หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณรงค์ แผ้วพลสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์เขต 1 ประธานกรรมการ
3 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
4 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
5 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
6 นายกีรติ แสงตะวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
7 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
8 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
9 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร1 ประธานกรรมการ
10 นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 ประธานกรรมการ
11 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ 1 ประธานกรรมการ
12 นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
13 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
14 นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
15 นายเสถียร กายแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 รองประธานกรรมการ
16 นายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ
17 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รองประธานกรรมการ
18 นายพิเชษฐ์ จินดาศรี ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ1 รองประธานกรรมการ
19 นายวีระพงษ์ มูลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง รองประธานกรรมการ
20 นายเจษฎา เสาทอง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2 รองประธานกรรมการ
21 นายไพรัช มีพร้อม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการ
22 นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง รองประธานกรรมการ
23 นายชาญศึก มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
24 นายชาญชัย สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากูก รองประธานกรรมการ
25 นายสมบัติ แก่นแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 รองประธานกรรมการ
26 นายแสวง ประยงค์หอม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 รองประธานกรรมการ
27 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง รองประธานกรรมการ
28 นายสามารถ ห้าวหาญ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ3 รองประธานกรรมการ
29 นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ รองประธานกรรมการ
30 นายสฤษดิ์ ประครองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอโค รองประธานกรรมการ
31 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่ รองประธานกรรมการ
32 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รองประธานกรรมการ
33 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รองประธานกรรมการ
34 นายไพศาล สุวรรณเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮะ รองประธานกรรมการ
35 นางเบ็ญจลักษณ์ เห็นได้ชม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 รองประธานกรรมการ
36 นายเพียร ว่องไว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เมืองสุรินทร์ 3 รองประธานกรรมการ
37 นายสำรอง ไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) รองประธานกรรมการ
38 นายสันติ บานแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตตฺวิทยาคุณ) รองประธานกรรมการ
39 นายนววิธ ควรดี ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน รองประธานกรรมการ
40 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
41 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
42 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
43 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
44 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
45 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
46 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
47 นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
48 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ 1 กรรมการและเลขานุการ
49 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
50 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
51 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
52 นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการและเลขานุการ
53 นายประมูล มะลิซ้อน ครูู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
54 นายเกียรติชัย ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
55 นายชำนาญ ภควา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
56 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
57 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส หัวหน้าวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 กรรมการ
58 นายพลา สะอาดเอี่ยม เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 กรรมการ
59 นายสุระ สุบินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) กรรมการ
60 นายนิติพัฒน์ ลำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง กรรมการ
61 นายสุวิช สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการ
62 นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) กรรมการ
63 นายโฆสิต ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ
64 นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
65 นายมนัส ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม กรรมการ
66 นายประเสริฐ เฮ่ประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสกวิทยาคม กรรมการ
67 นายกิตติศักดิ์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ
68 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 กรรมการ
69 นายพินิจ ม่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
70 นายวิศิษฎ์ นรานุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยอง กรรมการ
71 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ1) กรรมการ
72 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ
73 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ กรรมการ
74 นายสุวิช สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการ
75 นายสารี สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการ
76 นายสุภาพ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิต กรรมการ
77 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการ
78 นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล กรรมการ
79 นายศราวุธ นิเวศวรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
80 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ กรรมการ
81 นายณัฐ มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู กรรมการ
82 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ
83 นายจรูญ พันธุ์นุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการ
84 นายองอาจ สารนิม ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
85 นายวิรัช ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการ
86 นายสมศักดิ์ ดอกบัว ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
87 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
88 นางพรทิพย์ จันทน์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
89 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
90 นายธง ต่อยอด ครู โรงเรียนสำโรง – โคกเพชร กรรมการ
91 นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
92 นายโชติ สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
93 นายสิโรชา ชิงชัย ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
94 นายพิสัย พวงนาค ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
95 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ
96 นายจำลอง สุขสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบกน้อย กรรมการ
97 นายกู้เกียรติ มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ
98 นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงพันบุณเยิง กรรมการ
99 นายอดิศักดิ์ ยืนยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ
100 นายปิยเดช จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ
101 นายธนัช ประดิษฐปรีชา ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ผู้กรอกข้อมูล (Admin) ประจำเครือข่ายฯ กรรมการ
102 นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ผู้กรอกข้อมูล (Admin) ประจำเครือข่ายฯ กรรมการ
103 นายสมศักดิ์ สนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการ
104 นางประภา มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
105 นางพรทิพย์ จันทร์หอมฟุ้ง ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
106 นางสุมน สำรวมจิต ครูโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ
107 นายสุดใจ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการ
108 นางกรรณิการ์ คล้ายคลึง ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
109 นายภูวนาถ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์) กรรมการ
110 นายคมศักดิ์ เส้นศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ
111 นายวิวัฒน์ มั่นหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการ
112 นางอัจฉราพร ใจใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ
113 นายจรณันท์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ กรรมการ
114 นายสนั่น แสนกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการ
115 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ
116 นายศิรสิทธิ์ สุขบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการ
117 นายประนอม สุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
118 นายพิชัย พูนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการ
119 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฏร์วิทยา กรรมการ
120 นายประเสริฐ บุญเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ
121 นายวุฒิชัย คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวี กรรมการ
122 นายชัยศรี สมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
123 นายประมวล อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการ
124 นายคูณ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ กรรมการ
125 นายชาญชัย สุขสมาน ครูโรงเรียนบ้านตากวน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
126 นางอรุณี ยืนยาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านตากวน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
127 นางนารีรัตน์ สุขประเสริฐ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการ
128 นายบุญคุ้ม ขาวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการ
129 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
130 จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด กรรมการ
131 นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการ
132 นายทยา รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ
133 นายจรัส สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา กรรมการ
134 นายจิรศักดิ์ หลวงยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ
135 นายทยากร หาญเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการ
136 นายโชคอัษฎา สาแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
137 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
138 นายวิชัย อยู่ปูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการ
139 นางสาวปราณี มั่นยืน ครูธุรการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการ
140 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
141 นายชนธัญ คันชั่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ
142 นางสาวสกุณา มั่นยืน ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ
143 นายเศรษฐา พลคำมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค กรรมการ
144 นางอัญชลี สมัยกลาง ครูธุรการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ
145 นายดำรงค์ ใยย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการ
146 นายเดชา บุตรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการ
147 นางเกศรินทร์ ชมดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการ
148 นางสาวอมรรัตน์ โคมทอง ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการ
149 นางสาววนิดา ปานทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
150 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการ
151 นางสาวอรพิน บูรณะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการ
152 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการ
153 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการ
154 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการ
155 นางพัชรฬาพรรณ พุดตาล ครูธุรการโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการ
156 นางรัชนี สายพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการ
157 นายสุชาติ บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ "สุรินทร์วิทยาคม" กรรมการ
158 นายประทิน เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) กรรมการ
159 นายสง่า บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
160 นางศิรินาถ สมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" กรรมการ
161 นายสมชาย จารุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ
162 นายสำราญ ศรียะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ
163 นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ
164 ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
165 นายสุรพงษ์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการ
166 นายชรินทร์ หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการ
167 นายภคพล ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญานมุนีย์ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
168 นายสุชาติ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
169 นางสมทบ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการ
170 นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรต กรรมการ
171 นางเสงี่ยม โสภา ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการ
172 นายหลักเขต มุ่งสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการ
173 นางสาวนิตยา สุดดี ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
174 นายจินดา ตีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ กรรมการ
175 นางธนิดา แสงเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ
176 นายอุทัย สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาด กรรมการ
177 นายจักรกฤษณ์ เครือเนียม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการ
178 นางชุลีพร สำรวมจิต ครูโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการ
179 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
180 นางสุนันท์ ดีพูน ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ กรรมการ
181 นายลิน อุส่าห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการ
182 นางปาณิศา ร่วมจิตร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการ
183 นางพรชนัตว์ ชัยตั้งจิต ครูโรงเรียนทวีคามวิทยา กรรมการ
184 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
185 นายบุญทัน นามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม กรรมการ
186 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
187 นายณรงค์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการ
188 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
189 นายปิ่น เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
190 นายบรรพจน์ ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร กรรมการ
191 นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
192 นายสุรชาติ วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการ
193 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
194 นายประสบ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการ
195 นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการ
196 นายสุธี เพ่งพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ กรรมการ
197 ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
198 นายนำพล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุแกรงปานอุทิศวิทยา กรรมการ
199 นางระบอบ เชื้ออินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
200 นายโกสินทร์ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการ
201 นายสุริยน ขาวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ
202 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
203 นายชยพล เถกิงบุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีคามวิทยา กรรมการ
204 นายอภิชิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา กรรมการ
205 นางสาวจิณณ์กมล บุตรงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
206 นายสมเกียรติ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนิท กรรมการ
207 นายสังวาล สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารไพรศรี กรรมการ
208 นายมานพ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอาไร กรรมการ
209 นายกระแสร์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชีฯ กรรมการ
210 นายวิทวัส สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัว ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
211 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ กรรมการ
212 นายพิพัฒน์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการ
213 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการ
214 นายชณัลฐ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล กรรมการ
215 นายสมชาย เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการ
216 นายสุชาติ ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการ
217 นายสุจิตร แพงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการ
218 นายสมเดช แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการ
219 นายสาคร วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการ
220 นายประเดิม มุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการ
221 นายสุภาพ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน กรรมการ
222 นายมงคล สมานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการ
223 นายจรุง วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) กรรมการ
224 นายสมรรถ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการ
225 นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการ
226 นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
227 นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการ
228 นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา ครูโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
229 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ
230 นายเอนก หม้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจารย์ กรรมการ
231 นางสาวอาทิตยา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสวาย ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
232 นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
233 นางสาวลลิตา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผู้กรอกข้อมูล (Admin) กรรมการ
234 นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ
235 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
236 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ
237 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการ
238 ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน รองคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
239 นายทองพูล ชุมคำ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
240 นางสุบิน คล่องการ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
241 นางสุวิชญามณี พวงพุ่ม ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
242 นางสาวปัทมาวดี ดวงเกต ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
243 นายวีระ บึ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการ
244 นายอุทัย ชื่อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
245 นายประเวช มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการ
246 นายรอบ สายกระสุน ผู้อำนวการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการ
247 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
248 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
249 นางมุกดา มาลาวิทยา ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
250 น.ส.จุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัส ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
251 น.ส.จิตติมา บุตรดี ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
252 นายสวัสดิ์ ใจองอาจ ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
253 น.ส.เสาวลักษณ์ มะโนบาล ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
254 นางนัทรินทร์ ทองหล่อ ครูหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
255 นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการ
256 นายชาติชาย อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการ
257 นายวัชระ พิสาดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
258 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีราชา กรรมการ
259 นางธนันต์พร สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการ
260 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล เจ้าหน้าที่ธุรการอุปัชฌาย์พวนอุทิศ (Admin) กรรมการ
261 นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพญา กรรมการ
262 นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
263 นายรณภพ ชมเหิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคอโค (Admin) กรรมการ
264 นางคัชรินทร์ สุวรรณเสวก ครูโรงเรียนบ้านหนองฮะ กรรมการ
265 นางสาวณัฐฐาพร ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการ
266 นางสาวศิริพร ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
267 นางสาวทิพดี บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการ
268 นางสาวพรพิมล ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองพญา กรรมการ
269 นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ
270 นายสมนึก ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ
271 นายสุเทพ นุชมา ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ
272 นายสุริยัน พูนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย กรรมการ
273 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการ
274 นายวราวุธ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
275 นายสุกิจ วันสุดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ
276 นายสมศรี จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมาง กรรมการ
277 นายวิโรจน์ สุริเทศ ครูโรงเรียนบ้านกุง กรรมการ
278 นางประภาวดี บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว กรรมการ
279 สิบตรีบุญจร บุราคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลี กรรมการ
280 นายจำนงค์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหล้ง กรรมการ
281 นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
282 นางจิตรา สาลีบุตร ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ กรรมการ
283 นายพงศ์ธร จิตแม้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ
284 นายทองสา ยงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการ
285 นางจุไรรัตน์ สุภาวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ
286 นายประเชิญ กูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทักษิณวารี กรรมการ
287 นางพรทิพย์ จันทน์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
288 นายพินิจ ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ
289 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ
290 นางนุชนาฎ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรำดม กรรมการ
291 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยากร กรรมการ
