สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสรดา  งามนัก
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญส่ง
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมนาค
 
1. นายสุกฤษฏิ์  พิมพ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายธาร   สมนาค
2. เด็กหญิงสุชาดา   บุญกล้า
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   สมนาค
 
1. นางสาวพรรณิตา   บุญกล้า
2. นางสุภานี   แก้วอุดร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นบุญ
2. เด็กหญิงบุญชิราภรณ์  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงอรญา  คอยพุทธ
 
1. นางสุภานี  แก้วอุดร
2. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.62 เงิน 4 1. เด็กชายประกาษิต  อินเพียว
2. เด็กชายศรายุทธ  สร้อยเพชร
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
2. นายสมนึก  โพธิโชติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงนริศรา  ดินแผ่น
 
1. นางวลี  ดีสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนภัทร  วิสุทธิเพ็ญ
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอภินันท์  ศุภนาม
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรรณษา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก