สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.26 ทอง 5 1. เด็กชายศุภชัย  ค้ำคูณ
2. เด็กชายโชคชัย  ตรงแก้ว
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระชาติ  จินดาศรี
2. เด็กชายชาตรี  ยศนีย์
 
1. นายสราวุธ  จินวิเศษ
2. นายคำรณ  ภูเขียว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยศนีย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เติมสุข
3. เด็กหญิงอารียา  เติมสุข
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติธี  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ตรงแก้ว
 
1. นางสาวศรีสุวรรณ   ศรีขันชมา
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิชัย  จินดาศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวศรีสุวรรณ  ศรีขันชมา