รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  งัดโคกกรวด
 
1. นางรุ่งนภา  รำจวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    สีทน
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงสุณิสา    นามสุข
 
1. นายประยุทธ  ดวงชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริพัฒน์
 
1. นายบุญถึง  แก้วดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนพล  ทองลาย
 
1. นางทัศนีย์  แม่นผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงอรทัย  เฉลียวไว
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงสัณฑ์สินี  พรมลี
 
1. นางรัชนีย์  เกษดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุขผาเดิม
 
1. นางพิชญาดา  จรัสใส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมงค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุดทามนตรี
3. เด็กหญิงสุนิษา  นานวล
 
1. นางสาวพรรณี  กิ่งจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเมษยา   บุญเชิด
 
1. นางวิไลวรรณ   รักษาวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงชลปรียา  สุดสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สว่างวงษ์
 
1. นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา
 
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังขะ 1. เด็กชายวันชนะ  อนงชัย
 
1. นางเครือวัลย์  จันทรส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกศกนก  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสนสีนวล
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มิฉะนั้น
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พรึงพรืด
 
1. นางวิไล  บุญสิทธิ์
2. นายสุขสวัสดิ์  คำผาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมหวล
2. เด็กหญิงรัชนก  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงอาภาพร  วงษ์สีษา
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวปวีณา  แก้วฝอย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงคีย์กานต์  มุมเรือนทอง
2. เด็กหญิงยุพิน  บุญจวบ
3. เด็กหญิงศศิประภา  สุขเอี่ยม
 
1. นายชาติชาย  ล้อมวงษ์
2. นางศิริลาวัณย์  ประกอบดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงชลัญญา  มากมี
2. เด็กหญิงอโนชา  ชงกลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ชุดฉาย
 
1. นางสาวปารดา   บุญเลิศ
2. นายจิรเมธ  บุญร่วม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  แป้นแก้ว
2. เด็กชายไกรวิชญ์  มีมาก
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายนพรัตน์  แสนดี
2. เด็กชายพงศธร  ขันนอก
 
1. นายสายบุตร  พันธ์เสน
2. นางจรรยา  สันติภพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กหญิงธาราศิลป์  โพริย้า
 
1. นางกัญญารัตน์  หงษ์แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1. เด็กชายรัฐนันท์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวธัญญา  ศูนย์อินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สมานมิตร
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีหา
3. เด็กหญิงอนันตยา  แสนดี
 
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงธัญสุดา  เจริญยาว
2. เด็กหญิงสุชาดา  กลุ่มยา
3. เด็กหญิงอรัญญา  โยประโคน
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เทพสิงห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวน 1. เด็กหญิงณัชชา   ตาดม่วง
2. เด็กหญิงณิฐิณัฐ    แซ่ตั้ง
3. เด็กชายวิศรุต    เนียมงาม
 
1. นางอาทิตยา    เคนไชวงศ์
2. นายวรวุฒิ   เคนไชวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงศิริภัทร   มีมงคล
2. เด็กหญิงสุมานิกา   สว่างอารมย์
3. เด็กหญิงอารยา   บุญเสก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุข
2. นายปิยพล  พิชนาหะรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลวก 1. เด็กชายคมสัน  ศิริปรุ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงงาม
3. เด็กชายอรรถพล  ประจงรัมย์
 
1. นายสุชาติ  สุขสบาย
2. นางสโรชา  สุขสบาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นายณัฐพงษ์  ทรงราศรี
2. นายวิทย์  ระหารนอก
3. นายสอง  ธรรมธุระ
 
1. นางมณีรัตน์  คงใจดี
2. นายวินัด   คงใจดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สาแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ  นันประโคน
3. เด็กหญิงรินทร์ดา  เมยกลาง
 
1. นางสาวไพลิน  เดชกุญชร
2. นายอภิชาติ   แสงสว่าง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลธาร  โสรถาวร
2. เด็กหญิงณััชชาณิษฐ์  กัญจนวราเมธค์
3. เด็กหญิงมาธิดา  สมรูป
 
1. นางสาวทัศนียาภรณ์  สืบสุนทร
2. นายทรงยศ  นึกเจริญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูน 1. เด็กชายคมสันต์  ผูกดวง
2. เด็กชายบัญชา  มาสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  ดวงเนตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายทนงชัย  บำรุงมี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสวงสุข
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายวัชระ   จำรัสบรรณ
2. เด็กชายสันติ  บุญจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ผิวหอม
2. นางจอมศรี  ผิวหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ   แก้วอาจ
2. เด็กชายเดชาวัต   เภทครึ่ง
 
1. นางกชพรรณ   บุษบง
2. นายจรรยา   สิงห์สุพรรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กูลกิจ
2. เด็กชายธนสรร  สุขรอบ
 
1. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
2. นายพิเชษฐ  ขุมเงิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์    ปานเพ็ชร
2. นายอรรฆพร    สาแก้ว
 
1. นายจักราวุธ   ตุ้นทัพไทย
2. นายจักรี  ปานเพ็ชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภูษิต  บุญเศษ
2. เด็กชายเบญจรงค์  บุญเศษ
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นายจักรี  สอดศรีจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงกวิณนา  พระประทุม
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทร์ตา
4. เด็กหญิงภาวินี  ทองคำ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รุนแก้ว
 
1. นายปฐมพงศ์  ที่ดี
2. นายเสน่ห์  บุราคร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลอ  ส่องาม
2. เด็กหญิงชุติมา  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงปนัดดา   เกษประทุม
4. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณดำ
5. เด็กหญิงวันวิสา  เขียนดี
 
1. นางนิจวรรณ  ชินวงษ์
2. นายสิทธิศักดื์  ทองเกร็ด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มะราชสีห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ทองน้อย
3. เด็กหญิงวิมล  เดือนขาว
4. เด็กหญิงศิริพร  พระงาม
5. เด็กหญิงโสภิดา  บุญเยี่ยม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังสมานันท์
3. เด็กหญิงปนัดดา  กาคำผุย
4. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
5. เด็กหญิงอรทัย  ลาภมาก
 
1. นางสกุลยา  เสาะพบดี
2. นางสาววิจิตรตรา  อุดมครบ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกอบสุข  จันทร์ดอก
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  บุญไว
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  นิตย์ลาภ
4. เด็กหญิงอิษยา  จารัตน์
5. เด็กหญิงเกศนีย์  จองอยู่
 
1. นางอัมพรสรวง  บุญภา
2. นางสาวเชาวนีย์  สนศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วานุนาม
2. เด็กชายมงคล  อาจยิ่งยง
3. เด็กหญิงศศิภา  สุนนทราช
4. เด็กชายศุภวิชญ์  เพราะเรืองบิดา
5. เด็กหญิงสุธนา  เทาศรี
 
1. นายจิรวัฒน์  ประไวย์
2. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลุน
2. เด็กหญิงพวงผกา  บุญตัว
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อรชัย
4. เด็กหญิงเกษรา  พรายระหาร
5. เด็กชายโรบิน  อรชัย
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
2. นางสาวฐรดา  ไกรเพชร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงชนัดดา  แสงมณี
2. เด็กหญิงศริญญารัตน์  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ใสสุด
4. เด็กหญิงอรญาพร  แทนค่ำ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  นามวง
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. เด็กหญิงกชนิภา  เปรียบนาน
2. เด็กหญิงชบา  ใยเมือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรนุช
4. เด็กหญิงติยารัตน์  สุขใส
5. เด็กชายนรสิงห์  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงนิตยา  สติพา
7. เด็กชายนิติ  บุ้งทอง
8. เด็กหญิงบุษบา  โพธิ์แก้ว
9. เด็กชายพนาธรณ์  พวงจันทร์
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทศธรรม
11. เด็กหญิงวรรณภา  มีแก้ว
12. เด็กหญิงศศินันท์  สอนวิเศษ
13. เด็กหญิงสาวินี  โจนประโคน
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทำทอง
15. เด็กชายสุพาลัย  สุขศรี
16. เด็กหญิงสุภา  กิรัมย์
17. เด็กหญิงสุวรรณี  วงค์สุรินทร์
18. เด็กชายอนุชา  บุญหล้า
19. เด็กหญิงอาภากร  ศาลางาม
20. เด็กหญิงเจริญขวัญ  สุขสิทธิ์
 
1. นางบุบผา   วาสนาม
2. นายสุรพงศ์  วาสนาม
3. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ
4. นายจิรฐา  แกมกล้า
5. นายธัญญา  กทิศาสตร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   ยาชมดี
2. เด็กชายชนะศักดิ์  จันสิงห์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองศิลป์
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์   เจนรอบ
5. เด็กชายธนาพล  นพพันธ์
6. เด็กหญิงธนียา  แหวนแก้ว
7. เด็กชายธันวา  โชคภาภ
8. เด็กชายปรเมศร์  หายทุกข์
9. เด็กชายภัทรพล  นาสันเทียะ
10. เด็กชายภานุวัฒน์   เสาะหาได้
11. เด็กชายวรชิต  โอฐงาม
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีตะวัน
13. เด็กหญิงวัชรเกียรติ  ดอกสวย
14. เด็กชายศรีธน  หายทุกข์
15. เด็กชายสุขสรร  ศรีตะวัน
16. เด็กชายองอาจ  พูนสวัสดิ์
17. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาวลัย
18. เด็กหญิงอรนิษา  หนองดี
19. เด็กชายอรรฆพร  บุญทัน
20. เด็กชายไกรศร  เงางาม
 
1. นางทำนอง  คุ้มวงษ์
2. นายเสถียร   ศรีรักษา
3. นายเสนาะ   ประชุมฉาด
4. นางอรดี  อาชวะสมิตร์
5. นางวรณี  ดอกสวย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงพัชราภา  ก่อแก้ว
 
1. นางยุพิน  ดอกคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงชัญญา  สุขยิ่ง
 
1. นายชูศักดิ์  ตนกลาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงปิโยรส  ยอดรัมย์
 
1. นางสาวมัทนียา  แปะทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงณัชนนท์  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายธเนศ  สิทธิสังข์
 
1. นางศิโรรัตน์  ฤทธิ์ศรีบุญ
2. นางจิตราวิณี  สันทัยพร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ชูชี
2. เด็กหญิงนลินี  ศรีราม
 
1. นางอรุณี   ต้องถือดี
2. นางปราณี  วงษ์เกิด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายธนากร  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงเมธัส  รุ่งเรือง
 
1. นางบังอร  นาทองพูน
2. นางบุญเลี้ยง  สุขจิตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกัณฑิกา   ปุ่มเทพ
2. เด็กหญิงณิชารีย์    โต๊ะนาค
3. เด็กหญิงนิศากร   วุฒิยาสาร
4. เด็กหญิงพัชริดา    บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัทราวดี   ปุ่มเทพ
6. เด็กหญิงรัตนา  ทรงกุล
7. เด็กหญิงวิมลมณี   บุญละคร
8. เด็กหญิงสุพรรษา    ยอดสาย
9. เด็กหญิงอภิชญา   เอิบบุญ
10. เด็กหญิงเพ็ญประภา    โสระเนตร
 
1. นางสาวบังอร   นันทรัตน์
2. นายทีปกร   เสาะหายิ่ง
3. นายเทอดทูล    ดงรังศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 1. เด็กหญิงทาริกา  อุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงบุษบา  ลักขษร
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  โนนกลาง
4. เด็กหญิงปาลิดา  ชาวสวน
5. เด็กหญิงพนิดา  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงพรธิตา  วิจิตรโท
7. เด็กหญิงมณ๊รัตน์  บุญทูน
8. เด็กหญิงมรกต  โยผล
9. เด็กหญิงรัตนา  น้องดี
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์เรียง
11. เด็กหญิงลดารัตน์  กาลกระสังข์
12. เด็กหญิงศศินิภา  หงษ์มา
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงางาม
14. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงสี
15. เด็กหญิงอริสา   ขันทอง
 
1. นางสำรวย  รื่นรมย์
2. นายสงคราม  รื่นรมย์
3. นางผ่องศรี   สาแก้ว
4. นายอมิชา   สารประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงกวินทรา   สารธร
2. เด็กหญิงชลดา   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์   จันทยุง
4. เด็กหญิงธนาภรณ์   พัฒนผล
5. เด็กหญิงพรกมล  คณะพรม
6. เด็กหญิงภัทร์ชรียา    บัวทอง
7. เด็กหญิงมัสยา   สง่างาม
8. เด็กหญิงรัตนา   สางาม
9. เด็กหญิงวาสนา  เสมอดี
10. เด็กหญิงศจี  ลายมั่น
11. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำริด
12. เด็กหญิงสิรินันท์   จันทร์ไทย
13. เด็กหญิงสุธินี   สง่างาม
14. เด็กหญิงสุธิมา   สง่างาม
15. เด็กหญิงอาภาวดี  สง่างาม
 
1. นายจิตติ  แก้วเนตร
2. นางสาวสุวรรณา  โลนะลุ
3. นายพรชัย  เดชสงค์
4. นายพนม  จันทะเสน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กชายธนากร    คำกระสังข์
2. เด็กชายเอกราช   ป้องภัย
 
1. นางคณิตา  คนซื่อ
2. นายปลามอญ  คนซื่อ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโมม 1. เด็กหญิงจิตราวดี   นนท์ธรรม
2. เด็กหญิงสุณิสา  นามสุข
 
1. นายนิสิต   สินทรา
2. นางนวลจิรา  สินทรา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมบูรณ์
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  สว่างบุตร
 
1. นางอรุณวดี  พรหมจักรินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ได้ไซร้
 
1. นางรมิดา  สาพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางอัมมณี   กรองทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 1. เด็กชายวัชระ  ขัตวงษ์
 
1. นางอัมมณี   กรองทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วนมา
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา   ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กหญิงกาญจนา   พงษ์ธนู
2. เด็กหญิงสุธิตญา   บุญสม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสาวจินตนา  ตินทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงพัชราภา  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงลดาวัญ  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสุรัสวดี  ประดับประดา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อื่มบุญ
2. เด็กหญิงปทุมมา  ทองสีมา
 
1. นางปริญญา  จงหาญ
2. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. นางสาวปฎิญญา   ยอดจันทร์
 
1. นางอมรลักษณ์   สามใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  พลศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  มณีโชติสกุล
3. เด็กชายธราเทพ  เกษงาม
 
1. นางพรรณวดี  บริสุทธิ์
2. นางสาวรัตติกานต์  ศรีภา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายภีมพล  มีเกิด
2. เด็กชายมนัส   สูนขาว
3. เด็กชายเมธิชัย    รสหอม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายชัชวาลย์  วรดี
2. เด็กชายบุญประกอบ  อสิพงษ์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สมร
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร
2. นายก้องเทพ  ตุ้มทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เพียรไธสงค์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  วิชายง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดียิ่ง
 
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ยืนตน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายปรมินทร์  เอี่ยมศิริ
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พิรานรัมย์
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. นายภูมิ  มั่งคั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมาก
 
1. นายวิรุฬห์  ลุมาตย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสกกอง 1. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นางธิดา  ฉุนแสนดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสาใย
 
1. นายจักราวุธ  ถือคุณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภูวดล  นิราศภัย
 
1. นายสงกรานต์  หักทะเล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายสหรัถ  เครือสุข
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายอภิลักษณ์  โสภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 1. เด็กหญิงวรรณพร  โสนนอก
 
1. นายธนกฤต  พวงอินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำโท
 
1. นายพจนาต  โคพะทา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรปรียา  สมบูรณ์
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึล 1. เด็กชายกิตติธัช  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงณัฐฌา  พิลาวัลย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงธิตา  เฉลิมรัตนพงษ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประสพ
6. เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งภูมิ
7. เด็กชายพีรภัทร  ยิ่งรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสาหร่าย  เฉลิมรัตนพงษ์
 
1. นายสังคีตย์  บุญมณี
2. นายสุชาติ  โลกนิยม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
5. เด็กชายธราดล  บุญจิตต์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงปภานันท์  วิบูลย์กุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
9. เด็กชายภานุกร  มีแก้ว
10. เด็กชายภานุวัฒน์  นามสุขขี
11. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
12. เด็กหญิงวรรณธิดา  ผดาวัลย์
13. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
14. เด็กหญิงสาลิตา  จินาอุ
15. เด็กหญิงสิริยากร  แสงศรี
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางมนันท์ญา  ทิพรักษ์
3. นางสาวปิยฉัตร  อินทร์นุช
4. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ    ทวีชาติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   เจือจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา   ศรีอนุช
4. เด็กหญิงทิฆัมพร   จันทร์ทารักษ์
5. เด็กชายนนธวัช   ผมน้อย
6. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
7. เด็กหญิงพรนภา   ศรีสุริยงค์
8. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะณี
9. เด็กหญิงภิรญา   ทองมูล
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อาจหาญ
11. เด็กหญิงวิลาสินี   มณีฑูรณ์
12. เด็กชายวีรวัฒน์   อาจหาญ
13. เด็กชายศตวรรษ   ลาดสุวรรณ
14. เด็กหญิงสุจิตรา   นานวล
15. เด็กหญิงสุนิตา   ยืนยง
16. เด็กหญิงสุภิญญา  คงเหลือง
17. เด็กหญิงอรทัย   มหาสนิด
18. เด็กหญิงอรทัย   ทองแม้น
19. เด็กหญิงเกตุสุดา   แสวงสุข
20. เด็กหญิงแสงเดือน   เสนาะเสียง
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวณัฐกานต์   เสาวคนธ์
3. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
4. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
5. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
6. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 1. เด็กชายจำรัส  เพชรมาก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บูรณะ
3. เด็กชายชลทิตย์  พร้อมจิต
4. เด็กหญิงณัชลาลัย  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรมั่งมี
6. เด็กหญิงณัฐกมล  สุขแสวง
7. เด็กหญิงณัฐมล  ใจกล้า
8. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ปานทอง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ประภาสัย
10. เด็กหญิงธัญญาพร  ปานทอง
11. เด็กหญิงปาริฉัตย์  เสาร์ทอย
12. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีเพชร
13. เด็กหญิงวินิดทรา  สุขแสวง
14. เด็กหญิงศศิกานต์  ห้วยใหญ่
15. เด็กชายสำราญ  เสาทอง
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขแสวง
17. เด็กหญิงสุนิสา  สุขแสวง
18. เด็กหญิงอภิชญา  หมั่นยืน
19. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญบำรุง
20. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ประดุจชนม์
21. เด็กหญิงอังคณา  สุขแสวง
22. เด็กหญิงอุไลพรย์  ล้อมไทสง
 
1. นายพรหมพิริยะ  บุตรงาม
2. นางสาวปัฐฑิมาภรณ์  แป้นแก้ว
3. นายสุนทร  มงคล
4. นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวัฒน์
5. นายไพบูลย์  หอมจันทร์
6. นางปิยมาศ  สร้อยจิตร
7. นางกนกกาญจน์  สมหวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายชาดล  สดใสย์
3. เด็กหญิงปณิสา  แป้นงาม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาทอง
5. นางสาววิภา  ชัยยิ่ง
6. เด็กชายศุภฤกษ์  นพโรจน์
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
3. นางทรงศรี  สมบูรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. นายจักรายุธ  แรงทอง
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุยะสัน
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กชายพงศกร  อินทร์ตา
 
1. นายภาณุวัชร  จันทินมาธร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กหญิงชฎาพร  หาญศรีภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสมา  ใจกล้า
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางกณิษฐา  แสงเพ็ชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  นิธุรัมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายพงศกร  เกตุศิริ
 
1. นางกนิษฐา  พินิจด้วง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพเนตร
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมหงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหลืองทอง
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บูรณะพงศ์สิน
 
1. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. เด็กชายปรมี  กิจสนิท
 
1. นางประนอม  เงางาม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  โสภาพ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ดวงพร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 1. นายอัจฉริยพร   ช่างหม้อ
 
1. นางสิริญา   สิรินุศาสน์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. นางสาวโสภิดา  บุญเยี่ยม
 
1. นายนิติวรรณ  แหวนอ่อน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงแววตา  กองสุข
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิง กนกวรรณ   พรหมบุตร
2. เด็กหญิง กัญญารัตน์    แสงสว่าง
3. เด็กหญิง ลลิตา   วงศ์วรรณ
4. เด็กชาย อนิรุทร   ไสสรรณ
5. เด็กหญิงกรกฎ   พวงพันธ์
6. เด็กหญิงกรรณิกา   ทวีธรรม
7. เด็กหญิงกานต์สินี   พิมพ์จันทร์
8. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   วีระขันคำ
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขวิเศษ
10. เด็กหญิงชลธิชา   พลณรงค์
11. เด็กหญิงชุดาพร   ศรีดาเลิศ
12. เด็กชายณรงค์   ช่วยสนิท
13. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พุ่มลา
14. เด็กชายถิรธรรม   คงประดิษฐ์
15. เด็กหญิงทิตยา   ปราณี
16. เด็กชายธนกฤต    อ่อนศรี
17. เด็กชายธนกฤต    เปรมใจ
18. เด็กชายธนวัฒน์   สุรพล
19. เด็กชายธิติวุฒิ   ม่วงสุราช
20. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อุ่นศิลป์
21. เด็กหญิงนภัสสร   เที่ยงธรรม
22. เด็กหญิงนันทิชา   แสนทอง
23. เด็กหญิงบุญธิดา   ลาล้ำ
24. เด็กชายปกรณ์    มูลทอง
25. เด็กหญิงปานิดา   ศรีดาเลิศ
26. เด็กหญิงพรรณนา    ชื่นตา
27. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองยวง
28. เด็กชายภานุวัฒน์    เครือแย้ม
29. เด็กชายภูวดล   รื่นชิต
30. เด็กหญิงวนิดา    โคตรยา
31. เด็กหญิงวิลาสินี   นนท์เต
32. เด็กชายศราวุฒิ  นนท์สา
33. เด็กหญิงศศินา   จันโท
34. เด็กหญิงสมฤทัย   ดีรอบ
35. เด็กชายสิริพัฒนา    มีพร้อม
36. เด็กหญิงสุกฤตา   โภคลาภ
37. เด็กหญิงสุพิชญา  นันทา
38. เด็กชายอนุสรณ์   ลาล้ำ
39. เด็กชายอัศม์เดช    ศิลณรงค์
40. เด็กหญิงเบญจมาศ    พุ่มลา
 
1. นายถนัด   สมาธิกุล
2. นางสิริวรรณ   บุญตน
3. นางสาวจารุดา   พรหมมานนท์
4. นางสาววิจิตรา   บุญคง
5. นางสาวกัลย์ปภาภัทร์   เดชบุญ
6. นางสาวสิริมล   อ่อนน้ำคำ
7. นายวัฒนา  บุญตน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูมิรักษ์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ชูจิตร
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชูจิตร
5. นางสาวขนิษฐา  วงษ์ภักดี
6. นางสาวจุฑามาศ  รู้รักษา
7. เด็กชายชนายุทธ  เกษรบัว
8. เด็กชายชัยวัฒน์  หมายขันดี
9. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าวิไล
10. เด็กชายชาดล  สดใสย
11. นางสาวทิพยรัตน์  คุณสิงห์
12. เด็กชายธนากร  สดใสย
13. เด็กชายธีระภัทร  หงษ์ยนต์
14. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์กาบ
15. เด็กหญิงนันทนา  ดียิ่ง
16. เด็กหญิงบุษกร  ผิวขาว
17. นางสาวปณิสา  แป้นงาม
18. เด็กชายพรชัย  บุตรทอง
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาทอง
20. เด็กหญิงยุวรี  แสงงา
21. นางสาวรจนา  ปราณีใส
22. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นุราฤทธิ์
23. นางสาววิภา  ชัยยิ่ง
24. เด็กหญิงวิภารัตน์  แต้มทอง
25. เด็กหญิงวิลัยพร  อุทรักษ์
26. นางสาวศิริรัตน์  นาคนวล
27. เด็กหญิงศิริลักษ์  ปักนอก
28. เด็กชายศุภฤกษ์  นพโรจน์
29. เด็กหญิงสนธยา  ชุมจันทร์
30. เด็กชายสมชาย  พุฒพรม
31. นางสาวสายฝน  อัคชาติ
32. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ภาคเดียว
33. นางสาวสุดารัตน์  พัดสบาย
34. เด็กหญิงสุมณฑา  บุญหนัก
35. เด็กชายอดิเทพ  พงษ์สุระ
36. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมี
37. เด็กหญิงอาภาภร  ผักไหม
38. เด็กชายอิทธิพล  บุตรทอง
39. เด็กหญิงอิศรา  สุวันลา
 
1. นายธวัชชัย  หอมหวล
2. นายสุทธิพร  กู่แก้ว
3. นางทรงศรี  สมบูรณ์
4. นางกันยา  รู้รักษา
5. นายสุมิตร  ประสานรัตน์
6. นายพิทยา  สงวนชื่อ
7. นางสาววรัญญา  ราชรักษ์
8. นางอริญชยา  เสนปัญญา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายณัฐกุล  เรียงเงิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  สีสุระ
3. เด็กหญิงธาริณี  ผาสุข
4. เด็กชายนรินทร์  ศรดอก
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจกล้า
6. เด็กหญิงศศิประภา  เลิกม๊อก
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถือชัย
8. เด็กหญิงอัญชลี  ภาสุดา
 
1. นางน้ำฝน  นามปัญญา
2. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  อินทะหลาบ
2. เด็กชายชัยชนะ  ดิฐจาด
3. เด็กชายชาญณรงค์  ลำทอง
4. เด็กชายธนายุทธ  นิลดา
5. เด็กชายปุณณภพ  หงษ์ชัย
6. เด็กหญิงพิมลทิพ  จันทร์แดง
7. เด็กหญิงรมิดา  ทศไทร
8. เด็กหญิงสมัชญา  ภูจ่าพล
9. เด็กหญิงสุกฤตา  มากมั่ง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  คำปัจฉิม
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
2. นางอรพิน  เกิดสมนึก
3. นางนฤมล  แสงทอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงกรวีณา  ทองมาก
2. เด็กหญิงธิดา  เพ็งสว่าง
3. เด็กหญิงมนันยา  ยิ่งดี
4. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ภักดี
5. เด็กหญิงสายชล  พุธรัตน์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญล้อม
7. เด็กหญิงสุนิตา  บุญแต่ง
8. เด็กหญิงสุวรรณา   อาจภักดี
 
1. นางสาวเบญจพร  พาเจริญ
2. นางจุฬาลักษณ์  ครองยุติ
3. นายประสงค์  เนียมทอง
4. นางวิไลลักษณ์  เสียงเพราะ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มณีบู่
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีดา
4. เด็กหญิงอรจิรา  จบหล้า
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีดา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ
 
1. นายพิทยา  ตรวจมรรคา
2. นางอัญชลี   โสพิลา
3. นางสาวน้ำฝน  จันทสิทธิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันนา 1. นางสาวจันธิรา  สอนเผือก
2. เด็กหญิงพัชรศรี   กระแสเทพ
3. เด็กหญิงพัชรี   ปะระกัง
4. เด็กหญิงรจนา   ยอดศรี
5. เด็กหญิงวาสนา   เซิ้งสูงเนิน
6. นางสาวอรชร   ต้องถือดี
7. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญตุ้ม
 
1. นางสมหวัง   ทองแผ่น
2. นางสาวบุญนิสา   ธิมาทาน
3. นางบุบผา   วาสนาม
4. นางสาววาสนา  จำปาเทศ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงมาริสา  ชมเหิม
2. เด็กหญิงรัฐกมล  ดาทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  ซ้อนกลิ่น
4. เด็กหญิงศรุตา  มูลทอง
5. เด็กหญิงสุจินันท์  พิมพ์เก่า
6. เด็กหญิงไพลิน  ยะแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  ฝางเสน
2. นางนางอัมพรสรวง  บุญภา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ร่วมบุญ
2. เด็กชายชัชวาลย์  วรดี
3. เด็กชายธัณวัฒน์  เบญยมาตร
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธ์เพชร
5. เด็กชายนราชัย  พันโนฤทธิ์
6. เด็กหญิงนฤมล  พิลัย
7. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงพรพิมล  ดาวผักชี
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  เพ่งพิศ
10. เด็กหญิงสุพัฒฌา  ทองแท่ง
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แต้มทอง
12. เด็กหญิงสไบทิพย์  นิพันโท
13. เด็กหญิงอลิษา  หรี่เรไร
14. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขคุ้ม
15. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงษ์ภักดี
16. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
2. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
3. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน
4. นางอารีย์รัตน์  สุธีร์
5. นางสาวเสาวนีย์  บุตรงาม
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงดารุณี  สุวรรณนุช
3. เด็กหญิงบุณยาพร  กำเหนิด
4. เด็กหญิงปัทมา  จันทอง
5. เด็กหญิงศกุนตลา  ยาจิตร
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  รินเพ็ง
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  จุนไธสง
8. เด็กหญิงแพรนวล  ดวงพร
 
1. นายณัฐกร  อินทร์ตา
2. นายวุฒิชัย  เสริมศรี
3. นางสาวอภิญญา  สังสัญชาติ
4. นางจันทรา  โพธิ์หอม
5. นางสาวฌาภาศิริ  แหวนเงิน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนกาง 1. เด็กชายวงษ์สุวรรณ    ผักไหม
2. เด็กชายวัชรินทร์    อินตา
3. นายสันติ  อสิพงษ์
4. เด็กหญิงเครือวัลย์   หยีตระกูลรัตน์
5. เด็กชายเมธา   บุญครัน
 
1. นายสนั่นพงษ์   พิมพ์จันทร์
2. นายสะอาด  อ่อนภูเขา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ตรงตามคำ
2. เด็กชายสุทธิชัย  วัติประโคน
 
1. นายประจักร  พอกสนิท
2. นางสุกัญญา   กมลเดช
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา   เชื้อทอง
 
1. นางนงนุช   พลภูเมือง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงศศิภา   ท่อนแก้ว
 
1. นางนงนุช   พลภูเมือง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงมนทิราพร   จันทร์งาม
 
1. นางสาวยุพดี   ประวันเณย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 1. เด็กหญิงจูเลียร์  แซมเบอร์ส
 
1. นายองอาจ  ดนเสมอ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กชายธนาดล    ศรียันต์
 
1. นางนงนุช   พลภูเมือง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญณะ
 
1. นางประนอม  เงางาม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงปภาวดี  บุตรทน
 
1. นางสาวพงศ์สุดา  สาลีพิมพ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นางสาวพนาวรรณ  ชมเหิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิริไสย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงศรีจิตรา   นามม่วง
 
1. นางสาวกนกกานต์   คิดดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. นายเดชา  เดือนขาว
 
1. นางดวงแข  ละม้ายศรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงทิพรดา  รื่นสำราญ
3. เด็กหญิงปานไพลิน  นามขันธ์
4. เด็กหญิงพรรพรรณ  จึงธนวัฒน์สกุล
5. เด็กหญิงอรณี  จันดาเพ็ง
 
1. นางสันทวดี  พางาม
2. นายประยง   สันธิ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. นางสาวศิรินุช  รัตนศรี
2. นางสาวอภิชญา  เทพเบตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พยุงสุข
2. นางสาวนงค์รักษ์  นนทราช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงทิพากร   ขันน้อย
2. เด็กหญิงสิตานัน   ชนะชัย
 
