สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  ทาระศักดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เสนาไพวรรณ์
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวานิสสรา  แกมกล้า
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ชีรศิลป์
2. เด็กชายพงษ์เชษฐ์  กองทอง
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ลักนครราช
2. เด็กชายธีรภัทร  พูดชอบ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  โต๊ะงาม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กชายศิริชัย  หล่อแหลม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.333 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัสสร  แกมกล้า
2. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
3. เด็กหญิงสุนิสา  อาจภักดี
 
1. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
2. นางวันทนา  มาลาทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญล้อม
2. เด็กหญิงวรรณา  มุมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พลศิริ
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร