สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันธิดา  มีรัส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบุตร
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีพร้อม
 
1. นางสาวอรวี  อินทร์นุช
2. นางสาวกันยา  จันทร์เทศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รูปสวย
2. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญวงศ์
 
1. นายวันชัย  มนต์ทอง
2. นางสาวอรวี  อินทร์นุช