1. นางสาวกนกกานต์   คิดดี
2. นางสาวศิรินประภา   สิงห์ชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรันเดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาคเรศ
2. เด็กชายภูวิศ  สมนิยาม
3. เด็กชายวันเฉลิม  วนมา
4. เด็กชายสุรชัย  พันอากาศ
5. เด็กชายอมรรัตน์  ปรากฏกล้า
6. เด็กชายอัครพนธ์  โหมฮึก
 
1. นายสมพร  กันสา
2. นางวรากรณ์  นามพร
3. นางสาวมณีวรรณ  หฤทัยถาวร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจรัลชัย  จิตแน่น
2. เด็กชายชลชาติ  พวงแก้ว
3. เด็กชายธนศักดิ์  สาคเรศ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณศรี
5. เด็กชายวัชรินทร์  กำจัดภัย
6. เด็กชายสวราชย์   ตินานพ
 
1. นางรวิวรรณ  การะพันธ์
2. นางทิพวรรณ  หอมนวล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  ศรีละพรม
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ถมปัด
3. เด็กชายวสุรักษ์   บูรณะ
4. เด็กชายวายุพัฒน์  สุขหมั่น
5. นายสุทธิพันธ์  ทันวัน
6. นายสุริยา   เกสรบัว
7. นายอดิศร  นันทา
8. นายเทพศร  ศรีพรหมทอง
 
1. นายสมเกียรติ  ช่วยชู
2. นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงวนโสตร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเล็ก
3. เด็กชายนัทธพงษ์  ชูพันธ์
4. เด็กหญิงนิตยา  แข็งกล้า
5. เด็กหญิงปุยนุ่น  กิริยาดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  พิมพ์เลขา
7. เด็กหญิงภณิดา  หนูประโคน
8. เด็กชายวิทยา  ขบวนกล้า
9. เด็กชายสุขภฤกษ์  เกิดผิวดี
10. เด็กหญิงหัทยา  ผสมมี
 
1. นายกมล   นิ้วน้อย
2. นางชวนชม  นิ้วน้อย
3. นางสาวจินดา  เฉลียวฉลาด
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอก 1. เด็กชายจักรภัทร  ปรากฎรัตน์
2. เด็กหญิงจาริณี  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขอจงสุข
4. เด็กหญิงชลิตา  ปะวะเสนัง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผดุงแดน
6. เด็กหญิงปัทมา  อยู่ยืน
7. เด็กชายพงษ์ดนัย  เสาะสนธิ์
8. เด็กหญิงวิภา  ก่อแก้ว
9. เด็กหญิงอารียา  เสาะสนธิ์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  กะจง
 
1. นายภูมิชาย  สาลีโภชน์
2. นางสาวประจง  ใบพลูทอง
3. นางปุรณานุช  ทองดี มอฟแฟท
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญภักดิ์
2. เด็กหญิงธนิสร  สายสุด
3. เด็กหญิงปริฉัตร  กิมเลื่อน
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มะโนศรี
5. เด็กหญิงศิริกุล  สืบจันทร์
 
1. นางกัญระญา  ยืนยิ่ง
2. นายสุกร์  ยืนยิ่ง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านณรงค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ยินดี
2. เด็กหญิงบุษรารัตน์  สีคำ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิริกาล
 
1. นายสมชาย  ชาญวิทยากร
2. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทราวารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรียบยิ่ง
2. เด็กหญิงสุธิดา  เข็มเอี่ยม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสาประโคน
 
1. นางอำพร  มูลศาสตร์
2. นางนภิศ  ประสานสุข
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญท้าว
2. เด็กหญิงบุษยภัทร  สมัญญา
3. เด็กหญิงศศิธร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเติม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายคำเที่ยง  ทองคำสุก
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสวงมี
3. เด็กหญิงวรรณา  ทองคำสุข
 
1. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
2. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายสิทธิชัย  เครือแสง
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายสิทธิโชค  เครือแสง
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายธีรภัทร  สัตตาเลิศ
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธนวัตร   เข็มทอง
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายธีระพงษ์  มณีจันทร์
 
1. นายสุภัทร   วงษาสนธิ์
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กชายวราวุฒิ  จันทน์เทศ
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมฤทธิ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองภาพ
3. นางสาวกัณฑิกา  เสาะโชค
4. เด็กหญิงจินตนา  เพิ่มพร
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขบวนกล้า
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมภูรัตน์
7. นางสาวชาลิดา  ใสแก้ว
8. เด็กชายทศวรรษ  ดีถ้วน
9. นางสาวนันทนา  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมวัน
11. นางสาวพุตธิตา  พาลุน
12. นางสาวมลนิกา  สระแก้ว
13. เด็กหญิงสุนารี  นาคนวล
14. นางสาวสุนิสา  แสงศรี
15. เด็กหญิงสุพิชชา  ชนะชัย
16. นางสาวสุภาพร  แคนศิลา
17. เด็กชายสุระศักดิ์  ขันทอง
18. เด็กหญิงหยาดฝน  สุขแสวง
19. เด็กหญิงอทิตตา  ซาเสน
20. เด็กชายอนันดา  คำทา
 
1. นายสมเกีบรติ  วงษ์ปลั่ง
2. นายพิมล  บัวบาน
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงคณิตา  หวังอยู่
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป้องภัย
3. เด็กชายณัฐกานต์  ตาเลิศ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  โลวะลุน
5. เด็กชายณัฐวัตร  จำปาศรี
6. เด็กชายธนวันต์  จินดา
7. เด็กชายธีรภัทร  สัตตาเลิศ
8. เด็กชายธีรเมท  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงนนทกานต์  บุญร่วม
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญยอม
11. เด็กหญิงบวร  เชยชม
12. เด็กหญิงปิยภรณ์  ดวงใจ
13. เด็กชายพงศกร  ใจมนต์
14. เด็กชายพิพัฒน์   พร้อมเพรียง
15. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญาฉลาด
16. เด็กหญิงวนิดา  ต้นทอง
17. เด็กชายวรวุฒิ  จันทน์เทศ
18. เด็กชายวันชัย  ทองแต้ม
19. เด็กหญิงวีรญาณี  เสาร์แก้ว
20. เด็กชายวีรพร  นึกสม
21. เด็กหญิงศุภัชญา  ละอองทอง
22. เด็กหญิงสมมาตร  กรงทอง
23. เด็กหญิงสุพรรษา  ทางธรรม
24. เด็กหญิงสุวิมล  พร้อมเพรียง
25. เด็กชายอมรเวช  สุขแน่น
26. เด็กหญิงอรปวีณา  บุญเติม
27. เด็กหญิงอัญชลี  บุญปลอด
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดัชถุยาวัตร
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เพ็ง
30. เด็กชายไพบูรณ์   สารสุข
 
1. นายธนากร  จันดาดี
2. นางสาวสุรีย์  หมาดเท่ง
3. นางอำนวยพร  ดวงใจ
4. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
5. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปรีชา   วิถี
2. เด็กชายพงศกร    แสงเพ็ชร
 
1. นายรัสมี   เสาะหายิ่ง
2. นางจินตนา   ชินพันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงอนิชนา  พรมพิไล
 
1. นางพจนา  กงแก้ว
2. นางสาวน้ำผึ้ง  แสงเลื่อม
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงนิยมพร  ขันเงิน
3. เด็กหญิงเวธนี  สุระ
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นายปัญญา  พรหมศักดิ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ   จันทาดี
2. เด็กหญิงวรัฎฐา    โสภา
 
1. นายวชิรุธ   พลชัย
2. นายทรงวุฒิ  รุ่งวิริยะชัย
 
164 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เจ็กมุ้ง
2. เด็กชายสรชัช  มาแก้ว
 
1. นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นายสุทัศน์  ทองอ้ม
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์ภูมิ์  วิชยวรกิจ
2. เด็กชายพุทธฤทธิ์  จันทร์สระคู
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์   ช่องงาม
2. เด็กชายเมทิศ   เพชรรัตน์
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางสาวสังวาลย์    จันทป
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิตสมาน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  แข้คำ
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงนิยมพร  ขันเงิน
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางอนงค์วัลย์  ดีด่านค้อ
 
169 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงกัญธิดา  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงญาณินท์  มีแก้ว
 
1. นายฐานันดร์  สุระมาศ
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กชายนวกรณ์  สุขสมาน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูหอม
 
1. นายวิชัย  โต๊ะงาม
2. นายยงยุทธ  จันทร์สว่าง
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวพัลลภา  กงแก้ว
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายจักรราเมศวร์  กระแจะจันทร์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  นวลลม
3. เด็กชายวุฒิไกร  เหลือล้น
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นางวีรานุช  พิศวงค์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 1. เด็กชายชัยชิต  แก้มทอง
2. เด็กชายสิทธิพร  โสรเนตร
3. เด็กชายอมรินทร์  ยืนยง
 
1. นายอุทัย  บรรเทิงใจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนา  ประชุมฉลาด
2. เด็กชายเชิดชู  แช่มช้อย
3. เด็กชายโกวิช  บุญเขียว
 
1. นางฟ้าชนนา  แย้มสง่า
2. นางปาจรีย์  ดนเสมอ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายธีรพงษ์  งามเด่น
2. เด็กชายศราวุธ   ยามดี
3. เด็กชายสายยศ  เงางาม
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 1. เด็กชายชัยณรงค์    จันทะพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต   แสนโบราณ
3. เด็กชายอนุชา  เนียมนิตย์
 
1. นายสมพงค์   เชื้อทอง
2. นายสรวุฒิ  วุฑฒิชัยพันธุ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจรก 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงรักษิณา  ไสววัตร
3. เด็กหญิงสุริวรรณ  คำสิงห์
 
1. นายสมจินต์  คิดดีจริง
2. นางจิราภรณ์  คิดดีจริง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุตราศรี
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  คำทา
3. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ทาจันทร์
4. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  โคตภักดี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  วรญาน
6. เด็กหญิงภัทราวดี  คำทา
 
1. นางสุภา  เกตุศรี
2. นางลำพรรณ  เหยียดรัมย์
3. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
2. เด็กหญิงจารยา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงวันนิสา  พรหมโส
4. เด็กชายอภิวุฒิ  จันพิละ
5. เด็กหญิงอรชิมา  คำพา
6. เด็กหญิงโชติรส  คางขุนทด
 
1. นางประยูร  เกษศรี
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
3. นางสาวปิยนุช  เรืองเกษม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใจน่าน
2. เด็กหญิงพรพิมล  แถบเดียว
3. เด็กหญิงรสิตา  ล้อมนาค
 
1. นางสาวณัฐวดี  ทรงราษี
2. นางทัศนีย์  ใจน่าน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิฐิพร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงประภาพร  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
3. เด็กหญิงศศินา  อินนอก
 
1. นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม
2. นางสาวสุภาพร  สาทิพจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระทอง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วัดจำนงค์
2. เด็กหญิงพรวิภา  ไชยหาญ
3. เด็กหญิงเกษรารัตน์  พรมบุตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์
2. นายสาคเรศ  เครือเนียม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจันทิมา  กรองทอง
2. เด็กหญิงศิรินันท์   เลื่อมใสย์
3. เด็กหญิงอนุชศรา   ดินดำ
 
1. นางสาวจิรัชยา  บุญคง
2. นายทศพร  สิมณี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวสิริเกต  ไวเร็ว
3. เด็กหญิง้น้ำทิพย์  กลุ่มยา
 
1. นางสาวณพัฐอร  อยู่สีมารักษ์
2. นายถวัลย์  จันทร์เพ็ชร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงนริศรา  ตรีเศียร
2. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมมา
3. เด็กหญิงพิณยุพา  กิ่งหว่ากลาง
 
1. นางพรทิพย์  สุขพราหมณ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ดีพินิจ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีโค 1. เด็กชายธนกฤต  เสาะสืบงาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พ่อค้า
3. เด็กชายนพเก้า  พื้นนวล
 
1. นางฐิติกา  แก้วเด่น
2. นางสาวธิติมา   เสาเวียง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กหญิงยศวรรณ  กรงทอง
2. เด็กหญิงศุภากร  บุญเสก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ห่อทรัพย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  กรวยทอง
2. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยสามารถ
2. เด็กหญิงลักษิกา  จำกัดภัย
3. เด็กหญิงสริตา  อินจร
 
1. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
2. นางสาวนารีรัตน์  ดีพินิจ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแนงมุด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาธุลี
2. เด็กหญิงปรารีญา  ลือขจร
3. เด็กหญิงวิลาวัลณย์  สีเดียว
 
1. นางสาวไพรินทร์  หนอสีหา
2. นางทัศนีย์  สุทธิยานุช
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงการะเกด  พันสุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  กิตติขจร
3. เด็กหญิงนัทริกา  ดวงศิลป์
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลอยกระโทก
2. นางปภาวี  แรงหาญ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไทร 1. เด็กหญิงกรรณิภา  ประดับศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุริวิภา  บุญมี
 
1. นางสาวขวัญรดา  ทำทอง
2. นางสายรุ้ง  แผ่นทอง
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงปพิชญา   คงวัน
 
1. นางอำนวยพร  ดวงใจ
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   บุญร่วม
3. เด็กหญิงอรปรียา   เทียนแก้ว
 
1. นางจำเนียร   เห็นงาม
2. นางธัญญลักษณ์   บุญยอม
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงภูชิดา  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  นักดนตรี
3. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  สุขจิต
 
1. นางสนอง  ภูกัลป์
 
195 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ
 
1. นางวัลลภา  วงศ์ฉลาด
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  นาคนวล
 
1. นางอลิสา  มีจันทร์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. นายปริวัฒน์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากเหลือ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กฤษทอน
 
1. นางเสมียน  สารฤทธิ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายธีรเดช  ทองคำ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  จันจุฬา
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วใหญ่
 
1. นางประนอม  มงคล
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาแดก 1. เด็กหญิงภัททิยา  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวสหัทยา  อินทรารักษ์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 1. เด็กชายจรินทร์ภพ  ชนะโม
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากเหลือ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงดุษฎี  ภูหอม
 
1. นางสาวลำใยล์  วิเศษศรี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายพิชิตชัย  ลั่นทม
 
1. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโอทะลัน 1. เด็กชายก้องหล้า  ภาสำราญ
2. เด็กชายทรงพล  บุญอุ่น
3. เด็กชายเกียรติกุล  กูลเกื้อ
 
1. นางบุญฑกานต์  หวังสม
2. นายภูมิ  หวังสม
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วีระชาติ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  มีงามดี
3. เด็กหญิงวิภาดา  กล่อมประเสริฐ
 
1. นางภาสภรณ์  รุ่งเรือง
2. นางอรนุช  เรืองเกษม
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขจิตร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตันถา
 
1. นางสาวคันธิมา  มะลิลา
2. นางสาวชาลินี  วิบูลย์อรรถ
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ผมพันธ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลักขะณา
 
1. นายราเชนทร์  หวังมั่น
2. นางทิพวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลกร  กลีพัด
2. เด็กชายอิทธิพล  นนทะพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สระศรี
2. นางศันสนีย์  หงษ์อนันต์
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กหญิงญาอัจฉรา  พลเรือง
2. เด็กชายเดชา  ชอร์
 
1. นางกรรณิกา  สาโยธา
2. นางสาวอัศวิณีย์  จินันทุยา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1. เด็กหญิงูยูนิต  เจตนาดี
 
1. นางศุภรัตน์  มูลมั่งคั่ง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายดนุพล  แก้วทอง
 
1. นางสาวเข็มเพชร  บุญปลอด
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นางอัมพวัน  กล้าเกิด
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายอัษฎา  ล้ำเหลือ
 
1. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงตึก 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  พลปลัด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงธิดาพร  ผมพันธ์
4. เด็กหญิงบุญยาพร  จิตสะอาด
5. เด็กชายวันชนะ  ไสยยิ่ง
6. เด็กหญิงสุนิตา  คงประโคน
7. เด็กหญิงอารยา  เชิดโฉม
 
1. นางทิพวรรณ  วงศ์รุจิโรจน์
2. นางนพรัตน์  ใสยิ่ง
3. นายแสงดาว  แผ่นทอง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแร 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  คำระปัด
 
1. นางนารี  นรสาร
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ถนอมเมือง
 
1. นางณัฐกมล  เกิดกล้า
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระสร
 
1. นางวราภรณ์  มีศรี
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายคมกริช  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  มั่นยืน
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอก 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ไกรทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พิลาพงษ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 1. เด็กหญิงปะณิดา  ห่อทรัพย์
 
1. นางสาวนันทนา  แจ่มฟ้า
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะกาด 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เดชฤทธิ์
 
1. นางสาวสวรรยา  วัฒนสังขโสภณ
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายคมสันต์  แสนรัมย์
2. เด็กชายยรรยง  สมานมิตร
3. เด็กชายอาทิตย์  มูลสูงเนิน
 
1. นางวรวัลคุ์  วงษ์รัมย์
2. นางสาวชาลินี  วิบูลย์อรรถ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเสาะ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีจุดานุ
2. เด็กชายจัตุพร  เปรียบดีสุด
3. เด็กหญิงวิยะดา  ยอดเล็ก
 
1. นางจำนงค์  เสริมศิริ
2. นางสมพร  ขวัญทอง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา   แรงทอง
2. เด็กชายพงศธร  อุตมาน
3. เด็กชายลัทธิชัย    สมหาว
 
1. นายประกอบ  หาสุข
2. นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 1. เด็กชายภูวเดช  สุนันต๊ะกูล
2. เด็กชายวาทิน  ด่านกระโทก
3. เด็กชายศักราช  สวายรำ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  จันจุฬา
2. นายศิริวัฒน์  มะวัน
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกิตติพงค์  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชโยดม  มณีรัตน์
3. เด็กชายนันทสิทธิ์  วรญาน
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายถิรวัฒน์  มุขเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ดิบประโคน
3. เด็กชายสุรักษ์  ยิ่งอาจหาญ
 
1. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
2. นางสุวรรณา  มีพรหมดี
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท 1. เด็กชายณัฐนันท์  ราชรินทร์
2. เด็กชายวรธน  มากแสน
 
1. นางสาวกาญจนา  มั่นยืน
2. นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะดาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประนม
2. เด็กชายอนุชิต  สมัครสมาน
 
1. นางวนิดา   รำจวน
2. นางสาวธาริณี  โพธิ์คำ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชันกฤต  วิชาเฟื่อง
2. เด็กชายสุรเดช  พูนสวัสดิ์
 
1. นางภาสภรณ์  รุ่งเรือง
2. นางอรนุช  เรืองเกษม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายชัชวาลย์   บำรุงศิลป์
2. เด็กชายรัตนชัย   กิ่งวงษา
3. เด็กชายสกลสิทธิ์   คำนุ
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางภัทรมาส  ไชยชาญ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขกาย
2. เด็กชายศักดิ์ธัช  ส่องาม
3. เด็กชายสุทัศน์  แรงจบ
 
1. นางอรวรรณ  สายไทย
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองเกร็ด