สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สมัญญา
2. เด็กชายวรวุฒิ  กงชนะ
 
1. นายประเทือง   คงวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันจันทร์
2. เด็กหญิงชนิสร  คุชิตา
3. เด็กหญิงณริสสา  ศรีดาชะมา
4. เด็กหญิงธันยา  สิมลา
5. เด็กหญิงน้ำฝน  จงกรฏ
6. เด็กหญิงปวีณา  บุตรแสง
7. เด็กหญิงพรชนก  จงกรด
8. เด็กหญิงวลัยพร  คุชิตา
9. เด็กหญิงสมัยแพร  ไชยจักร
10. เด็กหญิงสุลัดดา  สาทิพจันทร์
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวลัยพร  คุชิตา
 
1. นางสาวอำไพ  มาเสมอ