สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  งามเชย
2. เด็กหญิงปรางทิพย์   ชูเชิด
3. เด็กหญิงวรนุช  แถบเงิน
 
1. นางภัทรพิมล  ดนเสมอ
2. นายเดชา  ภาภักดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกิดกระจาย
 
1. นางดาราพร  แสงสว่าง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุมิตา   คิดกล้า
 
1. นางโสภา  ผ่องราษี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายมาตุภูมิ  เสายอด
2. เด็กชายยุทธพิชัย   หมายชื่น
 
1. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น