สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุรินทร์ 58 9 3 2 70
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 50 11 7 9 68
3 อนุบาลสุรินทร์ 47 5 2 3 54
4 อนุบาลศีขรภูมิ 24 9 4 6 37
5 บ้านสดอ 19 3 2 1 24
6 บ้านสวาย 17 10 1 4 28
7 เมืองที 13 10 1 5 24
8 อนุบาลจอมพระ 12 9 1 5 22
9 หมื่นศรีประชาสรรค์ 12 7 5 4 24
10 บ้านโคกวัด 12 7 3 3 22
11 บ้านดู่ 12 6 2 3 20
12 บ้านสะโน 11 5 1 0 17
13 บ้านกาเกาะระโยง 11 1 0 1 12
14 บ้านแตล 10 8 3 8 21
15 บ้านหนองหว้า 10 4 0 1 14
16 บ้านช่างปี่ 10 0 1 2 11
17 บ้านชุมแสง 9 7 2 2 18
18 บ้านโคกเมือง 9 4 0 1 13
19 บ้านโคกลำดวน 9 2 1 2 12
20 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 9 1 6 1 16
21 บ้านขอนแก่น 9 1 2 1 12
22 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 9 0 2 1 11
23 บ้านตรมไพร 8 9 1 0 18
24 บ้านโนนสวรรค์ 8 7 3 2 18
25 บ้านตระแสง 8 6 4 6 18
26 บ้านแสรออ 8 4 6 1 18
27 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 8 4 5 4 17
28 บ้านภูมิสตึง 8 3 1 1 12
29 หนองเหล็กเบญจวิทยา 8 3 1 1 12
30 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 8 3 1 1 12
31 บ้านแกใหญ่ 8 3 1 0 12
32 บ้านดงถาวร 8 2 0 3 10
33 บ้านทัพกระบือ 8 1 0 1 9
34 บ้านขามศึกษาคาร 8 0 1 0 9
35 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 7 10 3 1 20
36 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 7 5 3 3 15
37 บ้านโคกอารักษ์ 7 5 1 3 13
38 บ้านกระโดนค้อ 7 4 2 1 13
39 บ้านสำโรงนาดี 7 4 1 3 12
40 บ้านคอโค 7 3 1 2 11
41 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 7 3 0 1 10
42 บ้านระกาสังแก 7 2 0 1 9
43 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 7 1 0 1 8
44 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 7 0 1 6 8
45 บ้านหนองฮะ 6 10 2 6 18
46 บ้านทุ่งนาค 6 4 2 2 12
47 บ้านหนองผือโนนแคน 6 3 2 0 11
48 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 6 3 0 1 9
49 บ้านสำโรง-โคกเพชร 6 2 2 0 10
50 บ้านคาละแมะ 6 2 0 4 8
51 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 6 2 0 0 8
52 บ้านโชกเหนือ 5 10 0 3 15
53 บ้านจอมพระ 5 6 6 2 17
54 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 5 1 2 11
55 บ้านยางเตี้ย 5 2 3 0 10
56 บ้านสว่างโนนแดง 5 2 1 1 8
57 บ้านแกน้อย 5 2 0 0 7
58 บ้านสวาย 5 1 0 1 6
59 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 4 6 4 2 14
60 บ้านตากูก 4 3 3 0 10
61 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 2 3 9
62 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 3 1 0 8
63 บ้านหนองบัว 4 2 5 3 11
64 บ้านขวาวใหญ่ 4 2 0 0 6
65 บ้านหนองเหล็ก 4 1 2 2 7
66 ศิริราษฎร์วิทยา 4 1 1 2 6
67 วาณิชย์นุกูล 4 1 0 0 5
68 บ้านสลักได 4 0 2 1 6
69 บ้านปะนอยไถง 4 0 1 0 5
70 บ้านภูดินหนองตะครอง 4 0 0 1 4
71 บ้านกระออม 4 0 0 0 4
72 บ้านอำปึลสนวน 3 6 0 0 9
73 บ้านพันษี 3 5 2 7 10
74 บ้านจันรม 3 5 2 2 10
75 บ้านประทุนอายอง 3 4 3 4 10
76 บ้านผือ 3 4 2 1 9
77 บ้านอู่โลก 3 4 1 1 8
78 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 3 4 0 0 7
79 สุรินทรศึกษา 3 3 1 1 7
80 บ้านหนองกับ 3 3 1 0 7
81 บ้านนาโพธิ์ 3 2 2 2 7
82 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 3 2 1 0 6
83 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 3 2 0 0 5
84 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 3 1 3 2 7
85 บ้านสนวนนางแก้ว 3 1 3 1 7
86 บ้านหนองอีเลิง 3 1 3 1 7
87 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 3 1 2 0 6
88 ตางมาง 3 1 1 2 5
89 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 1 1 1 5
90 จตุรมิตรวิทยา 3 1 1 0 5
91 บ้านกางของ 3 1 1 0 5
92 บ้านหนองหิน 3 1 1 0 5
93 บ้านหนองแล้ง 3 1 1 0 5
94 บ้านกันเตรียง 3 1 0 2 4
95 บ้านตระเปียงเตีย 3 1 0 1 4
96 บ้านหนองคูสะแบะ 3 1 0 1 4
97 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 1 0 0 4
98 บ้านตาเปาว์ 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
100 บ้านดงมัน 3 0 3 7 6
101 บ้านดู่อาราง 3 0 1 3 4
102 บ้านตะตึงไถง 3 0 1 1 4
103 บ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 3 0 0 1 3
104 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 3 0 0 1 3
105 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 0 0 0 3
106 บ้านโนนงิ้ว 3 0 0 0 3
107 บ้านโชค 3 0 0 0 3
108 บ้านกันตรง 3 0 0 0 3
109 บ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 3 0 0 0 3
110 บ้านแสลงพันธ์ 3 0 0 0 3
111 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 2 7 1 1 10
112 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 6 3 0 11
113 บ้านหนองกระดาน 2 5 4 1 11
114 บ้านบึงขวาง 2 4 1 0 7
115 บ้านหนองจอก 2 3 2 5 7
116 บ้านอาแวะ 2 3 2 1 7
117 ลุ่มระวีวิทยา 2 3 0 2 5
118 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 3 0 0 5
119 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 2 2 3 2 7
120 บ้านตรำดม 2 2 2 2 6
121 บ้านดงเค็ง 2 2 1 4 5
122 บ้านกันโจรง 2 2 0 0 4
123 บ้านระวี 2 2 0 0 4
124 บ้านเกาะแก้ว 2 2 0 0 4
125 บ้านศรีราชา 2 2 0 0 4
126 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 2 1 2 3 5
127 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 2 1 1 3 4
128 บ้านกรูดหนองซำ 2 1 1 2 4
129 บ้านม่วง 2 1 1 1 4
130 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 2 1 1 1 4
131 วัดทักษิณวารี 2 1 1 0 4
132 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 2 1 0 0 3
133 บ้านคาบ 2 1 0 0 3
134 บ้านโคกพระ 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองดุม 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 2 0 2 0 4
137 บ้านตาเมาะ 2 0 1 1 3
138 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2 0 1 1 3
139 สามัคคีวิทยา 2 0 1 0 3
140 บ้านขามระกา 2 0 1 0 3
141 บ้านประทัดบุอาลอ 2 0 0 1 2
142 บ้านค้อ 2 0 0 1 2
143 บ้านก้านเหลือง 2 0 0 1 2
144 บ้านโคกเพชร 2 0 0 1 2
145 บ้านขะเนก 2 0 0 0 2
146 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 0 0 0 2
147 บ้านทวารไพร 2 0 0 0 2
148 บ้านระไซร์ 2 0 0 0 2
149 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 0 0 0 2
150 พระกุมารสุรินทร์ 2 0 0 0 2
151 บ้านโนนถ่อน 2 0 0 0 2
152 บ้านขยอง 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 3 0 0 4
155 บ้านเปรียง 1 2 2 2 5
156 บ้านกุดหวาย 1 2 1 1 4
157 บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1 2 1 0 4
158 บ้านผักไหม 1 2 1 0 4
159 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 2 0 1 3
160 บ้านหนองขนาด 1 2 0 1 3
161 บ้านจารย์ 1 2 0 0 3
162 บ้านตากวน 1 2 0 0 3
163 บ้านเมืองลีง 1 2 0 0 3
164 บ้านใหม่ 1 2 0 0 3
165 บ้านระไซร์สองชั้น 1 1 2 3 4
166 บ้านกันแสง 1 1 2 0 4
167 บ้านจบก 1 1 1 1 3
168 บ้านทุ่งรูง 1 1 1 1 3
169 บ้านเวียย 1 1 1 0 3
170 บ้านตำปูง 1 1 1 0 3
171 บ้านดินแดง 1 1 0 0 2
172 บ้านโคกสำโรง 1 1 0 0 2
173 บ้านนาเสือก 1 1 0 0 2
174 บ้านหัวแรต 1 1 0 0 2
175 บ้านโดนออง 1 1 0 0 2
176 บึงวิทยาคาร 1 1 0 0 2
177 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 0 2
178 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 0 0 2
179 บ้านขนาด 1 1 0 0 2
180 บ้านตะบัล 1 1 0 0 2
181 บ้านนาบัว 1 1 0 0 2
182 บ้านบ่อน้ำใส 1 1 0 0 2
183 บ้านสังแกหนองคู 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองท่ม 1 1 0 0 2
185 บ้านจารพัต 1 0 2 0 3
186 บ้านตะเคียน 1 0 2 0 3
187 การุญวิทยา 1 0 1 1 2
188 บ้านกะลัน 1 0 1 0 2
189 เทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 1 0 1 0 2
190 บ้านกุง 1 0 0 1 1
191 บ้านกระดาน 1 0 0 1 1
192 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 1
193 บ้านกาเกาะ 1 0 0 1 1
194 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1
195 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1
196 บ้านตะเคียน 1 0 0 0 1
197 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองกัว 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองพญา 1 0 0 0 1
200 บ้านแจรน 1 0 0 0 1
201 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 1 0 0 0 1
202 บ้านตาอ็อง 1 0 0 0 1
203 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 0 1
204 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 0 0 0 1
205 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
206 บ้านตั้งใจ 1 0 0 0 1
207 บ้านระหาร 1 0 0 0 1
208 บ้านละหุ่งหนองกก 1 0 0 0 1
209 บ้านสามโค 1 0 0 0 1
210 บ้านเพี้ยราม 1 0 0 0 1
211 บ้านโดนโอก 1 0 0 0 1
212 บ้านโนนลี 1 0 0 0 1
213 รุ่งรัฐวิทยา 1 0 0 0 1
214 บ้านหัวตะพาน 0 3 1 2 4
215 บ้านระเวียง 0 3 1 1 4
216 แงงกวง 0 2 2 1 4
217 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 2 1 0 3
218 บ้านสังแก 0 2 1 0 3
219 บ้านตระแบก 0 2 0 0 2
220 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 2 0 0 2
221 บ้านอาโพน 0 2 0 0 2
222 บ้านท่าสว่าง 0 1 2 0 3
223 บ้านพระปืด 0 1 1 2 2
224 บ้านหนองยาง 0 1 1 1 2
225 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 1 1 0 2
226 บ้านรัตนะ 0 1 1 0 2
227 บ้านว่าน 0 1 1 0 2
228 บ้านหนองพลวง 0 1 1 0 2
229 บ้านหนองสนิท 0 1 0 1 1
230 ดรุณวิทยากร 0 1 0 0 1
231 บ้านบรมสุข 0 1 0 0 1
232 บ้านพะเนา 0 1 0 0 1
233 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 1 0 0 1
234 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
235 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 0 0 2 0 2
236 บ้านกันจารย์ 0 0 2 0 2
237 บ้านพันธุลี 0 0 2 0 2
238 บ้านโคกสนวน 0 0 2 0 2
239 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 1 2 1
240 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 1 0 1
241 บ้านตะคร้อ 0 0 1 0 1
242 บ้านตาเพชร 0 0 1 0 1
243 บ้านพม่า 0 0 1 0 1
244 บ้านหนองคู 0 0 1 0 1
245 บ้านเทนมีย์ 0 0 1 0 1
246 บ้านไถงตรง 0 0 1 0 1
247 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 3 0
248 บ้านโชกใต้ 0 0 0 2 0
249 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 1 0
250 บ้านทะนงชัย 0 0 0 1 0
251 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0 1 0
252 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 1 0
253 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 1 0
รวม 940 469 244 256 1,909