สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทิพร   โพนรัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิติศักดิ์   จิตเย็น
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   ปรากฏหาญ
3. เด็กชายวัชระ  ดีเลิศ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   งามสุด
5. เด็กหญิงอรณี  เกิดโชค
 
1. นายอัครเดช  เขียวหวาน
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสมนึก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรกมล   พวงขจร
 
1. นางดาราพร  แสงสว่าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงดาริสา   ไชยศรีษะ
 
1. นางดาราพร  แสงสว่าง
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แหลมทอง
2. เด็กหญิงพิยดา  ส่งคืน
 
1. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
2. นางวิมลลักษณ์  สุรินทราบูรณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายธนภัทร  พิมพ์เก่า
2. เด็กชายเจษฎา  ภู่เกิด
 
1. นางวิมลลักษณ์  สุรินทราบูรณ์
2. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น