สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสิริโสภา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   ช่อมะลิ
 
1. นายวัชระ  พิสาดรัมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงทองฉัตร   ดุจจานุทัศน์
2. เด็กหญิงประภัสสร  หมายสุข
3. เด็กหญิงปวีณา   เสพสุข
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงอารีวรรณ   ร้อยมาลา
 
1. นายอัครเดช  เขียวหวาน
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสมนึก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพทธรัตน์   อัจฉริยประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิราภา  ผดุงสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัณอลิน  โชคเกิด
 
1. นางสาวจิราภา  ผดุงสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  น้ำแก้ว
 
1. นางโสภา  ผ่องราษี