สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหลือดี
 
1. นางสาววันดี  สาสนานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพงษ์  เปล่งแสง
 
1. นางอัญชลี  สิทธิภาพ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เจ็ดประโคน
 
1. นางอำพร  พึ่งสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รักพวกกลาง
 
1. นางสุรภา  ศรีราม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญวิศิษฐ์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายอวิรุธ  ปัญญาเปรียว
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  โภคา
 
1. นายไพรัตน์  ชัยงาม
2. นางเกษณีย์  คงดี