 
1. นางสมศรี  ทองนาค
2. นางรัตนภา  สนศรี
 
357 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคะนา 1. เด็กชายจีระวัตร  แดงดา
2. เด็กหญิงนันธิดา  โสรจันทร์
3. เด็กชายศราวุธ  หงษ์สา
 
1. นางสาวชาณัชา  ไชยชาญ
2. นางสาวชลดา  คำขะ
 
358 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดาทอง
2. เด็กหญิงธิมาภรณ์   แย้มรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา   ทองดา
 
1. นางสาธิรัตน์   พันธ์ดี
2. นายสุนทร    เครือวัลย์
 
359 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิตรวิภา  มีสานุ
2. เด็กหญิงพรสินี  สินอ้วน
3. เด็กหญิงเปรมกมล  จำนงมี
 
1. นายจิรวัฒน์  สุริยะงาม
2. นางจิรวัฒนา  มั่นยืน
 
360 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วมี
2. เด็กหญิงปวีณา  ศูนย์คำ
3. เด็กชายวีระชัย  บุญเยี่ยมจิตร
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นายอดุลศักดิ์   ยะมุงคุณ
 
361 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลัญญา  มากมี
2. เด็กหญิงอโนชา  ชงกลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ชุดฉาย
 
1. นางสาวปารดา   บุญเลิศ
2. นายจิรเมธ  บุญร่วม
 
362 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ลัดดาไสว
2. เด็กหญิงสุภัชญา  เพ็ชรแสน
3. เด็กหญิงหยดเทียน  ถิ่นพลวัว
 
1. นางปทุมชาติ  จุดาบุตร
2. นางชุมสิริ  ตากกะโทก
 
363 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงดรุณี  สง่าศรี
2. เด็กหญิงปัญจพร  สมานสุข
3. นายสรรเสริญ  ดาทอง
 
1. นางทัศวรรณ  วงศ์ใหญ่
2. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
 
364 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงดรรชนีวรรณ  ยั่วยวนดี
2. เด็กหญิงรัชดาพร  สุขลิตร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กันเชียง
 
1. นางพักตร์พิมล  สุจินดา
2. นางสาวเจริญศรี  วงศ์สกุล
 
365 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 79.64 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  พวงไธสง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โกยสำราญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  สิงหนาท
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
366 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 79.29 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนริสรา  จงรัมย์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  สุดชา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปานแม้น
 
1. นายปิยะราษฎ์  แก้วสมุทร์
2. นางสมบัติ  พันพม่า
 
367 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.64 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กหญิงนัฐจวรรณ  ทองดี
2. เด็กหญิงนิตยา  เตียแอก
3. เด็กชายวุฒิภัดิ์  สืบเสาร์
 
1. นายสุพร  วุฒิยา
 
368 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.64 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปรีชา   วิถี
2. เด็กหญิงภารดา    ทองบุตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรืองาม
 
1. นางจินตนา    ชินพันธ์
2. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
369 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.63 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไชยรินทร์
2. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สำราญใจ
3. เด็กหญิงนุชจรี  พอกพูน
 
1. นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์
2. นางสาวปัญจมา  อาจหาญ
 
370 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  มีแก้ว
2. นายวินัย  สุขแสวง
3. นางสาวอรอุษา  สินวิเศษ
 
1. นายสุรศักดิ์  หวังสุข
2. นางบุบผา   วาสนาม
 
371 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.32 เงิน 11 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงสุภิวรรณ   กรมภักดี
3. เด็กหญิงอารียา   ดาทอง
 
1. นางสาธิรัตน์   พันธ์ดี
2. นายสุนทร   เครือวัลย์
 
372 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.3 เงิน 12 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจำปา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นบุญแย้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัดแก้ว
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายสงคราม  จงหาญ
 
373 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์แป้น
2. เด็กชายธนาศรี  บุญทวี
3. เด็กหญิงเจนจุฬา   แสนคำลือ
 
1. นางสาวจิรวัฒนา  มั่นยืน
 
374 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลเลิศ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโชตินภา  จันทร์แสง
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  แป้นแก้ว
2. เด็กชายไกรวิชญ์  มีมาก
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มทอง
2. เด็กชายทองดี  สุขบรรเทิง
 
1. นางชลิตา  เปรียบนาน
2. นางยุพิน  เหลี่ยมดี
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 1. เด็กชายภานุพงษ์  สุขศรีนวล
2. เด็กหญิงเกวลิน  สุขลิตร
 
1. นางสุกัญญา  หาประโคน
2. นายไพศาล  สีตะวัน
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  นันทใสย์
2. เด็กชายพลกฤต  นาคเจือ
 
1. นางสาวนิตยา  พ่อค้า
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายกัมปนาท  พรมอ้าย
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขทวี
 
1. นายปภังกร  นิลทัย
2. นางสาวยุพดี  ปลุกใจหาญ
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายภูวนาท  นิสัยดี
2. เด็กชายวทัญญู  จันทจิตต์
 
1. นางสุมลเทียน  ประไวย์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นบุญ
2. เด็กหญิงณิชา  บุญมี
 
1. นางกนกวรรณ  บุญโสดากร
2. นางสุภัทรา  สุรินทร
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหว่ารัมย์
2. เด็กหญิงศรุตา  เกนงูเหลือม
 
1. นางรุจิรา  เชื้อลี
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศุภกานต์   สระศรี
2. เด็กหญิงอรนภา   พิมพ์จันทร์
 
1. นางวิไล  บุญสิทธิ์
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กชายชลธี  พวงยอด
2. เด็กชายภูริ  งอมสระคู
 
1. นายพรเพชร  จันทะแจ่ม
2. นางสาวสร้อยสุดา  ภาสวัสดิ์
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  พานทอง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนูศิลป์
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
2. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงนันทนัช  สาธร
2. เด็กชายเอกรินทร์  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  เติมทอง
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธวัชชัย   จันทะรัตน์
2. เด็กชายอนุชา   ปุญญา
 
1. นายอาชานัย   จิตรดี
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจีกแดก 1. เด็กชายณัฐดนัย  โยงรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  สุนินทบูรณ์
 
1. นางสาวแพรวนภา  อินทร์นุช
2. นางสาวนิตติยา  พวงจันทร์
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายขวัญมนัส  สายแปง
2. เด็กชายนครินทร์  หายทุกข์
 
1. นายชัชวาล  ใจกล้า
2. นางสาวอัจฉรา  ปราบพาล
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายปัญญา  สุขจิตร
2. เด็กชายยศภัทร  แมงประโคน
 
1. นายสายบุตร  พันธ์เสน
2. นางจรรยา  สันติภพ
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายธนากร  บุญส่ง
2. เด็กชายไตรวุฒิ  หอยสังข์
 
1. นางสาวธีมาพร  เปียนประโคน
2. นายชาติชาย  มณีศรี
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทวีโภค
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เสมาชัย
 
1. นายชาญวิชชญ์  ใจดี
2. นางวิริยา  ใจดี
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร   เสพสุข
2. เด็กหญิงศศิกานต์   นามวงศ์
 
1. นางสาธิรัตน์   พันธ์ดี
2. นายสุนทร  เครือวัลย์
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายนพรัตน์  แสนดี
2. เด็กชายพงศธร  ขันนอก
 
1. นายสายบุตร  พันธ์เสน
2. นางจรรยา  สันติภพ
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงปาลิดา  สามนคร
2. เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  จริตรัมย์
 
1. นางสาวภัทรา  ศรีพรมสุข
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายจักรพงษ์  สินเธาว์
2. เด็กชายสังวาลย์  พันเพ็ชร
 
1. นางราตรี  พลประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  แก้วพิกุล
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โอดสวย
2. เด็กชายสุรชัย  เกิดเพิ่มดี
 
1. นางสาวคณาวรรณ์  จงหาญ
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  อินทร์งาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จำปางาม
 
1. นายนพนิช  สุขหมั่น
2. นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายสาธิต  มณีไสย์
2. เด็กหญิงเกษร  หนองหงอก
 
1. นายกิจติ  ท่าทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  ผิวหอม
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายอนุชา  ชัยวิเศษ
2. นางสาวอำภาพร  สุริยะ
 
1. นางกำไล  ได้ทุกทาง
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทำ
2. เด็กหญิงนิดไพร  ใจกล้า
 
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นางกัญญา  อินทร์งาม
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกมลพร  นพรัตน์
2. เด็กหญิงยุพา  เสาเปรีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  สิงหนาท
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายพันกร  บุตตัสสะ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  กิ่งมาลา
 
1. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญครัน
2. เด็กหญิงวรรณิศา   พันจันทรดา
 
1. นายสะอาด   อ่อนภูเขา
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายธีรพงศ์  ดีงาม
2. เด็กชายอนันต์  สายมงคล
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายสงคราม  จงหาญ
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงมลฤดี  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวราพร  พัตร์สิงห์
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
2. นายสมพร   โสปันหริ
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายธนากร  เหมาะตัว
2. เด็กหญิงภาวิณี  เหมาะตัว
 
1. นายชัชวาล  ใจกล้า
2. นางสาวอัจฉรา  ปราบพาล
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปัทมพร  อุปกุล
2. เด็กหญิงปาลิดา  สุขประสงค์
 
1. นายวีระพงษ์  กตัญญู
2. นางสาวขนิษฐา  ใจมั่น
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายมนัสทนันท์    โชติยา
2. เด็กชายสำราญ    ดาทอง
 
1. นางสาธิรัตน์  พันธ์ดี
2. นายสุนทร  เครือวัลย์
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงธาราศิลป์  โพริย้า
 
1. นางกัญญารัตน์  หงษ์แก้ว
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง
 
1. นายเทียม  มณีศรี
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายจิรกานต์  โสดา
 
1. นางจงจิต  ทับทิมสำโรง
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เลื่อมใส
 
1. นายวีระชัย  งามเลิศ
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุตรดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์   บุตรดี
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กชายณพภาดล  เซ็นกลาง
 
1. นางประนอม  นุกูล
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ยิ่งหาญ
 
1. นายพินิจ  โยธินรัตนกำธร
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาต  ไชยนัด
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงเพชร
 
1. นางจันฒนา  โปรยกลาง
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เรืองเกษม
 
1. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กชายอัครชัย   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสุเพียบ  เล่าลา
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า
 
1. นางจันทรา  ศาลางาม
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายพงศภัค  ขืมจันทร์
 
1. นายชาญชัย  พรหนองแสน
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงภัททิยา  เบ้าทอง
 
1. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงศศิธร  สอนใจ
 
1. นายวีระชาติ  สวัสดิ์สุข
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายมนตรี    เมาเกตุ
 
1. นางสาวพัชรี   ทองอ้ม
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายภูรินทร์  เสาวคนธ์
 
1. นางดาราวรรณ  ฉัตรทัน
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายเทพนรินทร์  บูรณะ
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ตรงสูญดี
 
1. นางสุภัตตรา  แสนคม
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงวิไลพรรณ  ทับหัวหนอง
 
1. นางสาวสารภี  ยอดอินทร์
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายภูรินทร์  ไม้ลึกดี
 
1. นายศุภชัย  จันทวงศ์
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กชายรัฐนันท์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวธัญญา  ศูนย์อินทร์
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กชายดำรงณ์ชัย  มารมย์
 
1. นางสาวกัญญา  บุญประสิทธิ์
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงจันจิรา   จินวิเศษ
 
1. นางวิไล  บุญสิทธิ์
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายอังเจ  มาร์ติน
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กหญิงเกศมณี  ลายสนธิ์
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ดีพาชู
 
1. นายภราดร  ดีพูน
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงสาวิตรี    บุดดาหลู่
 
1. นายวรวุฒิ   มุลทา
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ได้ทุกทาง
 
1. นายสมพูล  กะการดี
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาดทอง
 
1. นางสาวกัญญา  สุนทรงาม
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา   แย้มงาม
 
1. นายสิงขร  ปานเพ็ชร
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายธานินทร์  รัตนะเวียง
 
1. นางวรางคณา  พิมพ์ทอง
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายไตรภูมิ  บุญมาก
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกู่ 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  ศิลาโชติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สมอินทร์
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กชายธนวิน  แก้วดี
 
1. นางประนอม  นุกูล
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุภี
 
1. นางรัชนี  ใจหาญ
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทรัพย์กระจ่าง
 
1. นายปัญญโรจน์  เทียนแก้ว
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์อักษร
 
1. นางสุภัตตรา  แสนคม
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กชายศราวุทธ  กันรัมย์
 
1. นางวิภารัตน์  คำเลิศ
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมหาราช 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกสี
 
1. นางกมลทิพย์  บุญมา
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงประณิฏา  ธานีพูน
 
1. นายชาญชัย  พรหนองแสน
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงวทันยา  จารัตน์
 
1. นางสาวธีมาพร  เปียนประโคน
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายประพัฒน์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวดวงตะวัน  ลำดวนหอม
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สมานมิตร
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   มุสีพันธ์
 
1. นางสาวประภาพันธ์   บุญยัง
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายสเตฟาโน๊ะ  คอลเลนตั่วโน๊ะ
 
1. นายปัญญโรจ  เทียนแก้ว
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมนุช
 
1. นางกำไล  ได้ทุกทาง
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. นางสาวสกุณา  สมานรักษ์
 
1. นางรัชนี  ใจหาญ
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายวิทยา  คงเจริญ
 
1. นางสาวคณาวรรณ์  จงหาญ
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายสันติ  นาถวิล
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมกูล
 
1. นายกิจติ  ท่าทอง
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายชล  สาแก้ว
 
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  นามบุตร
 
1. นายสุรศักดิ์  หวังสุข
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายอมรเทพ  วงษ์ภักดี
 
1. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กชายชนายุทธ  จันทมี
 
1. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงวรรณา  คิดดีจริง
 
1. นายสมชาย  บุญอากาศ
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กชายวงศ์วุฒิ   แสงหิรัญ
 
1. นายณัฐพล  แหวนแก้ว
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นางสาวพชร  พะนิรัมย์
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ลำดวนหอม
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายจรูญโรจน์  อ่อนยิ่ง
 
1. นางราตรี  พลประเสริฐ
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายอนิรุธ  โฆสิต
 
1. นายภคนันท์  กัญญาศรี
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายณัฐกานต์  เพชรผา
 
1. นางเพียงพิมพ์  สาขนินท์
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงกันตนา  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาวนัญญา  ชมหมื่น
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอรสา  ดนเสมอ
 
1. นายบัญชา  อยู่ประเสริฐ
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสายฝน  แก้วล้อม
 
1. นางสาวนัตติยา  ไวเร็ว
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายศุภวิชณ์  หอมหวน
 
1. นายศิรสิทธิ์  ปรินแคน
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีหา
3. เด็กหญิงอนันตยา  แสนดี
 
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงนภเกตุน์  ใจสว่าง
2. เด็กชายภาศกร  พุทธกรณ์
3. เด็กชายรัตนราช  อบอุ่น
 
1. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ   คำศรี
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร   ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   วิมลใส
3. เด็กหญิงอทิตยา   คำสิงห์
 
1. นางสาวนิรมล    สิงห์ชัย
2. นางสาวปัทมาพร   ผิวเฮ้า
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่อดอก
2. เด็กชายรัฐศักดิ์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เชยรัมย์
 
1. นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
2. นางสาวรจนา  นามเขตต์
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีพาชู
2. เด็กหญิงเกศศิโรรัตน์  เรืองรัมย์
3. เด็กชายเผ่าวิภู  ขอจงดี
 
1. นางสาวอารยา  ใจมั่น
2. นางสาวพรทิพย์  งามเกิด
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงณัฎฐา  มวลทอง
3. เด็กหญิงประกายดาว  ด้วงโท
 
1. นายสมศักดิ์  อินเสก
2. นางพูนทรัพย์  ปานทอง
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงศศินา  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงอนิตย์ตญา  แก้วสาสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตรสาลี
2. นางสาวสุชาดา  แก้วพิกุล
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายจิตรทิวา  โพธิ์นาแค
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ราชรักษ์
3. เด็กชายสุจิตรา  พรมอุก
 
1. นางนัยนา  อนงค์ชัย
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลธิชา   ระยับศรี
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   ขำทอง
3. เด็กหญิงอรษา   การะเกษ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุข
2. นางสาวปารดา   บุญเลิศ
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 1. เด็กชายธนบูรณ์  แยบดี
2. เด็กหญิงพนิตอนงค์  เพ่งเล็งดี
3. เด็กหญิงอังษณา  สุขหาได้
 
1. นางมณีวรรณ  ทรงฉลาด
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุรสอน
2. เด็กชายธีรัช  ฉลาดเอื้อ
3. เด็กหญิงมุกดา  วิชายงค์
 
1. นางสาวจินตหรา  พาพิมพ์
2. นางจงดี  หงษ์ชัย
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงทัักษยา  สายสู่
2. เด็กหญิงรวิสรา  อย่านอนใจ
3. เด็กหญิงรัตนศิริ  สวายประโคน
 
1. นายชมเชย  สารปรัง
2. นางณัฐติยา  สารปรัง
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงพิยดา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  ทองมาก
3. เด็กหญิงสุภานุช  บุญเป็น
 
1. นายดาวรุ่ง  สมบูรณ์
2. นางสาวประไพรัตน์  ตุ้มทอง
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กหญิงนันธิชา  สาระรัตน์
2. เด็กชายนิวรรชัย  ดวงเวา
3. เด็กชายรัชพงศ์  ประสมพันธ์
 
1. นางปัณณัฐชญา  แสนคม
2. นางกรรณิการ์  ขันงาม
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาครอง 1. เด็กหญิงศิรินภา   จำเริญใหญ่
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงสโรชา  บูรณะ
 
1. นางสาวจารินี  ทิพย์อักษร
2. นางยุพดี  ค้าขาย
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตายัวะ 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา  แย้มชู
2. เด็กหญิงอรนภา  วงอามาตย์
3. เด็กหญิงอังคนาง  มหามาตร
 
1. นางอุทัย  ประไวย์
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กหญิงวริศรา  กุลพินิจ
2. เด็กหญิงวิภาดา  มุมเรือนทอง
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  สิงหาร
 
1. นางสาวจินตวีร์  อิ่มใจ
2. นางสาวอนันตญา  ยิ่งคง
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุขไขย์
2. เด็กชายพชรพล  ดังชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมนัสพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเยาวพร  คำฝอย
2. นางละออง  เนาวิรัตน์
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงฐิตาภา   สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงอารียา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำแจง
 
1. นางเบญญาภา    แหวนแก้ว
2. นายโลม  พิมพ์ศรี
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงธิติมา  ไตรจันทร์
2. เด็กชายปณชัย  ประสงค์เสียง
3. เด็กชายวาคิม  ชำนาญกุล
 
1. นายพันธวัช  สมบูรณ์
2. นายอรุณ  วงษ์รัมย์
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงพิยดา  จันทุภา
3. เด็กหญิงวทันยา  วงศ์แปลก
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สุภานิรันดร์
2. นางสาวนิตยา  บุญมี
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสองสะโกม 1. เด็กหญิงลลิดา  เรืองเกษม
2. เด็กหญิงอานียา  ประดวงชื่อ
3. เด็กหญิงโสภิดา  แหวนวิเศษ
 
1. นายประมวน  นามโสม
2. นางสาวมนัสรินทร์  เนาวิรัตน์
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบักจรัง 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงผกาวัลย์  ดงป่าขา
 
1. นางสาวนาจอนงค์  ธานีพูน
2. นางสาวพรปวีณ์  สุขพราม
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงธัญสุดา  เจริญยาว
2. เด็กหญิงสุชาดา  กลุ่มยา
3. เด็กหญิงอรัญญา  โยประโคน
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เทพสิงห์
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มุมทอง
2. เด็กหญิงดารุณี  จันทร์ซอง
3. เด็กหญิงนันทการณ์  จันดี
 
1. นางจันทร์ฉาย  นฤสาร
2. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ลิงประโคน
2. เด็กชายวีระยุทธ  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงอรยา  พระใหญ่
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บรรเทิงใจ
2. นางสาวละอองดาว  ชฎาทอง
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.29 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทองปรัก
2. เด็กหญิงบุษบา  กันทรารมย์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เกษมสุข
 
1. นางกุหลาบ  ยางงาม
2. นางเพ็ญประภา  รุ่งแก้ว กุมวิจิตร
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.71 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา   สายแก้ว
2. เด็กหญิงวันวิสา   ไวยาประโคน
3. เด็กหญิงโสภิตา   ภูมิรักษ์
 
1. นายอัตพร    อุระงาม
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.22 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. นางสาวจริญกร  การรัตน์
2. นางสาวจินดาหรา  โสเพียร
3. นางสาวพรสุดา  สิทธิสังข์
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข
2. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.32 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เป้าปะ
2. เด็กหญิงทิตยา  นฤทธิพันธ์
3. เด็กหญิงสุทิน  หกเงิน
 
1. นางคัณธิชล  นรสาร
2. นายศักดิ์ดา  นรสาร
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.16 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายจิราศักดิ์  เพ็ญสวรรค์
2. เด็กชายปริญญา  สออนรัมย์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กลิ่นพิกุล
 
1. นางสาววรรดี  ไวเรียบ
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.52 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กหญิงกนกพร   พิศเพ็ง
2. เด็กชายจารุกิตต์   วงวังจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา   ดีรอบ
 
1. นางสาวรัตติยา   บุญเปล่ง
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.35 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กชายสมพงษ์  กระแสเทพ
2. เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มประโคน
3. เด็กหญิงอรนภา  บุญช่วย
 
1. นายมหัทธยุทธ์  จันดาเพ็ง
2. นางสาวสุธาสินี  บุญหนัก
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.87 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองทา
2. เด็กหญิงบุญยารัตน์  เชื้อกล้า
3. เด็กหญิงอนิลธิตา  บุญมาคาร
 
1. นางสุภาพร  พิเนตรบูรณะ
2. นายนฤพนธ์  พิเนตรบูรณะ
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงปรีณา  เจริญกุล
2. เด็กหญิงปัทมา  ผิวงาม
3. เด็กหญิงเกษรา  พรายระหาร
 
1. นางสาวพิยาดา  สุรารักษ์
2. นายจิรเดช  ไชยสิทธิ์
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกทม 1. นายนนทพัทธ์  ใจกล้า
2. นางสาวรัตนาภรณ์   พูดเพราะ
3. นางสาวสุจิรา  ดีช่อรัมย์
 
1. นางสาวรัชดา  ลาเลิศ
2. นางทัศนีย์  ฦาชา
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประชุมฉลาด
2. นางสาววนิดา  ล้ำเหลือ
3. นางสาววันวิสา  สียางนอก
 
1. นายภาณุพงค์  คำวิชัย
2. นางภัศรา  เชื้อสายดวง
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนครินทร์   นะราช
2. เด็กหญิงนันทิดา   สุดางาม
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์   สมานทอง
 
1. นายชาญชัย    คำเสียง
2. นางพิชญ์ชัญญา    อำมิน
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ต้นเขียว
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเสน่ห์ใส  ใจพินิจ
 
1. นายสำราญ  ภูปุย
2. นายวาทิน  เพียรศิริ
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ตลับทอง
3. เด็กชายอนันตเดช  ทนเล
 
1. นางสมจิตร  ดวงเนตร
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงมัสยา   วนมา
2. เด็กหญิงมาริสา   มลาศิลป์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มลาศิลป์
 
1. นางสาววรรนิภา   คงสำราญ
2. นายศักรินทร์  สมปอง
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงนิธิตตา  ซ่อนจันทร์
2. เด็กชายพรหมสร  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  กิ่งแก้ว
 
1. นางนัยนา  อนงค์ชัย
2. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งหาญ
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงรัตนภา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  แสงอรุณ
3. เด็กชายเรวัต  จันดา
 
1. นายพันธวัช  สมบูรณ์
2. นายอรุณ  วงษ์รัมย์
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกรพันธ์  สง่างาม
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสาะโชค
3. เด็กหญิงมลนิกา  สระแก้ว
 
1. นายชินาธิป  เกษมสุข
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายนนทการ  ส่องาม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  มีชัย
3. เด็กหญิงวาสนา  บรรลุสุข
 
1. นายสุรพงษ์  พุดสี
2. นางสาวอัญชลี  บุญสวัสดิ์
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงฝันธิกา  ยอดเครือ
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ภู่รัตน์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวีระพงษ์  กำจัดศัตรูพ่าย
 
525 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวน 1. เด็กหญิงณัชชา   ตาดม่วง
2. เด็กหญิงณิฐิณัฐ    แซ่ตั้ง
3. เด็กชายวิศรุต    เนียมงาม
 
1. นางอาทิตยา    เคนไชวงศ์
2. นายวรวุฒิ   เคนไชวงศ์
 
526 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ   ขาวงาม
2. เด็กหญิงวัชมล   เทกิงลาภ
3. เด็กหญิงศิริภา   ปาสาโท
 
1. นางวันเพ็ญ   มั่นจิต
2. นายพิจักษณ์    พันธ์จันทร์
 
527 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อุตมาน
2. เด็กชายธนกฤต  คงนุ่น
3. เด็กชายภูริพัฒน์  จัดเรืองอนันต์
 
1. นางอุไรวรรณ  กะภูทิน
2. นางสาวนิตญา  ดาทอง
 
528 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ศรีขาว
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เฉลิมรัมย์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อยู่ดี
 
1. นางสาวบุญศรี  โคนาบาล
2. นางทิพวัลย์  โพธิ์เลิง
 
529 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านก็วล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมพิลาศ
2. เด็กชายกฤษกร  พรมมา
3. เด็กหญิงจิรนันท์  เกือบรัมย์
 
1. นางไฉทยา   เสาร์ทอย
2. นางชรินทร์รัตน์  สุวรรณทอง
 
530 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กหญิงธนียา  แหวนแก้ว
2. เด็กชายปรเมศร์  หายทุกข์
3. เด็กชายศรีธน  หายทุกข์
 
1. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
2. นายเสถียร  ศรีรักษา
 
531 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศักดิ์หาญภพ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำจร
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีทา
 
1. นางสุพิน  โสมกุล
2. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
 
532 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงรัชประภา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ประเมินชัย
 
1. นางมณีรัตน์   คงใจดี
2. นายศิริพงษ์   ทาทอง
 
533 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ศรีจันทร์แปลง
2. เด็กหญิงวิลัยรัฐ  เถกิงสุข
3. เด็กหญิงไอลดา  สังวร
 
1. นายทรงวุฒิ  สายรัตน์
2. นางธวัลรัตน์  สายรัตน์
 
534 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  ดาคม
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประกอบดี
 
1. นางสาวเอมอร  จันทร์เสถียร
2. นางสาววันวิสา  อุ่นดี
 
535 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงคีญาภัทร์  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พันธมา
3. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยถนอม
 
1. นางสาวอัญชลี  บุญสวัสดิ์
2. นายสุุรพงษ์  พุดสี
 
536 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  งามเยี่ยม
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดีวัน
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สุวรรณดำ
 
1. นางนันทิดา  ขันนอก
2. นางพรฤดี  สุรสอน
 
537 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คุ้มรอบ
2. เด็กหญิงทัศนา  จิตสุภาพ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พวงทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตรสาลี
 
538 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หนองคู
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ช่างบุ
3. เด็กชายภาธร  เชิญรัมย์
 
1. นางวิภาวรรณ  สายยศ
2. นางสาวสงวน  พันทจักรชูลาภ
 
539 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พาเจริญ
2. เด็กชายวิษณุ  ยองรัมย์
3. เด็กชายสราวุฒิ   คงสิริ
 
1. นางสาวจันทราวรรณ   ลวดเงิน
2. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
 
540 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงสุนันพา  แก่ชุ่ม
2. เด็กหญิงอริสา  ชื่นชมยิ่ง
3. เด็กหญิงอังศนา  ปานะโปย
 
1. นางสุภาวดี  พิชนาหะรี
2. นายธัชชัย  ยั่งยืน
 
541 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภา  ผลสุข
2. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  อุ่นสถิตย์
3. เด็กชายนิติพงษ์  วงศ์ประเทศ
 
1. นางสาววิภาพร  ศิริมาตรกูล
2. นายธนโชติ  หล่าศรี
 
542 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ดีงาม
2. เด็กหญิงสิริยากร  ชัยบำรุง
3. เด็กหญิงอักษราภัค  จันทินมาธร
 
1. นางสาวสุภาพร  สาทิพจันทร์
 
543 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ใสแสง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  จำนิล
3. เด็กชายสุรพิชญ์  ตาบทอง
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ไกรเพชร
2. นางระพีพัฒน์  สุขมณีใส
 
544 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีนิล
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  สมนึกตน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสวงสุข
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
545 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงประไพพัฒน์   ทีอุทิศ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์    บุญวัฒน์
 
1. นางเบญญาภา  แหวนแก้ว
2. นายโลม  พิมพ์ศรี
 
546 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงศิริภัทร   มีมงคล
2. เด็กหญิงสุมานิกา   สว่างอารมย์
3. เด็กหญิงอารยา   บุญเสก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุข
2. นายปิยพล  พิชนาหะรี
 
547 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  อัคชาติ
2. เด็กชายปัญญา  อัคชาติ
3. เด็กหญิงพรภิมนต์  บุยะสัน
 
1. นางจันทร์ฉาย  นฤสาร
2. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
548 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงนิภาพร  เนาวะบุตร์
2. เด็กหญิงประติภา  แป้งหอม
3. เด็กชายประทีป  คงมั่น
 
1. นางสาววรรดี  ไวเรียบ
 
549 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัวเชด 1. เด็กชายธนาวัฒน์  มาลาศรี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  มีดี
3. เด็กชายอริชัย  สายกระสุน
 
1. นางนฤมล  ไชยขันธุ์
2. นายไตรภพ  ชื่นบาน
 
550 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  วุฒิยา
2. เด็กชายณัฐนันท์  วุฒิยา
3. นายนพรุจ  จินดาศรี
 
1. นางสาวทัศนี  การงานจบ
2. นางสาวศิรินทรา  จันทะลี
 
551 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงวิชุดา  ดาวจันอัด
3. เด็กหญิงสมฤดี  แก้วย้อย
 
1. นายสุรพงษ์  พุดสี
2. นางสาวอัญชลี  บุญสวัสดิ์
 
552 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงจารุณี  จิตหาญ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ์  เทียมวงษ์
3. เด็กหญิงพรรษา  เชื้อมาก
 
1. นางกัลยาณี   สุขสำราญ
2. นางสาวสุภาพร  พวงมาลัย
 
553 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายณัฐพล  สุขพร้อม
2. เด็กหญิงธินิดาพร  จุคำมี
3. เด็กหญิงวันนิสา   กาประโคน
 
1. นางสาวจันทราวรรณ   ลวดเงิน
2. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
 
554 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เวชยา
2. เด็กหญิงวนิดา  กระแสอินทร์
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  โคตรสีเขียว
 
1. นางกิตชญา  ไชยรักษ์
2. นางพิกุล  นวลพุดซา
 
555 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คาดหมาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เสาศิริ
3. เด็กชายเอกรินทร์   แก้วสว่าง
 
1. นางพะเยาว์    เหมือนคิด
2. นางกันนิดา    บัวสิริศรี
 
556 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คุ้มรอบ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงเนตรวิภา  บุตรนิล
 
1. นางเพียงกานต์  คำมูล
2. นายไพจิตร  ทองย้อย
 
557 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวปิยวรรณ  จันพิละ
2. นางสาววชิรภา  เดือนขาว
3. นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทร์ตา
 
1. นางสุพัตรา  พึ่งผล
2. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
558 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นางสาวคณิตติกุล  ครองชื่น
2. นางสาวสุนิษา  วงศ์สามาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ประอางค์
 
1. นางมณีรัตน์  คงใจดี
2. นายวินัด   คงใจดี
 
559 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงฐปนัท  มีสุนทร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เรือเสาว์
 
1. นางสุภาพร  บุญกว้าง
2. นางลำดวน  โภคมณี
 
560 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงภาทรงศิริ  รัตนธิวัต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุนิสา   ผักไหม
 
1. นางสาวมักราวรรณ   บุญธรรม
2. นางสาวสาทินี   สังข์สะนา
 
561 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ระวังตน
2. เด็กหญิงวรินยา  แก้วรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นุ่มรอด
 
1. นางสาวศุภัทชา  ไตรโพธ์ิธร
 
562 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  จานประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  งามเลิศ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ทวีฉลาด
 
563 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงนงนุช  สมสวย
2. เด็กหญิงนภา  สายกระสุน
3. เด็กหญิงภูศนิศา  กองศรีนนท์
 
1. นางบุญตา  ต่างประโคน
 
564 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายคมสัน  ศิริปรุ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงงาม
3. เด็กชายอรรถพล  ประจงรัมย์
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นางสโรชา  สุขสบาย
 
565 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงนภาพร  ดวงพร
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมลิ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์ตา
 
1. นายวรวิทย์  วุฒิยา
2. นางอุษณีย์  ทองดีเวียง
 
566 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงปอรรัตน์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงพรนภา  ปรางค์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ดีพร้อม
 
1. นางนิชาภัทร  กุลรัตน์
2. นายสุขสมอาจ  สมงาม
 
567 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายวิสิทธิ์  คำทอง
2. เด็กชายอภิชัย  บุญทัน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญสม
 
1. นางนิตยา  ก้อนทอง
2. นายธีรศักดิ์  ซื่อสัตย์
 
568 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชไมพร  ชื่นอารม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สุเทวี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วิชาเฟื่อง
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
569 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงณิชา   ชมบุญ
2. เด็กชายสิริชัย   ลือบางใหญ่
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ใยอิ้ม
 
1. นางวันเพ็ญ  มั่นจิต
2. นายพิจักษณ์  พันธ์จันทร์
 
570 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์โท
2. เด็กชายธำรงค์  วงศ์คำขาว
3. เด็กหญิงปภัสรา  โกฏหอม
 
1. นายสมมาตร  สมยิ่ง
2. นางสาวอารยา  ใจมั่น
 
571 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพนิดา  เงาทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  งามเลิศ
3. เด็กหญิงอังสุมารินทร์  กระแสสินธ์
 
1. นางสาวทัศนี  การงานจบ
2. นางสาวศิรินทรา  จันทะลี
 
572 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ดวงจิตร
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์   ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงวิยะดา   ไสววัตร
 
1. นายอัครพงศ์   ศรีวงศ์
2. นางพูนทรัพย์   ปานทอง
 
573 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงกชกร   จันทร
2. เด็กหญิงวารุณี   หนูแก้ว
3. เด็กหญิงอนัญตญา   วงศ์สมัน
 
1. นางสาวนิรมล   สิงห์ชัย
2. นางสาวปัทมาพร   ผิวเฮ้า
 
574 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงจันทภา  ผลผกา
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองพงศ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์เกียน
 
1. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ  คำศรี
 
575 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายปณิธาน  พิมพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สัตปานนท์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยสงค์
 
1. นางสาวจันทราวรรณ   ลวดเงิน
2. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
 
576 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พิษบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร  มีเปี่ยม
3. เด็กหญิงประภัสธดา  สงวนศรี
 
1. นางรัตนา   อินทยุง
2. นายธีรเดช  พยุงเกษม
 
577 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เบ้าทอง
2. เด็กชายทนงชัย   บำรุงมี
3. เด็กชายนนทกร  ม่วงศรี
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
578 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  อัคติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ฤทธิ์สำอางค์
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ  คิดดีจริง
 
1. นางสาวญาณกร  สัชชานนท์
2. นายสมร  สาลีพิมพ์
 
579 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แอมโนน
2. เด็กชายศักดิ์สยาม   บุตรดี
3. เด็กหญิงอนุภัทร    พงษ์เส็ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ   สายกระสุน
2. นางสาวจำเริญ   สง่างาม
 
580 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นายณัฐพงษ์  ทรงราศรี
2. นายวิทย์  ระหารนอก
3. นายสอง  ธรรมธุระ
 
1. นางมณีรัตน์  คงใจดี
2. นายวินัด   คงใจดี
 
581 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. นางสาวปาริชาติ  ซู
2. เด็กหญิงพฤษา  พรมสร้าง
3. เด็กหญิงสุขธิดา  เชิงชูดี
 
1. นายกณวรรธน์  พลสิม
2. นางศุภรัตติยา  จิตต์หนักแน่น
 
582 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงอรณิช  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขคุ้ม
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
2. นายทรัพย์  นิลกระยา
 
583 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงจิราพร  ม่วงละออ
2. เด็กชายภักดี  มากมี
3. เด็กชายวีรพงษ์  ม่วงละออ
 
1. นางชุรีพร  ร้อยศรี
2. นางสาวจารุณี  คำศรี
 
584 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจรัญญา  วิเศษวงษา
2. เด็กชายถิรพันธ์  ใจมั่น
3. เด็กหญิงโสริยา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวทัศนี  การงานจบ
2. นางสาวศิรินทรา  จันทะลี
 
585 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กหญิงธนัชพร   ภาคตอน
2. เด็กหญิงรมณีย์   เม็งประโคน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ยิ่งเจนจบ
 
1. นางสาวจันทราวรรณ   ลวดเงิน
2. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
 
586 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสร็จประสงค์
 
1. นายพนอ  ปันตะยัง
 
587 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายคนึงนิตย์  ทองปรัก
2. เด็กหญิงุบุษบา  กันทรารมย์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เกษมสุข
 
1. นางกุหลาบ  ยางงาม
2. นางเพ็ญประภา รุ่งแก้ว  กุมวิจิตร
 
588 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษณะ  มะวัน
2. เด็กชายณัฐพร  สระทอง
3. เด็กชายทักษิณ  หุ้นทอง
 
1. นายสำราญ  สระทอง
2. นายสุวิด  สิงห์ประเสริฐ
 
589 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว   บุญสอน
2. เด็กหญิงณัฐญา   เพียงแก้ว
3. เด็กหญิงวิจิตรา   ศรีโยธา
 
1. นายชำนิ   จากรัมย์
2. นางประภัสสร   ศรรัตน์
 
590 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สาแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ  นันประโคน
3. เด็กหญิงรินทร์ดา  เมยกลาง
 
1. นางสาวไพลิน  เดชกุญชร
2. นายอภิชาติ   แสงสว่าง
 
591 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงประภัสสร   มณีดำ
2. เด็กหญิงมณฑิตา   อินแก้ว
3. เด็กหญิงมลฑิรา   ปัตตายะโส
 
1. นางวันเพ็ญ  มั่นจิต
2. นายพิจักษณ์  พันธ์จันทร์
 
592 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงพรวลัย   อินภูษา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   แย้มสรวล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เกษมศิลป์
 
1. นางพูนทรัพย์   ปานทอง
2. นายสมศักดิ์   อินเสก
 
593 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงทิพภาวัน  วิลัยคูณ
2. เด็กหญิงนิลลดา  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงวรันธร  มีอิ่ม
 
1. นางพัชรา  ศิลาเลิศ
2. นายนิยม  ผลจันทร์งาม
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์งาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปานทอง
3. เด็กหญิงศยามล  สุขจิตร
 
1. นางรสสุคนธ์  เงางาม
2. นายศุวสิน  สินมาก
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงนิษา  ใสยิ่ง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  กล้ายิ่ง
3. เด็กชายอนันตชัย  สืบมี
 
1. นางคัณธิชล  นรสาร
2. นางสาวอรทัย  จงหาญ
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  กองทอง
2. เด็กหญิงพิชชากร  คันสินธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  นูชิต
 
1. นางพิชญานันท์  แก้วมารยา
2. นางสุกิจ  สุขอุ้ม
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลอย
2. เด็กหญิงประกายดาว  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เงางาม
 
1. นางศิริขวัญ  ศาลางาม
2. นางปารณีย์  โชติรัตนทรัพย์
 
598 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงชญาภา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  โด่งน่าน
3. เด็กหญิงอภิรุจี  ทองอ้ม
 
1. นางสุพัตรา  พึ่งผล
2. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
599 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กหญิงถนอมขวัญ  บุญครัน
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บูรณะ
 
1. นางสาวธิติมา  จันทร์พลี
2. นายจักรพงศ์  สัจจา
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงมณทิชา   สมบัติวงค์
2. เด็กชายอภิรักษ์   สมบัติวงค์
3. เด็กชายอิงคยุทธ  ผักไหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา   อัมภรัตน์
2. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
 
601 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุกดาว
2. เด็กชายวุฒิชัย  เจ๊กนอก
3. เด็กหญิงสุลวดี  สมปาง
 
1. นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
2. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
 
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงพันธิตา   จันทราสา
2. เด็กหญิงมนทกานต์   เทพม่า
3. เด็กชายรชต   เศริฐวาสนา
 
1. นางสาวศุภมาศ    อุตลาด
2. นางสาวฐิติมา  เอื้อกิจ
 
603 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.25 ทอง 13 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  นาคจะโป๊ะ
2. เด็กชายพัทธพล  ร่วมทวี
3. เด็กชายเอกรินทร์  เสงี่ยมดี
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
2. นางปิยฉัตร  อุทธา
 
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลธาร  โสรถาวร
2. เด็กหญิงณััชชาณิษฐ์  กัญจนวราเมธค์
3. เด็กหญิงมาธิดา  สมรูป
 
1. นางสาวทัศนียาภรณ์  สืบสุนทร
2. นายทรงยศ  นึกเจริญ
 
605 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑาพร   เทศนา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญเย็น
3. เด็กหญิงศลิษา   เย็นสูงเนิน
 
1. นายชาญชัย   คำเสียง
2. นางพิชญ์ชัญญา   อำมิน
 
606 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เพ็งพิศ
3. เด็กหญิงสุภาพร  แต้มทอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช
2. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
 
607 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรุน 1. นางสาวณรินทร์  ธรรมเที่ยง
2. เด็กชายธนากร  คิดยาว
3. เด็กหญิงอธิติยา  สร้างสวน
 
1. นายวาทิน  เพียรศิริ
2. นางสาวพรธิดา  สดับสาร
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงธีราพร  เรือนมุมทอง
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  กมลบูรณ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ทวีฉลาด
2. นายพริสร  นามเสริมศรี
 
609 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  นามสีพันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา  ทองสุด
3. เด็กหญิงวรินทร  ทิศมูล
 
1. นางพรทิพย์  คูรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  พิเลิศ
 
610 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงสุวิภา  สุจริต
2. เด็กชายอนันตชัย  ทองอ้ม
3. นายอนุสร  ทองอ้ม
 
1. นางสุพัตรา  พึ่งผล
2. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
611 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงสราลี    คำแพง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มังษะชาติ
3. เด็กชายไกรวิชญ์   กิ่งกุล
 
1. นางสาวเจรจา   คำภิรมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา   อัมภรัตน์
 
612 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายชนวีร์  กระเเสโท
2. เด็กชายธนพล  คำพูน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บรรเทิงใจ
2. นางนันทา  เกตุโสระ
 
613 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  นิ่มนวล
2. เด็กชายมารุต  สุรสอน
 
1. นายวีระพงษ์  กำจัดศัตรูพ่าย
 
614 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายคมสันต์  ผูกดวง
2. เด็กชายบัญชา  มาสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  ดวงเนตร
 
615 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. นายกิตติราช   ศุภนาม
2. เด็กชายธีระ  ดียิ่ง
 
1. นางศศิวิมล   พิมพ์จันทร์
 
616 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายธีรนัย  บัวผัน
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เสาเปรีย
 
1. นางสาวจันทราวรรณ   ลวดเงิน
2. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
 
617 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุตรทอง
2. เด็กหญิงสรีรัตน์  พันธ์แก่น
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
2. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช
 
618 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  บอนประโคน
2. เด็กชายอภิชัย  แตงน้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ใจมั่น
2. นายวีระพงษ์  กตัญญู
 
619 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญตั้ง
2. เด็กชายไชยมงคล  ตาดี
 
1. นางสาวพิยาดา  สุรารักษ์
2. นายจิรเดช  ไชยสิทธิ์
 
620 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายทนงชัย  บำรุงมี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสวงสุข
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
621 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพทัน 1. เด็กชายจีรพัฒน์  หางสลัด
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เนตรใย
 
1. นายสุรินทร์  ภูมิพัตร
2. นายอรรณพ  วงศ์สายสถิตย์
 
622 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงนภพร  รานอก
2. เด็กชายเจตรินทร์  เล็งตามดี
 
1. นายปรีชา  สัตย์ซื่อ
2. นายยงค์ยุทธ  โสมคำ
 
623 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ประดับสุข
2. เด็กหญิงสมฤดี   ปุ่มแก้ว
 
1. นายอัครพงศ์    ศรีวงศ์
2. นายพูนทรัพย์   ปานทอง
 
624 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายณัฐการณ์  สีโสภา
2. เด็กชายวสันต์  ก่อแก้ว
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นางสโรชา  สุขสบาย
 
625 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อินทร์ตา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทร์ตา
 
1. นายสุทธิภูมิ  ทองแท้
2. นางอุษณีย์  ทองดีเวียง
 
626 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายภานุ  แรงจบ
2. เด็กชายสรยุทธ  สุดแสนฉุน
 
1. นายสมบูรณ์   บุญใบ
2. นางสาวหรรษา  เวลาเกิด
 
627 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพนม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   นกทอง
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  บริบูรณ์
 
1. นายพิภพ  ผลเกิด
2. นางสาวนพมาศ  เดชธงไชย
 
628 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร์  พงศ์เศรษฐมาศ
2. เด็กชายวรุฒน์  โพธิ์อุดม
 
1. นายคำ้ชู  ชุมกลาง
2. นายอัครพล  สนศรี
 
629 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 1. เด็กหญิงนิภา  ไกรสร
2. เด็กหญิงพรหมพร  มะหันต์
 
1. นายวุฒิพงษ์  วงค์โคกสูง
2. นายสมร  เกิดลาภ
 
630 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ล้ำเลิศกิตตินนท์
2. เด็กชายสิทธินนท์   หงษ์ยนต์
 
1. นางศศิวิมล   พิมพ์จันทร์
 
631 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตายัวะ 1. เด็กชายนครินทร์  บัวสิงห์
2. เด็กชายวสุรัตน์  สาคเรศ
 
1. นางอุทัย  ประไวย์
2. นายจักรพันธ์  สหัสชาติ
 
632 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
633 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วิลาวัลย์
2. เด็กชายธนพล  แก้วดี
 
1. นายสมหวัง  ยิ่งดัง
2. นางสาวดวงดาว  จาทุนิล
 
634 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายวัชระ   จำรัสบรรณ
2. เด็กชายสันติ  บุญจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ผิวหอม
2. นางจอมศรี  ผิวหอม
 
635 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 1. เด็กชายคมสัน  ไสยโสก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตราชู
 
1. นายปรีชา  ทรงนวน
2. นายมงคล  ใจสนธิ์
 
636 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายพงศธร  มั่นคง
2. เด็กชายพุทธิพันธ์  ทรงงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  รักษาวงษ์
2. นางฉันทนา  พรมพิลา
 
637 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายพรชัย  ศรีตนันท์
2. เด็กชายอนันตชัย  เนตรภักดี
 
1. นายวิจารณ์  สุวรรณมณี
2. นายภัควัฒน์  ผลแม่น
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมร่าง
2. เด็กชายยศพล  ประดาสุข
 
1. นายสมโภชน์  สมนิยาม
2. นางปิยรัตน์  ทองหาว
 
639 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.52 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายทินกร  เนียมงาม
2. เด็กชายศุภกร  ตุ้มทอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุขแสวง
2. นายโอภาส  เครือมั่น
 
640 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญอยู่
2. เด็กชายสรยุทธ  ช่วยพิมาย
 
1. นางนันทิดา  ขันนอก
2. นางพรฤดี  สุรสอน
 
641 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.93 ทอง 8 โรงเรียนเจริญสุข 1. เด็กชายฐิติกร  สาคเรศ
2. เด็กชายอนุสรณ์  อินทร์แป้น
 
1. นายจตุรวิทย์  ปาโมกข์
 
642 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.7 ทอง 9 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 1. เด็กชายธนกร  เหมือนมาตร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขพร้อม
 
1. นายวินัย  เผือกสวัสดิ์
2. นายประหยัด  เปนนาม
 
643 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.51 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายธนบูรณ์  เก่านาน
2. เด็กชายพงศธร  ผิวจันทร์สด
 
1. นายจำนงค์   เสขะกุล
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
644 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.09 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายชญานิน  จินดาศรี
2. เด็กชายณพีพัฒน์  ศรีเพ็ชร
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
2. นางปารณีย์  โชติรัตนทรัพย์
 
645 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.7 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายจักรินทร์  ฝอยทอง
2. เด็กชายพัชรพล  ทวีโภค
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นายประสงค์  เนียมทอง
 
646 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.69 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กชายประสิทธิ์  อุ้มเพ็ชร
2. เด็กชายอภิลังการ  ยอดมีศรี
 
1. นายศุวสิน  สินมาก
2. นางรสสุคนธ์  เงางาม
 
647 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.44 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายอนุรักษ์  สมใจ
2. เด็กชายอิสรา  คำทา
 
1. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
648 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.52 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กชายธนบูรณ์  ยอดจงรัมย์
2. เด็กชายฤทธาปกรณ์  ปานะโปย
 
1. นายธัชชัย  ยั่งยืน
2. นางสาวสุภาวดี  ทะรารัมย์
 
649 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.66 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  จันหอม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สว่างภพ
 
1. นางรุ่งอรุณ  สุเรรัมย์
 
650 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.49 เงิน 17 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ราษีทอง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ครุทธะสาร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อนุทูล
2. นางกนกพร  อนุทูล
 
651 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ศรีบัว
2. เด็กชายปรัชญา  ทวีศรี
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
652 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.55 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคะนา 1. เด็กชายจิรภัทร  ลาภจิตร
2. เด็กชายไตรภพ  มีแก้ว
 
1. นางสาวชาณัชา  ไชยชาญ
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.81 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   คลิบแดง
2. เด็กชายราเมศ  ชาลีพันธ์ุ
 
1. นายศิริ  ใจกล้า
2. นายสมจริง  สมใจหวัง
 
654 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.11 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายกรีฑา  ซื่อสัตย์
2. เด็กชายวรินทร  คงหอม
 
1. นายสมบูรณ์   บุญใบ
2. นายกรวีร์  กุลวัฒนาพานิช
 
655 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.6 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายคุณัญญา  ศาลางาม
2. เด็กชายสันติภาพ  ทวีสุข
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นางกาญจนา  แก้วประเสริฐ
 
656 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กชายนทีกูล    อินทร์หมอ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีบรม
 
1. นายถนอม   สมหวัง
2. นางสาวสุเพียบ  เล่าลา
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ   แก้วอาจ
2. เด็กชายเดชาวัต   เภทครึ่ง
 
1. นางกชพรรณ   บุษบง
2. นายจรรยา   สิงห์สุพรรณ์
 
658 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสำราญ
2. เด็กชายเอกราช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางชัชฎาพร  นิลทัย
2. นายปภังกร  นิลทัย
 
659 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กชายวีรภาพ  คนึงหาญ
2. เด็กชายอาทิตย์  สมานมิตร
 
1. นายพลากร  ตุ้มทอง
 
660 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.83 ทอง 4 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายสมพร   มะลิงาม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดาทอง
 
1. นายจักราวุธ   ตุ้นทัพไทย
2. นายมนัส  รัตนวรรณ์
 
661 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายสุรเดช  พันธ์ดี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์มาก
 
1. นางนิตยา  อรโมน
2. นายสุรเชษฐ์  น้อยมิ่ง
 
662 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.61 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายฌานุพงษ์  เสโพธิ์
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  สุขสีเด่น
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
663 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.79 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ศิลป์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เสียงยิ่ง
 
1. นายกระวี  สิงห์ชัย
2. นายธวัชชัย  อินทร์นุช
 
664 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.28 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กชายอิศรา  รักสมดี
2. เด็กชายเอกชัย  ปานะโปย
 
1. นางรจนา  ทองประดับ
2. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
665 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.09 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเจริญ
2. เด็กชายปัฐวิกรณ์  บุญท่าม
 
1. นายอนุรักษ์  จันทะเกิด
2. นางปัทมพร  สุภิษะ
 
666 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.95 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายธนภณ  ทองมาก
2. เด็กชายอัมรินทร์  พิศเพลิน
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
667 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.56 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายวรินทร  สัตบุตร
2. เด็กชายเชษฐา  ดำเนินงาน
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
668 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.45 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์   ศรีชนะ
2. เด็กชายหาญณรงค์   รักษาวงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ   รักษาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  รักษาวงษ์
 
669 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.36 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายูธุวานนท์  สมภูมิ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จั่นน้อย
 
1. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
2. นายพิเชษฐ  ขุมเงิน
 
670 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.16 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายกรภัทร  คลองงาม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ปูตือ
 
1. นางสมบูรณ์   เลิศสิทธิ์
2. นายธนากร  กิมานันท์
 
671 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.43 เงิน 15 โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายพิชัย  ทรงศรี
2. เด็กชายภูมินทร์  พยัฆษา
 
1. นายสุนทร  ภาละจ่า
 
672 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย   ต้นกลาย
2. เด็กชายสุทินกร  สุบรรณาจ
 
1. นางทัศนีย์  ใจน่าน
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุบันนารถ
 
673 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายพนา  สติภา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บำรุงมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  บุตรศรี
2. นายอภิชาติ  คงเจริญสุข
 
674 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กชายอดิศร  ใจเป็นชาย
2. เด็กชาย๊ณัฐพงษ์  รวดเร็ว
 
1. นายประกิจ  พึ่งตน
 
675 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.31 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านชำเบง 1. เด็กชายชนินทร์  เกตุวิจิตต์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตสะอาด
 
1. นายพยาบาล  แสงสว่าง
 
676 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.83 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  มามีใย
2. เด็กชายพร้อมสิน  สุรพล
 
1. นายสมมาตร  สมยิ่ง
2. นางผ่องพรรณ  สีลินลี
 
677 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.63 ทองแดง 21 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายชลชัย  สวากัน
2. เด็กชายบุริศร์  กระแสเทพ
 
1. นางสุดา  สติมั่น
2. นายสมร  กะการดี
 
678 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.1 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายธนาวุธ  สายยศ
2. เด็กชายวรชิต  แสกะโทก
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นางสโรชา  สุขสบาย
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธาดา  วรรณทอง
2. เด็กชายภมรกฤษ  สิมวิเศษ
 
1. นายสาธิน  กะการดี
2. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กูลกิจ
2. เด็กชายธนสรร  สุขรอบ
 
1. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
2. นายพิเชษฐ  ขุมเงิน
 
681 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายพงศกร   ชอบนา
2. เด็กชายศรายุทธ  มะลิดาษ
 
1. นายสุรศักดิ์    น้อยมิ่ง
2. นางสาวจารุดา  พรหมมานนท์
 
682 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายพากเพียร  ศรีดางาม
2. เด็กชายศิวกร  วงศ์วัง
 
1. นายศิวพงศ์  ศิริจันทร์
2. นายสมาน   จำปาทอง
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.43 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบเสาะจบ
2. เด็กชายรัชชานนท์  สังสมานันท์
 
1. นายชวลิต  รื่นกลิ่น
2. นางสาวภาวินี  สุดชาลี
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.68 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กชายศุภฤกษ์  อินทนัย
2. เด็กชายอดิศร  บุญจิต
 
1. นางจิฬาภัณฑ์  แก้วกาหนัน
2. นายพิสิษฐ์  พลหินกอง
 
685 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีระพงศ์  ปิดทอง
2. เด็กชายศูภกิตติ์  เพ่งพิศ
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
686 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.01 ทอง 7 โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ตะเคียนซก
2. เด็กชายนิมิต  ศรีวิลัย
 
1. นางกชพรรณ    บุษบง
2. นางศิโรรัตน์  มีสิทธิ์
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.48 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจีกแดก 1. เด็กชายนพชัย  โสรักนิตย์
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  ศรีนวน
 
1. นายสุทธิภัทร  ท่อนแก้ว
2. นายสิทธิศักดิ์  ธรรมวิเศษ
 
688 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.11 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กชายกฤษดา   มั่นยืน
2. เด็กชายศิววงศ์   บุญเจือ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์   อรโมน
2. นายอัครพงศ์  ศรีวงศ์
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.55 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยางงาม
2. เด็กชายนนทนพงศ์  นิลจำรัศ
 
1. นายสาธิต  อ่อนสลวย
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.38 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยาจิตร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวสะอาด
 
1. นายพีรพงษ์  จอกทอง
 
691 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.38 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กชายชาคริต  ไชยบุตร
2. เด็กชายอนุกูล  จันทร์ครบ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
2. นายรจนา  ทองประดับ
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.69 เงิน 13 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กชายกฤษฎา   นันทะสี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชูรัตน์
 
1. นายวีรฤทธิ์   พรมตัน
2. นายวารกิจ  เสารสูง
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.82 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายกิตติชัย  อุกอาจ
2. เด็กชายศุภชัย  บุญพร้อม
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นางนัยนา  องนงค์ชัย
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.34 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายธีรภัทร์  ตินานพ
2. เด็กชายภาคิน  กำจัดภัย
 
1. นางพัชรา  ศิลาเลิศ
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.38 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายณภัทร  เวรสันเทียะ
2. เด็กชายอภิสิทธ์  เจียวรัมย์
 
1. นายณรงค์พล  ผ่องศรี
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผกาหวล
2. เด็กชายอัครพล  ไสยกุล
 
1. นายสมพร  ผุยพันธ์
2. นางสาววรารัตน์  สุธาวา
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสมพร  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายเดโชพล  นามเขตต์
 
1. นางสุพิน  โสมกุล
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.1 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายชุติเทพ  คำสุยา
2. เด็กชายพสธร  มิโน
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
699 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.97 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโคลด 1. เด็กชายรังสิมา  คงเร่งดี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มิตรมาศ
 
1. นายศุภวัฒน์  ชาวกงจักร
2. นายพนาวุฒิ  เพชรธาราวัฒน์
 
700 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 21 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิรชิต  สร้อยจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  ยอดอริยทรัพย์
 
1. นายชัดชัย  สติมั่น
2. นางสุดา  สติมั่น
 
701 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.94 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กชายทัศนัย  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายพนธกร  สุขแสวง
 
1. นายปภังกร  นิลทัย
2. นางปารณีย์  โชติรัตนทรัพย์
 
702 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  ทับกอง
2. เด็กชายสมาน  สุดใสดี
 
1. นายสาธิน  กะการดี
2. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
3. นางสาว   
 
703 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์    ปานเพ็ชร
2. นายอรรฆพร    สาแก้ว
 
1. นายจักราวุธ   ตุ้นทัพไทย
2. นายจักรี  ปานเพ็ชร
 
704 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กชายธนาวัฒน์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวจินตวีร์  อิ่มใจ
2. นายพิสิษฐ์  พลหินกอง
 
705 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายพรชัย  ศาลางาม
2. เด็กชายวีรยุทธ  มีนาม
 
1. นางนิตยา  อรโมน
2. นายสุรเชษฐ์  น้อยมิ่ง
 
706 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.62 ทองแดง 4 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายรักสยาม  จงใจงาม
2. เด็กชายสุริวัฒน์  ติงพันธ์ชัง
 
1. นายศิวพงศ์  ศิริจันทร์
2. นายชิต  ตาติยะ
 
707 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.72 ทองแดง 5 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายจีรายุทธ   อภัยพจน์
2. เด็กชายธิติวุฒิ   ขุมทอง
 
1. นายพีรพัฒ  บุญธรรม
 
708 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายสนธยา  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายสุทธิชาติ  จันนกบิน
 
1. นายสาคเรศ  เครือเนียม
2. นายสาธิต  อ่อนสลวย
 
709 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงอรุณ
2. เด็กชายธินวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นายพันธวัช  สมบูรณ์
2. นายสุเพียบ  หารเชี่ยว
 
710 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.05 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงณํฎฐา  วงษ์เจริญ
2. เด็กชายธิติพงษ์  พิศเพลิน
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
711 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.01 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายจตุรงค์    โกสมไสย
2. เด็กชายประพัฒน์   วงมา
 
1. นายวุฒิกรณ์   ดวงนิล
 
712 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายกฤษณะ  เลื่อนทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุภิษะ
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นางนัยนา  อนงค์ชัย
 
713 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายพฤตินัย  แก้วดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปิยะวัฒนาถาวร
 
1. นางชุรีพร  ร้อยศรี
2. นางสาวเบญจวรรณ  อินทร์ทัด
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายกฤชณรงค์  อกอุ่น
2. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์อาจ
 
1. นายสุนทร  ภาละจ่า
 
715 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายวรัญญู  สุขเติม
2. เด็กชายอัฏฐฤกษ์  อย่างบุญ
 
1. นายสุธี  ตาเลิศ
2. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
716 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง    
717 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภูษิต  บุญเศษ
2. เด็กชายเบญจรงค์  บุญเศษ
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นายจักรี  สอดศรีจันทร์
 
718 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กชายสรนันท์  ศาลางาม
2. เด็กชายเจษฎา  พยุงสุข
 
1. นางนิตยา  อรโมน
2. นายสุรเชษฐ์  น้อยมิ่ง
 
719 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายธนศักดิ์  ผมน้อย
2. เด็กชายธีระชาติ  เชื้อฉลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  รักษาวงษ์
2. นายสมพร  พรมงาม
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.38 เงิน 4 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จานยุ้ย
2. เด็กชายรัตนชัย   กองแก้ว
 
1. นายณรงค์   พูนเสงี่ยมศิลป์
2. นายสิทธิ  สุริโย
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.23 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กชายจิรภัทร  สักดา
2. เด็กชายยงยุทธ  ทองลาย
 
1. นายกระวี  สิงห์ชัย
2. นายธวัชชัย  อินทร์นุช
 
722 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 6 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายพงศกร   บุญเอก
2. เด็กชายเจษฎา   บัญชาเมฆ
 
1. นายพีรพัฒ  บุญธรรม
 
723 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.38 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายนิธิพงษ์  ขันเงิน
2. เด็กชายสิทธา  ถาพันธ์
 
1. นายสามารถ  ชื่นใจ
2. นางสาวอรทัย  สายแก้ว
 
724 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.07 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายธีรภัทร  คงเงิน
2. เด็กชายพริสร  สุนทรงาม
 
1. นายสมาน  นาคนวล
2. นางสาวสุนทรี  วิเศษ
 
725 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.24 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แป้นงาม
2. เด็กชายวิทชนะ  ใจสว่าง
 
1. นางชุรีพร  ร้อยศรี
2. นางสาวเบญจวรรณ  อินทร์ทัด
 
726 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายสมชาย  อุกอาจ
2. เด็กชายเมธีพงศ์  เงินทอง
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นางนัยนา  อนงค์ชัย
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.35 ทองแดง 11 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายบุญกอง  ทองจันทร์
2. เด็กชายโชติพงศ์  จงประเสริฐพงศ์
 
1. นายศิวพงศ์  ศิริจันทร์
2. นายสุรพงษ์  พุดสี
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.21 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองภู
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  ศิลาอ่อน
 
1. นายสุนทร  ภาละจ่า
 
729 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายติณชัย  สุขอุ้ม
2. เด็กชายภรางกูร  บูรณะ
 
1. นายจักรพงษ์  สุขพราห์ม
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นสันเทียะ
 
730 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายปะติพงษ์  เกตแสนสี
2. เด็กชายสายชล  สืบเทพ
 
1. นายพันธวัช  สมบูรณ์
2. นายสุเพียบ  หารเชี่ยว
 
731 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นายธนากร  ทองอ้ม
2. นายอธิวัฒน์  จันทอง
 
1. นายสุธี  ตาเลิศ
2. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงกวิณนา  พระประทุม
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทร์ตา
4. เด็กหญิงภาวินี  ทองคำ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รุนแก้ว
 
1. นายปฐมพงศ์  ที่ดี
2. นายเสน่ห์  บุราคร
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กหญิงข้าวฟ้าง  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ต้นคำ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วพลงาม
5. เด็กหญิงอินทิรา  ยวนจิต
 
1. นางชื่นกมล  จรดรัมย์
2. นางสาวนุชนาฎ  สง่างาม
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงชุติมันต์  สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงญัฐกานต์  ตะเกิ้งผล
3. เด็กหญิงยุพาพร  ขันวงษ์
4. เด็กหญิงอจลญา  มาลาล้ำ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เกษจันทร์
 
1. นายบัญชาพล  เหิมฉลาด
2. นางอรเนตร  เหิมฉลาด
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  สำราญสุข
3. เด็กหญิงปิยธิดา  คงชำนาญ
4. เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข
5. เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา
 
1. นางนารี  นรสาร
2. นางสาวแสงเดือน  แก้วดี
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลอยทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดุลดียิ่ง
3. เด็กหญิงธิญาดา  สอนดี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทุริดไธสง
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลนาค
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสาวอัศวิณีย์  จินันทุยา
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชุพรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขส่ง
4. เด็กหญิงพรธีรา  มหานาม
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่นาน
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นายยุทธการ  อัครชัยมงคล
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนดัง
2. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ร่องน้อย
3. เด็กชายสมรภูมิ  เพ็ชรใสดี
4. เด็กหญิงสรัลนุช  แพงประโคน
5. เด็กหญิงเบญจพร  เที่ยงสุข
 
1. นางสมหวัง  สุทธิโยธา
2. นางสาวิตรี  พระไวย์
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงชลธิชา  กันภัย
2. เด็กหญิงธีราพร  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สัตตารัมย์
4. เด็กหญิงสุจิรา  เหลาส่ง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เทพเนตร
 
1. นายประสงค์  เนียมทอง
2. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลักแหลม
2. เด็กหญิงณัฐริกา   ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงนัฏฐา   มีรี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุรา
5. เด็กชายอิทธิชัย   โรงทอง
 
1. นางสาวนริศรา    ใจเย็น
2. นางสาวศิริวรรณ    บุญลี
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จะมัวดี
2. เด็กชายภูบดินทร์  สินโสด
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ล้อมนาค
4. เด็กหญิงศุภกานต์  พร้อมพูน
5. เด็กหญิงอนงค์พร  พาสุข
 
1. นางรจนา  ทองประดับ
2. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขบันเทิง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมธุระ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยสีหา
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เยาะเย้ย
5. เด็กหญิงอาริยา  แสวงพันธ์
 
1. นางดวงจันทร์  ใจกล้า
2. นางนิฤมล  วิชัย
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  อาจหาญยิ่ง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ใจเพียร
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ยั่วยวนดี
5. เด็กหญิงอรไพลิน  อยู่มั่น
 
1. นางภวิกา  ดีมาก
2. นางสำรวย  พงษ์ภัทรทรัพย์
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกอร   วาตรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงจีรนันท์    สารฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลลดา   จันบุบิน
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์   คำผล
5. เด็กหญิงปิยภัทร   หุ่นทอง
 
1. นางอรวรรณ   จันทร์แท่น
2. นางสาวสุเพียบ   เล่าลา
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กหญิงปรียานันท์  นามเวช
2. เด็กหญิงภาวณีศรี  มีชื่อ
3. เด็กหญิงรัศมีกรทอง  เสียงฆ้อง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กาขุนทด
5. เด็กหญิงศศิธร   สมานทอง
 
1. นางสรวงสุดา  สมเสมอ
2. นางกรองกาญจน์  สิทธิ์เสือ
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพนม 1. เด็กชายธนายุทธ  บุญภา
2. เด็กชายธนโชติ  ห้องแก้ว
3. เด็กหญิงปรัศริญญา  พลศรีพิมพ์
4. เด็กชายวารุณ  พูนมาก
5. เด็กชายศักริน  แยบเฉลียว
 
1. นางประคอง  ดลเสมอ
2. นางสนทนา  ทวีพร้อม
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงชุติมา   ในสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ตู้พิมาย
3. เด็กหญิงพรรณภัคร    แป้นงาม
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์    เหตุเกษ
5. เด็กหญิงวิไลรัตน์    เที่ยงทัศน์
 
1. นางอัจฉรา   จันทร์สว่าง
2. นางดวงดาว   กล้าเชี่ยว
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงพาทินธิดา   แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงอณิฑิตา   แก้ววงศ์ไสย์
4. เด็กหญิงเกตุมณี   ไตรพรหม
5. เด็กหญิงเอื้องฟ้า   เทศนา
 
1. นายเฉลิม   ทะเกิงลาภ
2. นางสาวสุพินฐญาร์   บุตรสาลี
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาเบา 1. เด็กหญิงชาลิตา  บินรวดเร็ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำแหง
3. เด็กหญิงพฤตยา  ยอดเสาดี
4. เด็กหญิงวริษฐา  ช่องสูงเนิน
5. เด็กหญิงเจ๊สซีก้า  ยิ่งทุนดี
 
1. นางสุชีรา  มีชื่อ
2. นายสุขุม  มีชื่อ
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงนาคฉัตรตรี  ชมเมิน
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงษ์ไชยา
3. เด็กหญิงสรัลพร  ทูลดี
4. เด็กหญิงอรไท  พระใหม่งาม
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เสาประโคน
 
1. นางณัฐพร  บุญทวี
2. นางอารียา  ลัดดาไสว
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลอ  ส่องาม
2. เด็กหญิงชุติมา  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงปนัดดา   เกษประทุม
4. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณดำ
5. เด็กหญิงวันวิสา  เขียนดี
 
1. นางนิจวรรณ  ชินวงษ์
2. นายสิทธิศักดื์  ทองเกร็ด
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงสุทธาวดี  เรืองสุขสุด
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงค์วิลาศ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ชะรัมย์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรา
 
1. นางสาวบังอร  บุตรดีกุล
2. นายพิเชษฐ  ทูลคำรักษ์
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงชนิตา  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงปรัชญานี  ตนทวี
3. เด็กหญิงรินรดา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทยุง
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แสงสี
 
1. นางสาววาสนา  สีเที่ยง
2. นางสาวกรชญากาญจน์  มากสมจิต
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ต่อแก้ว
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา   คงแรงดี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  บุญจง
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซงดานุช
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ใสนวน
 
1. นางกรองกาญจน์  สิทธิ์เสือ
2. นางสรวงสุดา  สมเสมอ
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทะนัด
2. เด็กหญิงฐิติพร  จำปาดิบ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สอนงาม
4. เด็กหญิงอัยลดา  สมอร่าม
5. เด็กหญิงเพชรดา  วุฒิยา
 
1. นางสาวอรทัย  จงหาญ
2. นางเอมอร  วรมากุล
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.67 เงิน 5 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงนริศรา  สวากัน
2. เด็กหญิงนันทิกา  ศรีจันทร์แปลง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสมดำ
4. เด็กหญิงศุภนันท์  นำ้น้อย
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ถิ่นรัตน์
 
1. นายสุภาพ  อ่อนน้อม
2. นายปิยะพงษ์  ผิวละออง
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.66 เงิน 7 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา   เหลือชีพ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   จั้นเขว้า
3. เด็กหญิงวิภาวดี   พลพิทักษ์
4. เด็กหญิงอริศรา   สารภี
5. เด็กหญิงอุทัยทิพย์   กะทิศาสตร์
 
1. นางสัมมนา   ขอชนะ
2. นางสำเนียง  กิมาวะหา
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนาภา   นามโคตร
2. เด็กหญิงพิชญนาฎ   นิตยวัน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ม่วงอ่อน
4. เด็กหญิงวรรัตน์    คำดี
5. เด็กหญิงอรพรรณ   สังทอง
 
1. นายประธาน    พิศงาม
2. นางพิมพ์ลภัส   รัมพณีนิล
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงกรพินท์  นามเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำทา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำทา
4. เด็กหญิงอภิญญา  ทองอ้ม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรทิม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นายบุญจันทร์  สมฤทธิ์
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ตวงบุญ
2. เด็กหญิงทิพย์วรา   สลักศิลป์
3. เด็กหญิงธัณชนก   กระแสโสม
4. เด็กหญิงบุญยาพร   ศิริยันต์
5. เด็กหญิงสุนิษา   อุลาเลิศ
 
1. นางสาวนริศรา   ใจเย็น
2. นางสาวศิริวรรณ   บุญลี
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 1. เด็กชายกมลรส  โสรเนตร
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สอนศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  สำราญใจ
4. เด็กหญิงพิมชนก  คงศิริ
5. เด็กหญิงอุษมา  ล้อมไทสง
 
1. นายรัชพล  ราชเจริญ
2. นางรุ้งนภา  ใจกล้า
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   หอมใจ
2. เด็กหญิงกรณิการ์   จันทะรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คมขำ
4. เด็กชายวรเทพ   ยอดเกษ
5. เด็กหญิงอติมาพร    สีบุญ
 
1. นางสาวพยอม   ยิ่งยงค์
2. นางกัลยา  สวรรค์จุติ
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงปิยดา  เก้าประการ
2. เด็กหญิงพัชริดา  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงภคนันท์  พรมวงค์
4. เด็กหญิงภักดิ์วิภา  พรมวงค์
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  คำนึงคง
 
1. นางนภาลัย  สินธนาพร
2. นายอำนวย  เลิศสิทธิ์
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72.67 เงิน 14 โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ผูกดวง
2. เด็กหญิงประภัสรา  เสถียรรัตน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  สัญจรดี
4. เด็กหญิงสมฤดี  สัญจรดี
5. เด็กชายสืบศักดิ์  ศุภผล
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสาวบุรีรัตน์  ตั้งสกุล
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงนารีนุช  แสนดัง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ตุ่มผะกา
4. เด็กหญิงศิริวาส  สังฆวัตร
5. เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิสังข์
 
1. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
2. นางสาวดวงตะวัน  ลำดวนหอม
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 1. เด็กชายจิตรภานุ  ลำดับจุด
2. เด็กหญิงพิชญานี  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงสุทธิตา  นะมินิล
4. เด็กหญิงอรพรรณ  สมานพร้อม
5. เด็กหญิงโสรยา  พูนประโคน
 
1. นางสมหวัง  สุทธิโยธา
2. นางสาวิตรี  พระไวย์
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกอร  วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกานต์  บานแย้ม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงศรี
4. เด็กหญิงอรนุช  มุมทอง
5. เด็กหญิงแพรวา  มุมทอง
 
1. นายเจษฎา  ปุริโส
2. นางชญานันต์  กาบภิรมย์
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านจีกแดก 1. เด็กหญิงกนกพร  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงกุ้งนาง  สำรวมจิตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เชี่ยวชาญยิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  อินเลิศ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พโยมแจ่ม
 
1. นางลำใย  บำรุง
2. นางสาวกิ่งแก้ว  สายยศ
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรมสี
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  สุขแม้น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แย่งรัมย์
4. เด็กหญิงอัชญา  มากมี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพงสุภา
 
1. นายอุทัย  รัตนธิวัฒ
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กชายกุมภา  การประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพรหมทอง
3. เด็กหญิงทิพย์นิรันดร์  ประไวย์
4. เด็กหญิงศิริระฌาช์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  ประเทือง
2. นายจำนง  เจริญศิริ
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มะราชสีห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ทองน้อย
3. เด็กหญิงวิมล  เดือนขาว
4. เด็กหญิงศิริพร  พระงาม
5. เด็กหญิงโสภิดา  บุญเยี่ยม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกุสุมา   ป่าม่วง
2. เด็กหญิงจำปา    พิมพะ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   บุญสม
4. เด็กหญิงธนภรณ์   บุตรดี
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์   บุญชม
 
1. นายประธาน    พิศงาม
2. นายจิรศักดิ์   สุจินพรัหม
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวจตุพร  ปรังประโคน
2. นางสาวชลธิชา  จำลองลอก
3. นางสาวธิดารัตน์  จบหล้า
4. นางสาวพรชิตา  เตียประเสริฐ
5. นางสาวอัจจิมา  กลิ่นเมือง
 
1. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี
2. นายสิทธาตุ  มีพรหมดี
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงนิครินทร์  รัตนแสง
2. เด็กหญิงปริศนา  โคตรภูธร
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จุฬา
4. เด็กหญิงศุราวรรณ  จามิกรณ์
5. เด็กหญิงสาลิกา  คงชูศรี
 
1. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
2. นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงกรวีณา  ทองมาก
2. เด็กชายพนัสชัย  บทมาตย์
3. เด็กชายสดุดี  คำศรี
4. เด็กหญิงอรปวีณา  ทองมาก
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  วรรณคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เสริมผล
2. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงมลฤทัย  คำทา
3. เด็กชายวรัญญู  พรหมพิลา
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  สุจิตร์
5. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสว่าง
 
1. นายก้องเทพ  ตุ้มทอง
2. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  นาคฤทธิ์
2. เด็กหญิงปลัดดา  จันทร์มา
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  หอมรส
4. เด็กหญิงมานิตา  ศรีสะดี
5. เด็กหญิงอณัศญา  จันทร์นวล
 
1. นายสุรัตน์  แสนสุข
2. นางไตรรัตนา  โค้ตส์
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงพรฤดี  แก้วดี
2. เด็กหญิงราตรี  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองชื่น
4. เด็กหญิงเกศณีย์  หาญยิ่ง
5. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์งา
 
1. นายธีรภัทร  นันทิโค
2. นายสัตยา  โพธิ์หิรัญ
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พุ่มรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   กระจ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   บุญพิทักษ์
4. เด็กหญิงวดี   เสาศิริ
5. เด็กหญิงเอมิกา    พลศรี
 
1. นางกันนิดา   บัวสิริศรี
2. นางพะเยาว์    เหมือนคิด
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สมยิ่ง
2. เด็กหญิงนิรชา  คำฝอย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อยู่มั่น
4. เด็กหญิงฤดีรัตน์  มากมี
5. เด็กหญิงแป้ง  ทองเรียม
 
1. นางสุทน  บุญสิงห์
2. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    ใจมนต์
2. เด็กหญิงดาลัด   เหมาะชาติ
3. เด็กชายปริญญา    คำเสมอ
4. เด็กหญิงมุทิตา   ศิริบุตร
5. เด็กหญิงรัตนา   ทองเปลว
 
1. นายทรงวุฒิ   รุ่งวิริยะชัย
2. นางอรทัย   ไชยลาภ
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงกานต์สินี   เจือรัมย์
2. เด็กหญิงชไมพร   พันธุทับทิม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   แย้มรัมย์
4. เด็กหญิงวิรดา   ศรีพรหม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ทากระจ่าง
 
1. นายสุทัศน์  สำราญดี
2. นายวิชา  คำโสภา
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วานุนาม
2. เด็กชายณัฐกานต์  เพราะเรืองบิดา
3. เด็กชายมงคล  อาจยิ่งยง
4. เด็กหญิงศศิภา  สุนนทราช
5. เด็กหญิงสุธนา  เทาศรี
 
1. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
2. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังสมานันท์
3. เด็กหญิงปนัดดา  กาคำผุย
4. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
5. เด็กหญิงอรทัย  ลาภมาก
 
1. นางสกุลยา  เสาะพบดี
2. นางสาววิจิตรตรา  อุดมครบ
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธิวาณี  ภู่เณร
2. เด็กชายนครินทร์  บุญปลอด
3. เด็กหญิงนภสร  ดวงราษี
4. เด็กหญิงรัชณีย์กรณ์  แฮะประโคน
5. เด็กชายโชคชัย  โชคคุณ
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงนริตา   หวังจันทร์
2. เด็กหญิงฟาริดา   ยวงแก้ว
3. เด็กหญิงวะริยา   แก้วเนย
4. เด็กหญิงศิริขวัญ    สมหวัง
5. เด็กหญิงสิริมา   สุปิงค์รัตน์
 
1. นายนิเวช   ตุ้มทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  สายกระสุน
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงณัฐสิทธิ์  วันโชค
2. เด็กหญิงดลยา  เหมาะตัว
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูชื่นพรม
4. เด็กชายวีรพล  ชัยภา
5. เด็กหญิงโสภา  ผูกแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  ดียิ่ง
2. นางศรีชล  ลับโกษา
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายชานนท์  รอบรู้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สายเรือง
3. เด็กหญิงวลินดา  รอดเสน
4. เด็กหญิงอรยา  วงศ์หงษ์
5. เด็กหญิงอารียา  ภาที
 
1. นางสุพรรณพร  เที่ยงธรรม
2. นางวันเพ็ญ  พิเลิศ
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 1. เด็กชายกนิษฐา  เรืองทอง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สุรศร
3. เด็กชายสวรส  ศักดิ์ศรีชัย
4. เด็กหญิงสุชีรา  อินทยุง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ยงปัญญา
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  เนาวิรัตน์
2. นางชัชณา  จงใจงาม
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์กิ่งทิพย์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นยืน
3. เด็กหญิงธิติมา  พิมพ์เก่า
4. เด็กหญิงศรุตยา  บุญครอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายผา
 
1. นางอัมพรสรวง  บุญภา
2. นางจารุวรรณ  ฝางเสน
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด
2. เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง
3. เด็กหญิงณัฐฐิดา  นิเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีโพธิ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ตรงใจ
 
1. นางไพพรรณ  เลี่ยมดี
2. นางสาวกาญจนา  พลอาสา
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คงยิ่งหาญ
2. เด็กชายบวร  ขุขันถิ่น
3. เด็กหญิงปฏิมา  สายบัวแดง
4. เด็กหญิงยุพา  คงยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงหยกผกา  กะทิศาสตร์
 
1. นายปิยะพงษ์  ประไว
2. นางวีรยา  สกุลทอง
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายชวกร  ดาศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงนภสร  อินทร์ตา
4. เด็กหญิงพรพฤติกร  ธรรมกิโล
5. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  อินทร์ตา
 
1. นายสุริยัน  นามบุตร
2. นางรัชนีกรณ์  นามบุตร
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงชลลดา  สตาทอง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดาดภารัมย์
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดวงดี
4. เด็กหญิงวริศรา  ฝังนิล
5. เด็กชายวรเชษฐ์  วงค์พินิจ
 
1. นางสุภาพ  รื่นรมย์
2. นางทิพวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโชค 1. เด็กหญิงชญานิศ  คุมรอบ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมใจสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐภัทร  ตุ้มทอง
4. เด็กหญิงณัฐมล  อาจสุวรรณ
5. เด็กชายทัตพงศ์   พันธ์ศิริ
 
1. นายรณฤทธิ์   ว่องไว
2. นางเตือนใจ   สุพรรณภพ
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาววาปี
2. เด็กชายตะวัน  บุญศิริ
3. เด็กชายประทีป  วงเวียน
4. เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์ประพันธ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหาร
 
1. นางจิฬาภัณฑ์  แก้วกาหนัน
2. นางเพ็ญพักตร์  งามยิ่ง
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   เสนาะเสียง
2. เด็กหญิงวริทยา   เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรรณ   มณีใส
4. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงโสรญา   บุญแน่น
 
1. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
2. นางสาวณัฐกานต์   เสาวคนธ์
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรราม
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ทรงเพ็ง
3. เด็กหญิงสุทฺธิดา  สิทธิสัง
4. เด็กหญิงสุภณิดา  ครอบแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจพร  ต่วนชะเอม
 
1. นางพัชรนันท์  จันทร์เกียรติกร
2. นางทัศนา  พึ่งตน
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประดุจนาม
2. เด็กชายนัฐนันท์  สัชชานนท์
3. เด็กหญิงพัชริน  ชายยิ่งเชี่ยว
4. เด็กหญิงพัชรี  ชายยิ่งเชี่ยว
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพชรอ่อน
 
1. นางมณฑา  ปานแปลง
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกอบสุข  จันทร์ดอก
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  บุญไว
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  นิตย์ลาภ
4. เด็กหญิงอิษยา  จารัตน์
5. เด็กหญิงเกศนีย์  จองอยู่
 
1. นางอัมพรสรวง  บุญภา
2. นางสาวเชาวนีย์  สนศรี
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  น่าชม
2. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
3. เด็กหญิงวิมุกตา  ดาศรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  คำคูณ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สัญญารัตน์
 
1. นางธิดา  ฉุนแสนดี
2. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญมี
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิลดา  โฉลกดี
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จอนโพกลาง
5. เด็กชายวัฒนะ  พันธ์ศิริ
 
1. นายบุญรื่น  เบ็ญเจิด
2. นางกุสุมา  งามเลิศ
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินธู
3. เด็กหญิงนลินนิภา  ทรงสมมี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  มีีงามดี
 
1. นางพัชรนันท์  จันทร์เกียรติกร
2. นางสมศรี  เหมาะเป็นดี
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตาเลิศ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หาญยิ่ง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ไชยสิม
4. เด็กหญิงภาวิณี  วังสันต์
5. เด็กหญิงอาริสา  สงค์โฆ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเติม
2. นายนพรัตน์  สดชื่น
 
805 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตางาม
2. เด็กหญิงบุษบา  สายคำ
3. เด็กชายราชภูมิ  โสภา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองลาย
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไทยนิยม
 
1. นายวีรชัย  คำไทย
2. นางสาวสุภาภรณ์  คำกระสังข์
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สังข์ลาย
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เอ็นดู
3. เด็กหญิงนารีทิพย์  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงบุษสตรี  พิศเพ็ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ก้าวรัมย์
 
1. นางสุชาวลัญช์  ถือวัลย์
2. นางวิภาวรรณ   สายยศ
 
807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 1. เด็กชายขจรยศ  ประสาท
2. เด็กชายจักรินทร์  แหวนวิเศษ
3. เด็กหญิงพชรพร  สุรศร
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  วรรณศรี
5. เด็กหญิงอทิตติยาพร  กันทศล
 
1. นางชัชณา  จงใจงาม
2. นางสาวมนัสรินทร์  เนาวิรัตน์
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร   มีเปี่ยม
3. เด็กหญิงวรรณพร    ทองนึก
4. เด็กหญิงสิริพร   หมายเจริญ
5. เด็กหญิงสุภาวิดา   นาดี
 
1. นายนิเวช   ตุ้มทอง
2. นายเพิ่มศักดิ์   คูณลิน
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัชชา  ทับเนียม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สำราญสุข
3. เด็กหญิงภนิดา  สิงห์โท
4. เด็กชายสิทธิโชค  ไชยพิศ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มะลิหอม
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายนพฤทธิ์  โคตรสีกุล
2. เด็กหญิงปณิตา  ร่องน้อย
3. เด็กหญิงสุธิตา  ลวงงาม
4. เด็กหญิงสุธีธิดา  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงอรพรรณ  คำเสียง
 
1. นายสุริยัน  นามบุตร
2. นางรัชนีกรณ์  นามบุตร
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิราศภัย
2. เด็กหญิงดวงพร  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงทัศนีย์  พรหมนุช
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สามลา
5. เด็กหญิงอรนุช  นิราศภัย
 
1. นายฤทธิรงค์  เกิดกล้า
2. นางสาวขวัญจิต  สุขจันทร์
 
812 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดารักษ์
2. เด็กหญิงกิตติมา  จุประมัตตัง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นิลแท้
4. เด็กหญิงธารา  แยกมุม
5. เด็กหญิงพีรพร  ยางงาม
 
1. นางสุกัญญา  หาประโคน
2. นายไพศาล  สีตะวัน
 
813 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายจิตรกร  จงอุ่นกลาง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ยอดชิด
3. เด็กชายภาณุภัทร  ทองสายศร
4. เด็กชายวีรภัทร  แกล้วกล้า
5. เด็กหญิงสิรินธร  แสวงมี
 
1. นางพัชรินทร์  กะการดี
2. นางสุภัคร์  สุขกฤต
 
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  บุญมาก
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   สุขดี
3. เด็กหญิงวิชญาพร    ร่มเย็น
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา    คำเสียง
5. เด็กหญิงอาริตา  แดงงาม
 
1. นายประเสริฐ   แสงพยัพ
2. นางพนารัตน์   แสงพยัพ
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนเจริญสุข 1. เด็กหญิงธีรดา  ทองเอี่ยม
2. เด็กหญิงปทิตตา  สมานรัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  หลานเศรษฐา
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แท่นดี
5. เด็กหญิงวรรณา  ระบือนาม
 
1. นายอภิชาติ  คูณวัฒนาพงษ์
2. นางวัฒนา  ดียิ่ง
 
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ชฎาทอง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  พุ่มชะอุ่มดี
3. เด็กหญิงอภิณพงศ์  หงษ์เงินแดง
 
1. นายคำ้ชู  ชุมกลาง
2. นางใสยวน  คำเกิด
 
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาสุข
2. เด็กหญิงภาพตะวัน  อักขี
3. เด็กหญิงวรรณษา  รักยิ่ง
4. เด็กหญิงสุวรรณา   มีชัย
5. เด็กหญิงเกศรารัตน์  เทพโภชน์
 
1. นายวัฒนสิทธิ์  วันทุมมา
2. นายบุญส่ง  คงชื่นจิต
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วานุนาม
2. เด็กชายมงคล  อาจยิ่งยง
3. เด็กหญิงศศิภา  สุนนทราช
4. เด็กชายศุภวิชญ์  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสุธนา  เทาศรี
 
1. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
2. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แก้วย้อย
2. เด็กหญิงภณิดา  น่าชม
3. เด็กหญิงมาลี  บุตรดี
4. เด็กหญิงราตรี  ทำนาผล
5. เด็กหญิงสุดาพร  นามเวช
 
1. นางสาวนภัสสร  ต่อดอก
2. นายชิต  ตาติยะ
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ยิ่งเชิดสุข
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ใจพินิจ
3. เด็กหญิงภานุชนาภ  ลาภครองธรรม
4. เด็กหญิงวรกานต์  ดาราวรรณ์
5. เด็กหญิงสิริฉาย  นาคประโคน
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญคง
2. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทนี
2. เด็กหญิงธิติมา  ศิริเสริม
3. เด็กหญิงนิตยา  หอมเสน
4. เด็กหญิงรัตนา  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ตุ้มนาค
 
1. นายสีบู  ป้องญาติ
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. นายคุณากร  อินทร์โสภา
2. นายณัฐพล  อินทรามะ
3. นางสาวสาวิตรี  วัยวัฒ
4. นางสาวสุภาวดี  เหมือนชอบ
5. นายสุรศักดิ์  ภูชมชื่น
 
1. นายอมร  ชัยโย
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายธนาทร  ทรัพย์สามารถ
2. นายนรภัทร  บัวศรี
3. นางสาวประกายทอง  บุญพา
4. นางสาวพิชญากานต์  เจียนงาม
5. นางสาวสุวดี  สุขรอบ
 
1. นายจิรวัฒน์  สันทาลุนัย
2. นายอภิชาติ  โกสีย์
 
824 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  ยอดโพธิ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน   บุตดาวงศ์
3. เด็กหญิงพิสุดา   คำเสียง
4. เด็กหญิงวราภรณ์   ทำคาม
5. เด็กหญิงสมฤดี   ศรีดาจันทร์
 
1. นายทองคำ   บุตรราช
2. นางน้ำผึ้ง  ไชยศรีษะ
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นะเรศรัมย์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสงสี
3. เด็กหญิงพวงทอง   พันธ์ุสุข
4. เด็กหญิงพาณฺินี  แก้วมี
5. เด็กหญิงอารีญา  บุญสมยา
 
1. นายพนม  จันทะเสน
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤติกา  สุตลาวดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็มส้ม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ตนกลาย
4. เด็กชายธีรพงษ์  สังข์โกมล
5. เด็กหญิงนิตยา  ชื่นใจ
 
1. นายจิรวัฒน์  สุริยะงาม
2. นางสาวจิรวัฒนา  มั่นยืน
 
827 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพรพรรณี  ชมชื่น
2. เด็กชายพินิจ  แสนกล้า
3. เด็กหญิงมลธิรา  ศรีจันทร์
4. เด็กชายยุทธนา  จานรัมย์
5. เด็กหญิงอภัสรา  โพธิ์เงิน
 
1. นายสงคราม  จงหาญ
2. นางสาวศิริกุล  มะลิงาม
 
828 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  โสมทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนศรี
4. เด็กชายอภิญญา   สางาม
5. เด็กหญิงอรทัย  มุมทอง
 
1. นายบุญคุ้ม  ภูบินบก
2. นายไพรัตน์   ศรีโสภา
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงทิติกา  อยู่ครบ
2. เด็กชายธีรภัทธ์  กมลบูรณ์
3. นายธีรศักดิ์  จันทินมาธร
4. เด็กชายนันทวุฒิ  โพธิ์เจริญ
5. เด็กชายวรยศ  เหลือล้น
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
2. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อิ่มหนำ
2. เด็กหญิงนันธิตา  กมลเดช
3. เด็กหญิงวรรณา  คำบุรี
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองกันยา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงเมือง
 
1. นายสุคนธ์  สำราญใจ
2. นางสหพร  เพชรล้วน
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลุน
2. เด็กหญิงพวงผกา  บุญตัว
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อรชัย
4. เด็กหญิงเกษรา  พรายระหาร
5. เด็กชายโรบิน  อรชัย
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
2. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทรัพย์มาก
3. เด็กชายวรท  วัดพิลา
4. เด็กหญิงศศิธร  อินธิสาร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรราช
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทิพรักษ์
2. นางโสภา  จารัตน์
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำแสน
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเย็น
3. เด็กหญิงสิริมา  สมทิศ
4. เด็กหญิงสุกานดา  อินทร์แง
5. เด็กหญิงสุธิดา  พางาม
 
1. นายประธาน  พิศงาม
2. นายอมตะ  โอษฐงาม
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงกระเช้าทิพย์  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีสม
3. เด็กหญิงรัตน์ยุภา  เสนาะเลิศ
4. เด็กชายสุทธิพร  อ่อนสกุล
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภาคเดียว
 
1. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
2. นายพิทยา  สงวนชื่อ
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายชัยรัตน์  เหมาะดีหวัง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กมลเดช
3. เด็กหญิงฐานิกา  เหมาะตัว
4. เด็กชายปิตุรงค์  ทนงใจ
5. เด็กหญิงศศิธร  บุญเสร็จ
 
1. นายชัชวาล  ใจกล้า
2. นายพงศ์ศิริ  ชมภูพื้น
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงทักษพร  ยิ่งรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงวรรัตน์  สุดสมสิน
4. เด็กชายศรัญญู  จุดาบุตร
5. เด็กหญิงโสภาวดี  พุทธเสน
 
1. นายสุพร  สระแก้ว
2. นายบุญรัตน์  คำเลิศ
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงชนัดดา  แสงมณี
2. เด็กหญิงศริญญารัตน์  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ใสสุด
4. เด็กหญิงอรญาพร  แทนค่ำ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  นามวง
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายณัฐพล   ครคง
2. เด็กชายธีรพร   อย่างบุญ
3. เด็กชายบุญนำ   เทศนา
4. เด็กชายสิริวัฒน์   อัครชาติ
5. เด็กชายอดิเทพ  เที่ยงไธสง
 
1. นายอาทิตย์   นามวงษ์
2. นายศิริชัย   สะอาดเอี่ยมจิต
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คลายโศก
2. เด็กชายธนพล  นพพันธ์
3. เด็กชายวัชรเกียรติ  ดอกสวย
4. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีตะวัน
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาวลัย
 
1. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
2. นายเสถียร  ศรีรักษา
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 1. เด็กหญิงกุลยา  อินทอง
2. เด็กหญิงสาวนันท์  ไกรทองสุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สำราญใจ
4. เด็กหญิงเกศกนก  สุขแสวง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุขแสวง
 
1. นางสาวยุพดี  ปลุกใจหาญ
2. นางปารณีย์  โชติรัตนทรัพย์
 
841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 1. เด็กชายกฤษนราช  แก่นมั่น
2. เด็กหญิงณัชณิชา  สืบเทพ
3. เด็กชายธนกฤต  ใจใส่
4. เด็กหญิงวิริยา  ชาแสน
5. เด็กหญิงอารียา  การะเมฆ
 
1. นางพรรณทิพา  สาสนานนท์
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
 
842 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงจิระประภา  รูปขำ
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จุดาบุตร
4. เด็กหญิงรุจิรา  ตั้งภูมิ
5. เด็กชายอาธิพงษ์  สีหาราช
 
1. นายสุพร  สระแก้ว
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองขาว
2. เด็กหญิงบัญชา  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทนวนรัมย์
4. เด็กชายรชานนท์  เทียมชาลี
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ทนวนรัมย์
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นายบุญจันทร์  ล้อมค้อม
 
844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลวนคำ
2. เด็กชายชาติประชา  หล้าล้ำ
3. เด็กชายวัฒนา  ทองอ้ม
4. เด็กหญิงวารีรัตน์  เพ็ญจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขวิเศษ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
2. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
 
845 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 1. เด็กชายชานนท์  เกตแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  แพงน้อย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โทนะพันธ์
4. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  เศษสุวรรณ
5. เด็กหญิงแพรธารทอง  ถอนทอง
 
1. นายทวีป  อยู่คง
 
846 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายจีรภัทร   เกษกุล
2. เด็กหญิงธนรัตน์  ตลับทอง
3. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  สิงคเวหล
4. เด็กหญิงรชนีกร  บุตรงาม
5. เด็กชายวัชรพล  ท่อนแก้ว
 
1. นายศิระกร   พลภูเมือง
2. นางบังอร   สายแก้ว
 
847 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หามทอง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ยอดลี
3. เด็กชายศิวนนท์  ยงยิ่งยืน
4. เด็กหญิงสุกัชญา  เนาว์เปีย
5. เด็กชายโรเบิร์ต  จอร์น คอลแลนด์
 
1. นางสาวพรประภา  พรรณกิตติกุล
2. นางสารภี  นิราศสูงเนิน
 
848 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธานีพูน
2. เด็กชายจิรพันธ์  ธานีพูน
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สุขปูนทน
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  พลดวน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุตลาวดี
 
1. นางสาววรรณวิมล  จิตหาญ
2. นางสาวปิยฉัตร  ขิมทอง
 
849 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงกชนิภา  เปรียบนาน
2. เด็กหญิงชบา  ใยเมือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรนุช
4. เด็กหญิงติยารัตน์  สุขใส
5. เด็กชายนรสิงห์  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงนิตยา  สติพา
7. เด็กชายนิติ  บุ้งทอง
8. เด็กหญิงบุษบา  โพธิ์แก้ว
9. เด็กชายพนาธรณ์  พวงจันทร์
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทศธรรม
11. เด็กหญิงวรรณภา  มีแก้ว
12. เด็กหญิงศศินันท์  สอนวิเศษ
13. เด็กหญิงสาวินี  โจนประโคน
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทำทอง
15. เด็กชายสุพาลัย  สุขศรี
16. เด็กหญิงสุภา  กิรัมย์
17. เด็กหญิงสุวรรณี  วงค์สุรินทร์
18. เด็กชายอนุชา  บุญหล้า
19. เด็กหญิงอาภากร  ศาลางาม
20. เด็กหญิงเจริญขวัญ  สุขสิทธิ์
 
1. นางบุบผา   วาสนาม
2. นายสุรพงศ์  วาสนาม
3. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
4. นายจิรฐา  แกมกล้า
5. นายธัญญา  กทิศาสตร์
 
850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  สมลา
2. เด็กหญิงกัลยา  กะเสาทอง
3. เด็กชายขจรไกล   สิงห์ทอง
4. เด็กชายชิต่ติพัฒน์   แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงธันย์ชนก   คุชิตา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมพูนุช
7. เด็กชายธีรวุฒิ  ไผ่เรือง
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ   มีถม
9. เด็กหญิงวรา  อินทยุง
10. เด็กชายวีระพล  บูรณะ
11. เด็กชายวีระยุทธ  ดำริเลิศ
12. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยรัมย์
13. เด็กชายสุรพล  สุขดี
14. เด็กชายอรรถชัย  ภักดี
15. เด็กหญิงอรอุมา  สุขแน่น
16. เด็กหญิงอริศรา  จินาวัน
17. เด็กชายเกษมสันต์   เกษเกสร
18. เด็กชายเกียรติชัย  มณีรัตน์
19. เด็กชายเรืองศักดิ์   บุญครัน
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารสุข
 
1. นายเชาวลิต  อินทร์ตา
2. นางพัชนี  นามบุตร
3. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
4. นางสาวศิริลักษณ์  ศรทอง
5. นางมะลิวรรณ์  บุตรดีขันธ์
 
851 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กชายจักรินทร์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงจินตนา  แก้วศรี
4. เด็กหญิงญาริตา  แถบเดียว
5. เด็กชายนฤบดินทร์  แช่มช้อย
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  โสพิน
7. เด็กหญิงปิยธิดา  สายเพ็ชร
8. เด็กหญิงผกายมาศ  ชัยสา
9. เด็กหญิงพัชรี  มะลิวัน
10. เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วศรี
11. เด็กชายวัชรพล  กมล
12. เด็กหญิงศิระประภา  อุปฮาด
13. เด็กชายศุภวัฒน์  มะลิวัน
14. เด็กหญิงสุกัญญา  คงสุข
15. เด็กหญิงสุภัทร  พิเลิศ
16. เด็กหญิงอนุรดี  ไชยภูมิ
17. เด็กชายอพิรุณ  กมล
18. เด็กชายอลงกร  มีแก้ว
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นามพันธ์
20. เด็กชายเจษฎา  พิเลิศ
 
1. นางสุกัญญา  นิธุรัมย์
2. นางบุษรา  กลับอำไพ
3. นางศิราณี  ริมหมู่ดี
4. นางสุรัตน์  ธนาบูรณ์
5. นางสาวบัวรินทร์  กลิ่นจันทร์
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   ยาชมดี
2. เด็กชายชนะศักดิ์  จันสิงห์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองศิลป์
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์   เจนรอบ
5. เด็กชายธนาพล  นพพันธ์
6. เด็กหญิงธนียา  แหวนแก้ว
7. เด็กชายธันวา  โชคภาภ
8. เด็กชายปรเมศร์  หายทุกข์
9. เด็กชายภัทรพล  นาสันเทียะ
10. เด็กชายภานุวัฒน์   เสาะหาได้
11. เด็กชายวรชิต  โอฐงาม
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีตะวัน
13. เด็กหญิงวัชรเกียรติ  ดอกสวย
14. เด็กชายศรีธน  หายทุกข์
15. เด็กชายสุขสรร  ศรีตะวัน
16. เด็กชายองอาจ  พูนสวัสดิ์
17. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาวลัย
18. เด็กหญิงอรนิษา  หนองดี
19. เด็กชายอรรฆพร  บุญทัน
20. เด็กชายไกรศร  เงางาม
 
1. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
2. นายเสถียร   ศรีรักษา
3. นายเสนาะ   ประชุมฉาด
4. นางอรดี  อาชวะสมิตร์
5. นางวรณี  ดอกสวย
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงพัชราภา  ก่อแก้ว
 
1. นางยุพิน  ดอกคำ
 
854 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงวราวรรณ   เจริญท้าว
 
1. นางสมปรารถนา  บุญเปล่ง
 
855 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
 
1. นางสุดาภรณ์  แก้วดี
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงพัชริยา   ทวยไธสง
 
1. นางแสงจันทร์   แข้คำ
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เตียแอก
 
1. นางหิรัญรัตน์  อบอุ่น
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจีกแดก 1. เด็กหญิงอิสริยภรณ์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สายยศ
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกนกพร  แรงจบ
 
1. นางนารี  สัชชานนท์
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1. เด็กหญิงวิกานดา   ศาลางาม
 
1. นางสุภาดา   เพ่งเล็งดี
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเอก
 
1. นายณัฐกร  อินทร์ตา
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงจิราพัชร   พุ่มพวง
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุขเต็ม
 
1. นางภาวนา  เสนาะกลาง
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์ ส  ายพันธ์
 
1. นางสาวศิรินประภา   สิงห์ชัย
 
865 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงวีรยา   ดวงศรี
 
1. นายศิริชัย  สะอาดเอี่ยมจิต
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กชายภูริเดช  โพธิ์อุดม
 
1. นางพรรณี  เติมทอง
 
867 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวจงจิต  สาแก้ว
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงพรกุมภา  จันทร์ลิ้ม
 
1. นางศรีชล  ลับโกษา
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ปัดภัย
 
1. นางแสงรวี  สมศรี
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสนวน
 
1. นางจรูญรัตน์  คำไทย
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 19 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายศิณะ  ศัตรูพินาศ
 
1. นางสาวสุนิสา  หมายทอง
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านก็วล 1. เด็กหญิงฐานนันท์  เฉิดเมืองปัก
 
1. นางชรินทร์รัตน์  สุวรรณทอง
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงอทิวราห์  บุญมี
 
1. นางญานิศา  สร้อยจิตร
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงฐิติกร  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นางลักษณาวดี  กระจ่างจิตร
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงชัญญา  สุขยิ่ง
 
1. นายชูศักดิ์  ตนกลาย
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. เด็กชายอัมรินทร์  บุญเลิศ
 
1. นางมาริสา  กระจ่างจิต
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กชายจิรายุ   ศรีสุมัง
 
1. นางละมุด   อุดร
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงภาวินี  ชมภูนุช
 
1. นางนิจวรรณ  ชินวงษ์
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงอรไพลิน   พรหมนุช
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.12 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  จูมศิลป์
 
1. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.37 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สุทธิอาจ
 
1. นายศิริชัย  สะอาดเอี่ยมจิต
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 8 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เรืองฉาย
 
1. นางยุวดี  วงษ์อินตา
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.12 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทรนุช
 
1. นางผกางาม  กระเวนกิจ
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงกฤติกา  ประไวย์
 
1. นางสาวนงนภัทร  ปิงคะโร
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุกดาว
 
1. นางโสภา  ทองพลา
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปลัด 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนแก้ว
 
1. นางเพ็ญยดา  พรหมมา
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสกล 1. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เด่น
 
1. นางอัญชลี  บุญยงค์
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 14 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุตรดีขันธ์
 
1. นายก่อเกียรติ  ศรีระเริญ
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  วัฒนา
 
1. นางเพ็ญศรี  กิ่งแก้ว
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  แรงหาญ
 
1. นางสาวสงวน  พันทจักรชูลาภ
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิง้้้เบญญาภา  แสงสุข
 
1. นางฝนทิพย์  ทองมาก
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.25 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนภาพร  เส็งประโคน
 
1. นางสุพิน  โสมกุล
 
893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.25 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสวาท 1. เด็กชายพัชรพล  ดีนาน
 
1. นางสาวกฤษณา  แปลงทรัพย์
 
894 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเสรียง 1. เด็กชายภราดร  โสภา
 
1. นายวีรชัย  คำไทย
 
895 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อุปาสโพ
 
1. นายวิเศษ  ชีวาจร
 
896 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงจริยา  รักงาม
 
1. นางไตรรัตนา  โค้ตส์
 
897 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 23 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคไชยะ
 
1. นางวรางคณา  พิมพ์ทอง
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงปิโยรส  ยอดรัมย์
 
1. นางสาวมัทนียา  แปะทอง
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. นางสาวสิริรัตน์  นาคนวล
 
1. นางทรงศรี  สมบูรณ์
 
900 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1. นางสาวพิรดา  หล้าแหล่ง
 
1. นางจิรัญญา  ศรีนาคา
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงธัรรญาเรฐ  จันทวงศ์
 
1. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ทองอ้ม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
903 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง 6 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงลัดชนก   อำนาจนิมิตร
 
1. นางรัชชพันธ์  นพภา
 
904 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายพัลลภ  คงยิ่งหาญ
 
1. นางศุภรัตติยา  จิตต์หนักแน่น
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงลลิดา  ประไวย์
 
1. นางอรชร  มณฑาทอง
 
906 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงอนันต์ทิพย์  ทรงวาจา
 
1. นายอรรณพ  เลี่ยมดี
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เลิงสูงเนิน
 
1. นายไพรัตน์  ศรีโสภา
 
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ลำขุนทด
 
1. นายวัชรพงษ์  เวลาเกิด
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันดาชาติ
 
1. นายสุรพงศ์  วาสนาม
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุยานี  มณีศรี
 
1. นายสีบู  ป้องญาติ
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสะแร 1. นางสาวปิยนันท์  ไชยศรีษะ
 
1. นายจิรวัฒน์  สันทาลุนัย
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุธิตา  กุลัดนาม
 
1. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ฉลาดล้น
 
1. นางสาวศุภิญญา  สุขทวี
 
914 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. นางสาวมารศรี  สุดสำริด
 
1. นายสุทัศน์  สำราญดี
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.75 เงิน 18 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ทิศทา
 
1. นายทองคำ   บุตรราช
 
916 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงณัชนนท์  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายธเนศ  สิทธิสังข์
 
1. นางศิโรรัตน์  ฤทธิ์ศรีบุญ
2. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
 
917 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองใบ
2. เด็กชายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพภา  ยุดรัมย์
 
918 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุนทรงาม
2. เด็กหญิงสุคนธวา  จันน้อย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
2. นายประสงค์  เนียมทอง
 
919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.99 ทอง 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายจิรภัทร  ชาญเชี่ยว
 
1. นายยุทธการ  อัครชัยมงคล
2. นางพิมพ์วรา  สิริไสย
 
920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายคณิศร  จินดาศรี
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  ฮึกเหิม
 
1. นางภักดี  พิชญอัครกุล
2. นางเสาวนีย์  รู้ยืนยง
 
921 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.65 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  ศรีน้อย
2. เด็กชายณัฐนันท์  สุริยา
 
1. นางบุญเลี้ยง  สุขจิตร
 
922 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงธัญวีร์    พิมทอง
2. เด็กชายเจตนิพิฐ    แต้มทอง
 
1. นางสาวบังอร    นันทรัตน์
2. นางณัฐสิมา   ศรีชัย
 
923 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงนราทิพย์  อินสาน
2. เด็กชายศราวุธ  บุญเพิ่ม
 
1. นางดวงหทัย  แผ่นทอง
 
924 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงจิราพร  วงระคร
2. เด็กชายธรรมศาสตร์  เจียมรัมย์
 
1. นายโสภณ  ห้าวเหิม
2. นางมณทิชา   สาขนินท์
 
925 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายวัชรพันธ์   ดวงสาม
2. เด็กหญิงวิสสุตา   ทองนำ
 
1. นางประพาย   ปิยะไพร
2. นางรัตนา  แสนกล้า
 
926 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.32 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รองมูล
2. เด็กชายอนุชา  อนุพันธ์
 
1. นางทิฆัมพร  ทองแม้น
2. นางยุวดี  คำวงค์
 
927 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงกัญญานุช  บุตรพิมาย
2. เด็กชายปฐวีกานต์  ใจกล้า
 
1. นางทิวาภรณ์  ชัยศรีษะ
 
928 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิเศษอุด
 
1. นางสุดาพร  คูณวัฒนาพงษ์
2. นางสาวขวัญเรือน  เขตเจริญ
 
929 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กชายยุทธนา   งามเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณษา    จันทร์งอม
 
1. นางสาวณัฐจันทร์   นุชิต
 
930 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.65 ทอง 15 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตเมตตา  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  นิลจันทร์
 
1. นางสาวศุภิญญา  สุขทวี
2. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
 
931 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.99 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์นาค
2. เด็กชายสหรัฐ  หล่าศรี
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
932 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกัณวิภา  เสาะโชค
2. เด็กชายสุกฤษ  ดวงดี
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุทิน  บัวบาน
 
933 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.99 ทอง 18 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ดีพาชู
2. เด็กหญิงอทิตญาพร  กุลพุทธา
 
1. นางวิทยา  เมินดี
2. นางลนาวรรณ  ดีแก่
 
934 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.98 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   กระจ่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วาจาดี
 
1. นางสาวอนัญญา   คำโยธา
2. นายพงศกร   ดีมาก
 
935 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.65 ทอง 20 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงโศภา  สดมสุข
2. เด็กชายไตรภพ  ใจกล้า
 
1. นางสาววิยดา  พอกสนิท
2. นางลัดดา  นิสสัยดี
 
936 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.99 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงอินธิรา  เสาะสนธิ์
2. เด็กชายเก่งกาจ  พูนล้น
 
1. นางสาวจิดาภา  ดวงสาม
 
937 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.99 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษดา  อุดมพล
2. เด็กหญิงศศิประภา  งัดโคกกรวด
 
1. นางวิมล  ชวนเปล่งสกุล
2. นางอรอนงค์  นิราศภัย
 
938 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.32 ทอง 23 โรงเรียนบ้านชำเบง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญนาค
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขล้วน
 
1. นางพจนิล  แสงศรี
2. นางสาวเอราวัณ  พิศโฉม
 
939 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ชูชี
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีราม
 
1. นางอรุณี   ต้องถือดี
2. นางปราณี  วงษ์เกิด
 
940 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายจักรี  สุขใส
2. เด็กหญิงสาวิตรี  กองสุข
 
1. นางสาวรัชสิรินธร์  ศรีจันทร์แจ่ม
2. นางบุญชู  สายไทย
 
941 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กชายณัฐรัฐ   ศรีมารถ
2. เด็กหญิงษมาวรรณ   สุขสงวน
 
1. นางสมบูรณ์  กำเนิดสิงห์
2. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
 
942 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.57 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมธุฤทัย   พื้นนวล
 
1. นางฉันทนา   ประนม
2. นายพิเชษฐ์  ปัญญาไว
 
943 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.49 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิสรา  ฉิมงาม
2. เด็กชายเกียรติชัย  สายบุตร
 
1. นายสุพจน์  ศรีเมือง
2. นางสาววิมล  ประดุจชนม์
 
944 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กชายนพรัตน์  ยิ่งเชิดสุข
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะพรม
 
1. นางสาวนงนภัทร  ปิงคะโร
2. นางวิลาวัณย์  ภูปุย
 
945 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนชาย 1. เด็กหญิงชนิตา  ดวงจิต
2. เด็กชายโศภณ  บุษธรรม
 
1. นางณัฏฐนันท์  นามสวัดิ์
2. นางสุจินต์  สมยิ่ง
 
946 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 8 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัสศิตา  ลันพูน
2. เด็กชายเดชนคร  เพ็งเล็งดี
 
1. นางทัศนีย์  เพ่งเล็งดี
2. นางสาวสุนิศา  หมายทอง
 
947 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.08 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงศศิวิมล   สวัสดี
2. เด็กชายสุรสิทธิ์   สุขมณี
 
1. นางสาวบังอร   นันทรัตน์
2. นางสาวสมวิญญา   กรองทอง
 
948 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.58 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงฐิตาภา   สะอาดเอี่ยม
2. เด็กชายบรมวุฒิ   ตีเวียง
 
1. นางนางบังอร   ตุ้มทอง
2. นายโลม   พิมพ์ศรี
 
949 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.41 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายดุสิต  ทาประโคน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยแสง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  พุดหอม
 
950 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.08 ทอง 12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1. เด็กหญิงคันธมาลี  สุขรอบ
2. เด็กชายธีรนัย  งามดี
 
1. ดาบตำรวจจิรินทร์ญา  อินทจักร์
2. ร้อยตำรวจตรีประธาน  แสงเพชร
 
951 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.99 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  นาคไชยะ
2. เด็กชายส่องหล้า  พรมศรี
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุทิน  บัวบาน
 
952 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.66 ทอง 14 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 1. เด็กหญิงพิยดา  จำนงมี
2. เด็กชายศรัณย์  สุตลาวดี
 
1. นางวิทยา  เมินดี
2. นางปาณวาส  ศรีวรรณรัตน์
 
953 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.41 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ชาภักดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสยุมพร  เหล่าหว้าน
 
954 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.41 ทอง 15 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพลอยภัค  ดวงกุล
2. เด็กชายสัชฌุกร  ทองคำสุก
 
1. นางจำนิจ   สุบิน
2. นางอัญชนา  อุดมทวี
 
955 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.24 ทอง 17 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายชนะพงษ์  สืบเสาะจบ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเลิศ
 
1. นายสุรพงษ์  พุดสี
2. นายชิต  ตาติยะ
 
956 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.24 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงพัชทราทิพย์  สารจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
2. นางสาวประไพรัตน์  ตุ้มทอง
 
957 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.74 ทอง 19 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงนภสร    กรเกษม
2. เด็กชายสรรเสริญ    ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลสุข
2. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
 
958 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.83 ทอง 20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หล้าโน
2. เด็กชายอรรถพร  พรหมนุช
 
1. นางศุภรัตน์  มูลมั่งคั่ง
2. นางสาวศิริพร  งามเลิศ
 
959 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.58 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายพิชญพล  สนโศรก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะคุณ
 
1. นางวิมล  ชวนเปล่งสกุล
2. นางอรอนงค์  นิราศภัย
 
960 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.16 ทอง 22 โรงเรียนบ้านตาวร 1. เด็กชายวัชรินทร์  ทรงวาจา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสบาย
 
1. นางศศิกานต์  จุดาบุตร
 
961 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.74 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนิศาชล  สวดโสม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญสะรัมย์
 
1. นางสุวิมล  สว่างโคกกรวด
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายธนากร  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงเมธัส  รุ่งเรือง
 
1. นางบังอร  นาทองพูน
2. นางบุญเลี้ยง  สุขจิตร
 
963 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงนาตาลี    จีน มิทเชลล์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาดี
 
1. นางสาวบังอร   นันทรัตน์
2. นางมาลี   ชุมนุม
 
964 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ภักดี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
2. นายชัยวัฒน์  โลหะจินดา
 
965 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายตะวัน  คิดถูก
2. เด็กหญิงสวนีย์  มีศรี
 
1. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
2. นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข
 
966 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายวิชิตชัย  ปะทะทอง
2. เด็กหญิงวิยะดา  เสาใย
 
1. นายอรรณพ  เลี่ยมดี
2. นางภัศรา  เชื้อสายดวง
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยแหม่ง
2. เด็กหญิงยุราพร  เสพสุข
 
1. นางอรพันธ์  จอมเกาะ
2. นางสาวนงนภัทร  ปิงคะโร
 
968 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงพรธิดา  มีชัย
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ผาลึก
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
969 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 8 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงพนิดา  เครือศรี
2. เด็กชายศุภชัย  สิงห์เนตรนอก
 
1. นายศิวพงศ์  ศิริจันทร์
2. นายศิรสิทธิ์  ปรินแคน
 
970 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.7 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริม่วง
 
1. นางสุดารัตน์  ดียิ่ง
2. นางศรีชล  ลับโกษา
 
971 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายสกล  บุญตะไนย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  มีศรี
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
 
972 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายศิลาฤทธิ์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทา
 
1. นายโสภณ  ห้าวเหิม
2. นายบุญเลิศ  สุขจิตร
 
973 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.7 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กชายประพล    คงทน
2. เด็กหญิงรัชนิกาญจน์   ใจเพียร
 
1. นางกันนิดา   บัวสิริศรี
2. นางพะเยาว์   เหมือนคิด
 
974 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สุนทรงาม
 
1. นางสาววิมล  ประดุจชนม์
2. นางดาราวรรณ  ฉัตรทัน
 
975 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชัชรีย์  สกุลณี
2. เด็กชายณัฐพร  สระทอง
 
1. นางธัญญารัตน์  ชมดี
 
976 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายชัยยันต์  ตินานพ
2. เด็กหญิงอรกนก  ผูกดี
 
1. นางสาวจิดาภา  ดวงสาม
 
977 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.95 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1. เด็กชายวชิรพงศ์   สุขจั่น
2. เด็กหญิงอุดมพร   แสงสิน
 
1. นางสาวอนัญญา   คำโยธา
2. นายสุทธิรักษ์   พลเจริญ
 
978 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 17 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวัลย์  สอาด
2. เด็กชายเหินฟ้า  แกนใส
 
1. นายธนรรณพ  เชื้อจันทร์
2. นางทัศนีย์  เพ่งเล็งดี
 
979 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.7 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์สีดา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กนกแก้ว
 
1. นายจิรวัฒน์  สันทาลุนัย
2. นางกัลยาณี  พานิกุล
 
980 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงธิชา  ทวีโภค
2. เด็กชายศราวุธ  สุยะ
 
1. นางทิวาภรณ์  ชัยศรีษะ
2. นายสุรัตน์  แสนสุข
 
981 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายทรงพล  โกยสำราญ
2. เด็กหญิงวารุณี  บูรณะ
 
1. นางวิมล  ชวนเปล่งสกุล
2. นางอรอนงค์  นิราศภัย
 
982 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นายมีชัย  ผาดนอก
2. นางสาวสุชาดา  เสาใส
 
1. นางสุทน  บุญสิงห์
2. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
983 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. นายชูเกียรติ  บุญเทา
2. นางสาววิไลลักษณ์  เพ่งพิศ
 
1. นายสุพล  อนันมา
2. นางจุไรรัตน์  หมื่นเจริญ
 
984 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกัณฑิกา   ปุ่มเทพ
2. เด็กหญิงณิชารีย์    โต๊ะนาค
3. เด็กหญิงนิศากร   วุฒิยาสาร
4. เด็กหญิงพัชริดา    บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัทราวดี   ปุ่มเทพ
6. เด็กหญิงรัตนา  ทรงกุล
7. เด็กหญิงวิมลมณี   บุญละคร
8. เด็กหญิงสุพรรษา    ยอดสาย
9. เด็กหญิงอภิชญา   เอิบบุญ
10. เด็กหญิงเพ็ญประภา    โสระเนตร
 
1. นางสาวบังอร   นันทรัตน์
2. นายทีปกร   เสาะหายิ่ง
3. นายเทอดทูล    ดงรังศรี
 
985 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงนฤมล  พัฒสิงห์
2. เด็กหญิงพริมา  มีแสง
3. เด็กหญิงพิมศิริ  สุขอุดม
4. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงวิภาวินี   จินดาศรี
6. เด็กหญิงสายฝน  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงสุนันทา  ทองมุกดา
8. เด็กหญิงอลิสา  สาคะนิน
9. เด็กหญิงอัญชิสา  คุสิตา
10. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายสุภาพ  อ่อนน้อม
2. นายปิยะพงษ์  ผิวละออง
 
986 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐจิตา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงธาสิณี  ชาวชอบ
4. เด็กหญิงนัยนา  เพียรชอบ
5. เด็กหญิงปรกฟ้า  แสวงสุข
6. เด็กหญิงพจมาน  สำราญใจ
7. เด็กหญิงพัชราภา  สายปูน
8. เด็กหญิงมุทิตา  นามเขตต์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขบท
10. เด็กหญิงสุนีเนตร  เดชาวุธ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิลักษณ์
2. นางสุภัตตรา  แสนคม
3. นางสาวสุภาพ  เชื้อจันทร์
 
987 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนชาย 1. เด็กหญิงกนกอร  ยิ่งเชี่ยว
2. เด็กหญิงกฤติกา  วาหมงคล
3. เด็กหญิงจิตสุภา  วงษ์สมัน
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พลศรี
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  แรงทอง
6. เด็กหญิงพรธิตา  บุราคำ
7. เด็กหญิงศศิธร  ชะรินทร์
8. เด็กหญิงสิริมาศ  สุดใส
9. เด็กหญิงอภิชญา  สืบพรม
10. เด็กหญิงอารยา  จงหาร
 
1. นางณัฐนันท์  นามสวัสดิ์
2. นายเอิบ  สามใจ
3. นางสุจินต์  สมยิ่ง
 
988 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทาธรณ์
2. เด็กชายกิตติทัต  ยืนยง
3. เด็กหญิงจันทมณี  มนตรีโพธิ์
4. เด็กหญิงช่อฟ้า  บุญมั่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำ
6. เด็กหญิงปาลิตา  จินดาศรี
7. เด็กหญิงพรนิศา  มนตรีโพธิ์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ครคง
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ขอชัย
10. เด็กหญิงสุทินา  พูนทรัพย์
 
1. นางสาวรัชสิรินธร์  ศรีจันทร์แจ่ม
2. นางบุญชู  สายไทย
3. นางนิภา  กาญจนาภา
 
989 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงประภาศรี  ฉิมงาม
3. เด็กหญิงพิมพร  ฝุ่นทอง
4. เด็กหญิงวาศิฐี  สายแก้ว
5. เด็กหญิงวิชุดา  ศุภษร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  สีน้ำคำ
7. เด็กหญิงศิริภา  กายดี
8. เด็กหญิงสุภณิดา  รัตนนนท์
9. เด็กหญิงสุมณฑา  ใจกล้า
10. เด็กหญิงอุุษณียาภรณ์  อาสาคติ
 
1. นายโสภณ  ห้าวเหิม
2. นางเรวดี  อุปฌาย์
3. นายเลิศมนัส  อุปฌาย์
 
990 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิ่งเจนจบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมทอง
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  สัตปานนท์
4. เด็กหญิงธันยพร  ยศประเสริฐ
5. เด็กหญิงวริศรา  เหล่าชัย
6. เด็กหญิงสุนิศา  ยิ่งเชิดงาม
7. เด็กหญิงสุภาดา  สัตปานนท์
8. เด็กหญิงอำนวยพร  สุดสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  จันประโคน
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุขใส
 
1. นางสาวฐิติมา  สุนินทบูรณ์
2. นางทัตยา  สัตปานนท์
3. นางดาวรรณ์  เรืองสุขสุด
 
991 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   จันทร์หอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำแต่ง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   เสาวคนธ์
4. เด็กชายวัฒนพล  สีลาทอง
5. เด็กชายวัฒนพล    สีสาทอง
6. เด็กหญิงวาศิตรี   พิสาสุข
7. เด็กชายสัชณุกร   ทองเอิบ
8. เด็กหญิงสุถาวัลย์    แก่นโสม
9. เด็กชายอติชาต  บัวสาย
10. เด็กชายอรรถพล   ลีราช
 
1. นางสาวฐิติมา   เอื้อกิจ
2. นางสืบสิริ  มูลศาสตร์
3. นางสาวศุภมาศ   อุตลาด
 
992 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายกิตติกร  ลำดวนหอม
2. เด็กชายจิรายุส  แจ่มศรี
3. เด็กชายธนบูรณ์  บุคคล
4. เด็กชายนฤพล  พรมศักดิ์
5. เด็กชายนลธวัช  ลำดวนหอม
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีช่วย
7. เด็กหญิงวิภา  นนธิจันทร์
8. เด็กหญิงศรุตา  วิชุมา
9. เด็กหญิงศุภานันท์  หาหงษ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีเปีย
 
1. นางสุวชัญ  ชาญเชี่ยว
 
993 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงดวงพร  มหัตถ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  กิจชำนาญ
3. เด็กหญิงนันทิรา  สาธรณ์
4. เด็กหญิงปัทมา  ยาเคน
5. เด็กชายลภัส  ออกหาญ
6. เด็กหญิงวาสนา  โชติญา
7. เด็กหญิงศรุตา  อรจันทร์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมมา
9. เด็กหญิงอรวรรยา  ประทุมหอม
10. เด็กหญิงเมขลา  สินสุพรรณ์
 
1. นางศรีรัฐ  เห็นสุข
2. นางภนิดา  เกสรเจริญกุล
3. นายธงชัย  อรรถวรวุฒิ
 
994 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกฤติยา  สะตาดี
3. เด็กหญิงจามจุรี  ใจสว่าง
4. เด็กชายชัยณรงค์กร  แก้วดวงดี
5. เด็กหญิงปนัสยา  โพริย้า
6. เด็กหญิงวรรณิภา  สุระคนธ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทจักร
8. เด็กหญิงสนธยา  วงษ์ไล
9. เด็กหญิงอารยา  หลวงประชัย
10. เด็กชายโชคชัย  โสภา
 
1. นายธีีรภัทร  นันทิโค
2. นายสัตยา  โพธิ์หิรัญ
3. นางสาววชิราภรณ์  เรืองเดช
 
995 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กมลบูรณ์
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ทองนัด
3. เด็กหญิงปานตะวัน  มียิ่ง
4. เด็กหญิงพุดซา  อุสาห์ดี
5. เด็กหญิงยวงคำ  ผิวจันทร์สด
6. เด็กหญิงวรรณิภา  โพนรัมย์
7. เด็กหญิงวรรณิสา  เรียงเงิน
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เหิมหัก
9. เด็กหญิงสิรินภา  ชื่นจิตร
10. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริสุข
 
1. นางสาวณัฐธิยารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางปราณี  สมถวิล
 
996 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นอินทร์
2. เด็กหญิงจิราพร  สร้อยจำปี
3. เด็กหญิงชลลดา  บุญอุ่น
4. เด็กหญิงธิดาธร  ทองลาย
5. เด็กหญิงปิณฑิรา  ศรีลางาม
6. เด็กหญิงผกายแก้ว  ชาวสวน
7. เด็กหญิงพรรณวดี  บรรพต
8. เด็กหญิงพศิกา  เกิดพระ
9. เด็กหญิงพิรัลดา  สายบุตร
10. เด็กหญิงศุภศร  ประดับมุข
 
1. นางทิพวัลย์  โพธิ์เลิง
2. นางสาวเสาวรี  สายยศ
 
997 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงจันทรา   เจริญสุข
2. เด็กชายธนลักษณ์  ใยยอง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงศ์กนก
4. เด็กชายธันวา  วาจาดี
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  ใยยอง
6. เด็กหญิงพุธษร  จันทบุบภา
7. เด็กหญิงมินตรา  วาจาดี
8. เด็กหญิงศรัญญา  กลีบม่วง
9. เด็กหญิงสาริกา  ชัยเสน
10. เด็กหญิงเข็มรัตน์  โจรประโคน
 
1. นางสุภัทรา  สุรินทร
2. นางสาวสุพิมล  บูรณ์เจริญ
 
998 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตาวัง 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงทัศณีย์  ดำเนิน
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  แหลมหลัก
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สุดยอด
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  สอนงาม
6. เด็กหญิงวณิดา  นันทไสย์
7. เด็กหญิงศศิประภา  สร้างนานอก
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมสอน
9. เด็กหญิงสุนิสา  หงส์เจือ
10. เด็กหญิงสุพิชชา  ลำดวนหอม
 
1. นายสุภีร์  สุดสงวน
 
999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เสาะโชค
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  นิยมสวน
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ดีถ้วน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมบุตร
5. เด็กหญิงรวิภา  แซมรัมย์
6. เด็กหญิงวัน  ภาพยนตร์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคนวล
8. เด็กหญิงสวรินทร์  ใจงาม
9. เด็กหญิงอรทัย  ทองภาพ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คารทอง
 
1. นายพิมล  บัวบาน
2. นางสุทิน  บัวบาน
3. นางเพ็ญประภา  ประสงค์สุข
 
1000 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธันยมัย   เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยานุช   ศรีโพนทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญตวง
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงมินตรา   ลำมูล
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ไพศรี
7. เด็กหญิงศุมารินทร์   ประคำทอง
8. เด็กหญิงอรณี   ตามทอง
9. เด็กหญิงอรทัย   เที่ยงกินรี
10. เด็กหญิงอัญชุลี   ม่วงละออ
 
1. นางรัตนาภรณ์   มะลัยทอง
2. นางอัจฉราภรณ์   ม่านทอง
3. นางสาวจงรักษ์  จันทร์งาม
 
1001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แหล่งเจริญ
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  โพมบุญ
3. เด็กชายชลชาติ  บุญครอง
4. เด็กหญิงช่อผกาศรี  พุทเทศ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  สุมิตดี
6. เด็กหญิงปนัดดา  สมหวัง
7. เด็กหญิงปาณิศา  นามมูลตรี
8. เด็กชายยุทธภูมิ  ภิมาไชย์
9. เด็กชายศรันย์  สายวัน
10. เด็กชายเพชรรัตน์  โพแก้ว
 
1. นางสาวสุชญาดา  อุตมะ
2. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
3. นางสาวเมธิตา  อุไร
 
1002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายจรัสศรี  ศรีลันลี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผาแดง
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรสุดา  โสภา
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ประกายแก้ว
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ชำนาญจันทร์
8. เด็กชายสหัศวรรษ  พิมพ์เก่า
9. เด็กหญิงสุภัทรา  เยาะเย้ย
10. เด็กหญิงอรนุช  สุขจิต
 
1. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
2. นางพิศณี  ศรีหะจันทร์
 
1003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เรืองสุขสุด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเกิด
3. เด็กหญิงฐิติพร  เสาใย
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาวัตร
5. เด็กหญิงธิิดา  กำจัดภัย
6. เด็กหญิงปิยะพร  ไชยคำ
7. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจเรา
8. เด็กหญิงพรพรรณ  มั่นเกต
9. เด็กหญิงสุภัทรา  ตินานพ
10. เด็กหญิงอัญชลี  ตินานพ
 
1. นางโสภา  ภาสดา
2. นางรวิวรรณ  การะพันธ์
3. นางสาวภควรรณ  ปิยไพร
 
1004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สนิทดี
2. เด็กหญิงกันตฤทัย  สมานรัตน์
3. เด็กหญิงจันทมาศ  ขจัดโรคา
4. เด็กชายปรัชญา  เปรียบยิ่ง
5. เด็กชายวัชรพล  ประสพสุข
6. เด็กหญิงวาทินี  เห็นจงชม
7. เด็กชายวิศรุต  นับงาม
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาะสืบงาม
9. เด็กชายอรรถพล  ตนกลาย
10. เด็กชายเอกวิชญ์  เกิดสบาย
 
1. นายภัควัฒน์  รุ่งเรือง
 
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วานุนาม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามสพร
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กชายพัลลภ  คงยิ่งหาญ
6. เด็กหญิงรัตนา  เป็นคงสุข
7. เด็กหญิงวารุณี  ศรีแย้ม
8. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  สุขสบาย
9. เด็กหญิงสุธนา  เทาศรี
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เพราะเรืองบิดา
 
1. นายกณวรรธน์  พลสิม
2. นางศุภรัตติยา  จิตต์หนักแน่น
 
1006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญทูล
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  เหมาเพชร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผิวงาม
4. เด็กหญิงปฐมพร  สุขสมัย
5. เด็กหญิงปัจจัยณา  ต้องถือดี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  นนธิจันทร์
7. เด็กหญิงหฤทัย  อนุลีจันทร์
8. เด็กหญิงอรัญญา  การนา
9. เด็กชายอลิตา   บุญโกมล
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญนาค
 
1. นางบุญไพ  สุมรัมย์
2. นางสาวธีร์จุฑา  ใจนวน
 
1007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงกวินทรา   สารธร
2. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ปัญญางาม
3. เด็กหญิงดวงเนตร   พันธ์ชัย
4. เด็กหญิงพรกมล  คณะพรม
5. เด็กหญิงพรชิตา  สง่างาม
6. เด็กหญิงมัสยา   สง่างาม
7. เด็กหญิงวาสนา  เสมอดี
8. เด็กหญิงวาสนา  บุญสมยา
9. เด็กหญิงศจี  ลายมั่น
10. เด็กหญิงอาภาวดี  สง่างาม
 
1. นายพนม  จันทะเสน
 
1008 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงทาริกา  อุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงบุษบา  ลักขษร
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  โนนกลาง
4. เด็กหญิงปาลิดา  ชาวสวน
5. เด็กหญิงพนิดา  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงพรธิตา  วิจิตรโท
7. เด็กหญิงมณ๊รัตน์  บุญทูน
8. เด็กหญิงมรกต  โยผล
9. เด็กหญิงรัตนา  น้องดี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์เรียง
11. เด็กหญิงลดารัตน์  กาลกระสังข์
12. เด็กหญิงศศินิภา  หงษ์มา
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงางาม
14. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงสี
15. เด็กหญิงอริสา   ขันทอง
 
1. นางสำรวย  รื่นรมย์
2. นายสงคราม  รื่นรมย์
3. นางผ่องศรี   สาแก้ว
4. นายอมิชา   สารประเสริฐ
 
1009 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เรืองเกษม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พ่อค้า
3. เด็กหญิงนันทิกาญจน์  สมนิยาม
4. เด็กหญิงนิตยา  ห่อชื่อ
5. เด็กหญิงปณิดา  หุ่นทอง
6. เด็กหญิงปารวี  ฉลาดล้น
7. เด็กหญิงพรทิพย์  สายสุข
8. เด็กหญิงพรพิมล  กมลบูรณ์
9. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแย้ม
10. เด็กหญิงมธุฤทัย  พื้นนวล
11. เด็กหญิงมะลิ   ศรีตะวัน
12. เด็กหญิงมุกดา  เสาธงทอง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  รัสมิงแก้ว
14. เด็กหญิงอริสรา  เหล่าหา
15. เด็กหญิงเกศรินทร์   สายสุข
 
1. นางเพ็ญโพยม   ชมภูพื้น
2. นางอนัญญา   แสวงสุข
3. นายสุริยัน  สืบเพ็ง
4. นางฐิติกา  แก้วเด่น
 
1010 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แหวนวง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    หนองหว้า
3. เด็กหญิงจิรภิญญา   สุวรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐิดา   บุญเตือน
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีน้อย
6. เด็กหญิงธนาธร  ไชยศรีษะ
7. เด็กหญิงนภัสสร    โลหากาศ
8. เด็กหญิงมลธิกานต์   วาปีสา
9. เด็กหญิงวนิดา   หลักพันคำ
10. เด็กหญิงวิภาวัลย์   ย่อทอง
11. เด็กหญิงศิริพรรณ   คำเสียง
12. เด็กหญิงสาริน   กาหลง
13. เด็กหญิงสุนันทา   ถิ่นนิคม
14. เด็กหญิงอลิสา  แข็งกล้า
15. เด็กหญิงเกศนริน   พิลาสุข
 
1. นายสำเริง   สิงหะ
2. นางสาวศิริญญา    สิทธิจันทร์
3. นางสาวแสงระวี   คนยืน
4. นางสาวเสาวลักษณ์    พลเรือง
 
1011 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มโชคชนะ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุกกลมใสย์
3. เด็กหญิงณัฎฐิณี  แก้วปรั่ง
4. เด็กหญิงตติยา  สุระคนธ์
5. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  คำเสมอ
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยเชษฐ์
7. เด็กหญิงนลีนี  แสงสิงห์
8. เด็กหญิงนันทฉัตร  ชาญเชี่ยว
9. เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์พินิจ
10. เด็กหญิงภัทลฎา  รุจิยาปนนท์
11. เด็กหญิงรติมา  ฮิงนอง
12. เด็กหญิงรสริน  เพิ่มทรัพย์
13. เด็กหญิงสิริกุล  สิงห์ศิลป์
14. เด็กหญิงหทัยภัทร  ปรักเจริญ
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพ็งบ้านซอด
 
1. นางรุจิรา  เชื้อลี
2. นายอภิลักษณ์  โสภา
3. นางสาวดวงดาว  จาทุนิล
 
1012 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนมหาราช 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อิงสา
2. เด็กชายจิระ  ใกรเสือ
3. เด็กหญิงธนิสา  พริ้งเพราะ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกสี
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กับรัมย์
6. เด็กหญิงปฐมพร  ดอกประยงค์
7. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มใส
8. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงพิมพิศา  ใจกล้า
10. เด็กชายภัทรยศ  แจ่มใส
11. เด็กหญิงวาริษา  ทองนำ
12. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีพรหม
13. เด็กหญิงสกุนาไพร  ขึมสันเทียะ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  สังเกตกิจ
15. เด็กหญิงอุษณีย์  ใจพินิจ
 
1. นางสาวกิตติยา  ประวาสุข
2. นางกมลทิพย์  บุญมา
3. นางวันเฉลิม  หอมจันทร์
4. นางพิมพ์ศิริ  ปุยะติ
 
1013 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  สาแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ที่ดี
3. เด็กหญิงกุลวรา  สวนเพชร
4. เด็กหญิงจิรพัชร  สังข์โกมล
5. เด็กหญิงณิชกานต์  ปังอุทา
6. เด็กหญิงนฤภร  ดวงดี
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศิลางาม
8. เด็กหญิงปวีณวงศ์  แก้มทอง
9. เด็กหญิงปาณิศรา  ยวนจิต
10. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  ชาญเชี่ยว
11. เด็กหญิงรจนินทร์  เหล่าดี
12. เด็กหญิงรินลณี  เหล่าดี
13. เด็กหญิงวรัญญา  รื่นรมย์
14. เด็กหญิงสุภาพร  เอกลาภ
15. เด็กหญิงเกศมณี  ทองสีมา
 
1. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวลักษมี  เอี่ยมสะอาด
 
1014 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรันเดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปรากฏเกล้า
2. เด็กหญิงดาวประกาย  ชัยเชิดชู
3. เด็กหญิงทิวา  ทะนุนาจารย์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  นาคเขียว
5. เด็กหญิงธิดา  บูรณะ
6. เด็กหญิงนันทิดา  ลำดับมาก
7. เด็กหญิงปิยนุช  ผาสุข
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีพาชู
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภาสนุก
10. เด็กหญิงรจนา  ลำดับมาก
11. เด็กหญิงลัดดา  ธรรมกิโล
12. เด็กหญิงศศิภา  จุดาบุตร
13. เด็กหญิงศิรินันท์  เชี่ยวรอบ
14. เด็กหญิงสมฤทัย  ภูไหมพรม
15. เด็กหญิงสานฝัน  คำโยก
 
1. นางอำไพ  ประยงค์หอม
2. นางจารุวรรณ  กลีบบัว
3. นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์พวง
4. นางมะลิวัลย์  อย่าเสียสัตย์
 
1015 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงกนกพร  โสนทอง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองใสศร
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทวีเกิด
4. เด็กหญิงจิรภา  บุญเมือง
5. เด็กหญิงชุติดาพร  อินทกุล
6. เด็กหญิงณัฐวรา  สิงห์สาธร
7. เด็กหญิงธัญชนก  ต่อดอก
8. เด็กหญิงธิณัฐดา  นาฬิเกร์
9. เด็กหญิงธิติมา  นามเขตต์
10. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองใสศร
11. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แสนสุข
12. เด็กหญิงรัฐพร  บุตรทา
13. เด็กชายวุฒิชัย  เจ็กนอก
14. เด็กหญิงศิรประภา  ยิ่งเสมอ
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญทัน
 
1. นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
2. นางพิกุลวรรณ  ถุนาพรรณ์
3. นางอุตมาวดี  พลคชา
4. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
 
1016 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิศร
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  พุทธพันธ์
3. เด็กชายณัฐพงค์  พัดพรม
4. เด็กหญิงณัฐยา  ลาทอง
5. เด็กหญิงทิพย์ลดา  สอนพรม
6. เด็กหญิงนนทิชา  เศษฐะ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   สารฤทธิ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  สีทอง
9. เด็กหญิงมนัสวี  อดทน
10. เด็กหญิงวิยะดา  นาทันรีบ
11. เด็กหญิงศิริยาพรณ์  คำพร
12. เด็กชายศุภฤกษ์  อุคำ
13. เด็กหญิงอาชีรญา  พวงพันธ์
14. เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  ศรีช่วย
15. เด็กชายเพชรยุธ  สุภาพ
 
1. นางสาวพัชรดารัตน์  เพ็งงามรุ่งโรจน
2. นางนิ่มนวล   เสาะพบดี
3. นางสาวฐิติมา   เอื้อกิจ
4. นายบุญลักษณ์  วงศา
 
1017 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญปลอก
2. เด็กหญิงชลธิฌา  ตองติดรมย์
3. เด็กชายชัยยุทธ์  เพชรจันทร์
4. เด็กหญิงญาสินี  ยอดรัมย์
5. เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  นิยม
6. เด็กหญิงปภาดา  เสนาบูรณ์
7. เด็กหญิงปัทมา  ดีนาน
8. เด็กชายพงศ์สุภา  หล่าสิงห์
9. เด็กหญิงพณัฐดา  โฉลกดี
10. เด็กหญิงพรฉาย  วิวาสุขุ
11. เด็กหญิงวิภาดา  เหลืองจันทึก
12. เด็กหญิงอัจฉรา  เรืองกระจาย
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สืบสวน
14. เด็กหญิงเสาวภา  นันทะชาติ
15. เด็กหญิงแพรพลอย  เสาใหญ่
 
1. นางสาวชลิดา  บุญทอง
2. นางสาวนันทนา  ศูนย์กลาง
3. นางสาวหทัยรัตน์  สายพรหม
4. นางพรทิพย์  สุขพราหมณ์
 
1018 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทัพทัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เชาว์รัมย์
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงฐิติมน  บุทำทอง
5. เด็กหญิงนัฐฌากรณ์  ใจกล้า
6. เด็กหญิงวนิดา  สามใจ
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปรักเจริญ
8. เด็กหญิงวิภาดา  ตุ้มแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมศรี
10. เด็กหญิงสโรชา  เรืองไข
11. เด็กหญิงอภิญญา  พวงจำปา
12. เด็กหญิงอรัญญา  ก่านแก้ว
13. เด็กหญิงอารียา  สระแก้ว
14. เด็กหญิงเบญญาภา  นามสม
15. เด็กหญิงเมฆขลา  ไชยโย
 
1. นางพัสตราภรณ์  หอมขจร
2. นางสาวจิดาภา  กำมนาฏ
3. นางสาวสุณิตา  หนูดำ
4. นางสาวนิตยา  กรองทอง
 
1019 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทับปาน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงราษี
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  น่าชม
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ขบวนกล้า
5. เด็กหญิงขวัญชีวา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงจงกลวรรณ  แก่นจันทรื
7. เด็กหญิงชนิกานต์  ผดุงเมือง
8. เด็กหญิงชิโนรส  สามทอง
9. เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วพรรณา
10. เด็กหญิงนันทนาภรณ์  นะสีโต
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  สำราญสุข
12. เด็กหญิงภนิดา  สิงห์โท
13. เด็กหญิงวรรณวิสา  วายโศก
14. เด็กหญิงสุชาดา  เทพพันพา
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มะลิหอม
 
1. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
2. นางสุพิน  โสมกุล
 
1020 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อนุลีจันทร์
2. เด็กหญิงช่อผกา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ตาเลิศ
4. เด็กหญิงธนาภา   นึกสม
5. เด็กหญิงนิตยา   จันทร์เพ็ง
6. เด็กหญิงนิตยา   อินทร์ตา
7. เด็กหญิงปณิดา   ศรีบุญ
8. เด็กหญิงปวีณา   นานวล
9. เด็กหญิงรวีนิภา   บุญมี
10. เด็กหญิงรัชนีกร   สุขแน่น
11. เด็กหญิงวรินทร์ญา   เชื้อนุ่ม
12. เด็กหญิงวันนิสา   สงคราม
13. เด็กหญิงศรุตา   แสนดี
14. เด็กหญิงเกศรินทร์    ดำนาน
15. เด็กหญิงเอเชีย   สุวรรณ
 
1. นางสาวบุปผกามาศ    ม่วงอ่อน
 
1021 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงกวินทรา   สารธร
2. เด็กหญิงชลดา   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์   จันทยุง
4. เด็กหญิงธนาภรณ์   พัฒนผล
5. เด็กหญิงพรกมล  คณะพรม
6. เด็กหญิงภัทร์ชรียา    บัวทอง
7. เด็กหญิงมัสยา   สง่างาม
8. เด็กหญิงรัตนา   สางาม
9. เด็กหญิงวาสนา  เสมอดี
10. เด็กหญิงศจี  ลายมั่น
11. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำริด
12. เด็กหญิงสิรินันท์   จันทร์ไทย
13. เด็กหญิงสุธินี   สง่างาม
14. เด็กหญิงสุธิมา   สง่างาม
15. เด็กหญิงอาภาวดี  สง่างาม
 
1. นายจิตติ  แก้วเนตร
2. นางสาวสุวรรณา  โลนะลุ
3. นายพรชัย  เดชสงค์
4. นายพนม  จันทะเสน
 
1022 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงกลายเมฆ  ธรรมเที่ยง
2. เด็กชายจตุรพิธ  จันทะนา
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  เหลียวดูดี
4. เด็กหญิงจุรีพร  สังข์โกมล
5. เด็กชายธงไชย  พรมขันธ์
6. เด็กชายธีระพงษ์  สีเพชร
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจรักษ์
8. เด็กหญิงพลอยลิน  อิทธิจันทร์
9. เด็กหญิงฤกษ์ศิยาพร  สำรวมจิต
10. เด็กชายศราวุธ  แรกข้าว
11. เด็กชายอนุพงษ์  นิมินรัมย์
12. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
13. เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทะพรม
14. เด็กหญิงแนน  พันทะวงษ์
15. เด็กหญิงโสภารักษ์  รับประโคน
 
1. นายพงษ์ธร  จันทร์เล
2. นางจันทรา  ศาลางาม
3. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
4. นางสาววิไล  ประจงรัมย์
 
1023 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงชนธิชา  หนูสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลิญญา  ตาบุดดา
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีโสม
4. เด็กหญิงพัชรา  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงพิสมัย  ทองเงิน
6. เด็กหญิงมณฑรัตน์  นาคไชยะ
7. เด็กหญิงวารุณี  ละเมียดดี
8. เด็กหญิงศรีนารี  นิลแก้ว
9. เด็กหญิงศรีอารี  นิลแก้ว
10. เด็กหญิงสุจิตรา  บรรเพชร
11. เด็กหญิงสุนันทา  บาลเนิน
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ชนะชัย
13. เด็กหญิงหยาดฝน  สุขแสวง
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญเอนก
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นันสะอาด
 
1. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
2. นางเพ็ญประภา  ประสงค์สุข
3. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม
4. นายสุชาติ  หาดคำ
 
1024 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เตียแอก
2. เด็กหญิงชลนิดา  สุขรอบ
3. เด็กหญิงณัฐจวรรณ  ทองดี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สุดแสง
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีเทา
6. เด็กหญิงวรรณา  ผมงาม
7. เด็กหญิงวิธาดา  บานชื่น
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์   สมร
9. เด็กชายวีรพงษ์  พรมงาม
10. เด็กหญิงสิริยากร  จรจันทร์
11. เด็กหญิงสุฑารัตน์  แอมโอด
12. เด็กหญิงสุทธิพร  ช้างโต
13. เด็กหญิงสุธิดา  ภูมีเขียน
14. เด็กหญิงสุนิษา  สุธรรมมา
15. เด็กหญิงแก้วมณี  ฮุยงาม
 
1. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
2. นายศราวุธ  เกร็ดรัมย์
3. นางสาวละดา  โชคเกิด
4. นางสาวสุภาพร  สืบเสาร์
 
1025 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมาก
2. เด็กหญิงกันตนา  บุญเยี่ยม
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสวงมี
4. เด็กหญิงทิติกา  อยู่ครบ
5. เด็กหญิงนราทิพย์  ทนงใจ
6. เด็กหญิงบุษบา  แช่มช้อย
7. เด็กหญิงบุหงา  สังเกตุกิจ
8. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เพ็ญ
9. เด็กหญิงปรางทิพย์  กมลบูรณ์
10. เด็กหญิงพนิดา  อร่ามเรือง
11. เด็กหญิงวรรณิสา  สามลา
12. เด็กหญิงศศิประภา  เลิกม๊อก
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงอุตส่าห์
14. เด็กหญิงสุมิตตา  ชมพูธนะ
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถือชัย
 
1. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
2. นายพริสร  นามเสริมศรี
 
1026 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กชายธนากร    คำกระสังข์
2. เด็กชายเอกราช   ป้องภัย
 
1. นางคณิตา  คนซื่อ
2. นายปลามอญ  คนซื่อ
 
1027 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สมนึกตน
 
1. นางสารีย์  ศิริ
2. นางสาวพยอม  เสาธงทอง
 
1028 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงดวงขวัญ  พันธ์เกียรติ
2. เด็กหญิงพิมพร  คำลอย
 
1. นายสมหวัง  ยิ่งดัง
 
1029 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงปลื้มจิต   ศรีพรหม
2. เด็กหญิงลลิตา   สำราญดี
 
1. นางกมลาภรณ์   เหมือนนึก
2. นายภูษิต  แสนกล้า
 
1030 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร   แก้วหลวง
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  สีบานเย็น
 
1. นางกชพรรณ   บุษบง
2. นางสุภาพ  เจริญวิทวัส
 
1031 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จิตรแม้น
2. เด็กหญิงพิราพร  ดำเนื้อดี
 
1. นางสาวรัตนา  ฉิมรัมย์
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุบันนารถ
 
1032 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกู่ 1. เด็กชายธวัชชัย  รำจวนดี
2. เด็กชายศิริชัย  แยกมุม
 
1. นายณัฐพงค์  ตรองจิตร์
2. นายฌานิทธิ์  ศรีระอุดม
 
1033 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตอกตรา 1. เด็กหญิงนรินธร  จิกบงค์
2. เด็กชายศิริชัย  ทองสาย
 
1. นางสาวสมพร  สุภิษ
2. นางมัทยพร  พรหมบุตร
 
1034 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 1. เด็กชายบดินทร์  พลแสน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พลแสน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พรหมบุตร
2. นายสุชิตร  สิมมา
 
1035 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรันเดง 1. เด็กชายศุภกร  จะชวนรัมย์
2. เด็กหญิงสถาพร  สมนิยาม
 
1. นายคำพุฒ  เสาใย
2. นายสมพร  กันสา
 
1036 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอังกอล 1. เด็กหญิงจิราพร  สุดวิลัย
2. เด็กชายนักรบ  เทพสาร
 
1. นายราชิต  สาคเรศ
2. นางสาวดวงเนตร  จันทร์ภา
 
1037 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 1. เด็กหญิงมนัสวี  แก้วเลิศ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  มามีใย
 
1. นายสุวัฒน์  จงใจงาม
2. นางชัชณา  จงใจงาม
 
1038 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเจริญสุข 1. เด็กหญิงอรสา  เสาตรง
2. เด็กหญิงเรวดี  ปิ่นมนต์
 
1. นายอภิชาติ  คูณวัฒนาพงษ์
 
1039 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราวดี  วงศ์รุจิโรจน์
2. เด็กชายปฏิกรณ์  นาคแสง
 
1. นางศุภวดี  สุคันธรัต
2. นางอรพิน  เกิดสมนึก
 
1040 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดาศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรเทศ
 
1. นางสาวเจิดนภา  เล็กเพ่อ
2. นางรัตยาภรณ์  สุรวงศ์ธนกุล
 
1041 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคูตัน 1. เด็กหญิงรัตนากร  สมานรักษ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวสอน
 
1. นายประนวล  ไพบูรณ์
2. นายสุริยา  ภูกัลป์
 
1042 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายภูธเนศธ์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายเทพณรงค์  ประเสริฐศรี
 
1. นายอวิรุทธิ์  จันไตรย์
2. นายภูวนาท  ระบือนาม
 
1043 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ฤทธิ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงพรนภา   ฐิตินิวัฒน์
 
1. นางนางสุดาพร   ร่วมพัฒนา
2. นางสาวอรวรรณ  ฤกษ์ดี
 
1044 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะวัน
2. เด็กหญิงชุลีพร  โพธิ์ศรีทัต
 
1. นายพีรพงษ์  จอกทอง
2. นางธัญญารัตน์  ชมดี
 
1045 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 1. เด็กหญิงนฤมล  เขียวน้ำชุ่ม
2. เด็กชายอัครชัย  วงษ์มณี
 
1. นายศักดิ์อรุณ  สีดางาม
2. นางเพ็ญศรี  กิ่งแก้ว
 
1046 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 1. เด็กหญิงชลดา  ชัยสงคราม
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขประสพ
 
1. นางสาววราภรณ์  จันร่องคำ
2. นายสิทธิชัย  พูลแสง
 
1047 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงนิรมล  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงศุจิกา  อุ้มทรัพย์
 
1. นายบุญ  อุ่นใจ
 
1048 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงรัตน์ชา  เสานาค
 
1. นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ์
2. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
1049 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงจิตราวดี   นนท์ธรรม
2. เด็กหญิงสุณิสา  นามสุข
 
1. นายนิสิต   สินทรา
2. นางนวลจิรา  สินทรา
 
1050 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายพรเพ็ชร  ลำพรม
2. เด็กชายอิสรา  สีลาบุตร
 
1. นายนฤพนธ์  พิเนตรบูรณะ
2. นางสุภาพร  พิเนตรบูรณะ
 
1051 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาญชัย  จำนงดี
2. เด็กหญิงอทิตติยา  คำพา
 
1. นายรัชพล  เทศแก้ว
 
1052 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กชายชยันต์  บุญแจ้ง
2. เด็กชายอิศรา  อังฆะ
 
1. นายทิวา  มะณีรัตน์
2. นายสัญชัย  โสมทอง
 
1053 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงแก้วมณีรัตน์  ครคง
 
1. นายมนูญ  นาทองพูน
2. นางบังอร  นาทองพูน
 
1054 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงธัญญิดา  จันทร์ปรุง
 
1. นายอวิรุทธิ์  จันไตรย์
2. นายภูวนาท  ระบือนาม
 
1055 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. นางสาววนิดา  พัศโน
2. นางสาวหัตถา  สิทธิสังข์
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
2. นายบุญเสริม  เพ็งแจ่ม
 
1056 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เทพสิงห์
 
1057 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงชญาดา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงนิรสา  ผดุงศรี
 
1. นายภาณุพงค์  คำวิชัย
2. นายสมชาย  บุญอากาศ
 
1058 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ไหมทอง
2. เด็กหญิงรางวัลชนก  ทรงวาจา
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางสาวเมทินี  แป้นเงิน
 
1059 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐวิทย์   สุดางาม
2. เด็กชายอนุวาท   หว้านเครือ
 
1. นายประธาน    พิศงาม
2. นางอัจฉราภรณ์   ม่านทอง
 
1060 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกันติมา  สมหวัง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนไชย
 
1. นางสาวสุชญาดา  อุตมะ
2. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
1061 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ยาจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตร  จันทำ
 
1. นายพีรพงษ์  จอกทอง
2. นางธัญญารัตน์  ชมดี
 
1062 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  สืบเทพ
2. เด็กหญิงวันดี  ดีสาห่าง
 
1. นายเลิศมนัส  อุปฌาย์
 
1063 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงชุติมา  กระแสเทพ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอ็นดู
 
1. นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ์
 
1064 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา   ภักดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพติยะ
 
1. นายวีระ  นามเขต
 
1065 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดเครือ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  มั่งคั่ง
 
1. นางมติกา  โกสีนาม
2. นางมติกา  โกสีนาม
 
1066 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงทิติกา  อยู่ครบ
2. เด็กหญิงพนิดา  อร่ามเรือง
 
1. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
2. นายพริสร  นามเสริมศรี
 
1067 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกัลญา  ซ้อนจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตอนสุข
 
1. นางสาวเสมียน  อรโมน
2. นางสาวภัทราวดี  น้ำเพชร
 
1068 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายบุรชิต  แดงงาม
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปิยะวัฒนาถาวร
 
1. นายพิเชษฐ  ขุมเงิน
2. นางสาวพิริยา  พรหมบุตร
 
1069 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชลลดา   ขุมเงิน
2. เด็กหญิงปัทมากรณ์   บุญเกื้อ
 
1. นางสาวอารยา   นิธิธรรมธาดา
2. นายเอกพล  จันทร์นัน
 
1070 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ฤกษ์นอก
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อินสวน
 
1. นายเอนก  วงษ์เนตร
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมบูรณ์
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางรมิดา  สาพันธ์
2. นาง   
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นพเก้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์ฉลาด
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงภัทธิดา   แสงสุข
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกมลชนก   มิตรสูงเนิน
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายณัฐนนท์  โมทอง
 
1. นางอำนวย  มาศรักษา
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  เข็มเอี่ยม
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงสินีนุช  คานงอน
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศศิประภา   ถาพรผาด
 
1. นางสมจิตร  แก้วคำแสน
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชลดา  บุญมา
 
1. นางดวงจันทร์  ใจกล้า
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงสุนันทา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสำรวย  รื่นรมย์
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงธีวรา  จันทำ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงรินโญ  แก้วปลั่ง
 
1. นางสาวบุรีรัตน์  ตั้งสกุล
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงเกวลิน  อนันตสุข
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทาแก้ว
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตายัวะ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  แย้มชู
 
1. นางสาวอรนุช  สายดำ
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 1. เด็กหญิงพัชรี  ยิ่งเจนจบ
 
1. นายวีรชน  เอี่ยมสะอาด
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน
 
1. นายยงยุทธ  จันทร์สว่าง
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1. เด็กหญิงประภาพร  ศิริหล้า
 
1. นายศักดิ์ชัย  สาพิมพา
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจิตรัตนดา  ทัดแก้ว
 
1. นายอุทัย  อภัยพจน์
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงห์รอ
 
1. นางณัฐวิภา  บุญทวี
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1. เด็กหญิงธัญชนก   งามสงวน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฤกษ์ดี
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กชายณัฐณิชา  จันทร์พรม
 
1. นางอรดี  อาชวะสมิตร์
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุจาภา  แอกทอง
 
1. นางสมพงษ์  อาโยวงษ์
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธาดา  วรรณทอง
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงชิชาดา   พาลี
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงบุษบา    แก้วงาม
 
1. นางอรอุมา  ป้องหมู่
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พิศโฉม
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  จวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนวงค์
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กหญิงรมณีย์  บุญเสร็จ
 
1. นายเสนาะ  ประชุมฉลาด
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายธนัช  รักเจริญ
 
1. นายสุทธินัย  อรัญรุด
 
1103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ครองชื่น
 
1. นางทัศนีย์  ใจน่าน
 
1104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  คิดนุนาม
 
1. นางสาวบุรีรัตน์  ตั้งสกุล
 
1105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  บุญเนือง
 
1. นายโชคดี  สุคันธรัต
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1. เด็กหญิงพนิดา   โกศล
 
1. นางสุภาดา   เพ่งเล็งดี
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ติงสะ
 
1. นายพลากร  ตุ้มทอง
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นาคนวล
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
1109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงสุภิญญา  ใจสว่าง
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ใจสว่าง
 
1. นายประกอบ  หาสุข
 
1110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 1. เด็กหญิงนนทกร  ประทุม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทาแก้ว
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1. เด็กชายมนตรี  ติราวรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  สาพิมพา
 
1112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายอภิรัตน์  เขียวเอี่ยม
 
1. นายประสิทธิ์   สายสินธุ์
 
1113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงชุติมา   จันทร์แก้ว
 
1. นายอุทัย  อภัยพจน์
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  การงานดี
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตายัวะ 1. เด็กชายวิชญะ  จำนงเพียร
 
1. นางสาวอรนุช  สายดำ
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพนมดิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อังคะ
 
1. นายอำนาจ  ยังมี
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  สว่างบุตร
 
1. นางอรุณวดี  พรหมจักรินทร์
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงสุวดี   ชาวนา
 
1. นายอิสระ   ปุยะติ
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงวิภาดา  เครือแก้ว
 
1. นายสุพร  วุฒิยา
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. นางสาววรวรรณ   พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวสุพิชา  ประกอบกิจ
 
1121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงประภา  ไกรเสือ
 
1. นายคำตา  สร้อยจิตร
 
1122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจินตนา  จวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรงาม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญลาภ
 
1124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเดือนแสง   ศรีแก้ว
 
1. นางพิมพ์ลภัส   รัมพณีนิล
 
1125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทนัย
 
1. นางเพ็ญพักตร์  งามยิ่ง
 
1126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สร้างสวน
 
1. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
 
1127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. นายคมสัน  สุขแก้ว
 
1. นายสุดใจ  ปานเพชร
 
1128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  สุขสถาน
 
1. นางปัทม์ทิมาพร  คำผล
 
1129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงธัญพัชร  ผลปราชญ์
 
1. นายเทวัน  มังษะชาติ
 
1130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นางสาวน้ำฝน  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฉิมกุล
 
1131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายธีรภัทร  มะลิงาม
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ได้ไซร้
 
1. นางรมิดา  สาพันธ์
 
1133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริ  ขนันไทย
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์ฉลาด
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต่วนจะโปะ
 
1. นางสาวพรประภา  พรรณนิติกุล
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงพุทธิชา  ยืนยง
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงเมวดี  ศรีวงษ์
 
1. นางอำนวย  มาศรักษา
 
1137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1. เด็กหญิงจันทิวา  วงละคร
 
1. นายชรินทร์  รุจิยาปนนท์
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กชายวี  เวือน
 
1. นางทัศนา  พึ่งตน
 
1139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายภาติยะ  เฉื่อยนิ่ม
 
1. นางดวงจันทร์  ใจกล้า
 
1140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสริมนอก
 
1. นางสุดารัตน์  เจียวรัมย์
 
1141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  มีสันเทียะ
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
1142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงสายฝน  ยามดี
 
1. นายจิตร์  เมียสพรม
 
1143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   สุขล้ำ
 
1. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองแผ่น
 
1. นายพลากร  ตุ้มทอง
 
1145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงพั้นธ์ดาหวัน    สมบัติวงค์
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
 
1146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงศุภนุช  วรรณทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สำราญกาย
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนันทิตา  แรงสุข
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
1148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงภัณพสา  มิ่งมิตร์
 
1. นางจันฒนา  โปรยกลาง
 
1149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญา  แก้วสุข
 
1. นางสมพงษ์  อาโยวงษ์
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงธนัญญา   ขันตีมิตร
 
1. นายพล  บุญพัฒนผล
 
1151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายจุมพล  ปรากกฏเลิศ
 
1. นางยุพิน  จันร่องคำ
 
1152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กชายธนุเดช  สุภิไร
 
1. นางลีลา  สาลีโภชน์
 
1153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายธีมากร  โฉมใส
 
1. นางสาวบังอร  สว่างภพ
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กชายเด่นพงษ์  ทวีจันทร์
 
1. นางอุษา  แสนกล้า
 
1155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางอัมมณี   กรองทอง
 
1156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงคัทรียา  ยืนยง
 
1. นางโสภิดา  สุพรรณภพ
 
1157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพุธธิดา  มีงามดี
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
1158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิดา  พรมลิ
 
1. นายโชคดี  สุคันธรัต
 
1159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1. เด็กหญิงอริสา  สืบเรือง
 
1. นายประศาสน์  แรงจบ
 
1160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กหญิงขวัญชนก    แสงทะตา
 
1. นายธนวิชญ์  ดาทอง
 
1161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิศงาม
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  โคหนองบึง
 
1. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ
 
1163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ไม่ย่อท้อ
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
1164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาเบา 1. เด็กชายศราวุฒิ  คิดดีจริง
 
1. นางศศิวิมล  เปรียบดีสุด
 
1165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายณัฐวัตร   มิตรสมัคร
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
 
1166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงณิรชา  กลุ่มในเมือง
 
1. นางสุนันทา  กัญญาศรี
 
1167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาธร
 
1. นายอุทัย  อภัยพจน์
 
1168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงสุลวดี  สมปาง
 
1. นางอรวรรณ  เพ็งพันธ์
 
1169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงธิญาดา  ตรงกลาง
 
1. นายคำตา  สร้อยจิตร
 
1170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขอนแตก 1. เด็กหญิงอรทัย  สิงห์ทอง
 
1. นางวาสนา  สีเจริญ
 
1171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายภูมิชาย  มากมี
 
1. นายสุทธินัย  อรัญรุด
 
1172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรใสดี
 
1. นางสาวนริสรา  บุญมี
 
1173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนิษา  เพชรปัญญา
 
1. นางอาภาภรณ์  ประไวย์
 
1174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กชายพัสกร   พลศรี
 
1. นางสาวอรชยา   อุ่นศิลป์
 
1175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สุวันลา
 
1. นายชัยณรงค์  นัยลี
 
1176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายธีระพงษ์  วรรณทอง
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
 
1177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายสิทธิชัย  เมฆา
 
1. นายกิติศักดิ์  รัตนมูล
 
1178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กชายวัชระ  ขัตวงษ์
 
1. นางอัมมณี   กรองทอง
 
1179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงศดานันท์  วรรณมานะ
 
1. นายจิตร์  เมียสพรม
 
1180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย
 
1. นางอรุณวดี  พรหมจักรินทร์
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. นางสาวฐิติชญา   ศรงาม
 
1. นางสาวสุพิชา   ประกอบกิจ
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงไพลิน  คงชูดี
 
1. นางปัทม์ทิมาพร  คำผล
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวันดี   แสงศรี
 
1. นางพิมพ์ลภัส   รัมพณีนิล
 
1184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาพราม    
1185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สุขจิตร
 
1. นายอิสระ  ปุยะติ
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ใจมน
 
1. นายโกสินทร์  ทุมา
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   บุญจิตร
 
1. นายสุนทร  ฉลาดดี
 
1188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายนัฏตพงษ์  หิ่งห้อยทอง
 
1. นายปิยะราษฎ์  แก้วสมุทร์
 
1189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สุขตน
 
1. นายศักดิ์ดา  นรสาร
 
1190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แมนประโคน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันร่องคำ
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผายพิมพ์
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงพัชริดา  พูลเกิด
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
1193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงเรืองสุวรรณ  เจริญวงค์
 
1. นายสุดใจ  ปานเพชร
 
1194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายจักรกฤษ  นิราศภัย
 
1. นายเทวัน  มังษะชาติ
 
1195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กหญิงอำไพ  ทวีชาติ
 
1. นางสาวกัญณมน  ล้ำเลิศ
 
1196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กชายสิทธิชัย  พิลาลึก
 
1. นางพรมริน  ดวงเด่นฉาย
 
1197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอการัมย์
 
1. นางสุวรรณี  นามวิชัย
 
1198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วนมา
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. นางสาวณัฐพร  โพธิ์เหลา
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ดำนาน
 
1. นางสาวพิศเพียงตา  วังจันทร์
 
1201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงฐานิดา  ยืนยาว
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงแก้วตา  น่าชม
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
1203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกัลยา   กระจ่างจิต
 
1. นางอมรลักษณ์   สามใจ
 
1204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หาญสุด
 
1. นายเทวัน  มังษะชาติ
 
1205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สีมานะ
 
1. นายสิทธาตุ  มีพรหมดี
 
1206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พะสุรัมย์
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กชายลัทธพล  บุญอุ่น
 
1. นางเพ็ญพักตร์  งามยิ่ง
 
1208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กชายคมสันต์  บุญมาก
 
1. นายไพโรจน์  บุระทอน
 
1209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจกล้า
 
1. นายสุดใจ  ปานเพชร
 
1210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงอารีญา   บุญสมญา
 
1. นายพรชัย  เดชสงค์
 
1211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายศรัญ  มาสา
 
1. นายประยุทธ์  สุขเติม
 
1212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา   ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
1213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผูกดี
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
 
1214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กหญิงสิรินยา  กันนิดา
 
1. นายพีระ  บูรณ์เจริญ
 
1215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  กมลบูรณ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีงาม
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  แก้มทอง
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านลำหาด 1. เด็กหญิงฉันทกานต์  งามศิริ
 
1. นางเพ็ญพักตร์  งามยิ่ง
 
1219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายทินกร   สุทธิอาจ
 
1. นางพิมพ์ลภัส   รัมพณีนิล
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนงาม
 
1. นายศักดิ์ดา  นรสาร
 
1221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์งาม
 
1. นายวินัด   คงใจดี
 
1222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กหญิงมันทิตา  อินทร์ชา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันร่องคำ
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์    แสงใส
 
1. นายพรชัย  เดชสงค์
 
1224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายพัฒกร  ใจกล้า
 
1. นางสาวรัชดา  ลาเลิศ
 
1225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกาญจนา   พงษ์ธนู
2. เด็กหญิงสุธิตญา   บุญสม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสาวจินตนา  ตินทอง
 
1226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปิยไพร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สีจันทึก
 
1. นางผกามาศ  กันสา
2. นางสารภี  นิราศสูงเนิน
 
1227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงชูศรี
2. เด็กหญิงพรรพษา  ผดุงเมือง
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
2. นางศุภชัย  จันทวงศ์
 
1228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นมณี   อุกอาจ
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางภัทราวดี  น้ำเพชร
 
1229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปากดี
2. เด็กหญิงสุธิชา   เงางาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
2. นางรุ่งนภา  มีศรี
 
1230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศาลางาม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยิ่งยงสุข
 
1. นางกาญจนา  แก้วประเสริฐ
2. นางภานุมาศ  ดำรงค์สกุล
 
1231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงวรัทยา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสวรินทร์  คะนล
 
1. นางบุษรา  กลับอำไพ
2. นางสุรัตน์  ธนาบูรณ์
 
1232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงฟ้า  วัน
2. เด็กหญิงิกิตติญาดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวินิจ  หว่างแสง
 
1233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หินโคกสูง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เฉลียวดีทั่ว
 
1. นางสาวสุบรรณ์  อุดแก้ว
2. นางนิฤมล  วิชัย
 
1234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลำพุก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วเขียวงาม
2. เด็กหญิงลลิตา  สงวนศรี
 
1. นางอัญชลี  ศิระอำพร
2. นางกรรณิการ์  สอนงาม
 
1235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงกันตพร  ภาคตอน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ห่อทอง
 
1. นางอุตมาวดี  พลคชา
2. นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
 
1236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงณัชชา  แถวทิม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธันทวิลาศ
 
1. นางสาวพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวอรกานต์  บุญประกอบ
 
1237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคะนา 1. เด็กหญิงปัณณิกา  สีดำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งพิศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ผ่องใส
2. นายชัยวัฒน์  ชุ่มชาลี
 
1238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายชัยศรี  ปุ่นประโคน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ได้พร้อม
 
1. นางสาวสุพิมล  บุูรณ์เจริญ
2. นางประภัย  ผดุงแดน
 
1239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม
2. เด็กหญิงเมธาพร  อ่อนน้อม
 
1. นางนารี  นรสาร
2. นางสาวแสงเดือน  แก้วดี
 
1240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านรันเดง 1. เด็กหญิงจิรัตน์ติการ์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ปิ่นคำ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  หฤทัยถาวร
2. นางสาววรากรณ์  นามพร
 
1241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เติมงาม
2. เด็กหญิงพนิดา  กริดรัมย์
 
1. นางอุไร  หมายจันทร์
2. นางพรทิพย์  สิริปฐมโรจน์
 
1242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงปาริชาติ   จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงมนต์นภา   บุตรดี
 
1. นางกัลยา   ภูละอินทร์
2. นายพล  บุญพัฒนผล
 
1243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านอาวอก 1. เด็กหญิงพรนภา  สนองบุญ
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  เรืองรอด
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสุวรรณ
 
1244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทร
2. เด็กชายอิสระ  ทองอ้ม
 
1. นางอารีย์  สาลิวงษ์
2. นางวิไลย์  สินมาก
 
1245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงกิติมากร  กระแสโท
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พระใหญ่
 
1. นายสมโภชน์  สมนิยาม
2. นางปิยรัตน์  ทองหาว
 
1246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาลีโภชน์
2. เด็กหญิงปานกมล  สาแก้ว
 
1. นางสายรุ้ง  เบ็ญมาศ
 
1247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมหาราช 4 1. เด็กชายดนุสรณ์  ดอนเมฆ
2. เด็กหญิงธันยาพร  แจ่มใส
 
1. นางวันเฉลิม  หอมจันทร์
2. นางอรุโณทัย  แจ่มใส
 
1248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงพัชราภา  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงลดาวัญ  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสุรัสวดี  ประดับประดา
 
1249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงสิดาพร  สุดตะลาวดี
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
2. นางยุพาพร  นิราศภัย
 
1250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงโชติกา  อุกอาจ
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางวรางคณา   พิมพ์ทอง
 
1251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  สวายสมสีกุล
2. เด็กหญิงอริสรา  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางนฎกร  โภคทรัพย์
2. นางสมพร  พรหนองแสน
 
1252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายทนง  เรืองสุขสุด
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางบุษรา  กลับอำไพ
2. นางสุรัตน์  ธนาบูรณ์
 
1253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  จำนงรักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กล้วยทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ครองยุติ
2. นายประสงค์  เนียมทอง
 
1254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร  ยอดเสาดี
2. เด็กหญิงอรอุมา  พลมีศักดิ์
 
1. นางศศิกานต์   ศักดิ์สุวรรณ
2. นางสมบูรณ์   เลิศสิทธิ์
 
1255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาเรศ    ชินทวัน
2. เด็กหญิงมานิตา   พาลี
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสุขใส  จันทสุข
 
1256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  เสาเปลีย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูเรียน
 
1. นางยุพิน  ตีคลี
2. นางกานติมา  สุขนวล
 
1257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงเมธาวี  สุขวาสนะ
 
1. นายพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางจิรนันท์  ภูติยา
 
1258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงนันทกา   ศรีพรหม
2. เด็กหญิงภัทราพร   มุยโท
 
1. นางกมลาภรณ์   เหมือนนึก
2. นางปราณี  เสาเกลียว
 
1259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงฐานัดดา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ศาลางาม
 
1. นางคนิตถา  บุญรับ
2. นางสำเนียง  นันทา
 
1260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิกาญ  พะงาตุนัด
2. เด็กหญิงสวรรญา  จงยาว
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
2. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
1261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เลื่อมใสย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เสียงบุญ
 
1. นางรุ่งนภา  มีศรี
2. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
1262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวายซอ 1. เด็กหญิงประภาพร  ขอมีกลาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  นพรัมย์
 
1. นางอุตมาวดี  พลคชา
2. นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
 
1263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคะนา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วสว่าง
 
1. นางทัศนีย์  แม่นผล
2. นางสาวสุคลศรี  นนธิจันทร์
 
1264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงพุธ  สุขศรีเด่น
2. เด็กหญิงเทพสุดา  สุขศรีเด่น
 
1. นางสาวนริสรา  บุญมี
2. นางสาวลัดดา  อาศัยเมือง
 
1265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รัตรกร
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองโยง
 
1. นางสาวพจนีย์  หลอมประโคน
2. นางสาวสุพิมล  บุูรณ์เจริญ
 
1266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กชายธนภัทร์  จันทร์หอม
2. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมงาม
 
1. นายสุทธินัย  อรัญรุด
 
1267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงประนอม  ใจบุญ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์เสดา
 
1. นางพิริยา  ศรีดา
2. นางสาววรรณภา  พรมสุข
 
1268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงสมิตา  ขบวนกล้า
 
1. นายชาญสิทธิ์  รุ่งเรือง
 
1269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านจังเอิล 1. เด็กหญิงพนัดดา   ตลับทอง
2. เด็กหญิงสุภัชชา   จันทร์ดำ
 
1. นางสุภาดา   เพ่งเล็งดี
2. นางสาวอรวรรณ  ฤกษ์ดี
 
1270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านบักจรัง 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงปนิดดา  บุรทร
 
1. นางฉวีวรรณ  ตินานพ
2. นางสาวอำพร  ยอดอินทร์
 
1271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อื่มบุญ
2. เด็กหญิงปทุมมา  ทองสีมา
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
 
1272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. นางสาวชุติมา  สิทธิสังข์
2. นางสาวญาณิศา  ไพเกาะ
 
1. นางประภัสศร  อิ้วประโคน
2. นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข
 
1273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงณัฐมล  ยิ่งหาญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ครองยุติ
2. นายประสงค์  เนียมทอง
 
1274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  สายโสด
 
1. นายวรวุฒิ  บัวศรี
2. นางอรวรรณ  ทมธิแสง
 
1275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจหาญ
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  สมพร้อม
 
1. นายวินัด   คงใจดี
2. นางยุพิน  ตีคลี
 
1276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรุน 1. นางสาวพรรณิดา  วงค์แปลก
2. เด็กหญิงสุธีรา  สุพินิจ
 
1. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
2. นางเบญจลักษณ์  จำปามูล
 
1277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองพรม
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  ภูครองตา
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
2. นางคนิตถา  บุญรับ
 
1278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงสิริยากร  มะโนศรี
2. เด็กหญิงสุกันยา  บุทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญลาภ
 
1279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจุลเกต   อย่างบุญ
2. เด็กหญิงสิรารักษ์   ครุฑอยู่
 
1. นางสาวจิตราภา  ชัยหมก
2. นางพิกุล  ชงกลาง
 
1280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงศิริพร   พันจันดา
2. เด็กหญิงอารียา    แก้วดี
 
1. นางอมรลักษณ์   สามใจ
2. นางภัทรนันท์  สมฤทธิ์
 
1281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พอกพูน
 
1. นางณัชชารีย์  ศรีจันทร์
2. นายภัควัฒน์  ผลแม่น
 
1282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร่องน้อย
2. เด็กหญิงวิสา  หวังสุดดี
 
1. นายเทวัน  มังษะชาติ
2. นางสมพร  ขวัญทอง
 
1283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชินภักดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อาจยิ่งยงค์
 
1. นางพรพิมาล  แก้วธรรม
2. นางสาวอนุธิดา  ไชยมูล
 
1284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงนริศรา   เกตขจร
 
1. นางพะเยาว์   หมือนคิด
2. นางกันนิดา  บัวสิริศรี
 
1285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นางสาวณิชการณ์  บูรณะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจกล้า
 
1. นายสุรพงษ์  พุดสี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฉิมกุล
 
1286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านมะเมียง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   เสาใย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรืองสุข
 
1. นายอิสระ  ปุยะติ
2. นางสุชาดา   วิริยะปัญญาชัยกุล
 
1287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลังโกม 1. เด็กหญิงนาตยา  อินทร์ทา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ซุยพรม
 
1. นางพรมริน  ดวงเด่นฉาย
 
1288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจรัส 1. เด็กหญิงชลนิดา  สุขรอบ
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีเทา
 
1. นายสุพร  วุฒิยา
2. นางสาวละดา  โชคเกิด
 
1289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  กมลเดช
2. เด็กหญิงปภัสสร  บุญเสร็จ
 
1. นางสาวรัชดา  ลาเลิศ
2. นางสาวอัจฉรา  ปราบพาล
 
1290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. นางสาวปฎิญญา   ยอดจันทร์
 
1. นางอมรลักษณ์   สามใจ
 
1291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สืบสวน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
1292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งหาญ
 
1. นายพีระ  บูรณ์เจริญ
 
1293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงโยษิตา  สูนกลาง
 
1. นายนิกร  ชมดี
 
1294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  วงศ์เจริญ
 
1. นายธงชัย  ว่องไว
 
1295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายธนายุทธ  เจนถูกใจ
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
1296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทยาด
 
1. นายศักดิ์ดา  นรสาร
 
1297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงมีนา  เปรียบยิ่ง
 
1. นางนภิศ  ประสานสุข
 
1298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายสุรินทร์  บุญภา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญลาภ
 
1299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงอริสรา  จันทะพรม
 
1. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
 
1300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงแสงดาว  นิลแก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
1301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงสุภานัน  สุวิชา
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
 
1302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา   แจ่มใส
 
1. นายสุดใจ  ปานเพชร
 
1303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายอดิศร  สุขจิตร
 
1. นายปิยพันธุ์  ทรรศนวงศ์คำ
 
1304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สุดสมสินทร์
 
1. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
1305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กชายสิริวัฒน์  วรรณกี้
 
1. นายพรชัย  เดชสงค์
 
1306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายวัลลภ  สุขเต็ม
 
1. นายโรต  แต้มฉลาด
 
1307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์จานุสงค์
 
1. นายเทวัน  มังษะชาติ
 
1308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงพรณภา    มีแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
1309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดวงเว้า
 
1. นางสุวรรณี  นามวิชัย
 
1310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สมยิ่ง
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
1311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  พลศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  มณีโชติสกุล
3. เด็กชายธราเทพ  เกษงาม
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวรัตติกานต์  ศรีภา
 
1312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกิตตินภา   วงมา
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ขันเงิน
3. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงทัศน์
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางวนิดา  แปดมนต์
 
1313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายพัชรพล  ปานจันทร์
2. เด็กชายภูรินทร์  สีสด
3. เด็กชายเสกสรร  ไขแสง
 
1. นางกุ้ง  สีสด
2. นางสาววิไล  ทองหล่อ
 
1314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมันทสาริกรณ์
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยพิบูลย์
3. เด็กหญิงนัฐณิชา  เลพล
 
1. นางจันฒนา  โปรยกลาง
2. นางสมจิตร  ขีรัมย์
 
1315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายภัทรธนพร  พรมแดน
2. เด็กชายอนุชา  ทรงกลด
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  บุดดาวงศ์
 
1. นางอลิสา  มีจันทร์
2. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
 
1316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 1. เด็กหญิงดาวนิล  ชัยครุฑ
2. เด็กหญิงรัชชิฎา  แจ่มใส
3. เด็กชายรัตนาพร  แสวงสุข
 
1. นายกิตติชัย  เพลินพร้อม
2. นางสาวยุพา  ฝอยจันทร์
 
1317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายคัมภีร์  มีเจริญ
2. เด็กชายตะวัน  โอษฐงาม
3. เด็กชายหัฏฐกร  อินต๊ะฟู
 
1. นายสมร  ศรชัย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฉิมกุล
 
1318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายภูผา  สีหานาท
3. เด็กชายเอกกัมพล  ใสนวล
 
1. นางจิระพันธ์  บัวกิ่ง
2. นายธงปกรณ์พิสุทธิ์  แป้นเงิน
 
1319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  กมลบูรณ์
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  มียิ่ง
3. เด็กชายภีรภัทร  จำเริญศรี
 
1. นางสุดารัตน์  เจียวรัมย์
 
1320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 1. เด็กชายยศกร  แก่นเดียว
2. เด็กชายวีรวุฒิ  บุญสร่าง
3. เด็กชายสราวุฒิ  เสกเหมาะ
 
1. นางสาวนริสรา  บุญมี
2. นายสุกิจ  สุบรรนารถ
 
1321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงมาริสา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  รักสมดี
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  เอ็นมาก
 
1. นางรจนา  ทองประดับ
2. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
1322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติกา  สาคเรศ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สาคเรศ
3. เด็กชายเทพ  กิมเจริญ
 
1. นางสาวธิราพร  สมนิยาม
2. นายสมศักดิ์  พูนประโคน
 
1323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราพร  เสริมจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ชาวสวน
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหมาะใจ
 
1. นางสำรวย  รื่นรมย์
2. นายสงคราม  รื่นรมย์
 
1324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พันธ์สมศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มุตุมาจันทร์
3. เด็กหญิงอำไพ  ปากประโคน
 
1. นางวิลาวัลย์  ปองชัยภูมิ
2. นางลัดดาวัลย์  เนตรวงศ์
 
1325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 1. เด็กชายพิษณุ  สมชื่อ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สมชื่อ
3. เด็กชายเทียนทอง  ศรีพรม
 
1. นายภุมรินทร์  ปานแปลง
2. นางศิริพงษ์  ศรีจันทร์
 
1326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สัชชานนท์
2. เด็กหญิงดาราพร  สินสร้าง
3. เด็กหญิงสโรชา  อุกอาจ
 
1. นายพงษ์ประทีป  มากแสน
2. นางปภพภัทร  สิทธิสังข์
 
1327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกพวง
2. เด็กหญิงญาณภา  สร้อยจิตร
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  โยธาจันทร์
 
1. นายสมโภชน์  สมนิยาม
2. นางปิยรัตน์  ทองหาว
 
1328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กหญิงปภัสวดี   ตันทอง
2. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมลิ
 
1. นางพรนภา  วงศ์อ่อน
2. นายณฐพงษ์  โสปัญหริ
 
1329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สีทา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงสุมิตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอรดี  อาชวะสมิตร์
2. นางวรณี  ดอกสวย
 
1330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายจีรทีปต์  ยอดทอง
2. เด็กชายชัยภัทร  ราชรักษ์
3. เด็กชายดำรงค์  นามสุข
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางภัทราวดี  น้ำเพชร
 
1331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทนงใจ
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรัพย์อุดม
3. เด็กชายวิทวัส  บุญมา
 
1. นางสาวสมจิตร  พรหมบุตร
2. นางดวงจันทร์  ใจกล้า
 
1332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายพชร หาญยิ่ง  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงมุทิตา   ชุนกล้า
3. เด็กหญิงสุริยาพร   ฉุนกล้า
 
1. นายนิเวช   ตุ้มทอง
2. นายเพิ่มศักดิ์  คูณสิน
 
1333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กหญิงจินดาพร  เมาลีร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสาลี
3. เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  จุลลนันท์
 
1. นางสาวอุมาพร  วงมา
 
1334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายภีมพล  มีเกิด
2. เด็กชายมนัส   สูนขาว
3. เด็กชายเมธิชัย    รสหอม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
1335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายกิตติชัย   สำโรง
2. เด็กชายชลธี   มณีพร้าว
3. เด็กชายพลวัต   ชิ้นแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
1336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนวพรรษ  ถิ่นแถว
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โพธิ์ปิ่น
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นายปิยศักดิ์  หะวัน
 
1337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กชายบุริน   พันธ์ชัย
2. เด็กหญิงศิรินภา    พันธ์ชัย
3. เด็กหญิงศิรินรัตน์   พลศรี
 
1. นางวิลาวัณย์   สมหมาย
2. นางสาวนันท์นภัส    สวนรัตนจันทร์
 
1338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สืบดี
2. เด็กชายธนพล  สมันเรือง
3. เด็กชายวสันต์  ยตะโคตร
 
1. นายโกสินทร์  ทุมา
2. นายพิชิต  วันศรี
 
1339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตานี 1. เด็กชายชนาธิป  เหมภูมิ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายอมรศักดิ์  ตินานพ
 
1. นางวิลาวัลย์  ปองชัยภูมิ
2. นางลัดดาวัลย์  เนตรวงศ์
 
1340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  นิลหุต
2. เด็กชายต้นตระการ  นกแก้ว
3. เด็กชายนฤนาท  ตินานพ
 
1. นางกุลจิรา  จุดาบุตร
2. นางสาวขวัญจิต  สุขจันทร์
 
1341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายทรงชัย  สิงห์ยาม
2. เด็กชายภัทรพล  ทนทาน
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  นพเก้า
 
1. นายไพรัตน์  สอสูงเนิน
2. นางวิริยา  ใจดี
 
1342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตราด 1. เด็กชายปรเมศวร์  สุวันลา
2. เด็กชายพรัญญู  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษกุล
 
1. นางไพรัตน์  เทือกเถา
2. นางสาวปรีดาพร  รุ่งเรือง
 
1343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายธีระวุธ  สัตปานนท์
2. เด็กหญิงศิรินยา  ศรีพันดอน
3. เด็กชายสุรพงษ์  กาญจน์กันหา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันร่องคำ
2. นายสหพันธ์พงศ์  ไชยกุล
 
1344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กชายภราดร  เฉวียงหงษ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  สุตลาวดี
3. เด็กชายสักรินทร์  มีเรือง
 
1. นายสุรชาติ  เษมฉัตร
 
1345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมายศูนย์คำ
2. เด็กชายบุญยฤทธิ์  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ผิวงาม
 
1. นายประวัติ  สงคราม
2. นางพิมพ์วดี  หาญศึกษา
 
1346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กชายภัทรพล  ภาวิสิทธิ์
2. เด็กชายสุภกร  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายอรรณพ  ดาวสุก
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางภัทราวดี  น้ำเพชร
 
1347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิลัย
2. เด็กชายธนภัทร  เพ่งพิศ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมแดน
 
1. นางสาวอนุศรา  หิงสันเที้ย
2. นางสาวธนพร  คนฉลาด
 
1348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายคฑาวุธ  จารึกรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล  ปุ่มแก้ว
3. เด็กชายวัชรินทร์  ม่วงละออ
 
1. นายแสวง  เหมหงษ์
2. นางสาวอรทัย  จงหาญ
 
1349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  แวงวงศ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  แก้ววงค์เครือ
3. เด็กหญิงอภิณพงศ์  พงษ์เงินแดง
 
1. นายคำ้ชู  ชุมกลาง
2. นายอัครพล  สนศรี
 
1350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรงาม
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  สมุทร
3. เด็กหญิงสุริยา  สีขาว
 
1. นางสาวสุชาดา  แก้วพิกุล
2. นางศิรินทร์  จันทมล
 
1351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 1. เด็กหญิงจันทร์โสภา  กูลรัมย์
2. เด็กหญิงชไมพร  มูลวัน
3. เด็กหญิงสาธิตา  เกษรนวล
 
1. นางรจนา  ทองประดับ
2. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
1352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กชายกรกฎ  ภูพันนา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ตามสายสุด
3. เด็กชายทรงศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางอุษา  แสนกล้า
2. นายสมาน   แสนกล้า
 
1353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 1. เด็กชายจตุรงค์  นราชรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองทอง
3. เด็กชายปนพัฒน์  อุ่นใจดี
 
1. นายบรรเลง  ประเมินชัย
 
1354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แสนดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
3. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายอำนวย  เจริญตาม
2. นายวัชรินทร์  สายแสงจันทร์
 
1355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายธนารักษ์  นามมูลตรี
2. เด็กชายนครินทร์  ก้านอินทร์
3. เด็กชายบัณฑิต  สมงาม
 
1. นายสุเพียบ  หารเชี่ยว
2. นางวิมล  ชวนปล่งสกุล
 
1356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านรันเดง 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำดับมาก
2. เด็กหญิงชาลิสา  ริ้วแดง
3. เด็กหญิงลัดดา  วงค์แปลก
 
1. นางสาวมณีวรรณ  หฤทัยถาวร
2. นางมยุรีย์  ใจมั่น
 
1357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายชัชวาลย์  วรดี
2. เด็กชายบุญประกอบ  อสิพงษ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สมร
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร
2. นายก้องเทพ  ตุ้มทอง
 
1358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายวริทธิพล  สืบมี
2. เด็กชายวีรชัย  โต๊ะงาม
3. เด็กชายสันติ  จันทมล
 
1. นายศักดิ์ดา  นรสาร
2. นายแสวง  เหมหงษ์
 
1359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาวดี  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสัยเกต
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทบวงค์
 
1. นายสอาด  จรดรัมย์
2. นายบรรเจิด  ทาหาญ
 
1360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายนัฐกานต์  ไชยงาม
2. เด็กชายวีรพล  นคราภิบาล
3. นายสนธยา  บุญงาม
 
1. นายนิกร  ชมดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นสันเทียะ
 
1361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายธนพล  ประชุมฉลาด
2. เด็กชายพิษณุ  กิ่งเกษ
3. เด็กชายรัชพล  ใหญ่รัมย์
 
1. นายสุดใจ  ปานเพชร
2. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
1362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสน 1. เด็กชายชนายุทธ  ไชยชมภู
2. เด็กชายวีระพงษ์  สืบเพ็ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งเกษ
 
1. นางราตรี  พลประเสริฐ
2. นางสาวสุดารัตน์  สาแก้ว
 
1363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวิชิต  ยอดจันดา
2. เด็กชายธนายุทธ์  ตองทอง
3. เด็กชายเจนณรงค์  บุญภา
 
1. นางดนิตา  พลหาญ
2. นายชาตรี  สมัครสมาน
 
1364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทอง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  เซนคราม
3. เด็กหญิงสุปราณี    สมบัติวงศ์
 
1. นายรัสมี   เสาะหายิ่ง
2. นายยงค์ยุธ  สุดดี
 
1365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ดีนาน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ปัสสาวะโก
3. เด็กหญิงเกษร  ม่วงศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เพียรไธสงค์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานทอง
 
1. นางสมร  สุขแสวง
 
1368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายจตุพรรดิ์  ล้อมนาค
 
1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ
 
1369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงสุทีนี   เดือนขาว
 
1. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
 
1370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
1371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  สุขทวี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  วิชายง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทักษิณ  เรืองสุขสุด
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
1374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงปณิดา   สนทนาการ
 
1. นางสาวพิศเพียงตา  วังจันทร์
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดียิ่ง
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายชาญชัย  ชานนตรี
 
1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจิรดา  ชุ่มชื่นดี
 
1. นางเอมอร  พลานุ
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ  ธาตรีธำรง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ยืนตน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ชนะชัย
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เสนาวัตร
 
1. นายจักรกริช  จันทร์ครบ
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายปรมินทร์  เอี่ยมศิริ
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงลาวัลย์  ขันโคกกรวด
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิณธิรา  เงางาม
 
1. นายจีระศักดิ์  สุขแสวง
 
1385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พิรานรัมย์
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงสุดา  งามเลิศ
 
1. นางสาวจิตราภา  ชัยหมก
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
1388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบสวน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
1389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมาก
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
1390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
1391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  จุดาบุตร
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
1392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายมณเฑียร  มั่นไทย
 
1. นายสุธี  เกลียวขาว
 
1393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะมาศ   น้อยลา
 
1. นายทรงวุฒิ   รุ่งวิริยะชัย
 
1394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชาลีวัน
 
1. นายธนกฤต  พวงอินทร์
 
1395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
1396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงธิตา  เฉลิมรัตนพงษ์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายทักษิณ  หุ้นทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  สัจจา
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายมงคล  อาจยิ่งยง
 
1. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
 
1399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายปรีชา   ผักใหม
 
1. นายทรงวุฒิ   รุ่งวิริยะชัย
 
1400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ผิวงาม
 
1. นายโรต  แต้มฉลาด
 
1401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสาใย
 
1. นายจักราวุธ  ถือคุณ
 
1402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  น่าชม
 
1. นางสุภาพ  มุมดี
 
1403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กชายบรรพกร  นามเหมาะ
 
1. นายธนกฤต  พวงอินทร์
 
1404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายธีรภัทร  แถบทอง
 
1. นายสุธี  เกลียวขาว
 
1405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภูวดล  นิราศภัย
 
1. นายสงกรานต์  หักทะเล
 
1406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโดง 1. เด็กชายอัครเดช  บูรณ์เจริญ
 
1. นายจักรพงศ์  สัจจา
 
1408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงสาวิตรี   โนนน้อย
 
1. นายทรงวุฒิ   รุ่งวิริยะชัย
 
1409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สองเสา
 
1. นางทัศวรรณ  วงศ์ใหญ่
 
1410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายสหรัถ  เครือสุข
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
1411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงญาดา   ท่อนแก้ว
 
1. นางสาวอรพรรณ   สกุลบรมสุข
 
1412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสหพล  บุตรวุธ
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
1413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กชายนครินทร์    ศรีแก้ว
 
1. นางมยุรา   กอนจันดา
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล   จวงพันธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ   สกุลบรมสุข
 
1416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายอภิลักษณ์  โสภา
 
1417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมหวัง
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ประมวล
 
1. นายธนกฤต  พวงอินทร์
 
1419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายเจษฎา  ประชุมฉลาด
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
1420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เกษคำขวา
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
1421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ดำนาน
 
1. นางสาวพิศเพียงตา  วังจันทร์
 
1423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กหญิงวรรณพร  โสนนอก
 
1. นายธนกฤต  พวงอินทร์
 
1424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โฉมใส
 
1. นายสุธี  เกลียวขาว
 
1425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายเลิศศักดิ์  โทรสุทธิ
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
1426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรมศรี
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
1427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกทม 1. เด็กชายรัฐพล  เจาะดี
 
1. นายธราพงษ์  สุกแสก
 
1428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายโกมินทร์  จุดาบุตร
 
1. นายอภิญญากร  ฉัตรทอง
 
1429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กชายศิรินัย  เส็งประโคน
 
1. นายชนาธิป  บุญสุยา
 
1430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรนิเวศ
 
1. นายมานพ  วิภาคะ
 
1431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำโท
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
1432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญจันทึก
 
1. นายสุขสวัสดิ์  คำผาง
 
1433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายเฉลิมรัตน์    แสนกล้า
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
1434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กชายชัยชนะ  มะโนศรี
 
1. นายธงสยาม  พลหล้า
 
1435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงสาหร่าย  เฉลิมรัตนพงษ์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
1436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เสาะรส
 
1. นายสิทธาตุ  มีพรหมดี
 
1437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 67.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กระแสเทพ
 
1. นายชนาธิป   บุญสุยา
 
1439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงปรียาพร  ใสแก้ว
 
1. นางสาวพฤกษะราวัน  อันแสน
 
1440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กหญิงพิยดา  สวากัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บำรุง
 
1441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กชายสุดเขต  แสนส้าว
 
1. นางสาวพรกมล  มั่นดุลยศิริ
 
1442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรปรียา  สมบูรณ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
1443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ใจดีจริง
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
1444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายกิตติธัช  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงธิตา  เฉลิมรัตนพงษ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประสพ
6. เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งภูมิ
7. เด็กชายพีรภัทร  ยิ่งรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสาหร่าย  เฉลิมรัตนพงษ์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
1445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
5. เด็กชายธราดล  บุญจิตต์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงปภานันท์  วิบูลย์กุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
9. เด็กชายภานุกร  มีแก้ว
10. เด็กชายภานุวัฒน์  นามสุขขี
11. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
12. เด็กหญิงวรรณธิดา  ผดาวัลย์
13. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
14. เด็กหญิงสาลิตา  จินาอุ
15. เด็กหญิงสิริยากร  แสงศรี
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางมนันท์ญา  ทิพรักษ์
3. นางสาวปิยฉัตร  อินทร์นุช
4. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
 
1446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ    ทวีชาติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   เจือจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา   ศรีอนุช
4. เด็กหญิงทิฆัมพร   จันทร์ทารักษ์
5. เด็กชายนนธวัช   ผมน้อย
6. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
7. เด็กหญิงพรนภา   ศรีสุริยงค์
8. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะณี
9. เด็กหญิงภิรญา   ทองมูล
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อาจหาญ
11. เด็กหญิงวิลาสินี   มณีฑูรณ์
12. เด็กชายวีรวัฒน์   อาจหาญ
13. เด็กชายศตวรรษ   ลาดสุวรรณ
14. เด็กหญิงสุจิตรา   นานวล
15. เด็กหญิงสุนิตา   ยืนยง
16. เด็กหญิงสุภิญญา  คงเหลือง
17. เด็กหญิงอรทัย   มหาสนิด
18. เด็กหญิงอรทัย   ทองแม้น
19. เด็กหญิงเกตุสุดา   แสวงสุข
20. เด็กหญิงแสงเดือน   เสนาะเสียง
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวณัฐกานต์   เสาวคนธ์
3. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
4. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
5. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
6. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
 
1447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงณัฐฐินีย์  สุกิมานิล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงทราวดี  วินาถา
4. เด็กหญิงทิพากร  สุวรรณทอง
5. เด็กหญิงธิดาศิริ  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงนริศรา  สุดสมสิน
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซ้อนกลิ่น
8. เด็กหญิงปานปรียา  กลับได้
9. เด็กชายพิชัยชาญ  ปัตตังเวสา
10. เด็กชายพีรภัทร  ยิ่งรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงภัคจิรา  จุดาบุตร
12. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  เชื้ออินทร์
13. เด็กชายภัทรพล  เพ็ชรจันทร์
14. เด็กหญิงรุจิรา  ตั้งภูมิ
15. เด็กชายวีรศักดิ์  เพียรไธสงค์
16. เด็กหญิงศิริวันเพ็ญ  ยิ่งเจนจบ
17. เด็กหญิงศุภพร  สมภูงา
18. เด็กหญิงอชิรญาน์  ศรีวันทา
19. เด็กชายอาธิพงษ์  สีหาราช
20. เด็กหญิงไปรยา  ปัตตังเวสา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
1448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. นายกฤษฎา  ตราชู
2. เด็กชายกฤษฎา  ตราชู
3. เด็กชายกฤษณะ  โคตรทม
4. เด็กชายกฤษณะ  ดวงแสง
5. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเชิดดี
6. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คตโคตร
7. นายจักรพรรณ  อ่องนภา
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันต่อ
9. เด็กชายชาญชัย  สุดใสดี
10. นายณัฐวุฒิ  ผกาแย้ม
11. เด็กชายธนากร  คิดยาว
12. เด็กชายธีรพงษ์  สีเพชร
13. เด็กหญิงนุชธิชา  ผาคำ
14. นายพงษ์พิสิษฏ์  ลาภครองธรรม
15. นางสาวพรพิมล  พร้อมจิต
16. นางสาวพัชรินทร์  พรมมา
17. เด็กชายพิชัยรัตน์  บุญเที่ยง
18. นายพิชิต  มอญขาม
19. นางสาวภวรรณา  ดรุณศิลป์
20. เด็กหญิงยุราพร  เสพสุข
21. เด็กชายรังษี  พระเก้า
22. นายรัฐพล  ภาจุจันทะโร
23. เด็กชายศราวุธ  แรกข้าว
24. นางสาวศศิณา  ส่องแสงจันทร์
25. นางสาวสุพรรณิการ์  จันทุภา
26. นายสุริยา  โสประโคน
27. นายอดิศักดิ์  เรืองหงษา
28. เด็กหญิงอธิติยา  สร้างนอก
29. เด็กชายอนุพงษ์  นิมินรัมย์
30. เด็กหญิงเกษรินทร์  เมินธนู
31. นายเจษฎา  เมินธนู
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจกล้า
33. นางสาวเยาวภา  ศรีจันทร์เหนือ
 
1. นายวััชรพงษ์  วัันดี
2. นายวัฒนชัย  คำงาม
3. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
4. นางเบญจลักษณ์  จำปามูล
5. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
6. นางอรุณศรี  ประวาสุข
7. นางรัชฎาพร  ปรึกษาตน
8. นางศศิธร  จิตรเที่ยง
 
1449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 1. เด็กชายจำรัส  เพชรมาก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บูรณะ
3. เด็กชายชลทิตย์  พร้อมจิต
4. เด็กหญิงณัชลาลัย  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรมั่งมี
6. เด็กหญิงณัฐกมล  สุขแสวง
7. เด็กหญิงณัฐมล  ใจกล้า
8. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ปานทอง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ประภาสัย
10. เด็กหญิงธัญญาพร  ปานทอง
11. เด็กหญิงปาริฉัตย์  เสาร์ทอย
12. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีเพชร
13. เด็กหญิงวินิดทรา  สุขแสวง
14. เด็กหญิงศศิกานต์  ห้วยใหญ่
15. เด็กชายสำราญ  เสาทอง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขแสวง
17. เด็กหญิงสุนิสา  สุขแสวง
18. เด็กหญิงอภิชญา  หมั่นยืน
19. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญบำรุง
20. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ประดุจชนม์
21. เด็กหญิงอังคณา  สุขแสวง
22. เด็กหญิงอุไลพรย์  ล้อมไทสง
 
1. นายพรหมพิริยะ  บุตรงาม
2. นางสาวปัฐฑิมาภรณ์  แป้นแก้ว
3. นายสุนทร  มงคล
4. นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวัฒน์
5. นายไพบูลย์  หอมจันทร์
6. นางปิยมาศ  สร้อยจิตร
7. นางกนกกาญจน์  สมหวัง
 
1450 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายชาดล  สดใสย์
3. เด็กหญิงปณิสา  แป้นงาม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาทอง
5. นางสาววิภา  ชัยยิ่ง
6. เด็กชายศุภฤกษ์  นพโรจน์
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
3. นางทรงศรี  สมบูรณ์
 
1451 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายกฤษฎา  กิรัมย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ราชาจักร
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุภิษะ
4. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  สิริดี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ทวีโภค
6. เด็กหญิงอรภิญญา  ทุ่มนาค
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
2. นายเอกพงษ์  วงศ์ฉลาด
 
1452 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายดวงปกรณ์  สุขสมาน
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โพธิ์หอม
3. เด็กหญิงวนิดา  สอนพรหม
4. เด็กชายสิทธิโชค  เครือแสง
5. เด็กหญิงอภิชญา  เสนา
6. เด็กชายเฉลิมพล  สุระ
 
1. นายวงกต  โคพะทา
2. นายวิชัย  โต๊ะงาม
3. นายวุฒิชัย  การะเกด
 
1453 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กชาย อนุชา   โคตวิสัย
2. เด็กชายพงเทพ    พัฒนะผล
3. เด็กชายวิชิต    คลังฤทธิ์
4. เด็กชายสิริวัฒน์   วรรณกี้
5. เด็กชายอนุชา    นนท์ธรรม
 
1. นายพรชัย  เดชสงค์
 
1454 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายทศพร  อินทร์ทัด
2. เด็กชายภูธเนศ  บุตรทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าพิลา
4. เด็กชายอธิวัฒน์  พิมพ์น้อย
5. เด็กชายเตชินท์  บุญอุ่น
6. เด็กชายเถลิงรัตน์  สุขสงวน
 
1. นายวิรัล  คำสัตย์
 
1455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นายจักรายุธ  แรงทอง
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
1456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายภานุพงษ์  ผิวงาม
 
1. นายโรต  แต้มฉลาด
 
1457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  คูรัตน์
 
1458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กชายธีระชัย  ปัญญาฉลาด
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
1459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เสาะรส
 
1. นายสิทธาตุ  มีพรหมดี
 
1460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. นายเมธา   บุญครัน
 
1. นายสนั่นพงศ์   พิมพ์จันทร์
 
1461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสุชา  ชัยโคตร
 
1. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
 
1462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. เด็กชายธีรพงษ์   สลับศรี
 
1. นางสิริญา   สิริอนุศาสน์
 
1463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายนิพนธ์  สำราญสุข
 
1. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
 
1464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายยฉัตรมงคล   คณะโต
 
1. นางกิริยา   จิตรประโมทย์
 
1465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนาเดช  นามวงษ์
 
1. นายสุวิด  สิงห์ประเสริฐ
 
1466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. นายอนุชา  วระโงน
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
 
1467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายอดิศร  ภิรมย์ไทย
 
1. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
 
1468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 14 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายยุทธกานต์  อินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสมา  ใจกล้า
 
1469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายกิตติชัช  เพิ่มพร
 
1. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
1470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายประณัย  เรืองเกษม
 
1. นายบัญชา  อยู่ประเสริฐ
 
1471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุยะสัน
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
1472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  กล้วยทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมหงษ์
 
1473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  โสภาพ
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
1474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงอารียา  ศาลางาม
 
1. นางสาวบุญนิสา  ธิมาทาน
 
1475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วระหัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เชิดศิริ
 
1476