สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสรดา  งามนัก
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญส่ง
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมนาค
 
1. นายสุกฤษฏิ์  พิมพ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายธาร   สมนาค
2. เด็กหญิงสุชาดา   บุญกล้า
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   สมนาค
 
1. นางสาวพรรณิตา   บุญกล้า
2. นางสุภานี   แก้วอุดร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นบุญ
2. เด็กหญิงบุญชิราภรณ์  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงอรญา  คอยพุทธ
 
1. นางสุภานี  แก้วอุดร
2. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.62 เงิน 4 1. เด็กชายประกาษิต  อินเพียว
2. เด็กชายศรายุทธ  สร้อยเพชร
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
2. นายสมนึก  โพธิโชติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.79 ทองแดง 4 1. เด็กชายบวรวิชญ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เสวะดี
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
2. นายสมนึก  โพธิโชติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอันดามัน  บุญภา
 
1. นางวลี  ดีสม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงนริศรา  ดินแผ่น
 
1. นางวลี  ดีสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.25 เงิน 14 1. เด็กชายธนภัทร  วิสุทธิเพ็ญ
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชกมล  วิชัย
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอภินันท์  ศุภนาม
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรรณษา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  ศุภนาม
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรณ์เทพ  โถทอง
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติวุฒิ  พุฒพัน
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญกล้า
3. เด็กชายนครินทร์  สมสุข
4. เด็กหญิงนิติยา  สุขเลิศ
5. เด็กหญิงปัทมา  ศรัทธาธรรม
6. เด็กหญิงพจนีย์  วิถุนัด
7. เด็กชายพิสุทธิ์  ิวิถุนัด
8. เด็กหญิงวารุณี  วิถุนัด
9. เด็กหญิงเมธาวลัย  สมนาค
10. เด็กชายโตมร  สุขคุ้ม
 
1. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
2. นายจารึก  สิงจานุสงค์
3. นางสาวจิตมณี   วงค์รินยอง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุไรทิพย์  สมนาค
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  กุลบุตร
3. เด็กหญิงอรอุษา  สุขคุ้ม
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  ปรือปรัง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัชระภัทร์  พุฒหอม
2. เด็กชายสุริยา  บัญชาเมฆ
 
1. นางสาวพรรณีตา  บุญกล้า
2. นางสุภานี  แก้วอุดร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบ็ญมาศ  สมนาค
 
1. นางสุภานี  แก้วอุดร
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภัควัฒน์  ดวงรัตน์
2. เด็กชายสุรเดช  แสงเพชร
 
1. นายจารึก  สิงจานุสงค์
2. นางสาววิภาพร  สิงห์สีทา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรา  ยอดลี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุราคร
3. เด็กหญิงวันเดือน  สมนาค
4. เด็กหญิงศศิประภา  แก่นคำ
5. เด็กหญิงสุชาดา  บุญกล้า
6. เด็กหญิงอัญธิวา  แก้วล้ำ
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสุรางค์  อยู่พะเนียด
3. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติวุฒิ  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติมากร  บุญกล้า
3. เด็กหญิงดรณีรัตน์  น่าชม
4. เด็กชายพิสุทธ์  วิถุนัด
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุขคุ้ม
6. เด็กหญิงอริศา  บุราคร
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสุรางค์  อยู่พะเนียด
3. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอัญชลี  สันทาลุนัย
 
1. นางวลี  ดีสม
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มะโล
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญกล้า
3. เด็กหญิงภาวินี  ดวงเดือน
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซาร่า  จันทร์รักษ์
2. เด็กหญิงสรินยา  บุญภา
3. เด็กหญิงอารยา  ดวงมาลา
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นางสาวรพีพร  พลคำแก้ว