292 นายชัยภัทร ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกาะ กรรมการ
293 นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
294 นางชุติมา สุขพรม ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ
295 นางจรินทร์ รุจิยาปนนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเกาะ กรรมการ
296 นางสาวมาลิสา เพชรนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการ
297 นางนาฏยา ห่อทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ
298 นางสาวก่อกุล โสดา ครูโรงเรียนบ้านตรำดม กรรมการ
299 นายสังคาร ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ
300 นายธำรงค์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) กรรมการ
301 นายสุกฤษฏิ์ ดียิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการ
302 นางศิวพร บูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการ
303 นายรัฐพล กระแสโท บุคลากร สพป.สร.1 กรรมการ
304 นางสาวสมจิต นิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการ
305 นายอิน มงคลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการ
306 นางกุลรภัสสร์ สุขเสริมศาล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
307 นายเลียน บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ กรรมการ
308 นายมนตรี ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บำรุง) กรรมการ
309 นางสาววาสนา เคลื่อนสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
310 นางสาววสุภัทร ดีระเมียด ผู้อำนวยการโรงเรียนแงงกวง กรรมการ
311 นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
312 นายศิลปชัย บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลัน กรรมการ
313 นายมนตรี เตียวเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการ
314 นายสุพัตร หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ
315 นายไพสาร สูตรตันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม กรรมการ
316 นางนิตยา เพ่งพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการ
317 นายสมนึก บุญประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) กรรมการ
318 นางสุทร เพียรเสมอ ครู โรงเรียนราชวิถีฯ กรรมการ
319 นายนรเสฎฐ์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการ
320 นายสุรพล มณีไสย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
321 นางสาวพัชรินทร์ แสนพรม ครูธุรการ โรงเรียนราชวิถีฯ กรรมการ
322 นางสาวขนิษฐา สามลลักษณ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ
323 นายอรุณ บัวสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการ
324 นางทัศนย์ สร้างดี ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการ
325 นางสาวอัญชนิกา วรางกูร ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการ
326 นางสาวธิดารัตน์ อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
327 นางอญิญา เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ
328 นางสายเพียร บุญสอน ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ
329 นางสาวอรอุษา กองทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
330 นางฐานิกา พานวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
331 นางประคองศรี เผ่าเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
332 นางสาวพันทิพา ฤกษ์ศรี ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ
333 นายอมรรัตน์ ทองสาดี ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ
334 นายสุรทัย เติมสุข ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
335 นางอัมพร สมสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการ
336 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ
337 นางสุทธิดา พูนดังหวัง ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
338 นางสาวรภัชตา รัฐสมุทร ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
339 นายสราวุธ จินวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
340 นายวุฒิพงศ์ แช่มช้อย ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ
341 นายดิเรก กระแสเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ
342 นายเจษฎา บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการ
343 นายชานนท์ ผมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการ
344 ว่าท่ ร.ต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการ
345 นางสาวปุณยนุช เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกันจารย์ กรรมการ
346 นางถนอมศรี ชมชื่นดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการ
347 นางสาววิภา ชมเชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ
348 ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
349 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
350 นายสมชาติ ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจักจรูก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
351 นายสมศักดิ์ จันทิมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
352 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
353 นายบุญยศ เป็นเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
354 นายศุภชัย ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
355 นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
356 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
357 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
358 นายสำราญ ชูเสน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
359 นางศิริเพ็ญ จันทพุทซา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
360 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
361 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
362 นายสันติศักดิ์ สุขสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
363 นายวิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
364 นายสุเทพ แปลงทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
365 นางประนอม ชิณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
366 นางจิรารัตน์ พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
367 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
368 นางพันธ์นิภา มีศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
369 นางสาวนันทิดา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
370 นางรักษิณา พาพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
371 นายเสถียน พรมเวียง ครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
372 นายยุทธภูมิ อุสาคู ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
373 นางสาวสกลรัตน์ ลาหนองแคน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
374 นายอรุณ อุไร ครูโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
375 นายวัตน์ชัย เติมกล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
376 นายมนตรี สระทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
377 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
378 นางสาวกรรณิกา เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
379 นางสาวอุราวรรณ เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
380 นางสาวธัญมนต์ สีดี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
381 นายอรรถพล ขันถม ครูโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
382 นายจรึก สิงจานุสงค์ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
383 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
384 นายนพพล แปรงทอง ครูโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
385 นายสินากรณ์ เครือสูงธนสิน ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
386 นายมงคล บรรเทา ครูธุรการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
387 นางสาวสุภาวดี ใจโอฬาร ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการกรอกข้อมูล (Admin)
388 นางประนอม ชินวงศ์ ครู โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) คณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]