สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จารัตน์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงธิติมา  จารัตน์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตรเย็น
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญธรรม
7. เด็กหญิงศศิพร  มะโนมัย
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อนุไวยา
9. เด็กหญิงอนุชิตา  ฤกษ์ดี
10. เด็กหญิงอุบล  อยู่เย็น
 
1. นางพัชรินทร์  สหุตนัย
2. นางสาวสุกานดา  สุภิษะ
3. นางอรพินท์  สมใจชนะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์ทอง
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน