สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวี  วังนุราช
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกสัสโพธิ์
 
1. นายวริษฐ์  โสรเนตร
2. นางสาวจิตราพร  พวงจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาศรี
2. เด็กหญิงภาวดี  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงอุรดี  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนิภาพร  บุคจำปา
2. นางอุบลรัตน์  วังสันต์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงตรง
 
1. นางนิภาพร  บุคจำปา