สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พวงขจร
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์   เป็นไทย
 
1. นายอัครเดช  เขียวหวาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงวฤษา  ฤกษ์ไชย
 
1. นางดาราพร  แสงสว่าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปราโมทย์  สำราญกาย
 
1. นางดาราพร  แสงสว่าง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาจรีย์  สมหมาย
 
1. นางสาวจิราภา  ผดุงสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร   กิตติศัพท์
2. เด็กหญิงอินธิรา   สมชื่อ
 
1. นางโสภา  ผ่องราษี
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย   เจาะเหมาะ
2. เด็กชายธีระเชษฐ์   แซ่ฮ้อ
 
1. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา   อินอุ่นโชติ
2. เด็กหญิงอนันตชา   ทองใบ
 
1. นายอดิศักดิ์  งามพร้อม
2. นางวิมลลักษณ์  สุรินทราบูรณ์