สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันจันทร์
2. เด็กหญิงชนิสร  คุชิตา
3. เด็กหญิงณริสสา  ศรีดาชะมา
4. เด็กหญิงธันยา  สิมลา
5. เด็กหญิงน้ำฝน  จงกรฏ
6. เด็กหญิงปวีณา  บุตรแสง
7. เด็กหญิงพรชนก  จงกรด
8. เด็กหญิงวลัยพร  คุชิตา
9. เด็กหญิงสมัยแพร  ไชยจักร
10. เด็กหญิงสุลัดดา  สาทิพจันทร์
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข