สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอันดามัน  บุญภา
 
1. นางวลี  ดีสม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชกมล  วิชัย
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติวุฒิ  พุฒพัน
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญกล้า
3. เด็กชายนครินทร์  สมสุข
4. เด็กหญิงนิติยา  สุขเลิศ
5. เด็กหญิงปัทมา  ศรัทธาธรรม
6. เด็กหญิงพจนีย์  วิถุนัด
7. เด็กชายพิสุทธิ์  ิวิถุนัด
8. เด็กหญิงวารุณี  วิถุนัด
9. เด็กหญิงเมธาวลัย  สมนาค
10. เด็กชายโตมร  สุขคุ้ม
 
1. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
2. นายจารึก  สิงจานุสงค์
3. นางสาวจิตมณี   วงค์รินยอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุไรทิพย์  สมนาค
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  กุลบุตร
3. เด็กหญิงอรอุษา  สุขคุ้ม
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  ปรือปรัง
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภัควัฒน์  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสุรเดช  แสงเพชร
 
1. นายจารึก  สิงจานุสงค์
2. นางสาววิภาพร  สิงห์สีทา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  ยอดลี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุราคร
3. เด็กหญิงวันเดือน  สมนาค
4. เด็กหญิงศศิประภา  แก่นคำ
5. เด็กหญิงสุชาดา  บุญกล้า
6. เด็กหญิงอัญธิวา  แก้วล้ำ
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสุรางค์  อยู่พะเนียด
3. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติวุฒิ  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติมากร  บุญกล้า
3. เด็กหญิงดรณีรัตน์  น่าชม
4. เด็กชายพิสุทธ์  วิถุนัด
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุขคุ้ม
6. เด็กหญิงอริศา  บุราคร
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสุรางค์  อยู่พะเนียด
3. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มะโล
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญกล้า
3. เด็กหญิงภาวินี  ดวงเดือน
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว