สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีขันชมา
 
1. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.26 ทอง 5 1. เด็กชายศุภชัย  ค้ำคูณ
2. เด็กชายโชคชัย  ตรงแก้ว
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขยืน
2. เด็กชายศราวุธ  อนุเคราะห์
 
1. นายสราวุธ  จินวิเศษ
2. นายคำรณ  ภูเขียว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระชาติ  จินดาศรี
2. เด็กชายชาตรี  ยศนีย์
 
1. นายสราวุธ  จินวิเศษ
2. นายคำรณ  ภูเขียว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภูเขียว
 
1. นางสาววิจิตร  ตรงแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงใจภักดิ์  ตรงแก้ว
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณีนุช  บุตรโสม
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจงาม
 
1. นายบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
2. นางสาววิจิตร  ตรงแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มะลิรัมย์
 
1. นางสาวจุฑามณี  สุขไสว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยศนีย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เติมสุข
3. เด็กหญิงอารียา  เติมสุข
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุดาวดี  กัญพานิชย์
 
1. นางสาวจุฑามณี  สุขไสว
2. นายสราวุธ  จินวิเศษ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายสุธี  เติมสุข
2. เด็กชายสุวิจักษ์  ใจสุข
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
2. นายคมกฤต  หม้อทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุ่นจิตร
2. เด็กหญิงเพชรชมพู  สีสุตา
 
1. นายสราวุธ  จินวิเศษ
2. นายชินวงศ์  ดีนาน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกนกพล  สิงคเวหน
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปฐมพร  ดวงแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติธี  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ตรงแก้ว
 
1. นางสาวศรีสุวรรณ   ศรีขันชมา
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิชัย  จินดาศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวศรีสุวรรณ  ศรีขันชมา